Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 263

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Toekomstperspectief agrosector Flevoland
  Vogelzang, T.A. ; Smit, A.B. ; Jager, J.H. ; Prins, H. ; Verhoog, A.D. ; Poppe, K.J. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2016-008) - ISBN 9789462577541 - 79
  landbouwsector - economische situatie - primaire sector - platteland - flevoland - nederland - biologische landbouw - agricultural sector - economic situation - primary sector - rural areas - flevoland - netherlands - organic farming
  The socio-economic future of the Dutch province of Flevoland is partly linked to the perspectives of the agrocluster, the combination of agri- and horticultural firms, fishery, food and luxury industry and the firms that supply these sectors. In this report, the importance of this cluster for Flevoland is described, with a focus on the primary sectors, the agri- and horticultural firms. The current situation of these firms is presented, including the developments in the recent decade and the perspectives for the next decade. Attention is also paid to the quality of life in the countryside and the influence of the agro sector on this aspect.
  Economische prikkels voor vergroening in de landbouw
  Brouwer, F.M. ; Smit, A.B. ; Verburg, R.W. - \ 2015
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 37) - 92
  stimulansen - economie - melkveehouderij - akkerbouw - economie van natuurlijke hulpbronnen - natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnenbehoud - agrarische economie - groene hart - flevoland - nederland - incentives - economics - dairy farming - arable farming - natural resource economics - natural resources - resource conservation - agricultural economics - groene hart - flevoland - netherlands
  In dit rapport worden de mogelijkheden verkend om een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen door economische prikkels te stimuleren. Het onderzoek betreft de economische prikkels en externe effecten in de melkveehouderij in het Groene Hart en de akkerbouw in Flevoland. Over het algemeen zal een lastenverzwaring in het gebruik van bijvoorbeeld kunstmest en gewasbeschermings-middelen relatief weinig effect hebben. Daarentegen zal het belasten van hoge emissies en het belonen van lage emissies naar verwachting meer stimuleren om negatieve externe effecten te verminderen.
  De biodiversiteit van het Zuigerplasbos
  Alebeek, F.A.N. van; Heemskerk, R. - \ 2015
  Lelystad : KNNV afdeling Lelystad. IVN afdeling Lelystad, Landschapsbeheer Flevoland & Staatsbosbeheer District Flevoland. Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroente (Applied Plant Research) - 74
  soorten - soortendiversiteit - soortenrijkdom - biodiversiteit - inventarisaties - flevoland - excursies - species - species diversity - species richness - biodiversity - inventories - flevoland - field trips
  De derde Flevolandse Soorten-zoekdag vond plaats in het Zuigerplasbos in Lelystad. Evenals in het voorgaande jaar werd gekozen om het evenement in juni te laten plaatsvinden, een tijd van het jaar waarin de kans op veel waarnemingen groot is. Er werd voor gekozen om de Soorten-zoekdag te combineren met de “slootjes-dag” van het IVN. Op 21 en 22 juni werd een aantal publieksexcursies georganiseerd voor verschillende soortgroepen om zoveel mogelijk soorten te inventariseren in het Zuigerplasbos. De belangstelling van het “gewone publiek” was dit jaar aan de zuinige kant. Bij elkaar namen tussen de 50 en 75 mensen deel aan deze activiteiten. In de periode voorafgaand aan de soorten-zoekdag had een aantal vrijwilligers al onderzoek gedaan aan verschillende soortgroepen. Waarnemingen van heel 2014 zijn meegenomen in dit verslag. Door deze inventarisaties en de Soorten-zoekdag zelf, is veel meer bekend geworden over het voorkomen van diverse soorten in het Zuigerplasbos. Bij elkaar staat de teller nu op 1476. Bij dat getal moet bedacht worden, dat het werkelijke aantal veel hoger zal liggen, omdat een aantal soort(groep)en niet of slechts ten dele zijn onderzocht. Dit verslag geeft in korte hoofdstukken een beschrijving van de Soorten-zoekdag, van het Zuigerplasbos en overzichten van de verschillende soortgroepen die zijn aangetroffen in het park.
