Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Pionieren : De impact van innovatieve maatschappelijke initiatieven op een natuur-inclusieve samenleving
  Salverda, I.E. ; Dam, R.I. van; Pleijte, M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Pionieren ) - 64
  natuur - samenleving - participatie - stedelijke gebieden - sport - lopen - burgers - fondsgelden - weidevogels - bodem - nederland - nature - society - participation - urban areas - sport - walking - citizens - funding - grassland birds - soil - netherlands
  Het Nieuwe Veehouden mogelijk maken : zoeken naar ruimte voor verduurzaming in de veehouderij
  Bremmer, B. ; Kortstee, H.J.M. ; Vierstra, J. ; Wichen, Yvette ; Veen, Kristel ; Boezem, E. van den - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2016-002) - 51
  duurzame veehouderij - veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - marktconcurrentie - fondsgelden - vergunningen - innovaties - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - dierenwelzijn - nederland - sustainable animal husbandry - livestock farming - sustainability - market competition - funding - permits - innovations - farm management - entrepreneurship - animal welfare - netherlands
  The Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (Implementation agenda for sustainable livestock farming, UDV) aims to achieve a Dutch livestock sector that is leading the way by 2023, while maintaining its competitiveness and ensuring that its production duly respects people, animals and the environment. Project implementers are asked to examine why and where innovative entrepreneurs are faced with structural barriers when they try to put an innovative concept into practice. This report also sets out the experiences and insights of the innovative livestock farmers. The project implementers translate these into recommendations in the analysis and conclusions. In order to be able to examine the obstacles faced by livestock farmers in achieving innovation in the thematic areas of the market, funding or permits, it was decided to select two or three entrepreneurs for each theme who appear to have run into difficulties in practice.
  Measuring tensions and intentions : mixing methods in the impact evaluation of development support to farmer organisations
  Ton, G. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Erwin Bulte. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575738 - 295
  boerenorganisaties - coöperaties - ontwikkelingseconomie - ontwikkelingshulp - fondsgelden - landbouwproducten - ontwikkelingsprojecten - programma-evaluatie - farmers' associations - cooperatives - development economics - development aid - funding - agricultural products - development projects - program evaluation

  Development support must be able to prove its effectiveness. Impact evaluation is a way to generate this information. The thesis is about the design of these impact evaluations and how research methods can be combined to obtain credible evidence on effectiveness. It contrasts two approaches to impact evaluation design, ‘randomistas’ (Does it work?) and ‘realistas’ (For whom does it work, and under what conditions?), and distils seven principles for research design that create synergy between these two approaches. The thesis covers various development interventions. The main research concerns a Bolivian grant fund that supports investments in processing by farmer groups. To assess the effectiveness of this fund it was necessary to develop and test a new tool to measure organisational strength of these groups, called Tension Containment Capacity and apply a new method of data analysis, Qualitative Comparative Analysis. Interestingly, grants to the older, larger and stronger organisations proved particularly unsuccessful.

  Bedrijven investeringszone, een mogelijk financieringsinstrument voor investeren in de bedrijfsomgeving
  Borgstein, M.H. ; Polman, N.B.P. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-publicatie 2015-006) - 28
  bedrijven - fondsgelden - fondsen - landinrichting - recreatie - toerisme - gebiedsontwikkeling - investering - financieren - businesses - funding - funds - land development - recreation - tourism - area development - investment - financing
  De Experimentenwet Bedrijven InvesteringsZones biedt ondernemers de mogelijkheid om binnen een gezamenlijke Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) een fonds in te stellen voor de uitvoering van gezamenlijke doelen in de openbare ruimte, aanvullend op wat de overheid al doet, in een afgebakend gebied. Het fonds wordt gevuld met financiële bijdragen van de aangesloten ondernemers. De Experimentenwet is in 2013 geëvalueerd en op enkele punten aangepast. De nieuwe Experimentenwet is per 1 januari 2015 in werking getreden (Staatsblad, 8 december 2014).1 Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is het vrijwillige karakter van de BIZ bevestigd. Directie Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van Economische Zaken (EZ) laat onderzoeken hoe de BIZ-wet kan worden gebruikt door ondernemers die betrokken zijn bij de gastvrijheidssector (recreatie en toerisme) in het buitengebied.
  Hyacintentelers stemmen in met aanpak Erwinia en fonds onderzoek
  Dwarswaard, A. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)268. - ISSN 1571-5558 - p. 60 - 61.
  bloembollen - hyacinthus - plantenplagen - erwinia - testen - landbouwkundig onderzoek - fondsgelden - kwekers - ornamental bulbs - hyacinthus - plant pests - erwinia - testing - agricultural research - funding - growers
  Twee stevige onderwerpen telde de agenda van de jaarvergadering van de KAVB-productgroep Hyacint. Het voorstel om werkbollen te gaan toetsen op Erwinia kreeg bijval, en ook het plan om een fonds te vormen waaruit hyacintenonderzoek wordt betaald werd met instemming begroet.
