Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 9 / 9

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bedrijven investeringszone, een mogelijk financieringsinstrument voor investeren in de bedrijfsomgeving
  Borgstein, M.H. ; Polman, N.B.P. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-publicatie 2015-006) - 28
  bedrijven - fondsgelden - fondsen - landinrichting - recreatie - toerisme - gebiedsontwikkeling - investering - financieren - businesses - funding - funds - land development - recreation - tourism - area development - investment - financing
  De Experimentenwet Bedrijven InvesteringsZones biedt ondernemers de mogelijkheid om binnen een gezamenlijke Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) een fonds in te stellen voor de uitvoering van gezamenlijke doelen in de openbare ruimte, aanvullend op wat de overheid al doet, in een afgebakend gebied. Het fonds wordt gevuld met financiële bijdragen van de aangesloten ondernemers. De Experimentenwet is in 2013 geëvalueerd en op enkele punten aangepast. De nieuwe Experimentenwet is per 1 januari 2015 in werking getreden (Staatsblad, 8 december 2014).1 Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is het vrijwillige karakter van de BIZ bevestigd. Directie Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van Economische Zaken (EZ) laat onderzoeken hoe de BIZ-wet kan worden gebruikt door ondernemers die betrokken zijn bij de gastvrijheidssector (recreatie en toerisme) in het buitengebied.
  ‘Lute Bos draagt nog altijd bij aan de virologie’ : fonds laat ecologische virologie herrijzen
  Vlugt, R.A.A. van der; Branderhorst, A. - \ 2014
  WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 44 - 45.
  virologie - plantenvirussen - ecologie - wetenschappelijk onderzoek - fondsen - universitair onderzoek - virology - plant viruses - ecology - scientific research - funds - university research
  Met ecologische kennis van plantenvirussen in de tuin- en akkerbouw zijn opbrengstverliezen te voorkomen. René van der Vlugt gaat het onderzoek en onderwijs in dit vakgebied nieuw leven inblazen. Dat is mogelijk dankzij een legaat van de Wageningse plantenviroloog Lute Bos.
  TOF met enthousiasme gelanceerd
  Dwarswaard, A. ; Dam, M.F.N. van - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)280. - ISSN 1571-5558 - p. 42 - 42.
  bloembollen - plantenveredeling - landbouwkundig onderzoek - forceren van planten - tulpen - gewasbescherming - fondsen - ornamental bulbs - plant breeding - agricultural research - forcing - tulips - plant protection - funds
  Het meest geteelde bolgewas ter wereld kan niet zonder onderzoek. Met 10.000 ha in Nederland en nog eens 2 miljard stelen uit de broeierij is de tulp een factor van belang. Het Tulpen Onderzoek Fonds (TOF) biedt kansen.
  MKBA EcoLaNa grondfonds : De maatschappelijke gevolgen van de implementatie van een aantal duurzaamheidcriteria op veehouderij en akkerbouwbedrijven
  Blaeij, A.T. de; Dekking, A.J.G. ; Gaaff, A. - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV - 42
  alternatieve landbouw - duurzame landbouw - plattelandsontwikkeling - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsstructuur in de landbouw - land - fondsen - financiën - alternative farming - sustainable agriculture - rural development - farm management - farm structure - land - funds - finance
  Het EcoLaNa plan houdt in dat boeren overstappen op een duurzamere vorm van landbouw dan gangbare landbouw. Wat er onder duurzaamheid wordt verstaan blijkt uit de maatregelen die voor EcoLaNa zijn opgesteld. Door in te zetten op duurzame landbouw zal het EcoLaNa plan bijdragen aan het realiseren van de doelen die gesteld zijn door verschillende overheden, onder andere in het Europese Plattelandsontwikkelingsbeleid. Het gaat hierbij om doelen als het bevorderen van een sterke en dynamische agrofoodsector, instandhouding van de biodiversiteit en van landbouwsystemen met hoge natuurwaarden en uitvoering van de kaderrichtlijn water (POP2). In deze studie is middels een MKBA onderzocht of overschakeling naar duurzamere EcoLaNa landbouw voor de samenleving interessant is.
