Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 68

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De foeragerende honingbij
  Steen, J.J.M. van der - \ 2015
  Bijenhouden 9 (2015)6. - ISSN 1877-9786 - p. 7 - 9.
  bijenhouderij - foerageren - honingbijen - apis - drachtplanten - bloeiende planten - nectar - stuifmeel - bestuivers (dieren) - beekeeping - foraging - honey bees - apis - pollen plants - flowering plants - nectar - pollen - pollinators
  Dit artikel is een compilatie van het Wageningen-UR PRI rapport 606 ’Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen (deel I)’. In dit rapport wordt het haalgedrag van de honingbij beschreven: hoe wordt het bepaald en wat wordt verzameld en hoe. Daarnaast is in het rapport een drachtplantenlijst opgenomen (deel II). Hoe bijen drachten bezoeken is interessant voor de bijenhouder en van wezenlijk belang voor het inzetten van honingbijen voor bestuiving en voor het interpreteren van uitkomsten in studies waarin bijenvolken gebruikt worden voor het aantonen van plantenziekten en milieuverontreinigingen.
  Veldleeuwerik heeft meer nodig dan faunaranden : themanummer Agrarisch natuurbeheer
  Kuiper, M.W. ; Ottens, H.J. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)115. - ISSN 1572-7610 - p. 38 - 40.
  vogels - fauna - populatie-ecologie - foerageren - agrarisch natuurbeheer - habitats - broedplaatsen - akkerbouw - birds - fauna - population ecology - foraging - agri-environment schemes - habitats - breeding places - arable farming
  Lange tijd is er weinig aandacht geweest voor akkervogels. Zo is in de afgelopen 50 jaar de populatie veldleeuweriken met 96 procent afgenomen. Het is van belang om de juiste maatregelen uit te voeren om deze negatieve trend stoppen.
  Culturing soles on ragworms: growth and feeding behaviour
  Ende, S.S.W. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): Johan Schrama. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575622 - 128
  solea - soleidae - kweekvis - voeropname - groei - prooi - wormen - foerageren - voedingsgedrag - prestatieniveau - vijverteelt - aquacultuur - solea - soleidae - farmed fish - feed intake - growth - prey - helminths - foraging - feeding behaviour - performance - pond culture - aquaculture

  Ende, S.S.W. (2015). Culturing soles on ragworms: Growth and feeding behaviour. PhD thesis, Wageningen University, The Netherlands.

  Despite the high market demand and intensive research efforts since the 1960s commercial culture of common sole (Solea solea L.) has been unsuccessful. Problems related to availability and price of suitable raw materials (invertebrates) and the low tolerance to crowding have hampered the development of intensive sole culture. Alternative extensive pond cultures systems are currently explored where common sole can graze on natural food. The general aim of this study was to get insight into which factors limit growth of common sole foraging on ragworms in ponds. The results did not show any nutritional effects that may hamper the growth of common sole. At non-limiting conditions, i.e. when fed chopped ragworms and when housed in sediment free tanks, common sole showed higher food intake, higher growth rates and higher nutrient utilization efficiencies than when fed mussels or a formulated diet. The results however suggest that growth in a pond with ragworms was limited by reduced foraging capabilities of common sole. To explore this hypothesis, the effect of prey size, predator size and prey density were tested. Overall, intake of buried ragworms was reduced by more than half in contrast to intake of unburied ragworms. Intake of buried ragworms was reduced regardless of ragworm size or common sole size. Increasing ragworm density only resulted in satiation intake values in smaller common sole. Our results additionally indicate that the presence of common sole hampers ragworm performance in a pond. Ragworms reduced their feeding activities when receiving water from tanks which contained common sole and ragworms, i.e. when common sole could graze on ragworms. Results from this PhD study suggest that the growth of common sole in ponds is not limited by nutritional but by their foraging abilities. However, the results of this study are too incomplete to fully predict growth performance of common sole in a pond. Factors such as temperature, oxygen supply or feeding activity need to be investigated to make comprehensive growth predictions.

