Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 101

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Nederlands bosbeheer en bos- en houtsector in de bio-economie : scenario’s tot 2030 in een internationaal bio-economie perspectief
  Nabuurs, G.J. ; Schelhaas, M. ; Oldenburger, J. ; Jong, Anjo de; Schrijver, R.A.M. ; Woltjer, G.B. ; Silvis, H.J. ; Hendriks, C.M.A. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2747) - 83
  bosbeheer - houtproductie - bosbouweconomie - houtgebruik - houthandel - biobased economy - scenario-analyse - duurzaamheid (sustainability) - nederland - forest administration - timber production - forest economics - wood utilization - timber trade - biobased economy - scenario analysis - sustainability - netherlands
  Deze studie is uitgevoerd als ondersteuning voor het opstellen van een Actieplan Bos en Hout. Het Actieplan is een initiatief van alle spelers in de bos- en houtsector en beoogt het verduurzamen van de sector en het vergroten van de duurzame bijdrage van de sector aan de bio-economie. Het houtgebruik in Nederland gaat waarschijnlijk stijgen van 0,9 m3 per inwoner nu naar 1,5-2 m3 in 2030 (de biomassavisie2030 verwacht een extra vraag door Nederland van ~30 miljoen m3/j). Deze toename komt door beleidsdoelen op het gebied van hernieuwbare energie, ambities voor de ontwikkeling van een biobased economy en ambities voor meer gebruik van duurzame materialen in
  bijvoorbeeld de bouw. Andere landen hebben soortgelijke ambities, waardoor de vraag naar houtige biomassa wereldwijd enorm zal stijgen. Nederland zal meer nog dan nu afhankelijk zijn van houtige biomassa import, maar het zal lastiger zijn om de gevraagde hoeveelheden te verkrijgen. Het niet
  beschikbaar komen van deze grote hoeveelheden biomassa zou de duurzaamheidsambities in gevaar kunnen brengen
  toename komt door beleidsdoelen op het gebied van hernieuwbare energie, ambities voor de ontwikkeling van een biobased economy en ambities voor meer gebruik van duurzame materialen in bijvoorbeeld de bouw. Andere landen hebben soortgelijke ambities, waardoor de vraag naar houtige
  biomassa wereldwijd enorm zal stijgen. Nederland zal meer nog dan nu afhankelijk zijn van houtige biomassa import, maar het zal lastiger zijn om de gevraagde hoeveelheden te verkrijgen.
  Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2014
  Silvis, H.J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI 2016-071) - ISBN 9789462578463 - 59
  bosbouweconomie - bosbouw - houtproductie - particuliere bosbouw - nederland - forest economics - forestry - timber production - private forestry - netherlands
  Dit rapport biedt een overzicht van de bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven in 2014. Hierbij gaat het om privaatrechtelijke boseigenaren met meer dan 5 ha bos, met uitzondering van de natuurbeschermingsorganisaties. De resultaten zijn gebaseerd op gegevens van 152 particuliere boseigenaren, verdeeld naar bedrijfsgrootte en regio. Vooral dankzij relatief hoge houtopbrengsten
  hebben zij gemiddeld opnieuw een positief resultaat behaald: 39 euro per ha bos in 2014 tegenover 24 euro in 2013. Als bijzonder thema wordt ingegaan op de energiebalans van de bosbouw.
  Inauguratie Pieter Zuidema
  Zuidema, P.A. - \ 2015
  Wageningen UR
  tropische bossen - ontbossing - ecosysteemdiensten - bosfragmentatie - klimaatverandering - bosbouweconomie - bosexploitatie - tropical forests - deforestation - ecosystem services - forest fragmentation - climatic change - forest economics - forest exploitation
  Hoogleraar Pieter Zuidema vertelt over zijn onderzoek naar invloed van global change op tropische bossen.
  Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2013
  Silvis, H.J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI 2015-067) - ISBN 9789086157105 - 58
  bosbouweconomie - bosbouw - houtproductie - particuliere bosbouw - nederland - forest economics - forestry - timber production - private forestry - netherlands
  In opdracht van het ministerie van Economische Zaken geeft dit rapport een overzicht van de bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven in 2013. Een en ander wordt geplaatst tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in voorgaande jaren. Het reguliere rapport is dit jaar aangevuld met een katern over de economische betekenis van het Nederlandse bos- en houtcomplex.
