Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 67

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==food inspection
Check title to add to marked list
Inventarisatie van voedselfraude: mondiaal kwetsbare productgroepen en ontwikkeling van analytische methoden in Europees onderzoek
Weesepoel, Y.J.A. ; Ruth, S.M. van - \ 2015
Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT rapport 2015.014) - 25
voedselveiligheid - voedselkwaliteit - voedselproducten - voedselonderzoek - voedselinspectie - europa - inventarisaties - food safety - food quality - food products - food research - food inspection - europe - inventories
Het aantal gerapporteerde voedselfraude-incidenten is de laatste vijf tot tien jaar toegenomen en daarmee ook de publieke belangstelling voor deze zaken met een duidelijk toename na de paardenvleesaffaire van 2013. Toch is over de concrete omvang van fraude veel onduidelijk. Deze studie heeft tot doel het inventariseren van productgroepen die kwetsbaar zijn voor voedselfraude en het inventariseren van de voltooide en lopende Europese onderzoeksprojecten op dit terrein. Op basis van het aantal vermeldingen in beschikbare internationale databanken zijn de meest kwetsbare productgroepen geïdentificeerd. Vervolgens is geïnventariseerd voor welke productgroepen fraudegerelateerde methoden zijn ontwikkeld op Europees niveau.
Quick scan voedselfraude in Nederland; Wie verzamelt welke data? Welk onderzoek is er? Wat zijn de cijfers? Wat zijn mogelijke kennislacunes?
Wagenberg, C.P.A. van; Benninga, J. ; Ruth, S.M. van - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI VR14-126) - 32
voedselveiligheid - voedselkwaliteit - voedselinspectie - voedselproducten - gegevens verzamelen - inventarisaties - nederland - beleid inzake voedsel - food safety - food quality - food inspection - food products - data collection - inventories - netherlands - food policy
In Nederland is er geen database gevonden, die specifiek is ontwikkeld voor incidenten van voedselfraude in Nederland. De NVWA en het bedrijfsleven vielen buiten de scope van dit onderzoek. Onderzoeken naar voedselfraude betreffen voornamelijk de ontwikkeling van een specifieke (analytische) detectiemethode voor specifieke producten. Incidenten van voedselfraude in Nederland opgenomen in het Europese Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) of beschreven in dagbladen en vaktijdschriften betreffen vooral vlees(producten), vis(producten), veevoer en eieren. De fraude betreft toevoeging, verdunning of vervanging met goedkoop vreemd productmateriaal, of frauduleuze declaratie van het productie (management) systeem of van het productie proces. Geïdentificeerde lacunes in kennis betreffen risicofactoren voor voedselfraude, geschiktheid van (analytische) methoden voor de detectie van verschillende typen voedselfraude bij verschillende product(groep)en, het juridisch handhavingskader, en een risico-gebaseerd controlesysteem specifiek gericht op voedselfraude.
Voedselfraudeur ontmaskerd (interview met Saskia van Ruth en Rita Boerrigter-Eenling)
Smit, A. ; Ruth, S.M. van; Boerrigter-Eenling, G.R. - \ 2014
WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 28 - 31.
biologische voedingsmiddelen - authenticiteit - dranken - voedselanalyse - identificatie - voedseltechnologie - melkproducten - voedselinspectie - organic foods - authenticity - beverages - food analysis - identification - food technology - milk products - food inspection
Producenten die sjoemelen met de herkomst van levensmiddelen kunnen vaker op het matje worden geroepen. RIKILT Wageningen UR ontwikkelt steeds meer tests die duidelijk maken waar de ingrediënten vandaan komen én of ze wel echt op biologische wijze zijn gemaakt. Koffie en eieren blijken wat dat betreft verrassend herkenbaar.
Zekerheid op je bord
Gorcom, Robert van - \ 2013
food safety - food inspection - control - food chains - horse meat
Supervision of Pork Safety in the Netherlands, North Rhine-Westphalia and Lower Saxony
Wilke, T. ; Bondt, N. ; Oosterkamp, E.B. ; Wagenberg, C.P.A. van - \ 2012
Brussel : Wageningen UR (Report ) - 104
varkensvlees - voedselveiligheid - voedselinspectie - voedselketens - nederland - duitsland - vleesproductie - eu regelingen - voedingsmiddelenwetgeving - varkenshouderij - slacht - pigmeat - food safety - food inspection - food chains - netherlands - germany - meat production - eu regulations - food legislation - pig farming - slaughter
Report within SAFEGUARD work package 3.1, Final Version 2012-08-17
Microbiologische voedselveiligheid
Beumer, R.R. - \ 2010
In: 76 Voeding en Diëtetiek, Voedingsleer Houten : Bohn Stafleu van Loghum - p. 1 - 26.
