Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 13 / 13

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Verminderen van emissie door verbeterde toedieningstechniek : voorbereidend onderzoek 2013-2014
  Wenneker, M. ; Zande, J.C. van de - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bomen, Bollen & Fruit - 19
  fruitteelt - pesticiden - experimenteel veldonderzoek - emissiereductie - spuitdoppen - bladbespuiting - fruit growing - pesticides - field experimentation - emission reduction - fan nozzles - foliar spraying
  In 2004 is het Lozingenbesluit open teelt geëvalueerd. Hieruit bleek dat de fruitteeltsector de doelstelling om de drift naar het oppervlaktewater met 90% te verminderen nog niet heeft gehaald. Om deze reden heeft in 2007 een aanscherping van het Lozingenbesluit plaats gevonden. Als basismaatregel is voor een standaard spuittechniek in de fruitteelt de teeltvrije zone naast watergangen van 3 meter verbreed naar 9 meter. Deze teeltvrije zone kan smaller zijn als er extra maatregelen worden toegepast om drift te beperken.
  Steeds preciezer met de sensor
  Houweling, P. van; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2014
  Akker magazine 10 (2014)4. - ISSN 1875-9688 - p. 18 - 21.
  akkerbouw - aardappelen - loofvernietiging - sensors - bemesting - stikstofmeststoffen - gerst - spuitapparaten - pleksgewijs spuiten - bladbespuiting - precisielandbouw - arable farming - potatoes - haulm destruction - sensors - fertilizer application - nitrogen fertilizers - barley - sprayers - spot spraying - foliar spraying - precision agriculture
  Maurits Bax uit Luyksgestel werkt met de Yara N-sensor. Zo spuit hij minder dan een derde van de voorgeschreven dosering voor loofdodingsmiddel in aardappelen. Andere toepassingen zijn minder praktijkrijp, zoals aardappelen bijmesten. Daarvoor lijkt een app, ontwikkeld door het PPO, uitkomst te gaan bieden. PPO Lelystad begeleidt het project waar Bax aan mee doet. De teler kreeg de afgelopen twee teeltseizoenen voor zijn aardappelen een adviesgift van PPO op basis van twee systemen: de BemestingsNavigator aardappel van Altic en een systeem dat PPO ontwikkelt. De volgende toepassing was voor het spuiten van halmverstevigers in zomergerst.
  Beste toepassing van bicarbonaat
  Jong, P.F. de - \ 2013
  De Fruitteelt 103 (2013)13. - ISSN 0016-2302 - p. 18 - 18.
  fruitteelt - kalium - bicarbonaten - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - toepassing - bladbespuiting - spuiten - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - potassium - bicarbonates - plant protection - plant disease control - application - foliar spraying - spraying - agricultural research
  Kaliumbicarbonaat is een zout en is beter bekend als bakpoeder. Naast deze toepassing is gebleken dat het ook een werking heeft op plantenziekten. Momenteel heeft Karma met kaliumbicarbonaat als werkzame stof een toelating in fruit.
  Relatie effectiviteit bicarbonaat en contacttijd (poster)
  Jong, P.F. de; Steeg, P.A.H. van der; Anbergen, R.H.N. - \ 2012
  fruitgewassen - kalium - bicarbonaten - plantenziektebestrijding - toepassing - bladbespuiting - landbouwkundig onderzoek - fruit crops - potassium - bicarbonates - plant disease control - application - foliar spraying - agricultural research
  Poster over de effectiviteit van bicarbonaat tegen schurft in de fruitteelt.
  'Mastspuit met sensoren brengt middel effectiever aan' (onderzoek praktijkproeven PRI en PPO)
  Engels, A. ; PPO BBF Boomkwekerij, ; PRI, ; Nieuwenhuizen, A.T. - \ 2011
  De Boomkwekerij 24 (2011)20. - ISSN 0923-2443 - p. 13 - 13.
  straatbomen - gewasbescherming - bladbespuiting - pesticiden - sensors - effecten - boomverzorging - proeven - milieubescherming - street trees - plant protection - foliar spraying - pesticides - sensors - effects - tree care - trials - environmental protection
  In mei 2011 starten Plant Research International (PRI), PPO Boomkwekerij en Damcon de eerste praktijkproeven met sensoren op de mastspuit. Dit prototype spuit alleen als het bladeren detecteert. Projectleider Ard Nieuwenhuizen van PRI is ervan overtuigd dat kwekers met zo'n type spuit middelen effectiever kunnen aanbrengen in hoge bomen.