  Efficiëntie van bosbedrijven : een analyse met de Data Envelopment Analysis (DEA)
  Oude Lansink, A.G.J.M. ; Reinhard, A.J. ; Jong, J.J. de; Luijt, J. ; Wijk, M.N. van - \ 2008
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 8, Modellen en data ) - ISBN 9789086152346 - 48
  bosbouw - bosbouweconomie - vergelijkingen - efficiëntie - nederland - forestry - forest economics - comparisons - efficiency - netherlands
  Met behulp van de DEA methode is in dit rapport voor ieder individueel bosbedrijf een efficiëntiescore berekend. Daarnaast kunnen ook de verschillende soorten efficiëntie beoordeeld worden, zodat een bedrijf inzicht krijgt in de oorzaken van de efficiëntie. Tot slot zijn de berekende scores gekoppeld aan een beperkt aantal kenmerken van de bedrijven (grootte, zelf vellen, stedelijkheid voor enkele bedrijven en regio).
  Evaluating financing of forestry in Europe; country-level report - the Netherlands; a description of the Dutch forest policy framework and financial instruments for forestry in the period 1990-1999
  Wijk, M.N. van; Vliet, C.J.M. van; Klein, J.P.G. de; Lusink, M. ; Blitterswijk, H. van; Aertsen, E.J.M. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1140) - 139
  bosbeleid - bosbouw - particuliere bosbouw - financiën - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - europa - financieren - forest policy - forestry - private forestry - finance - forest management - forest economics - europe - financing
  The main idea behind the EU-project Evaluating Financing of Forestry in Europe (EFFE) is to find out how forest sector related financial policy instruments are handled in different countries. This report describes the Dutch policy framework and financial instruments for forestry in the period 1990-1999 and is used for further analysis by the principal contractors of the EFFE research team. In this report more insight is given in the finances (especially grant systems) for forestry. However, before making comparisons between types of ownership within the country or between countries it is necessary to have a better understanding of the cost structure and operational context for different types of forest owners. Without such detailed knowledge it is impossible to draw conclusions on financial support for (economically) sustainable forest management
  Land and forest economics
  Kooten, G.C. van; Folmer, H. - \ 2004
  Cheltenham, United Kingdom : Edward Elgar - ISBN 9781843768814 - 552
  bosbouweconomie - agrarische economie - landgebruik - hulpbronnenbeheer - hulpbronnenbehoud - bruikbaar land - landschapsbescherming - forest economics - agricultural economics - land use - resource management - resource conservation - land resources - landscape conservation
  This text provides a comprehensive introduction to the important issues of land use and forest economics. The authors employ economic tools to study the allocation of land among alternative activities such as agriculture, grazing and forestry which impact upon the landscape.
  Landgoed Nederpeel, voorbeeldbedrijf voor geïntegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 936) - 21
  bosbedrijfsvoering - proefprojecten - bosbouweconomie - verjonging - dunnen - economische analyse - demonstratiebossen - nederland - geïntegreerd bosbeheer - forest management - pilot projects - forest economics - regeneration - thinning - economic analysis - demonstration forests - netherlands - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geïntegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geïntegreerd bosbeheer. Landgoed Nederpeel is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geïntegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten verschillende beheersingrepen is.
  Landgoed de Koop, voorbeeldbedrijf voor geïntegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 935) - 31
  demonstratiebossen - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - natuurlijke verjonging - economische analyse - opbrengsten - dunnen - nederland - proefprojecten - geïntegreerd bosbeheer - demonstration forests - forest management - forest economics - natural regeneration - economic analysis - yields - thinning - netherlands - pilot projects - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geïntegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geïntegreerd bosbeheer. Landgoed de Koop is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geïntegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten verschillende beheersingrepen is.
