Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 35

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Foot-and-mouth disease virus : the role of infection routes and species differences in the transmission of FMDV
  Bravo De Rueda Cabrera, C. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Mart de Jong, co-promotor(en): Aldo Dekker; Phaedra Eble. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573284 - 137
  mond- en klauwzeervirus - mond- en klauwzeer - infectieziekten - ziekteoverdracht - ziektebestrijding - infectiebestrijding - soortverschillen - epidemiologie - diergeneeskunde - foot-and-mouth disease virus - foot and mouth disease - infectious diseases - disease transmission - disease control - infection control - species differences - epidemiology - veterinary science

  ÁFoot-and-mouth disease is a contagious viral disease of cloven-hoofed animals (e.g. cattle, sheep, pigs) and can cause severe economic losses to the farm animal industries. The aim of this thesis was to quantify underlying mechanisms regarding transmission of FMDV. With data from past animal experiments we identified the factors which are associated with the amount of virus shed by infected animals and thus may be of importance for transmission of the virus. In an experimental study, the contribution of the environment on the transmission of FMDV was investigated by using a new mathematical model in which the contribution of the environment on transmission was incorporated. Roughly 44% of the transmission of FMDV occurred through the environment that was contaminated with se-excretions from FMDV infected animals. The role of the different species on the transmission of FMDV was investigated with a transmission study of FMDV between infected sheep and naïve cattle. Sheep were found to be less infectious than cattle but similarly susceptible. Using a so-called next-generation matrix, transmission of FMDV in mixed cattle-sheep populations (with different proportions of cattle and different proportions of vaccinated animals) was quantified and the effects of different vaccination strategies against FMDV were analysed. In mixed populations of cattle and sheep, transmission of FMDV is higher when more cattle are present. In populations with more than 14% cattle, targeting vaccination to cattle only can be sufficient to control FMDV.

  The results of this thesis show that transmission of FMDV can occur via a contaminated environment, (without animal presence) and that sheep seem to play a limited role in the transmission of FMDV. These results can be used to improve the control measures to prevent and control FMDV in different animal populations.

  Knelpunten bestrijding mond- en klauwzeer en klassieke varkenspest
  Bergevoet, R.H.M. ; Bondt, N. ; Asseldonk, Marcel van - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2014-022) - ISBN 9789086156818 - 37
  mond- en klauwzeer - klassieke varkenspest - huisvesting, dieren - biggen - overschotten - dierenwelzijn - varkens - vleeskalveren - melkvee - schapen - geiten - ziektebestrijding - diergezondheid - dierlijke productie - dierziekten - foot and mouth disease - classical swine fever - animal housing - piglets - surpluses - animal welfare - pigs - veal calves - dairy cattle - sheep - goats - disease control - animal health - animal production - animal diseases
  Dit onderzoek inventariseert de belangrijkste knelpunten tijdens de uitbraakfase van Mond- en klauwzeer en Klassieke Varkenspest die voortkomen uit de geldende regelgeving en/of uit de structuur van veehouderijsectoren, en beschrijft de mogelijke oplossingsrichtingen.
  Gedifferentieerd bestrijdingsbeleid bij een uitbraak van MKZ : aandacht voor niet-commercieel gehouden dieren
  Hagenaars, T.H.J. ; Hengel, R. van den; Asseldonk, Marcel van; Nodelijk, G. ; Bergevoet, R.H.M. - \ 2013
  Lelystad : Central Veterinary Institute (CVI rapport / Central Veterinary Institute, 13/CVI0183 ) - 17
  mond- en klauwzeer - mond- en klauwzeervirus - virusziekten - risico - diergezondheid - vaccinatie - verplichte vaccinatie - landbouwbeleid - dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - rundvee - schapen - foot and mouth disease - foot-and-mouth disease virus - viral diseases - risk - animal health - vaccination - mandatory vaccination - agricultural policy - animal welfare - animal production - pigs - cattle - sheep
  Wat is het extra verspreidingsrisico van geïnfecteerde bedrijven naar niet-geïnfecteerde bedrijven als niet-commercieel gehouden dieren worden gevrijwaard van preventieve ruiming in de eerste week van bestrijding van Mond en Klauwzeer virus (MKZ) in Nederland?