  Gerichte inzet van fungiciden in de verschillende groeifasen van het aardappelgewas ter bestrijding van phytophthora
  Spruijt, J. - \ 2009
  Kennisakker.nl 2009 (2009)3 maart.
  gewasbescherming - fungiciden - phytophthora infestans - aardappelen - pootaardappelen - ziektebestrijding - schimmelziekten - bladbespuiting - akkerbouw - plant protection - fungicides - phytophthora infestans - potatoes - seed potatoes - disease control - fungal diseases - foliar spraying - arable farming
  In de praktijk wordt door de telers een Phytophthoravrij gewas nagestreefd. Het is daarom nodig om tijdens het groeiseizoen van pootaardappelen en consumptieaardappelen regelmatig bij kritische omstandigheden te spuiten met fungiciden. De keuze van de fungiciden wordt bepaald door de combinatie van de groeifase van het gewas en de ziektedruk. Hierbij wordt rekening gehouden met de sterke punten van een fungicide. Daarnaast is in een aantal strategieën de dosering van het fungicide aangepast aan het resistentieniveau van het geteelde ras. In opdracht van het Ministerie van LNV wordt in dit project een bestrijdingsstrategie ontworpen die goed P. infestans bestrijdt en weinig milieubelasting geeft. Tevens zal de bestrijdingsstrategie goed moeten passen in de risicobeleving van de teler en moet deze niet te duur zijn. Gedurende het groeiseizoen 2007 waren er vanaf half juni vele kritieke perioden. Op alle locaties werd enige aantasting aangetroffen. De aantasting liep niet uit de hand met uitzondering van de aantasting in het weinig gevoelige ras Festien in Valthermond. Doseringsverlaging op matig gevoelige rassen was in dit kritieke jaar goed mogelijk.
  Fruittelers doen ervaring op met venturidoppen
  Aalbers, P.A.W.M. ; Wenneker, M. - \ 2008
  De Fruitteelt 98 (2008)8. - ISSN 0016-2302 - p. 18 - 19.
  fruitteelt - spuiten - bladbespuiting - sloten - drift - reductie - luchtverontreiniging - pesticiden - gewasbescherming - fruit growing - spraying - foliar spraying - ditches - drift - reduction - air pollution - pesticides - plant protection
  Vanaf 2005 is veel praktijkervaring opgedaan met venturidoppen. Deze doppen geven fruittelers de mogelijkheid om een aantal belangrijke middelen op percelen naast watergangen te gebruiken, en om op eenvoudige wijze spuitdrift te voorkomen. Vooral telers in waterrijke gebieden, zonder tunnelspuit en zonder windhagen kunnen met de driftarme spuitdoppen toch gewasbescherming uit te voeren
  Een kennisintensief proces van waarnemen, beslissen en actie ondernemen. Met nieuwe detectietechnieken minder middelen spuiten
  Os, E.A. van; Hemming, J. ; Zande, J.C. van de; Snel, J.F.H. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)3. - p. 60 - 61.