  Niet-houtige producten en diensten: denk aan de invloeden: een vergelijkende studie tussen Nederland en Noorwegen
  Janse, G. - \ 2003
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 75 (2003)2. - ISSN 0028-2057 - p. 40 - 44.
  bosproducten - bossen - bosbeheer - bosbedrijfsvoering - meervoudig gebruik - marketing - bosbeleid - bosbouweconomie - nederland - noorwegen - jagen - forest products - forests - forest administration - forest management - multiple use - marketing - forest policy - forest economics - netherlands - norway - hunting
  Om tot een beter begrip te komen van de factoren die de rol van niet-houtige bosproducten en diensten in de samenleving en hun plaats in het bosbeleid beïnvloeden is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd tussen Nederland en Noorwegen. Vier producten en diensten zijn meer in detail bekeken: jacht, recreatiehuisjes, bessen en paddestoelen, en drinkwater. Een en ander wordt bestudeerd in het licht van de verschillen in bosgerelateerde karakteristieken tussen Nederland en Noorwegen (institutioneel raamwerk; economische karakteristieken; demografie en boskwaliteit/kwantiteit; houdingen, waarden en gebruiken)
  Landgoed Leeuwenburgh, voorbeeldbedrijf voor geontegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 664) - 24
  demonstratiebossen - proefprojecten - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - houtteelt - verjonging - opbrengsten - nederland - utrecht - geïntegreerd bosbeheer - demonstration forests - pilot projects - forest management - forest economics - silviculture - regeneration - yields - netherlands - utrecht - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geontegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Landgoed Leeuwenburgh is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten van verschillende beheersingrepen zijn.
  Landgoed 't Hoge Laer, voorbeeldbedrijf voor geintegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 663) - 20
  demonstratiebossen - proefprojecten - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - houtteelt - verjonging - opbrengsten - nederland - utrecht - geïntegreerd bosbeheer - demonstration forests - pilot projects - forest management - forest economics - silviculture - regeneration - yields - netherlands - utrecht - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geontegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Landgoed 't Hoge Laer is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten van verschillende beheersingrepen zijn.
  Landgoed Menthenberg, voorbeeldbedrijf voor geïntegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 662) - 23
  demonstratiebossen - proefprojecten - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - houtteelt - verjonging - opbrengsten - nederland - gelderland - geïntegreerd bosbeheer - demonstration forests - pilot projects - forest management - forest economics - silviculture - regeneration - yields - netherlands - gelderland - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geontegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Landgoed Menthenberg is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten van verschillende beheersingrepen zijn.
  Landgoed Vollenhoven, voorbeeldbedrijf voor geïntegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 661) - 23
  demonstratiebossen - proefprojecten - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - houtteelt - verjonging - opbrengsten - nederland - utrecht - geïntegreerd bosbeheer - demonstration forests - pilot projects - forest management - forest economics - silviculture - regeneration - yields - netherlands - utrecht - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geontegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Landgoed Vollenhoven is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten van verschillende beheersingrepen zijn.
  Landgoed Meindersveen, voorbeeldbedrijf voor geïntegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 660) - 30
  proefprojecten - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - opbrengsten - verjonging - houtteelt - nederland - demonstratiebossen - drenthe - geïntegreerd bosbeheer - pilot projects - forest management - forest economics - yields - regeneration - silviculture - netherlands - demonstration forests - drenthe - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geontegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Landgoed Meindersveen is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten van verschillende beheersingrepen zijn.
  Economic valuation of forests and nature : a support tool for effective decision making
  Lette, H. ; Boo, H. de - \ 2002
  Wageningen etc. : International Agricultural Centre [etc.] (Theme studies series / Forests, forestry and biodiversity support group 6) - 69
  bossen - natuurbescherming - taxatie - bosbouweconomie - besluitvorming - kosten-batenanalyse - tropen - natuur - forests - nature conservation - valuation - forest economics - decision making - cost benefit analysis - tropics - nature
  Included are several case studies, like: The Leuser ecosystem, Sumatra; The Borivili National Park, India; Tropical rain forests, Costa Rica; Mangrove forests, Philippines. This document has been prepared by: IAC and EC-LNV
  Op zoek naar de zwakke plekken in de bedrijsvoering
  Raffe, J.K. van; Jong, J.J. de; Ebregt, A. - \ 2002
  Vakblad Natuurbeheer 2002 (2002)5. - ISSN 1388-4875 - p. 82 - 83.