  Economic evaluation of FMD management options: implications for science and policy
  Bergevoet, Ron - \ 2012
  livestock farming - foot and mouth disease - infectious diseases - disease control - vaccination - economic impact - market economics - exports - losses - european union
  Gedifferentieerd diergezondheidsbeleid : case studie Weideschapen
  Hagenaars, T.H.J. ; Asseldonk, Marcel van; Bontje, D.M. ; Puister-Jansen, L.F. ; Backer, J.A. ; Nodelijk, G. ; Bergevoet, R.H.M. - \ 2012
  Lelystad : Central Veterinary Institute (CVI rapport / Central Veterinary Institute, 13/CVI0182 ) - 40
  schapenhouderij - mond- en klauwzeer - schapenziekten - ziekteoverdracht - identificatie - registratie - regelingen - verspreide infecties - gelderse vallei - Nederland - sheep farming - foot and mouth disease - sheep diseases - disease transmission - identification - registration - regulations - disseminated infections - gelderse vallei - Netherlands
  De vraagstelling voor deze studie luidt: in welke mate neemt het risico op verspreiding van Mond-en-Klauwzeer toe als de huidige Regeling Preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s (Regeling preventie) zodanig zou worden aangepast dat schapen vanaf een verzamelcentrum naar een weidebedrijf vervoerd mogen worden? Vervolgens bestaat de aanpak van deze studie uit de volgende onderdelen: - studie van de huidige verplaatsingen zoals gemeld in Identificatie & Registratie (I&R); - interviews met deskundigen; - epidemiologische risicoberekeningen; - economische analyse van de directe kosten; - gevoeligheidsanalyse van de uitkomsten voor (parameter)onzekerheden. De berekeningen richten zich op het scenario dat insleep van MKZ in Nederland op een schapenbedrijf plaatsvindt dat is gelegen in de Gelderse Vallei. De focus ligt hierbij op het percentage waarmee het risico van MKZ-verspreiding zou veranderen na aanpassing van de Regeling preventie.
  Vaccination against Foot-and-Mouth Disease : differentiating strategies and their epidemiological and economic consequences
  Backer, J.A. ; Bergevoet, R.H.M. ; Hagenaars, T.H.J. ; Bondt, N. ; Nodelijk, G. ; Wagenberg, C.P.A. van; Roermund, H.J.W. van - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR (LEI report 2009-042) - ISBN 9789086153497 - 158
  mond- en klauwzeer - diergeneeskunde - veterinaire producten - vaccinatie - rundveeteelt - geneesmiddeleffecten - economische impact - foot and mouth disease - veterinary science - veterinary products - vaccination - cattle farming - drug effects - economic impact
  The effectiveness of different control strategies against Foot-and-Mouth Disease (FMD) were investigated using epidemiological and economic models. A quick and large-scale vaccination within a radius of at least 2km is as effective as preemptive 1-km ring culling to mitigate FMD epidemics. Control measures should primarily target cattle farms. After the epidemic, most seropositive animals are expected on sheep farms and vaccinated cattle farms. An effective end-screening strategy should focus on these farms. Market acceptance by trade partners of products of vaccinated animals can limit the economic consequences of outbreaks of FMD.De effectiviteit van bestrijdingstrategieën tegen Mond-en-Klauwzeer (MKZ) is onderzochtmet behulp van epidemiologische en economische modellen. Het blijkt dat snelle en op grote schaal toegepaste vaccinatie in een straal van 2 km rond geïnfecteerde bedrijven net zo effectief is als ruimen in een straal van 1 km rond geïnfecteerde bedrijven bij het bestrijden van MKZ-uitbraken. Controlemaatregelen moeten vooral worden gericht op rundveebedrijven. Na de epidemie zijn de meeste seropositieve dieren te verwachten. De eindscreening zal zich op schapenbedrijven en gevaccineerde rundveebedrijven moeten richten. Acceptatie door internationale handelspartners van producten van gevaccineerde dieren kan de economische gevolgen van een uitbraak van MKZ beperken.