  Blauwe ogen schieten tekort. Lessen voor sponsoring van landschap
  Overbeek, M.M.M. ; Graaff, R.P.M. de - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154005 - 63
  landschap - landgebruik - fondsen - plattelandsontwikkeling - natuurgebieden - financieren - landscape - land use - funds - rural development - natural areas - financing
  Literatuuronderzoek en gesprekken met (ervarings)deskundigen en vertegenwoordigers van bedrijven in Amstelland en in Het Groene Woud over het proces en de voorwaarden van bedrijven om sponsoring van landschap te realiseren. Sponsoring gebeurt meestal in het kader van mvo, waarbij bedrijven de gewenste tegenprestatie proberen af te stemmen op hun zakelijke doelen. Verder telt het vertrouwen in de begunstigde organisatie en de opzet van de sponsoractiviteit. Aanbevelingen voor een structurele en relatiegerichte aanpak om bedrijven te verleiden aan landschap bij te dragen en zelf een goede tegenprestatie te bieden. Study of literature and interviews with both theoretical and practical experts and business representatives in Amstelland and Het Groene Woud, regarding the process and the conditions for sponsoring landscape conservation. Sponsoring usually occurs within the scope of Corporate Social Responsibility (CSR), where businesses aim for reciprocal benefits which correspond to their corporate goals. Also important is the level of confidence in the benefitting organisation and how well the sponsor activity is organised. Recommendations for a structural, relationship-oriented approach to attracting businesses for landscape and also offering attractive reciprocal benefits.
  Borgstellingsfonds: klaar voor de toekomst?
  Meulen, H.A.B. van der; Venema, G.S. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en Bedrijven ) - ISBN 9789086153077 - 41
  landbouwbeleid - financiële instellingen - financiën - ondersteunende maatregelen - fondsen - doelstellingen - innovaties - optimalisatie - duurzaamheid (sustainability) - agricultural policy - financial institutions - finance - support measures - funds - objectives - innovations - optimization - sustainability
  In opdracht van het ministerie van LNV is onderzoek verricht naar de wijze waarop het instrument Borgstellingsfonds toekomstbestendig kan worden gemaakt. Hierbij is onderzocht of het oorspronkelijke doel aanpassing behoeft en in welke vorm het Borgstellingsfonds het meest effectief is
  90 jaar Fonds Landbouw Export Bureau, 1916-1918 : L.E.B. fonds
  Klep, L.F.M. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Universiteits Fonds
  geschiedenis - universiteiten - hogere agrarische scholen - fondsen - landbouwkundig onderzoek - nederland - history - universities - agricultural colleges - funds - agricultural research - netherlands
  Diergezondheidsfonds vernieuwd
  Meuwissen, M.P.M. ; Mourits, M.C.M. ; Huirne, R.B.M. - \ 2005
  Veeteelt 22 (2005)1-2. - ISSN 0168-7565 - p. 32 - 33.
  melkveehouderij - diergezondheid - dierziekten - fondsen - financiële instellingen - vaccinatie - overheidsbeleid - dairy farming - animal health - animal diseases - funds - financial institutions - vaccination - government policy
  De productschappen en het ministerie van LNV zijn het eens geworden over een aanpassing van het convenant Diergezondheidsfonds. Door het nieuwe vaccinatiebeleid verminderen de bestrijdingskosten, maar neemt de gevolgschade voor de sector toe
  Milieuschade in Nederland; een onderzoek naar de mogelijkheden en noodzaak van een voorziening ter financiering van het herstel van ecologische schade
  Backes, C.W. ; Barendregt, A. ; Dobben, H.F. van; Kottenhagen-Edzes, P.A. ; Schouwenberg, E.P.A.G. ; Wamelink, G.W.W. - \ 1998
  Den Haag : Min.Vrom - ISBN 9789076512020 - 70
  milieu - schade - destructie - verontreiniging - nadelige gevolgen - kapitaalvennootschappen - herstel - fondsen - nederland - environment - damage - destruction - pollution - adverse effects - companies - rehabilitation - funds - netherlands
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.