  Effecten bodem- en structuurverbeteraars; onderzoek op kleigrond 2010-2014
  Balen, D.J.M. van; Topper, C.G. ; Geel, W.C.A. van; Haan, J.J. de; Haas, M.J.G. de; Bussink, D.W. - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV 659) - 63
  akkerbouw - bodemstructuur - structuur - lichte-matig zware kleigronden - flevoland - poldergronden - bodemvruchtbaarheid - kalkmeststoffen - bodemverbeteraars - arable farming - soil structure - structure - clay loam soils - flevoland - polder soils - soil fertility - liming materials - soil conditioners
  In de praktijk lopen telers steeds vaker tegen problemen aan van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca-uitspoeling), piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot vermindering van de fysische bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem. Om de bodemstructuur te verbeteren, worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid hebben. Objectieve informatie over het effect van de aanbevolen producten op gewasopbrengsten en fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid ontbreekt. Uit eerdere proeven blijkt dat de effecten binnen 1 of 2 groeiseizoenen vaak afwezig zijn. Veel fabrikanten geven aan dat pas op langere termijn effecten te verwachten zijn.
  Akkerranden in Flevoland
  Alebeek, Frans van - \ 2015
  arable farming - sustainable agriculture - field margins - plant protection - field trips - augmentation - flevoland
  Duurzaam bodembeheer maïs; projectresultaat 2014
  Riemens, M.M. ; Huiting, H.F. ; Deru, J.G.C. ; Schooten, H.A. van; Verloop, J. ; Weide, R.Y. van der - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR (PPO/PRI rapport 632) - 72
  akkerbouw - maïs - bodembeheer - veehouderij - voedergewassen - flevoland - nederland - teeltsystemen - duurzame landbouw - arable farming - maize - soil management - livestock farming - fodder crops - flevoland - netherlands - cropping systems - sustainable agriculture
  Hoe kunnen veetelers met minder input meer resultaten halen bij snijmaïsteelt? Dat is de centrale vraag van het project “Duurzaam bodembeheer maïs” (BO-31.03-001-003). Veel melkveehouderijbedrijven telen snijmaïs, een gemakkelijk te telen ruwvoergewas met een goede productie van constante hoge kwaliteit. Als zetmeelbron met een ruime energie/eiwitverhouding past het goed in het runderdieet, naast gras en graskuil. De maïsteelt kan echter nadelige effecten hebben voor de bodem door gewasbeschermingsmiddelen en het uit- en afspoelen van nutriënten. Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut onderzoeken in opdracht van het ministerie van EZ duurzame en praktisch haalbare verbeteringen en vernieuwingen. Teeltsystemen die zorgen voor een gezonde bodem worden daarbij gezien als sleutel tot duurzame teelt. Op drie locaties worden diverse teeltsystemen vergeleken in meerjarige proeven uitgevoerd op zand- en kleigrond. Daarbij wordt onder andere gekeken naar opbrengst, onkruiddruk, bodemstructuur, aanwezigheid van regenwormen, indringingsweerstand, waterinfiltratie, stikstofdynamiek en economische aspecten. Deze kennis wordt vervolgens doorgegeven aan de praktijk middels o.a. de beslisboom snijmaïs, een instrument om praktische kennis naar veetelers en erfbezoekers te brengen.
  Geleerde lessen van de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere : wat werkt, wat niet, en wat kun je daarmee als beginnende kenniskring? /
  Veen, E.J. ; Vijn, M.P. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 321) - 37
  volkstuinen - tuinieren - stadslandbouw - flevoland - zuidelijk flevoland - stedelijke samenleving - gezamenlijk eigendom - publiek-private samenwerking - handleidingen - financieren - vrije tijd - hobby's - allotment gardens - gardening - urban agriculture - flevoland - zuidelijk flevoland - urban society - coownership - public-private cooperation - guide books - financing - leisure - hobbies
  De gemeente Almere heeft ambities ten aanzien van stadslandbouw. In Oosterwold ontstaat op lange termijn, op een enorme schaal (4.300 ha), een stadslandschap dat bestaat uit wonen, werken, natuur en stadslandbouw. In de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere werken ondersteunende netwerken, burgers en gemeente samen aan recepten voor schooltuinen en buurtmoestuinen. Door kennis te delen, te leren van elkaars ervaringen en vooral door open te staan voor elkaar is deze handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin in Almere tot stand gekomen
  Entomofauna van Flevoland : Verslag van de 164e zomerbijeenkomst te Kraggenburg
  Cuppen, J.G.M. - \ 2015
  Entomologische Berichten 70 (2015)6. - ISSN 0013-8827 - p. 190 - 212.