  Epidemiological consequences of vaccination against Foot and Mouth Disease
  Backer, J.A. ; Hagenaars, T.H.J. ; Nodelijk, G. ; Roermund, H.J.W. van - \ 2008
  varkenshouderij - varkens - mond- en klauwzeer - enten - vaccinatie - dierenwelzijn - pig farming - pigs - foot and mouth disease - scions - vaccination - animal welfare
  Samenvatting van een onderzoek naar de gevolgen van vaccinatie bij uitbraak van een mond- en klauwzeeruitbraak. Enten komt dan in de plaats van preventief ruimen
  Benodigde destructiecapaciteit bij de bestrijding van besmettelijke dierziekten in Nederland
  Bergevoet, R.H.M. ; Backer, J.A. ; Horne, P.L.M. van - \ 2008
  Den Haag : LEI (LEI rapport ) - 23
  veehouderij - dierziekten - vernietiging van dieren - destructie - afrikaanse varkenspest - aviaire influenzavirussen - mond- en klauwzeer - livestock farming - animal diseases - destruction of animals - destruction - african swine fever - avian influenza viruses - foot and mouth disease
  In deze notitie tracht men de omvang te bepalen van het aan te bieden destructiemateriaal op enig moment in de toekomst als gevolg van een dierziektebestrijding. Belangrijk is niet zozeer de totale hoeveelheid, maar de maximale hoeveelheid per week die moet worden verwerkt. Resultaten zijn geven voor Afrikaanse varkenspest, aviaire influenza en mond en klauwzeer
  The relation antibody and protection after foot-and-mouth disease vaccination cannot be standardised
  Dekker, A. ; Goris, N. ; Jamal, S.M. ; Li, Y. - \ 2008
  mond- en klauwzeer - vorming van antilichamen - antistoftesten - vaccinatie - standaardisering - dierenbescherming - foot and mouth disease - antibody formation - antibody testing - vaccination - standardization - animal protection
  Poster on the research project with the title 'The relation antibody and protection after foot-and-mouth disease vaccination cannot be standardised'
  Flexible decision-making in crisis events : discovering real options in the control of foot-and-mouth disease epidemics
  Ge, L. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Ruud Huirne, co-promotor(en): A.R. Kristensen; Monique Mourits. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049692 - 149
  crises - mond- en klauwzeer - epidemieën - besluitvorming - ziektebestrijding - markov-processen - onzekerheid - dynamisch programmeren - bayesiaanse theorie - dynamische modellen - bedrijfseconomie - beslissingsondersteunende systemen - beslissingsmodellen - crises - foot and mouth disease - epidemics - decision making - disease control - markov processes - uncertainty - dynamic programming - bayesian theory - dynamic models - business economics - decision support systems - decision models

  Keywords
  Crisis event, foot-and-mouth disease (FMD), epidemic control, real options, decision flexibility, multi-level hierarchic Markov process (MLHMP), uncertainty, decision-support framework, turning moment, dynamic programming, Bayesian forecasting, dynamic models, overreacting, underreacting

  This research introduced the real options way of thinking into decision-making in crisis events like animal epidemics, with foot-and-mouth disease (FMD) as a case in point. A unique angle was taken to investigate decision flexibility in choosing optimal control strategies. The main objective was to develop a flexible decision-support framework which corresponds to practice and provides consistent treatment of ongoing uncertainty in controlling animal epidemics. Conceptualisation and operationalisation of decision flexibility were the two main focuses.
  A decision analysis revealed the dynamic and sequential nature of decision- making in the control of animal epidemics. The importance of decision flexibility was attributed to the existence of uncertainty and linked decisions in the multi-stage decision process. Timing of control options and the possibility of learning were found to be essential in conceptualising decision flexibility. To operationalise decision flexibility, the main methodological approach was the integration of multi-level hierarchic Markov process (MLHMP) and Bayesian forecasting methods. Based on MLHMP and dynamic generalised linear models (DGLM), a new decision-support framework was developed to investigate the impact of uncertainty and the possibility of learning in choosing the optimal timing of control options over time. The framework paid special attention to the interdependency among strategic, tactical, and operational decisions in managing FMD epidemics. The decision-support framework was shown to be useful in contingency planning for future epidemics.
  Addressing the decision flexibility in a dynamic decision process, real options analysis and MLHMP were found to be complementary in developing the flexible decision-support framework. Both required dynamic assessment of future epidemic development and control options. Towards empirical application of the decision-support framework, an integrated epidemic-economic modelling approach was described and illustrated with simulated epidemics. It was shown that, by including decision flexibility in the dynamic decision process of epidemic control, the new modelling approach enabled more realistic estimation of the costs of underreacting or overreacting than the traditional static approaches.