  Van bijen en eendenkroos tot parasiet
  Meer, I.M. van der; Branderhorst, A. - \ 2012
  WageningenWorld 4 (2012). - ISSN 2210-7908 - p. 45 - 46.
  voedselzekerheid - voedselproductie - duurzame landbouw - onderzoeksprojecten - fondsgelden - charitatieve bijdragen - financieren - food security - food production - sustainable agriculture - research projects - funding - charitable contributions - financing
  Om de groeiende wereldbevolking duurzaam te voeden, werft de campagne Food for Thought, Thought for Food geld voor baanbrekend onderzoek. Daarvoor zijn twaalf nieuwe projecten geselecteerd.
  Duurzaamheid, innovatie en risico; vier cases uit de agrarische sector
  Galen, M.A. van; Lauwere, C.C. de; Ruijs, M.N.A. ; Wolf, P.L. de; Bakker, T. ; Dijk, S.M. van; Meulen, H.A.B. van der - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155477 - 122
  landbouwsector - systeeminnovatie - duurzaamheid (sustainability) - overheidsbeleid - fondsgelden - subsidies - samenwerking - agricultural sector - system innovation - sustainability - government policy - funding - subsidies - cooperation
  Belangrijke ingrediënten voor een succesvolle systeeminnovatie zijn 'sense of urgency', ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus die bij elkaar aansluiten, congruente belangen van de betrokken actoren, netwerkvorming, bevlogen mensen die de kar trekken en de juiste interventie op het juiste moment. Het vinden van fondsen en het overwinnen van wettelijke barrières en risicoaversie bij ondernemers zijn belangrijke uitdagingen, naast het verwerven of behouden van maatschappelijk draagvlak. De (rijks)overheid speelt een belangrijke rol bij het tot stand komen van systeeminnovaties door subsidieregelingen, experimenteerruimte en het laten uitvoeren van (haalbaarheids)onderzoeken. Beleid kan belemmerend werken door wet- en regelgeving voor milieu- en bouwvergunningen. Een lotingsysteem voor het verkrijgen van subsidies wordt als belemmering ervaren vanwege de onzekerheid. Vangnetten of garantieregelingen om onzekerheid te verminderen en risico's minder ongrijpbaar te maken, zijn belangrijk.
  Policy and criteria for the Funding Strategy for the implementation of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Rome, FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture
  Visser, L. ; Louwaars, N.P. - \ 2006
  Rome : FAO (Background study paper / FAO no. 31) - 27
  genetische bronnen van plantensoorten - fondsgelden - beleid - plant genetic resources - funding - policy
  Groene initiatieven in de aanbieding. Kansen en knelpunten van publieke en private financiering
  Leneman, H. ; Vader, J. ; Bos, E.J. ; Bavel, M.A.H.J. van - \ 2006
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-rapport 12) - 78
  platteland - financiën - landschap - plattelandsplanning - fondsgelden - instellingen - financieren - natuur - marktanalyse - rural areas - finance - landscape - rural planning - funding - institutions - financing - nature - market analysis
  Dit onderzoek analyseert kansen en knelpunten voor de ontwikkeling van groene diensten. Groene diensten zijn activiteiten op het gebied van natuur, water, landschap (inclusief cultuurhistorie) en toegankelijkheid die de kwaliteit van het landelijk gebied verhogen en die verder gaan dan waartoe de ondernemer wettelijk is verplicht. Voor de analyse is een theoretisch kader opgesteld, gebaseerd op de welvaartstheorie, institutionele economie en institutietheorie. Deze drie theorieën vormen de basis voor de empirische analyse, die uit twee praktijkcases (Groenfonds Midden-Delfland en Landschapsfonds Rond d’n Duin) en stakeholderinterviews bestaat. De empirische analyse geeft zicht op mogelijkheden en knelpunten bij financiering en realisatie van groene diensten. Groene diensten zijn een relatief nieuw fenomeen, waardoor de organisatie ervan nog behoorlijk veel tijd vergt. Tevens passen groene diensten niet altijd goed binnen bestaande nationale en internationale regelgeving. Hierdoor zijn de transactiekosten hoog. Private financiering komt moeilijk van de grond. Dit komt onder meer omdat groene diensten een gering financieel rendement hebben. Natuur en landschap zijn belangrijk voor de recreatiesector, maar deze sector ziet vooral de overheid als de verantwoordelijke voor de realisatie en beheer. Ook veel burgers en andere bedrijven kijken er op die manier tegenaan. Groene diensten lijken wat terrein te winnen op het gebied van sponsoring, giften en lidmaatschappen. Rood voor groen heeft potentie. De vraag naar groen wonen is groot en woningen in een mooie omgeving hebben voldoende meerwaarde om het groen te financieren. Rood voor groen is echter in hoge mate contextafhankelijk, kent weerstand met een culturele achtergrond en kan vaak moeilijk worden ingebed in de huidige regelgeving. Trefwoorden: groene diensten, financiering, welvaartstheorie, instituties.