  heteroptera - coleoptera - isopoda - diploptera - insecten - inventarisaties - ecologische entomologie - natuurgebieden - flevoland - heteroptera - coleoptera - isopoda - diploptera - insects - inventories - ecological entomology - natural areas - flevoland
  Op terreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Flovolandschap is een inventarisatie uitgevoerd door 36 leden van de NEV. De gebieden die onderzocht zijn: Kuinderbos, Urkerbos, Voorsterbos, Harderbos, Knarbos, Winkelse Zand en Harderbroek. In dit artikel worden gedetailleerd de vindplaatsen geïnventariseerd, met daarnaast uitvoerige beschrijvingen van de gevonden soorten
  Op zoek naar klanten dichtbij
  Dekking, A.J.G. ; Jansma, J.E. - \ 2015
  Ekoland 35 (2015)5. - ISSN 0926-9142 - p. 25 - 25.
  streekgebonden producten - publiek-private samenwerking - regionale voedselketens - regionale economie - flevoland - biologische voedingsmiddelen - klantrelaties - regional specialty products - public-private cooperation - regional food chains - regional economics - flevoland - organic foods - customer relations
  Lokaalvoedselflevoland.nl, PPO Wageningen UR en het Centrum voor Biologische Landbouw ontwikkelden rond Almere een website die agrarische bedrijven en consumenten met elkaar in contact brengt. Intussen is de site verbreed naar heel Flevoland, en doen al 60 bedrijven mee.
  Zorg om bodem breed gedeeld
  Sukkel, W. - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)35. - ISSN 0006-5617 - p. A4 - A7.
  bodemdaling - poldergronden - bodemkwaliteit - flevoland - duurzaam bodemgebruik - bodemvruchtbaarheid - akkerbouw - subsidence - polder soils - soil quality - flevoland - sustainable land use - soil fertility - arable farming
  RIDLV-rapport ‘Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming’ spreekt zorg uit over Flevolandse bodemkwaliteit. Specialisten van o.a. PPO Wageningen UR te Lelystad geven hun visie.
  Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming : casus: Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie en diepploegen naar integrale duurzame productie in Flevoland
  Staps, J.J.M. ; Berg, C. ter; Vilsteren, A. van; Lammerts Van Bueren, E. ; Jetten, T.H. - \ 2015
  [Wageningen] : Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding - 58
  akkerbouw - bodembeheer - bodemvruchtbaarheid - duurzame landbouw - duurzame ontwikkeling - flevoland - nederland - veldproeven - poldergronden - bodemdaling - diepploegen - arable farming - soil management - soil fertility - sustainable agriculture - sustainable development - flevoland - netherlands - field tests - polder soils - subsidence - deep ploughing
  Met deze casus ‘Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie naar integrale verduurzaming’ wil de Raad laten zien hoe het belang van een duurzame bodem als basis van onze voedselketen uit het zicht is van de andere schakels in de keten en wat de perspectieven kunnen zijn om in de productieketen medeverantwoordelijkheid te scheppen om tot integraal duurzaam bodemgebruik te komen.
  Stadslandbouw in Almere. De stand van zaken op 1 januari 2015
  Dekking, A.J.G. - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (PPO pubnr.: 629 ) - 59
  stadslandbouw - stadsontwikkeling - agrarisch onderwijs - participatie - onderzoek - overzichten - flevoland - openbare ruimte - gebruik van ruimte - urban agriculture - urban development - agricultural education - participation - research - reviews - flevoland - public space - space utilization
  Almere is een jonge stad die niet organisch gegroeid is, maar waarbij tijdens het ontwerp ruimte is bestemd voor een groen-blauw casco. Naast het ontwerp van de stad draagt ook het beleid bij aan een gunstig klimaat voor stadslandbouw. Hierbij gaat het om belangrijke gebiedsontwikkelingen, conceptuele en beleidsmatige notities. Dit zijn de Rijksstruktuurvisie Regio Almere-Amsterdam-Markermeer, Nieuwe natuur in Flevoland, De Almere Principles, de nota Kleur aan Groen, het coalitieakkoord Almere 2014-2018, de Agenda Stadslandbouw, Almere Oosterwold en de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere zal worden georganiseerd. Desondanks ontbreekt het aan een overzicht van stadslandbouwinitiatieven in Almere. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot stadslandbouw op 1 januari 2015.
  Verwaarding van reststromen : training Flevolandse Technasium docenten, 5 november 2014 in het kader van het project ‘Scholier zoekt Waarde’
  Spruijt, J. ; Dijk, W. van - \ 2014
  Wageningen : ACRRES - Wageningen UR (PPO rapport 646) - 20
  lesmaterialen - reststromen - regioleren - biobased economy - voortgezet onderwijs - praktijkonderwijs - flevoland - teaching materials - residual streams - regional atelier - biobased economy - secondary education - practical education - flevoland
  In het project ‘Scholier zoekt waarde’ gaan scholieren van technasium opleidingen aan de slag met reststromen. Dat gebeurt binnen het Kennisprogramma DuurzaamDoor Flevoland 2014-2016. Op 5 november 2014 is er door het projectteam een studiedag voor technasium docenten georganiseerd waarin zij geïnformeerd werden over het thema reststromen en waarin werd verteld welke potentiële ondernemers en andere opdrachtgevers uit Flevoland zich al hebben gemeld met een vraagstuk op het thema. Dit is de handout van de docententraining ‘Verwaarding van reststromen’ door ACRRES.