  Mond- en klauwzeer en bluetongue: verschillen en overeenkomsten = Foot-and-mouth disease and bluetongue disease: differences and similarities
  Dekker, A. ; Dercksen, D. ; Snoep, J. ; Wuijckhuise, L. van - \ 2007
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 132 (2007)18. - ISSN 0040-7453 - p. 695 - 701.
  mond- en klauwzeer - bluetonguevirus - dierziekten - symptomen - symptomatologie - differentiële diagnose - diagnostische technieken - pathogenese - rundveeziekten - schapenziekten - herkauwers - schapen - geiten - foot and mouth disease - bluetongue virus - animal diseases - symptoms - symptomatology - differential diagnosis - diagnostic techniques - pathogenesis - cattle diseases - sheep diseases - ruminants - sheep - goats - netherlands - cattle
  On 26th of july 2007 a new case of bluetongue was notified in the Netherlands and on 2nd of august 2007 food and-mouth disease was diagnosed in Surrey, England, which raised the threat of having both infections simultaniously in one area. Bluetongue and foot-and-mouth disease have a different pathogenesis, but symptoms may resemble each other at a later stage of infection. The pathogenesis and possible clinical symptoms of both infections are discussed and illustrated with pictures.
  Foot and mouth disease virus in different host species; the effect of vaccination on transmission
  Orsel, K. - \ 2007
  Utrecht University. Promotor(en): Mart de Jong; J.A. Stegeman, co-promotor(en): A. Bouma. - Utrecht : Universiteit Utrecht - ISBN 9789039345443 - 140
  rundveehouderij - varkenshouderij - schapenhouderij - mond- en klauwzeer - infectieziekten - virusziekten - vaccinatie - experimentele infectie - cattle husbandry - pig farming - sheep farming - foot and mouth disease - infectious diseases - viral diseases - vaccination - experimental infection
  Foot and mouth disease (FMD) is a contagious disease, affecting important livestock species like cattle, sheep and pigs. Therefore, FMD is listed as a notifiable disease to the Office International des Epizooties. The outbreaks of FMD in Europe in 2001 triggered the discussion about the use of vaccination as an additional control measure. The aim of vaccination during an epidemic of FMD is to stop virus transmission among animals or between herds. The main purpose of the work presented in this thesis was to quantify the efficacy of vaccination against FMDV in cattle, sheep and pigs, and to compare virus excretion and virus spread before clinical signs become apparent in vaccinated and non-vaccinated populations of the three host species. Transmission was quantified with reproduction ratio R, i.e. the expected number of secondary cases produced by a typical infected individual during its entire period of infectiousness in a completely susceptible population. With a reproduction ratio significantly below 1, no major outbreaks are likely to occur. Also, the size of an outbreak on a herd to be expected at the moment of first detection of clinical signs was estimated. Differences were observed between vaccine efficacy in the various species. In vaccinated calves R was significantly below 1. In vaccinated dairy cows no transmission was observed. In sheep, R was estimated below 1, although not significantly. Limited vaccine effectiveness in pigs was found; R was estimated above 1. When the vaccination capacity is limited, these findings indicate that a differentiated vaccination programme for various species might be applied. At the moment of clinical detection, most infected individuals can be expected in a pig herd. Combined with the limited vaccine efficacy priority might best be given to culling of pig herds
  Impact van besmettelijke dierziekten.
  Meijer, L. - \ 2006
  Zeldzaam huisdier 31 (2006)2. - ISSN 0929-905X - p. 19 - 21.
  zeldzame rassen - pluimveehouderij - aviaire influenzavirussen - mond- en klauwzeer - inheems vee - schapenrassen - genetische bronnen van diersoorten - pluimvee - schapen - rare breeds - poultry farming - avian influenza viruses - foot and mouth disease - native livestock - sheep breeds - animal genetic resources - poultry - sheep
  In het voorjaar van 2003 raasde de vogelpest over Nederland. Tijdens de crisis van dat jaar is veel pluimvee geruimd. Ook een aantal hobbydierhouders moest toestaan dat hun geliefde pluimvee gedood werd. De impact van besmettelijke dierziekten is groot, zowel voor de hobbydierhouders als voor de (vaak kleine) populaties van niet-commerciële rassen. De leerstoelgroep Dierlijke Productie Systemen (DPS) van Wageningen Universiteit heeft onderzoek gedaan naar hoe populaties van dieren zich ontwikkelen na een ramp en welke factoren hierbij van invloed kunnen zijn
  Cattle trade and the risk of importing animal diseases into the Netherlands
  Achterbosch, T.J. ; Dopfer, D.D.V. - \ 2005
  Den Haag : LEI (Report / LEI : Domain 8, Models and data ) - ISBN 9789086150427 - 87
  agrarische bedrijfsvoering - landbouwbeleid - dierziekten - rundveeziekten - rundvee - epidemiologie - mond- en klauwzeer - bovine spongiforme encefalopatie - leptospirose - landbouwbedrijven - aantallen vee - diergezondheid - projecties - risico - handel - import - kleine landbouwbedrijven - nederland - farm management - agricultural policy - animal diseases - cattle diseases - cattle - epidemiology - foot and mouth disease - bovine spongiform encephalopathy - leptospirosis - farms - livestock numbers - animal health - projections - risk - trade - imports - small farms - netherlands
  This study examines the risk of importing animal diseases into the Netherlands through livestock trade. It presents projections of Dutch cattle imports until 2010, and applies quantitative epidemiology to estimate the related probabilities of importing three animal diseases (foot and mouth disease, bovine tuberculosis, and leptospirosis). A key result is that trade flows involving large numbers of cattle from a large number of small-scale farms poses alarming risks to veterinary health in the Netherlands.