  Natuur en landschap als investering; perspectieven van nieuwe financiële instrumenten voor natuur en landschap
  Smit, H. ; Luttik, P. ; Boosten, G. - \ 2005
  Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 28) - 38
  natuurbescherming - landschapsbescherming - financiën - fondsgelden - particuliere sector - nederland - nature conservation - landscape conservation - finance - funding - private sector - netherlands
  In dit rapport - geschreven in de vorm van een essay - benaderen de auteurs de financiering van natuur en landschap vanuit het perspectief van investeren. Denken in investeringen biedt andere perspectieven dan denken in kosten. Natuur en landschap zijn de basis voor waardecreatie, met een waardepiramide als mogelijke vorm van uitwerking. Groene Projectontwikkeling is een kansrijke mogelijkheid om de waardebasis te verbinden met de waardegenerende activiteiten rond natuurgebieden (beheer te regelen via een Landschap Ontwikkelingsmaatschappij). Uit een workshop met belanghebbenden en deskundigen uit de financiële wereld komt een aantal perspectiefvolle instrumenten naar voren. ICT biedt mogelijkheden voor directe vergoedingen voor het gebruik van natuur. Groen beleggen kan aantrekkelijk worden via concrete gebiedsgerichte natuuraandelenfondsen: binding van de consument én fiscaal rendement tot 2,5%. Op de lange termijn zijn er mogelijkheden om het subsidiestelsel geheel om te zetten in een fiscaal stelsel met Tax Credits, en/of Landschap CV’s. Trefwoorden: Natuur, Landschap, Financiële Instrumenten, private financiering; investeren, Groene Projectontwikkeling, Natuuraandelenfonds, Landschap CV, Tax Credits, Landschap Ontwikkelingsmaatschappij; toegevoegde waardepiramide; waardedragers natuur.
  Uitgaven- en kosteneffect van een koerswijziging in het natuurbeleid van LNV
  Boers, A. ; Luijt, J. - \ 2005
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI 6.05.20) - ISBN 9789086150243 - 52
  landbouwbeleid - natuurbescherming - kosten - fondsgelden - nederland - verandering - natuur - financieren - agricultural policy - nature conservation - costs - funding - netherlands - change - nature - financing
  In 2004 is in het natuurbeleid van het Ministerie van LNV een koerswijziging opgetreden. Voor de realisatie van de (restant-)taakstelling van de Ecologische Hoofd Structuur wordt nu een zwaarder accent gelegd bij particulier en agrarisch natuurbeheer (PA-NB), zodat er minder landbouwgronden hoeven te worden aangekocht. Financieel betekent dit lagere kosten van eigen verwerving, inrichting en beheer door terreinbeherende organisaties, en hogere vergoedingen voor PA-NB. Onduidelijkheid is of, en zo ja in welke mate, deze wijziging voor LNV tot kostenbesparing leidt, direct en op langere termijn. Een methode is ontwikkeld waarmee de diverse kosten op vergelijkbare wijze kunnen worden berekend, waarmee vervolgens het financiële effect wordt vastgesteld. In 2004 a change of course occurred in the nature policy of the Ministry of Agriculture (LNV). A greater emphasis is now being placed, for the realisation of the remaining EHS [National Ecological Network] tasks, on private and agricultural nature conservation (PANC), so that less agricultural land needs to be bought up. In financial terms this means that LNV will spend less on own acquisitions, landscaping and management by some 'nature area managing bodies', and more on PA-NC. It is not clear whether and, if so, to what extent, this change will lead to cost savings, both immediately and in the longer term. A method has been developed to measure these, by which the costs of different policies can be calculated in a comparable manner, thus enabling the financial effects for LNV to be established.
  Implementatie van EU-natuurbeleid en fondsen in Nederland; achtergronddocument bij Natuurbalans 2004
  Bouwma, I.M. ; Chardon, J.P. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Janssen, J.A.M. ; Schaminée, J.H.J. ; Kistenkas, F.H. ; Gaaff, A. ; Hinsberg, A. van; Beugelink, G.P. - \ 2004
  Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 4) - 82
  natuurbescherming - richtlijnen (directives) - beleid - evaluatie - plattelandsontwikkeling - fondsgelden - nederland - nature conservation - directives - policy - evaluation - rural development - funding - netherlands
  Het Milieu en Natuurplanbureau publiceert ieder jaar een Natuurbalans. Hiervoor is een analyse uitgevoerd van de huidige implementatie van de Vogel en Habitatrichtlijn in Nederland. In de analyse is gekeken naar de stand van zaken van aanwijzing en aanmelding van de gebieden, de wettelijke omzetting van de gebiedsbescherming (artikel 6), omliggend grondgebruik en de grondwaterkwaliteit van de gebieden. Ook is een inschatting gemaakt van de benodigde beheersinspanningen voor instandhouding van de Natura 2000 soorten en habitats en de huidig afgesloten beheerspaketten in de Natura 2000 gebieden. Ook is bekeken welke EU-fondsen een bijdrage kunnen leveren aan het beheer van de Nederlandse natuur. Hierbij zijn zowel de gelden die via het Plattelandsontwikkelingsprogramma ingezet worden als ook de financiering via het LIFE instrument beschouwd. Trefwoorden: Vogel en Habitats Directive, beleidsevaluatie, Natura 2000-gebieden, EU-fondsen, Plattelandsontwikkelingsprogramma, LIFE
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.