  Eat and be eaten: porpoise diet studies
  Leopold, M.F. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Peter Reijnders. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575585 - 239
  phocoenidae - phocoena - diervoedering - voedingsgedrag - predatoren - voedingsgewoonten - foerageren - zeehonden - noordzee - nederland - phocoenidae - phocoena - animal feeding - feeding behaviour - predators - feeding habits - foraging - seals - north sea - netherlands
  Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag
  Ens, B.J. ; Krol, J. ; Meer, J. van der; Piening, H. ; Wijsman, J.W.M. ; Schekkerman, H. ; Rappoldt, C. - \ 2015
  Nijmegen : Sovon (Sovon-rapport 2015.15) - 54
  aardgas - nadelige gevolgen - natura 2000 - kustgebieden - vogels - waddenzee - foerageren - wetlands - groningen - friesland - natural gas - adverse effects - coastal areas - birds - wadden sea - foraging
  De gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen kan effecten hebben op het Natura 2000 gebied Waddenzee. Uit voorzorg vindt de winning plaats volgens het ‘Hand aan de kraan’ principe. In dat kader vindt een uitgebreide monitoring plaats van biotische en abiotische parameters, om te controleren of gaswinning vanaf de bovengenoemde locaties geen meetbaar nadelig effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingzone Waddenzee, waaronder een groot aantal vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen.
  Seal monitoring and evaluation for the Gemini offshore windpark: Pre-construction, T0 - 2014 report
  Brasseur, S.M.J.M. ; Kirkwood, R.J. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C128/14) - 52
  zeehonden - monitoring - foerageren - diergedrag - habitats - windmolenpark - regionale planning - waddenzee - seals - monitoring - foraging - animal behaviour - habitats - wind farms - regional planning - wadden sea
  Two species of seals live in Dutch waters: the grey seal (Halichoerus grypus) and the harbour seal (Phoca vitulina). Although hauling out on near-shore tidal sandbanks, both species forage predominantly in the North Sea. Anthropogenic activities within the North Sea have the potential to overlap with the movement and habitat use of the seals, and alter the habitat available to them. The Gemini offshore windpark project represents the fourth windpark development in the Dutch North Sea coastal zone. In the construction permit issued by the Dutch government for Gemini windpark, seal monitoring was requested. The primary aim of seal monitoring was to collect data on habitat use by the seals in the North Sea coastal zone, and investigate if construction and operation of the Gemini windpark influences this habitat use. Results of the monitoring show that although overlap with the windpark appeared strongest for grey seals, it is realised that in the eastern Dutch Wadden Sea, harbour seals greatly outnumber grey seals. Hence, it cannot be determined which species would occur with the greatest prevalence within the windpark.
  Zwarte zee-eenden bij Texel, een reactie op overvloedig voorkomen van Ensis?
  Leopold, M.F. ; Asch, M. van; Dijkman, E.M. ; Goudswaard, P.C. ; Lagerveld, S. ; Verdaat, J.P. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C084/14) - 26
  zeevogels - eenden - foerageren - habitats - monitoring - noordzee - sea birds - ducks - foraging - habitats - monitoring - north sea
  Voor de Noordzeekust van de zuidpunt Texel (nabij Hoornderslag) verbleven in 2013 laat in het voorjaar record aantallen zwarte zee-eenden. In de eerste helft van 2014 werden opnieuw grote aantallen zwarte zee-eenden bij Texel geteld. Een dergelijke situatie kan alleen voortduren wanneer ter plaatse voldoende geschikt voedsel aanwezig is om aan de dagelijkse energiebehoefte van de vogels te voldoen. Wat dit voedsel precies was, kon vanaf de kust niet worden vastgesteld. Hoewel Ensis directus de voornaamste kandidaat was als het stapelvoedsel van de eenden voor de Texelse kust, gezien het recente voorkomen, zijn eerder bewezen functie als belangrijke voedselbron van zee-eenden en vissen en de lange benodigde hannestijden van zee-eenden bij het foerageren op deze prooisoort, gepaard gaand met kleptoparasitisme door meeuwen, zijn andere potentiële prooisoorten in de aanloop naar dit project ook overwogen.
  Ook een honingbij ontgift zich : drugkoeriers en narcoticabrigades actief in de bij
  Scheer, H. van der; Blacquiere, T. - \ 2014
  Bijenhouden 8 (2014)1. - ISSN 1877-9786 - p. 29 - 31.
  honingbijen - foerageren - insecticiden - ontgifting - metabolische detoxificatie - diergezondheid - imidacloprid - bombus - honey bees - foraging - insecticides - detoxification - metabolic detoxification - animal health - imidacloprid - bombus
  Honingbijen komen bij het foerageren met allerlei stoffen in aanraking, ook met insecticiden.Maar ze zijn ook in staat tot ontgiften. Dit artikel geeft uitleg over het mechanisme daarvan enover recent onderzoek op dit gebied aan bijen.
  Wintervoedselgewassen als sleutel tot het herstel van akkervogelpopulaties?