  gewasbescherming - pesticiden - bladbespuiting - elektrostatische spuitapparaten - spuitapparatuur - kleinvolume spuiten - automatisering - detectie - technieken - sensors - dosering - veldproeven - glastuinbouw - plant protection - pesticides - foliar spraying - electrostatic sprayers - spraying equipment - low volume spraying - automation - detection - techniques - sensors - dosage - field tests - greenhouse horticulture
  In het verleden werd op een vast moment in de week een cocktail van middelen gespoten om het gewas gezond te houden. Dit veranderde toen duidelijk werd dat chemische middelen ook nadelen hadden. Later kwam daar ook het milieu bij met als gevolg dat de emissie naar de lucht en het oppervlaktewater drastisch omlaag moesten. De inzet van biologische bestrijders dwong tot een zeer selectief spuitbeleid. Gewasbescherming veranderde van 'alleen maar spuiten' in een kennisintensief proces van waarnemen, beslissen en actie ondernemen. Dat waarnemen kan nog heel wat beter. Een reportage over een complex maar effectief proces van bepalen hoeveel en wat bespoten moet worden
  Toedieningswijze en formulering cruciaal voor effectiviteit van GNO's
  Zande, J.C. van de; Stevens, L.H. ; Spits, H.G. - \ 2006
  gewasbescherming - pesticiden - plantaardige pesticiden - biopesticiden - toedieningswijzen - doseringseffecten - formuleringen - bladbespuiting - aardappelen - lelies - appels - toelating van bestrijdingsmiddelen - plant protection - pesticides - botanical pesticides - microbial pesticides - application methods - dosage effects - formulations - foliar spraying - potatoes - lilies - apples - authorisation of pesticides
  Succesvolle introductie van GNO’s in de praktijk is in hoge mate afhankelijk van een juiste toedieningswijze en daarmee samenhangende formulering. Verbetering van de effectiviteit verlaagt de benodigde hoeveelheid GNO’s, waardoor de kans op introductie wordt verhoogd. Onderzoek naar toediening en formulering is daarom een integraal onderdeel van de ontwikkeling van GNO-produkten voor de praktijk
  Mit reduzierten Druck spritzen
  Os, E. van; Michielsen, J. - \ 2005
  Gemüse 41 (2005)5. - ISSN 0016-6286 - p. 22 - 24.
  gewasbescherming - ziektebestrijding - bladbespuiting - druk - druppels - druppelgrootte - spuitvloeistoffen - verontreiniging - bodemverontreiniging - drift - verontreinigingsbeheersing - glastuinbouw - plant protection - disease control - foliar spraying - pressure - droplets - droplet size - sprays - pollution - soil pollution - drift - pollution control - greenhouse horticulture
  De toepassing van gewasbeschermingsmiddelen bij teelt onder glas. Onderzocht werden de effecten van druk en druppelgrootte op effectiviteit van bespuiting en belasting voor het milieu door verspilling
  Opbouw van werking van fungiciden tegen P. infestans in aardappel
  Spits, H.G. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
  aardappelen - solanum tuberosum - phytophthora infestans - phytophthora - plantenziekteverwekkende schimmels - pesticiden - fungiciden - bladbespuiting - akkerbouw - potatoes - solanum tuberosum - phytophthora infestans - phytophthora - plant pathogenic fungi - pesticides - fungicides - foliar spraying - arable farming
  Is een aardappelblad beter beschermd als er vaker dan 1 keer is gespoten? Een aardappel blad lijkt niet beter beschermt als het vaker gespoten is; Pas bij hoge groeisnelheid van het gewas én ziektedruk het spuitinterval aan en/of kies een middel met een goede herverdeling.
  Phytophthora infestans : bescherming van het zich ontwikkelende groeipunt van aardappelplanten door fungiciden
  Spits, H.G. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)1. - ISSN 1385-5301 - p. 2 - 4.
  phytophthora - phytophthora infestans - aardappelen - solanum tuberosum - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - schimmelbestrijding - plantenziektebestrijding - fungiciden - spuiten - bladbespuiting - scheuten - scheuttoppen - bladeren - gewassen, groeifasen - plantenontwikkeling - phytophthora - phytophthora infestans - potatoes - solanum tuberosum - plant protection - plant pathogenic fungi - fungus control - plant disease control - fungicides - spraying - foliar spraying - shoots - shoot apices - leaves - crop growth stage - plant development
  In veld- en potproeven met het aardappelras Bintje onderzocht het PAV in hoeverre de groeipunten van aardappelplanten beschermd zijn tegen phytophthora door voorafgaande bespuiting met verschillende soorten fungiciden (werking systemisch, translaminair of contact). Er zijn aanwijzingen dat groeisnelheid, aantal voorafgaande bespuitingen en type fungicide van belang zijn voor de mate van bescherming; dit biedt mogelijkheden voor een geringere inzet van gewasbeschermingsmiddelen dan in de huidige praktijk, waarbij er vanuit gegaan wordt dat het nieuw gevormde blad geheel onbeschermd is
  Gebreksziekten en bladbespuitingen met meststoffen : cursus "spuiten voor gevorderden" 1960
  Henkens, C.H. - \ 1960
  Groningen : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheidd 4) - 18
  afwijkingen, planten - voedingsstoffentekorten - bladbespuiting - kunstmeststoffen - plant disorders - nutrient deficiencies - foliar spraying - fertilizers
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.