voedselveiligheid - voedselmicrobiologie - voedselinspectie - infecties - voedselvergiftiging - voedselbesmetting - voeding en gezondheid - voedselbederf - food safety - food microbiology - food inspection - infections - food poisoning - food contamination - nutrition and health - food spoilage
Ondanks veel maatregelen op het gebied van hygiëne lukt het nog steeds niet om het aantal geregistreerde voedselinfecties drastisch te verminderen. Integendeel, het lijkt er zelfs op dat de incidentie toeneemt. Verschillende factoren spelen hierbij een rol: onvoldoende kennis bij producenten, bereiders en consumenten van levensmiddelen, en veranderingen in de commerciële voedselproductie (meer kant en klaar maaltijden die minimaal geconserveerd worden). Maar het kan ook (deels) veroorzaakt worden door een terugtrekkende overheid, bijvoorbeeld de Voedsel en Warenautoriteit die steeds meer taken overlaat aan de particuliere sector. Om het aantal voedselinfecties zoveel mogelijk terug te dringen moet er aan drie voorwaarden worden voldaan: 1) besmetting zoveel mogelijk voorkomen, 2) uitgroei van micro-organismen remmen, en 3) de consument, zo jong mogelijk, voldoende relevante kennis bijbrengen op dit gebied. Wordt aan al deze voorwaarden voldaan, dan zal het aantal voedselinfecties kunnen dalen. Men moet zich goed beseffen dat deze nooit geheel zullen verdwijnen.
Ontwikkeling bemonsteringssystematiek voor het toetsen op latente infecties in voortkwekingsmateriaal : eindrapportage OND/2004/16/03
Wolf, J.M. van der; Kastelein, P. ; Been, T.H. - \ 2008
Wageningen : Plant Research International - 10
voedselinspectie - kwaliteitscontroles - vermeerderingsmateriaal - bemonsteren - inspectie - detectie - latente infecties - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekteverwekkende bacteriën - quarantaine organismen - food inspection - quality controls - propagation materials - sampling - inspection - detection - latent infections - plant pathogenic fungi - plant pathogenic bacteria - quarantine organisms
De Plantenziektenwet belast de PD met het onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke organismen (inspectie en diagnose). De PD besteedt een deel van de werkzaamheden uit aan de Keuringsdiensten, die onder toezicht van de PD inspecties uitvoeren en diagnoses stellen of toetsingen doen op bepaalde quarantaineorganismen. Van PD en Keuringsdiensten wordt verwacht dat de meest recente technieken worden gebruikt voor diagnose en detectie van quarantaineorganismen (juridisch betrouwbaar, gevoelig en snel). Op basis van nieuwe moleculaire methoden kan sinds kort worden getoetst op latente infectie met schimmels en bacteriën in symptoomloos voortkwekingsmateriaal; hiervoor moet per gewas en ziekte de gevoeligheid van de nieuwe toetsmethoden worden geanalyseerd en moet een statistisch onderbouwd bemonsteringsschema worden opgesteld
Contaminants in popular farmed fish consumed in The Netherlands and their levels in fish feedContaminants in popular farmed fish consumed in The Netherlands and their levels in fish feed
Leeuwen, S. van; Velzen, M. van; Swart, K. ; Veen, I. van der; Traag, W.A. ; Spanjer, M. ; Scholten, J. ; Rijn, H. van - \ 2008
Amsterdam : Vrije Universiteit, IVM (Report / Vrije Universiteit, Institute for Environmental Studies R-08/03) - 61
besmetters - visproducten - voedselveiligheid - voedselbesmetting - voedselinspectie - verontreinigende stoffen - contaminants - fish products - food safety - food contamination - food inspection - pollutants
Investigated is a wide range of pollutants in the top five consumed fish in the Netherlands (salmon, trout, tilapia, pangasius and shrimps). Farmed fish samples were collected from different sources (supermarkets, fish stores, markets and suppliers for restaurants) and analysed for PCDD/Fs, PCBs, organochlorine pesticides (OCPs), PBDEs, HBCD, PFCs, heavy metals and residues of antibiotics. Furthermore, fish feeds and ingredients were collected and investigated for mycotoxins and toxaphene residues
Pre-inspection Mauritania Bivalve Mollusks Food Safety April 20-24th 2008
Poelman, M. - \ 2008
Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C049/08) - 17
mollusca - food safety - food inspection - inspection - mauritania - voedselveiligheid - voedselinspectie - inspectie - mauritanië
Mauritania is working on the completion of a Food Safety Program for Bivalve Mollusks, in order to be obtain an export approval by the Europe Union for the last 4 years (and before). For the second semester 2008 the FVO has programmed a veterinary inspection for the on bivalve mollusks. In order to prepare themselves for the veterinary inspection the competent authority of Mauritania (ONISPA) has requested Wageningen IMARES for a pre-inspection of the Mauritanian system. The pre-inspection was performed during the period of 20-24 April in Mauritania (Nouakchott and Nouadhibou).