  Prevention and control of Foot-and-Mouth disease, classical swine fever and Avian influenza in the European Union: An integrated analysis of epidemiological, economic and social-ethical aspects
  Asseldonk, M.A.P.M. van; Jong, M.C.M. de; Vlieger, J.J. de; Huirne, R.B.M. - \ 2005
  Wageningen : Consortium for Veterinary Epidemiology and Economics - 141
  mond- en klauwzeer - classical swine fever virus - aviaire influenzavirussen - ziektepreventie - ziektebestrijding - epidemiologie - europese unie - klassieke varkenspest - economische aspecten - sociale ethiek - foot and mouth disease - classical swine fever virus - avian influenza viruses - disease prevention - disease control - epidemiology - european union - classical swine fever - economic aspects - social ethics
  The recent outbreaks of Foot-and-Mouth Disease (FMD), Classical Swine Fever (CSF), and highly pathogenetic Avian Influenza (AI) in the European Union (EU) have shown that such contagious animal diseases can have a devastating impact in terms of animal welfare, economics and societal outcry and disturbance. Insights into the three interrelated, aspects of epidemiology, economics, and social-ethics are crucial in order to better prevent and control contagious diseases in the future. Because of the sometimes conflicting aspects a broad spectrum of stakeholders received a prominent position in the national public debate during and after the recent outbreaks. In order to quantify the impact of alternative views by alternative stakeholders science-based models are a prerequisite. The main goal of the project is therefore to conduct an integrated analysis of epidemiological, economic and social-ethical aspects of (potential) control strategies. First the results of a survey are presented which focused on prioritising epidemiological, economic and social-ethical aspects. Subsequently, an integrated analysis is described in order to obtain insight into the impact of the above mentioned differences between stakeholders. A detailed analysis is presented for six EU member states and three contagious diseases (FMD, CSFand AI).
  The psychological impact of the Foot and Mouth Disease crisis on Dutch dairy farmers
  Haaften, E.H. Van; Olff, M. ; Kersten, P.H. - \ 2004
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 51 (2004)4. - ISSN 1573-5214 - p. 339 - 349.
  psychologie - boeren - melkveehouderij - mond- en klauwzeer - mentale stress - marginalisering - depressie - nederland - psychology - farmers - dairy farming - foot and mouth disease - mental stress - marginalization - depression - netherlands - coping styles - inventory - defense - stress
  Farmers in general have to deal with many changes upon which traditional behaviour or knowledge has no answer. One of these is the European policy to combat epidemic livestock diseases as happened in the Netherlands in 1998 with Swine Fever and in 2001 with Foot and Mouth Disease (FMD). The psychological impact of the FMD-policy has hardly been investigated. In this study this impact was studied among dairy farmers by comparing areas with different severity of the crisis. Subjects came from one cultural group: Dutch dairy farmers (n = 661). Questionnaires about stress, psychological marginalization and depression were administered in three different areas: the `culled¿ area, the `buffer¿ area and the FMD-`free¿ area. The psychological impact of the FMD-crisis was associated with differences in levels of stress, marginalization and depression. It was concluded that the impact of the FMD-crisis was considerable, especially for farmers in the `culled¿ area.