  Ondernemerschap kun je leren
  Oosterhoff, W. ; Smit, A.B. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - p. 12 - 13.
  hogere agrarische scholen - beroepsopleiding (hoger) - ondernemerschap - flevoland - agricultural colleges - professional education - entrepreneurship - flevoland
  Kun je ondernemerschap leren? Daarover zijn de meningen verdeeld. Veel ondernemers geven aan dat je ondernemerschap niet uit een boekje kunt leren, maar in je moet hebben. CAH Vilentum in Dronten biedt daarentegen een hbo-opleiding ‘Agrarisch Ondernemerschap’ aan. Studenten van deze opleiding volgden bij het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen in Dronten de Masterclass Ondernemerschap. Zij verbeterden aantoonbaar hun ondernemerschapscompetenties.
  Naar een betere benutting van bodemfosfor : Tussenrapportage Onderzoek in 2012-2013
  Wijk, C.A.P. van; Rietberg, P.I. ; Timmermans, B. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV (PPO Rapporten 626)
  bemesting - bodemchemie - fosfaten - groenbemesters - akkerbouw - teeltsystemen - emissiereductie - organische stof - proefprojecten - flevoland - fertilizer application - soil chemistry - phosphates - green manures - arable farming - cropping systems - emission reduction - organic matter - pilot projects - flevoland
  Vanwege de eindigheid van de wereldvoorraad makkelijk winbaar fossiel fosfor en om fosforemissies uit (overbemeste) landbouwgronden naar grond- en oppervlaktewater te verminderen, is het Nederlandse landbouwbeleid gericht op het verlagen van fosforbemesting. Het doel van dit beleid is om de P-toestand in bodems met een hoge fosfortoestand te laten dalen, en bodems met een relatief lage toestand niet meer dan landbouwkundig noodzakelijk, te verhogen. Op termijn speelt de vraag hoe je bij lage fosforbemesting toch nog goed gewassen kunt telen? Het wordt steeds belangrijker om het fosfor dat in de bodem aanwezig is, te benutten. Dit project heeft als doel te onderzoeken hoe dit kan en hoe dit gekwantificeerd kan worden.
  The role of farmers’ objectives in current farm practices and adaptation preferences: a case study in Flevoland, the Netherlands
  Mandryk, M. ; Reidsma, P. ; Kanellopoulos, A. ; Groot, J.C.J. ; Ittersum, M.K. van - \ 2014
  Regional Environmental Change 14 (2014)4. - ISSN 1436-3798 - p. 1463 - 1478.
  klimaatverandering - akkerbouw - flevoland - klimaatadaptatie - houding van boeren - besluitvorming - climatic change - arable farming - flevoland - climate adaptation - farmers' attitudes - decision making - vegetable farms - climate-change - south uruguay - land-use - design - agriculture - model - management - options - systems
  The diversity in farmers’ objectives and responses to external drivers is usually not considered in integrated assessment studies that investigate impacts and adaptation to climate and socio-economic change. Here, we present an approach to assess how farmers’ stated objectives relate to their currently implemented practices and to preferred adaptation options, and we discuss what this implies for assessments of future changes. We based our approach on a combination of multi-criteria decision-making methods. We consistently assessed the importance of farmers’ objectives and adaptation preferences from what farmers say (based on interviews), from what farmers actually do (by analysing current farm performance) and from what farmers want (through a selected alternative farm plan). Our study was performed for six arable farms in Flevoland, a province in the Netherlands. Based on interviews with farmers, we reduced the long list of possible objectives to the most important ones. The objectives we assessed included maximization of economic result and soil organic matter, and minimization of gross margin variance, working hours and nitrogen balance. In our sample, farmers’ stated preferences in objectives were often not fully reflected in realized farming practices. Adaptation preferences of farmers largely resembled their current performance, but generally involved a trend towards stated preferences. Our results suggest that in Flevoland, although farmers do have more objectives, in practical decision-making they focus on economic result maximization, while for strategic decision-making they account for objectives influencing long-term performance and indicators associated with sustainability, in this case soil organic matter.