Toezicht op controle diervoeding
Smelt, A.J. ; Bondt, N. ; Wagenberg, C.P.A. van; Bokma-Bakker, M.H. ; Coppens, L.W.C.A. ; Sterrenburg, P. ; Meijer, G.A.L. ; Teeuw, J. ; Verdenius, F. - \ 2007
Wageningen : RIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid (Rapport / RIKILT 2007.002) - 113
diervoeding - voedselveiligheid - kwaliteitscontroles - voedselinspectie - kwaliteitsnormen - animal nutrition - food safety - quality controls - food inspection - quality standards
Studies geven aan dat het onder voorwaarden mogelijk is om privaatrechtelijke initiatieven op het gebied van systematische kwaliteitsbewaking te gebruiken voor een gerichter overheidstoezicht en een beperking van de (administratieve) lasten, ofwel Toezicht op Controle (ToC). De overheid is op zoek naar toezichtsystemen en -arrangementen bij producenten die voldoen aan de gewenste bescherming van de voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn. In dit onderzoek was specifiek de vraag in hoeverre het GMP+-systeem mogelijkheden biedt voor inzet in een ToC-kader
Toepassing van meetonzekerheid bij de officiele controle van diervoeders
Eijkelkamp, J.M. ; Egmond, H.J. van; Jong, J. de - \ 2007
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2007.015) - 36
diervoeding - voedselveiligheid - inspectie - voedselinspectie - meting - voedingsmiddelenwetgeving - kennis - Nederland - animal nutrition - food safety - inspection - food inspection - measurement - food legislation - knowledge - Netherlands
Bij het nemen van keuringsbeslissingen speelt de meetonzekerheid van de analysemethode een steeds belangrijkere rol. Bij de officiële controles van diervoeders is echter nog niet altijd duidelijk wanneer al dan niet rekening gehouden dient te worden met de meetonzekerheid bij keuringsbeslissingen. Dit rapport brengt in kaart wat hierover wettelijk geregeld is en om aanbevelingen te doen voor het rekening houden met meetonzekerheid in keuringsbeslissingen
Imaging spectroscopy : applications in agriculture
Zedde, H.J. van de; Brakel, R.P. van - \ 2007
spectroscopie - kwaliteitscontroles - monitoring - sensorische evaluatie - voedselinspectie - tomaten - patates frites - beeldvormende spectroscopie - spectroscopy - quality controls - sensory evaluation - food inspection - tomatoes - chips (French fries) - imaging spectroscopy
Imaging Spectroscopy is the study of light as a function of spatial distribution and wavelength that has been transmitted, emitted, reflected or scattered from an object. This allows us to derive information about the spatial relation of the chemistry of the object. Imaging spectroscopy is suited for the following tasks: • Quality control: detection of latent defects in agri-products, e.g. vegetables and fruit. • Quantification of compounds: carotenes, proteins, sugars, moisture etc. In this poster the following two applications are discussed: 1) Measuring of compounds in tomatoes and 2) Detection and classification of latent defects in French Fries
VWA Consumentenmonitor 2003-2006. Onderzoek naar het vertrouwen van de consument in de veiligheid van voedingsmiddelen
Jonge, J. de; Castenmiller, J.J.M. ; Schouten, E.G. - \ 2007
Den Haag : Voedsel en Waren Autoriteit - 39
consumenten - voedselveiligheid - houding van consumenten - voedselinspectie - voedingsmiddelen - consumers - food safety - consumer attitudes - food inspection - foods
In onderhavige rapportage wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen in het consumentenvertrouwen in de veiligheid van voedingsmiddelen over een periode van vier jaar. In november en december van 2006 is voor de vierde maal een meting van het Consumentenvertrouwen in de veiligheid van voedingsmiddelen uitgevoerd
Herziening van het financieringsstelsel VWA 2006, een verkennende studie
Hubeek, F.B. - \ 2006
Den Haag : Wageningen UR, LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086150519 - 121