  Kleijn, D. ; Teunissen, W. ; Müskens, G.J.D.M. ; Kats, R.J.M. van; Majoor, F.A. ; Hammers, M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2551) - 73
  agrarisch natuurbeheer - broedvogels - akkerbouw - foerageren - winter - beschikbaarheid - agri-environment schemes - breeding birds - arable farming - foraging - winter - availability
  Deze studie onderzocht of de achteruitgang van akkervogels in kleinschalige Nederlandse landbouwgebieden tegengegaan kan worden door het vergroten van de voedselbeschikbaarheid voor deze soorten in de winterperiode. De voedselbeschikbaarheid werd experimenteel vergroot in 10 gebieden van ongeveer 100 ha door inzaai van gewasmensgels die niet werden geoogst. Tien gepaarde gebieden met vergelijkbare landschapsstructuur waarin voedselbeschikbaarheid niet werd gemanipuleerd fungeerden als controles. De beschikbaarheid aan zaden, het gebruik van de mengsels door akkervogels, het effect van de mengsels op vogels in de winter en in het broedseizoen werden vervolgens gekwantificeerd om het effect van het vergroten van de voedselbeschikbaarheid vast te stellen.
  Search performance and the spatial resource distribution
  Huisman, T.J. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Herbert Prins, co-promotor(en): Fred de Boer; Frank van Langevelde. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739391 - 100
  fauna - dierecologie - migratie - foerageren - telemetrie - diergedrag - fauna - animal ecology - migration - foraging - telemetry - animal behaviour
  In de afgelopen decennia heeft het onderzoek naar bewegingspatronen in de ecologie een vlucht genomen. Door de ontwikkeling van alsmaar kleinere gps-transmitters en chips worden tegenwoordig de bewegingsgegevens van een enorm aantal dieren en soorten opgeslagen. Naast deze enorme toename in beschikbare gegevens is er een ontwikkeling geweest in de theoretische modellen die besproken en gebruikt worden in de ecologische literatuur. Al deze ontwikkelingen tezamen vormen de nieuwe subdiscipline van de zogenaamde bewegingsecologie en het onderzoek in dit proefschrift valt precies onder deze noemer.
  Effecten van het rapen van oesters in de Waddenzee op de benthosgemeenschap en vogelpopulatie
  Glorius, S.T. ; Ens, B.J. ; Rippen, A.D. ; Chen, C. ; Hoppe, M. van; Weide, B.E. van der; Cuperus, J. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C076/14) - 68
  oesterteelt - vergunningen - friesland - biodiversiteit - natura 2000 - waddenzee - monitoring - watervogels - foerageren - Nederland - oyster culture - permits - friesland - biodiversity - natura 2000 - wadden sea - monitoring - waterfowl - foraging - Netherlands
  Eind 2009 en begin 2010 zijn er door de Provincie Fryslân een 18-tal vergunningen verleend voor het experimenteel commercieel handmatig rapen van oesters voor een periode van 4 jaar. Omdat oesterrapen een nieuwe activiteit is in de Waddenzee is nog niet bekend of deze activiteit negatieve effecten heeft op Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. Het gaat dan met name om habitattype H1140-A (Slik- en zandplaten, getijdengebieden) en verschillende vogelsoorten die foerageren op mossel- en oesterbanken.
  Buitendijkse ontwikkeling Striep, Terschelling: Ecologisch perspectief
  Groot, A.V. de; Baptist, M.J. - \ 2014
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C037/14) - 42
  kweldergronden - ecologisch herstel - vegetatietypen - grondverzet - watervogels - foerageren - nederlandse waddeneilanden - friesland - salt marsh soils - ecological restoration - vegetation types - earth moving - waterfowl - foraging - dutch wadden islands - friesland
  Door EZ is gevraagd om ecologisch advies te leveren bij de plannen die in ontwikkeling zijn voor buitendijkse ontwikkeling bij Striep, Terschelling. Daarvoor is eerst de huidige situatie geanalyseerd. Het wad heeft een functie als foerageergebied voor vogels. Het ligt relatief hoog ten opzichte van de wijdere omgeving, maar nog steeds te laag om met rijshoutdammen of andere constructies binnen enkele jaren kweldervorming op gang te brengen. Omdat het wad eerst op moet hogen gaat dit minimaal 10 jaar duren. Het huidige kweldertje bevat alleen nog de vegetatiezones “lage kwelder” en “pionierzone”, en neemt af in oppervlakte. Het heeft een functie als HoogwaterVluchtPlaats (HVP) voor vogels.