  Participatory design of farm level adaptation to climate risks in an arable region in The Netherlands
  Schaap, Ben - \ 2013
  arable farming - climatic change - climate adaptation - crop yield - farming systems - farmers - participation - flevoland
  Op weg naar een cleantech toekomst : beknopt verslag van de lustrumconferentie van ACRRES
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2013
  Lelystad : PPO-agv/ACRRES (PPO 550) - 48
  vervangbare hulpbronnen - biobrandstoffen - duurzaamheid (sustainability) - duurzame energie - flevoland - biobased economy - renewable resources - biofuels - sustainability - sustainable energy - flevoland - biobased economy
  Verslag van de lustrumconferentie van het Application Centre for Renewable REScources (ACRRES) op 7 maart 2013 te Lelystad. De afbeeldingen uit presentaties en de foto’s in het verslag vormen een selectie uit de presentaties en foto’s die zijn gepresenteerd resp. gemaakt tijdens het symposium: Naar een duurzame, groen economy (prof. dr ir Rudy Rabbinge); De energiemarkt in beweging (dr Manon Jansen); Een duurzaam rijksbeleid (drs Marieke van der Werf); Flevoland klaar voor de toekomst (Jan-Nico Appelman); Duurzaam EnergieRijk, de resultaten (dr ir Rommie van de Weide en Fred van Rooyen); De ambities en mogelijkheden met duurzame energiewinning van Rijkswaterstaat (ir Annette Augustijn).
  Participatory design of farm level adaptation to climate risks in an arable region in The Netherlands
  Schaap, B.F. ; Reidsma, P. ; Verhagen, A. ; Wolf, J. ; Ittersum, M.K. van - \ 2013
  European Journal of Agronomy 48 (2013)7. - ISSN 1161-0301 - p. 30 - 42.
  akkerbouw - opbrengsten - groeimodellen - klimaatverandering - flevoland - arable farming - yields - growth models - climatic change - flevoland - crop production - change impacts - agriculture - variability - events - europe - model
  In the arable farming region Flevoland in The Netherlands climate change, including extreme events and pests and diseases, will likely pose risks to a variety of crops including high value crops such as seed potato, ware potato and seed onion. A well designed adaptation strategy at the farm level can reduce risks for farmers in Flevoland. Currently, most of the impact assessments rely heavily on (modelling) techniques that cannot take into account extreme events and pests and diseases and cannot address all crops, and are thus not suited as input for a comprehensive adaptation strategy at the farm level. To identify major climate risks and impacts and develop an adaptation measure portfolio for the most relevant risks we complemented crop growth modelling with a semi-quantitative and participatory approach, the Agro Climatic Calendar (ACC), A cost-benefit analysis and stakeholder workshops were used to identify robust adaptation measures and design an adaptation strategy for contrasting scenarios in 2050. For Flevoland, potential yields of main crops were projected to increase, but five main climate risks were identified, and these are likely to offset the positive impacts. Optimized adaptation strategies differ per scenario (frequency of occurrence of climate risks) and per farm (difference in economic loss). When impacts are high (in the +2 °C and A1 SRES scenario) drip irrigation was identified as the best adaptation measure against the main climate risk heat wave that causes second-growth in seed and ware potato. When impacts are smaller (the +1 °C and B2 SRES scenario), other options including no adaptation are more cost-effective. Our study shows that with relatively simple techniques such as the ACC combined with a stakeholder process, adaptation strategies can be designed for whole farming systems. Important benefits of this approach compared to modelling techniques are that all crops can be included, all climate factors can be addressed, and a large range of adaptation measures can be explored. This enhances that the identified adaptation strategies are recognizable and relevant for stakeholders.
  Taal en beelden verbinden in Agropark Flevoland
  Wolf, P.L. de; Veen, E.J. ; Vellema, S. - \ 2013
  Syscope Magazine 2013 (2013)31. - p. 23 - 25.
  agro-industriële complexen - clustering - duurzaamheid (sustainability) - cradle to cradle - innovaties - publiek-private samenwerking - flevoland - toegepast onderzoek - Nederland - agroindustrial complexes - clustering - sustainability - cradle to cradle - innovations - public-private cooperation - flevoland - applied research - Netherlands
  Het project Agropark Flevoland bouwt voort op de cradle-to-cradlegedachte. Het streven is regionale kringlopen te sluiten en de economische duurzaamheid te versterken. Cruciaal daarbij is hoe zo’n globale ambitie zich verbindt met de dynamiek in bestaande netwerken van ondernemers, overheden en burgers. In dit project hebben onderzoekers een rol hebben gespeeld in het maken van deze verbinding.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.