landbouwbeleid - voedsel - voer - kosten - voedselinspectie - voedselveiligheid - kwaliteitscontroles - nederland - financieel beheer - financieren - agricultural policy - food - feeds - costs - food inspection - food safety - quality controls - netherlands - financial management - financing
In opdracht van het Ministerie van LNV worden in deze publicatie bouwstenen gegeven voor de herziening van het financieringsstelsel van de VWA, ingegeven door de aankomende implementatie van Verordening EG 882/2004. In dit rapport wordt ingegaan op de controle-activiteiten op het gebied van voedsel en voer die voor een herziening in de kostentoekenning in aanmerking komen en op mogelijke opties van herziening opgedaan uit ervaringen in de ons omringende landen en bij andere inspectiediensten in Nederland. Drie scenario's van verantwoordelijkheidsverdelingen zijn afsluitend geanalyseerd op budgettaire consequenties. Commissioned by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, this publication provides building blocks for the review of the financing system of the Dutch Food and Non-Food Authority, prompted by the imminent implementation of EC Directive 882/2004. This report looks at the monitoring activities in the field of food and animal feed that should be considered for a revision of cost allocation as well as at possible review options drawn from experience gained in neighbouring countries and within other inspection services in the Netherlands. Lastly, three scenarios describing the allocation of responsibility are analysed with regard to budgetary consequences
Europese 'good practices' voor de VWA : de implementatie van EG-verordening 882/2004 in België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken
Wubben, E.F.M. ; Hubeek, F.B. - \ 2006
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086150502 - 140
landbouwbeleid - voedselveiligheid - recht - agrarisch recht - voer - voedselinspectie - kwaliteitscontroles - europese unie - nederland - belgië - verenigd koninkrijk - duitsland - denemarken - agricultural policy - food safety - law - agricultural law - feeds - food inspection - quality controls - european union - netherlands - belgium - uk - germany - denmark
In dit rapport worden de resultaten van vier landenstudies gepresenteerd. Informatie is verkregen over en interviews zijn gehouden in de landen België, het Verenigd Koninkrijk,Duitsland en Denemarken met betrekking tot het beleid en uitvoering van de controles op de dier- en voedselveiligheid. Vanwege de invoering van de EG-verordening 882/2004 in 2006 en ter ondersteuning van de herziening van het financieringsstelsel VWA is deze landenstudie in opdracht van het Ministerie van LNV uitgevoerd. Gezocht is naar 'good practices' voor de herziening van het financieringsstelsel van de VWA.
Traceerbaarheid in de varkensvlees- en zuivelsector
Fels-Klerx, H.J. van der; Roest, J.G. van der; Jong, O. ; Bokma-Bakker, M.H. - \ 2005
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2005.015) - 38
varkensvlees - melkproducten - zuivelindustrie - productiecontroles - kwaliteitscontroles - voedselinspectie - voedselketens - kennis - ketenmanagement - agro-industriële ketens - pigmeat - milk products - dairy industry - production controls - quality controls - food inspection - food chains - knowledge - supply chain management - agro-industrial chains
In het onderhavige rapport worden de resultaten beschreven van het project “Traceerbaarheid”. Het doel van dit project is het inzichtelijk maken van de mate waarin op moment van onderzoek (medio 2005) in dierlijke productieketens/netwerken voldaan wordt aan de eisen die vanuit de ALV aan traceerbaarheid gesteld worden, als wel de knelpunten die bij de uitvoering van deze eisen ondervonden worden. Vanuit de ondervonden knelpunten zijn aanbevelingen geformuleerd ter ondersteuning van de (beleids)uitvoering. Het project richt zich op de varkensvlees- en de zuivelsector, met name de primaire bedrijven, en hun directe toeleveranciers en afnemers (direct voorliggende en nakomende schakels).