  Toetsing aannames populatiemodel Grauwe Gans : vergelijking aannames habitatgebruik en kuikenoverleving met feitelijke situatie
  Schotman, A.G.M. ; Jansman, H.A.H. ; Hammers, M. ; Baveco, J.M. ; Melman, T.C.P. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2515) - 51
  anser - fauna - wildbeheer - broedfactoren - populatiedichtheid - populatiedynamica - habitats - foerageren - broedplaatsen - modellen - nederland - anser - fauna - wildlife management - hatching factors - population density - population dynamics - habitats - foraging - breeding places - models - netherlands
  Met een eerder ontwikkeld individu-gebaseerd, ruimtelijk expliciet populatie-dynamisch model zijn scenarioberekeningen uitgevoerd waarin verschillende vormen van aantalsregulatie met elkaar worden vergeleken: eieren onklaar maken, afschot ruiperiode, jaar-rond afschot. De met het model voorspelde effecten van reguleringsmaatregelen zijn vooralsnog vooral kwalitatief (relatieve effect van maatregelen) van aard. Om tot eigenstandige kwantitatieve voorspellingen van de absolute aantalsontwikkeling te komen moeten de onderliggende aannames van het model verder getoetst worden. In dit onderzoek werden aannames over het gebruik van bepaalde habitats voor broeden en foerageren nader onderzocht en voorstellen gedaan tot verbetering van deze aannames. Daarnaast werden aannames voor dichtheidsafhankelijke kuikenoverleving en broeddichtheid besproken.
  Effecten van MZI's op de aanwezigheid en het gedrag van specifieke vogelsoorten en zeehonden
  Smit, C.J. ; Jong, M.L. de; Witte, R.H. - \ 2014
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C063/13) - 78
  mosselteelt - schaal- en schelpdierenvisserij - watervogels - zeehonden - fauna - foerageren - diergedrag - zeeland - mussel culture - shellfish fisheries - waterfowl - seals - fauna - foraging - animal behaviour - zeeland
  In dit rapport worden de resultaten beschreven van onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de in de Passende Beoordeling gesignaleerde kennislacunes en om na te gaan of opschaling van MZI-activiteiten op deze locaties tot significante effecten zou kunnen leiden. Het meeste onderzoek is uitgevoerd in 2010-2012 in de Schaar van Renesse. De belangrijkste vraag voor dit gebied was in hoeverre de in het Brouwershavensche Gat aanwezige concentratie Roodkeelduikers negatieve effecten ondervindt van de aanwezigheid van MZI’s en van werkzaamheden aan MZI’s. Bovendien zijn gedragswaarnemingen en tellingen uitgevoerd van Gewone zeehonden, Eiders en Bergeenden in de Zuidmeep en enkele tellingen vanuit de lucht om de ligging van de ruigebieden van Eiders en Bergeenden in de Waddenzee in kaart te brengen.
  Graanstoppels en akkervogels
  Bos, J.F.F.P. - \ 2013
  Limosa 86 (2013)3. - ISSN 0024-3620 - p. 123 - 131.
  vogels - bouwland - fauna - agrarische bedrijfsvoering - graansoorten - overwintering - foerageren - verenigd koninkrijk - birds - arable land - fauna - farm management - cereals - overwintering - foraging - uk
  Graanstoppels vormen in najaar en winter een bron van voedsel voor vogels, met name als tijdens de voorafgaande graanteelt de inzet van herbiciden wordt beperkt, de stoppelvelden vanaf de nazomer bezet raken met onkruiden en ze niet te vroeg in de winter worden geploegd. In het Verenigd Koninkrijk is veel onderzoek gedaan naar de betekenis van graanstoppels voor overwinterende akkervogels. Dit artikel biedt een samenvatting van de inzichten die dit onderzoek heeft opgeleverd, met een doorkijkje naar kansen voor toepassing in Nederland
  Akkerrandenbeheer niet de sleutel tot succes voor de Veldleeuwerik in Oost-Groningen
  Ottens, H.J. ; Kuiper, M.W. ; Scharenburg, C.W.M. ; Koks, B.J. - \ 2013
  Limosa 86 (2013)3. - ISSN 0024-3620 - p. 140 - 152.
  bouwland - akkerranden - vogels - fauna - foerageren - populatiedichtheid - agrarisch natuurbeheer - evaluatie - oost-groningen - arable land - field margins - birds - fauna - foraging - population density - agri-environment schemes - evaluation - oost-groningen
  De Veldleeuwerik, ooit een van de meest verbreide en talrijkste vogels van het boerenland, holt in aantallen achteruit. We staan er bij en kijken er naar, want goed broedbiologisch onderzoek naar de achteruitgang van de Veldleeuwerik in Nederland is schaars, laat staan pogingen om de achteruitgang te keren. Een uitzondering hierop is het langdurige veldleeuwerikenonderzoek in Oost- Groningen. Naast monitoring en onderzoek wordt hier ook agrarisch natuurbeheer getest. Akkerranden, stukjes extensieve ruigte die intensief boerenland omzomen, lijken de succesformule voor bijvoorbeeld de Grauwe Kiekendief te zijn, maar is deze maatregel ook het ei van Columbus voor de Veldleeuwerik?