  Foot and Mouth Disease. New values, innovative research agendas and policies
  Zijpp, A.J. van der; Braker, M.J.E. ; Eilers, C.H.A.M. ; Kieft, H. ; Vogelzang, T.A. ; Oosting, S.J. - \ 2004
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers (EAAP technical series no. 5) - ISBN 9789076998275 - 69
  mond- en klauwzeer - vee - infectieziekten - epidemieën - ziektebestrijding - crises - evaluatie - analyse - waarden - perceptie - landbouwbeleid - onderzoek - nederland - maatregelen - foot and mouth disease - livestock - infectious diseases - epidemics - disease control - crises - evaluation - analysis - values - perception - agricultural policy - research - netherlands - measures
  A Foot and Mouth Disease outbreak is not by definition similar to a Foot and Mouth Disease crisis. Why then did the 2001 outbreak result in a crisis situation in the Netherlands? It was not because nobody was prepared for it. The Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries had a scenario in stock.The scenario was applied as intended. The scenario did what it was supposed to do: it prevented the spreading of the disease, it resulted in a relatively soon eradication of the disease and it minimised damage to agricultural exports. Nevertheless, the crisis was there. “Foot and Mouth Disease: new values, innovative research agenda’s and policies” reports a process in which individuals and groups involved in the crisis participated in a joint analysis of what caused the crisis, and in the making of a policy and research agenda. The conclusion was that ignorance of the societal function of animals and countryside was the cause of the crisis: the scenario focussed on Foot and Mouth Disease control in a production-oriented environment. In reality many people perceived that the scenario and its rigid application threatened nonproduction values such as the companion role of animals and the recreation function of the landscape. Inevitably a next outbreak of Foot and Mouth Disease will occur.However, research and policy makers should seriously take up this perception of animals and countryside to prevent an outbreak of becoming a deep crisis again.
  Scenario-onderzoek effectiviteit vaccinatie en impact op afzet producten
  Meuwissen, M.P.M. ; Mourits, M.C.M. ; Huirne, R.B.M. - \ 2004
  Wageningen : IRMA - 31
  vaccinatie - mond- en klauwzeer - epidemiologie - ziektebestrijding - kosten - nadelige gevolgen - vaccination - foot and mouth disease - epidemiology - disease control - costs - adverse effects
  Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de epidemiologie en economie van noodvaccinatie voor mond- en klauwzeer (MKZ). De economie heeft betrekking op bestrijdingskosten, gevolgschade in het getroffen compartiment en marktschade in gebieden daarbuiten. Het onderzoek richt zich op de rundveesector (vlees en zuivel), de varkenssector en de schapen- en geitensector. Waar mogelijk is niet alleen de schade van de primaire sector berekend maar ook de schade van de overige schakels in de productiekolom
  Verzet en verlangen: de constructie van nieuwe ruraliteiten rond de mkz-crisis en de trek naar het platteland
  Ziel, T. van der - \ 2003
  Wageningen University. Promotor(en): Jandouwe van der Ploeg, co-promotor(en): Henk de Haan. - Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789058088802 - 432
  rurale sociologie - urbaan-rurale migratie - sociale verandering - platteland - sociale economie - sociale geografie - mond- en klauwzeer - crises - nederland - gelderland - veluwe - overijssel - rural sociology - urban rural migration - social change - socioeconomics - social geography - foot and mouth disease - crises - rural areas - netherlands - gelderland - veluwe - overijssel
  De toekomst van de landbouw en nieuwe functies voor en op het landelijk gebied, de voorbeelden liggen voor het oprapen. Het lokale verhaal van (nieuwe) plattelandsbewoners staan centraal in dit proefschrift. Juist daar waar veldwerk gedaan werd, brak mond- en klauwzeer uit. Het onderzoek bracht een wending: uitbreiden met hun verhalen over mkz, hun belevingen, en deze vervlechten in de bredere context van veranderingen op het platteland
  Zwartepieten geen oplossing: Andere opzet diergezondheidsfonds nodig om preventief handelen veehouder en industrie te versterken
  Meuwissen, M.P.M. ; Huirne, R.B.M. ; Asseldonk, M.A.P.M. van - \ 2003
  Veeteelt december (2003)20. - ISSN 0168-7565 - p. 18 - 19.
  melkveehouderij - mond- en klauwzeer - geschatte kosten - speciale kosten - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - foot and mouth disease - estimated costs - special costs - farm management
  Nog steeds verzanden discussies over wie de kosten van MKZ-uitbraken moet betalen in verwijten over en weer. Dat is de opvatting van agrarische bedrijfseconomen van Wageningen Universiteit. Hun advies: bouw via een herziening van het Diergezondheidsfonds financiële prikkels in die de veehouder, maar ook alle bedrijven op hem heen, tot preventief handelen stimuleren
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.