Nationale 'good practices' voor de VWA : studie naar drie soortgelijke autoriteiten in Nederland
Wubben, E.F.M. ; Hubeek, F.B. - \ 2005
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9789086150397 - 87
landbouwbeleid - boekhoudcontrole - recht - voedselinspectie - voedselveiligheid - kwaliteitscontroles - europese unie - nederland - financieel beheer - financieren - agricultural policy - auditing - law - food inspection - food safety - quality controls - european union - netherlands - financial management - financing
In 2005 is door onderzoekers van Wageningen UR en LNV DK een verkennende studie verricht: drie inspectiediensten - PD, IVW-DL en AFM - zijn verkend voor 'good practices' voor de VWA bij de herziening van het financieringsstelsel dat per 1 januari 2006, behoudens de financiële artikelen, in EU-lidstaten wordt geïmplementeerd. Er is in de drie cases met name aandacht besteed aan de uitvoering van de controleactiviteiten en de verdeling en wijze van financiering. De bevindingen worden, naast de bevindingen van de cases uit EU-lidstaten, gebruikt bij een scenariostudie. In totaal worden er binnen dit onderzoek drie rapporten gepubliceerd.
Bijlage 1: De General Food Law van de EU
Meulen, B.M.J. van der - \ 2003
In: Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? : essays en een verslag van een conferentie / Rougoor, C., van der Weijden, W., Bol, P., Den Haag : Stuurgroep Technology Assessment, Ministerie van LNV - p. 119 - 119.
voedselveiligheid - volksgezondheid - voedselinspectie - gezondheidswetgeving - voedselhygiëne - ontwikkelingslanden - nederland - food safety - public health - food inspection - public health legislation - food hygiene - developing countries - netherlands
Voedselveiligheid krijgt al decennialang aandacht, maar is de laatste jaren een hype geworden. Dat komt vooral door een reeks voedselschandalen, waarvan BSE de meeste aandacht kreeg. De overheid, de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie, supermarkten en de horeca hebben tal van maatregelen genomen. Niet zonder succes, want de voedselveiligheid is verder verbeterd en het vertrouwen van de burger in de voedselveiligheid en in de verantwoordelijke instanties heeft, althans in Nederland, geen blijvende schade opgelopen. Dit rapport bevat: een programma van de conferentie; een verslag van de conferentie; de essays van deskundigen; een interview met keynote speaker professor Tim Lang van City University in Londen.
Traceerbaarheid : einde aan vrijblijvendheid
Beumer, H. ; Verdenius, F. - \ 2003
Voedingsmiddelentechnologie 36 (2003)10. - ISSN 0042-7934 - p. 10 - 13.
identificatie - tracer technieken - geïntegreerde circuits - landbouwproducten - voedselproducten - voedselveiligheid - voedselinspectie - bedrijfsinformatiesystemen - kwaliteitszorg - ketenmanagement - identification - tracer techniques - integrated circuits - agricultural products - food products - food safety - food inspection - management information systems - quality management - supply chain management
Vanaf januari 2005 geldt een wettelijke verplichting tot traceerbaarheid voor alle bedrijven in de agrofoodsector. Met verbetering van de transparantie, borging van unieke waarden in de keten en betere beheersing van kwaliteit, efficiency en rendement kunnen mogelijk ook bedrijfsvoordelen worden gerealiseerd
HACCP plan fresh fish processing Marituna
Aalberts, C.H.J. - \ 2003
IJmuiden : RIVO (RIVO report C020/03) - 19
voedselveiligheid - visproducten - eu regelingen - voedselinspectie - preventie - analyse - food safety - fish products - eu regulations - food inspection - prevention - analysis
In the past regulatory authorities for food products had a duty to ensure that foods offered tothe consumer are at least safe to eat. The authorities required a positive approach of using Good Manufacturing Practices (GMP), producing food in a hygienic manner, and by inspection of finished product. It is now realised that inspection of finished product gives a poor control over the safety of foods. Therefore, since 1 January 1993, regulatory authorities in Europe required that companies take a preventative approach to safety based on the principles of Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Anyone exporting fish products to Europe or North America will have to implement a programme based on HACCP. If a company cannot demonstrate to the satisfaction of regulating agencies in importing countries that it has an effective programme operating in their processing plant, importers will not be permitted to accept the products. The United Nations food standard group Codex Alimentarius Commission has recommended HACCP's adoption as a system for ensuring the safety of foods (including finfish and shellfish) and the prevention of foodborne diseases.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.