  Effecten van het aanbieden van voedselgewassen op de talrijkheid van overwinterende akkervogels: een eerste analyse
  Stip, A. ; Kleijn, D. ; Teunissen, W. - \ 2013
  Limosa 86 (2013)3. - ISSN 0024-3620 - p. 132 - 139.
  bouwland - vogels - fauna - overwintering - foerageren - landgebruik - akkerbouw - proefprojecten - oost-nederland - limburg - arable land - birds - fauna - overwintering - foraging - land use - arable farming - pilot projects - east netherlands - limburg
  Veel wijst er op dat de problemen van Europese akkervogels tenminste voor een deel worden veroorzaakt door voedselschaarste in de winter, als gevolg van een steeds efficientere landbouwpraktijk waarin onkruiden en oogstresten zeldzame verschijnselen zijn geworden. Als maatregel om deze bottleneck op te heffen valt te denken aan het inzaaien van kleine oppervlakten akkerland met gewassen die voor vogels geschikt wintervoedsel opleveren. In dit artikel worden de eerste, hoopgevende resultaten besproken van een experiment waarin dit in een aantal Nederlandse akkergebieden is gebeurd.
  Grey and harbour seal spatiotemporal distribution along the Dutch West coast
  Aarts, G.M. ; Brasseur, S.M.J.M. ; Geelhoed, S.C.V. ; Bemmelen, R.S.A. van; Leopold, M.F. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C103/13) - 39
  phoca vitulina - halichoerus grypus - foerageren - waddenzee - windmolenpark - nadelige gevolgen - mariene ecologie - phoca vitulina - halichoerus grypus - foraging - wadden sea - wind farms - adverse effects - marine ecology
  Het aantal gewone en grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee is de laatste jaren exponentieel gegroeid. Het is te verwachten dat het gebruik van de Nederlandse kustzone door zeehonden ook sterk is toegenomen. Voor 2014 staat de constructie van het windmolenpark Luchterduinen gepland en als onderdeel van de vergunningseis dient onderzocht te worden wat de mogelijke effecten van de constructie en operationele fase zijn op zeehonden. Het doel van deze voorstudie is om bestaande data te gebruiken en een overzicht te geven van het gebruik van de kustzone door gewone en grijze zeehonden en hoe dit verandert binnen en tussen jaren, en te definiëren wat de ecologische functie is van dit gebied.
  Energiehuishouding van steltlopers en de effecten van verandering in foerageer-oppervlak op populaties: Studie uitgevoerd in het kader van ANT-Ooscerschelde & LTV-Natuurlijkheid
  Schellekens, T. ; Ens, B.J. ; Ysebaert, T. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES nr. C 067/13) - 26
  watervogels - foerageren - estuaria - oppervlakte (areaal) - oosterschelde - westerschelde - energiebalans - waterfowl - foraging - estuaries - acreage - eastern scheldt - western scheldt - energy balance
  Er doen zich grootschalige morfologische veranderingen voor in de Zuidwestelijke Delta: in de Oosterschelde t.g.v. de zandhongerproblematiek, en in de Westerschelde ten gevolge van de vaarwegverruiming. In beide watersystemen leiden deze processen tot een verandering van het areaal droogvallende platen en slikken (met als gevolg veranderingen in voedselbeschikbaarheid en beschikbare foerageertijd). Deze intergetijdengebieden zijn belangrijke foerageergebieden voor steltlopers. De energiehuishouding (het verschil tussen opname en verbruik van energie) van steltlopers speelt een belangrijke rol in de bepaling van de effecten van dergelijke veranderingen op steltlopers. Voor beide gebieden gelden N200 instandhoudingsdoelstellingen voor steltlopers
  FAQ: Gezonde bijen met stevia?
  Blacquiere, T. - \ 2012
  S.n.
  honingbijen - zoekgedrag - foerageren - suiker - stevia rebaudiana - onderzoek - diervoeding - honey bees - searching behaviour - foraging - sugar - stevia rebaudiana - research - animal nutrition
  Beantwoording van de vraag of Stevia misschien kan worden aangewend als gezond voedsel voor bijen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.