  bosbedrijfsvoering - bosbouw - bosbouweconomie - bedrijfsvoering - economische analyse - kosten-batenanalyse - economische evaluatie - evaluatie - diagnose - computer software - bosexploitatie - forest management - forestry - forest economics - management - economic analysis - cost benefit analysis - economic evaluation - evaluation - diagnosis - computer software - forest exploitation
  In het project 'Bedrijfsdiagnose bosbedrijven' heeft Alterra onderzoek gedaan naar een methode voor bosbedrijfsanalyses. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van een prototype computerprogramma waarmee o.a. de financiële resultaten kunnen worden berekend en bedrijfsprocessen (bijv. het proces 'houtverkoop') kunnen worden beoordeeld. In 'innovatiegroepen' van bosbedrijven zal het programma worden getest. Het rapport: 'Bedrijfsdiagnose bosbedrijven. Een methode voor bedrijfsonderzoek'/Alterra
  Bedrijfsdiagnose bosbedrijven; een methode voor bedrijfsonderzoek
  Raffe, J.K. van; Jong, J.J. de; Wolf, R.J.A.M. ; Schrijver, R.A.M. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 440) - 137
  bosbouw - ondernemingen - bosbedrijfsvoering - operationeel onderzoek - kosten-batenanalyse - bosbouweconomie - bosbouwkundige handelingen - nederland - bedrijfseconomie - forestry - enterprises - forest management - operations research - cost benefit analysis - forest economics - forestry practices - netherlands
  In dit rapport wordt een methode van bedrijfsonderzoek beschreven waarmee het bedrijfsmatig handelen van bosbedrijven kan worden vastgesteld. Op basis van de methode is een computerprogramma (een prototype) gemaakt dat in de praktijk is getoetst. Met de methode en de software moeten boseigenaren gestimuleerd en ondersteund worden tot een meer bedrijfsmatige manier van werken.
  5 jaar voorbeeldbedrijven geïntegreerd bosbeheer in Gelderland : na 5 jaar monitoring alle vragen beantwoord? : bijlage : beschrijving van de voorbeeldbedrijven
  Wijk, M.N. van; Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 338) - 99
  bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - demonstratiebossen - verjonging - opbrengsten - zaailingen - monitoring - nederland - gelderland - geïntegreerd bosbeheer - forest management - forest economics - demonstration forests - regeneration - yields - seedlings - monitoring - netherlands - gelderland - integrated forest management
  Met het project 'Stimulering Geïntegreerd bosbeheer Gelderland' stimuleert de provincie Gelderland particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geïntegreerd bosbeheer. Onderdeel van dit project is het opzetten van een netwerk van voorbeeldbedrijven waarop de beheersvorm geïntegreerd bosbeheer wordt toegepast. Deze rapportage betreft de resultaten van 5 jaar monitoring op de voorbeeldbedrijven. Er is gemonitord op bedrijfsniveau en op opstandsniveau (voorbeeldobjecten). De monitoring op bedrijfsniveau geeft inzicht in de verandering van het beheer en de invloed daarvan op het bedrijfsresultaat kort na invoering van geïntegreerd bosbeheer. De voorbeeldobjecten demonstreren de toepassing van verschillende beheersmaatregelen, de effecten ervan en de kosten die ermee gemoeid zijn.
  5 jaar voorbeeldbedrijven geïntegreerd bosbeheer in Gelderland : na 5 jaar monitoring alle vragen beantwoord?
  Wijk, M.N. van; Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 337) - 85
  bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - demonstratiebossen - verjonging - opbrengsten - zaailingen - monitoring - nederland - gelderland - geïntegreerd bosbeheer - forest management - forest economics - demonstration forests - regeneration - yields - seedlings - monitoring - netherlands - gelderland - integrated forest management
  Met het project 'Stimulering Geïntegreerd bosbeheer Gelderland' stimuleert de provincie Gelderland particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geïntegreerd bosbeheer. Onderdeel van dit project is het opzetten van een netwerk van voorbeeldbedrijven waarop de beheersvorm geïntegreerd bosbeheer wordt toegepast. Deze rapportage betreft de resultaten van 5 jaar monitoring op de voorbeeldbedrijven. Er is gemonitord op bedrijfsniveau en op opstandsniveau (voorbeeldobjecten). De monitoring op bedrijfsniveau geeft inzicht in de verandering van het beheer en de invloed daarvan op het bedrijfsresultaat kort na invoering van geïntegreerd bosbeheer. De voorbeeldobjecten demonstreren de toepassing van verschillende beheersmaatregelen, de effecten ervan en de kosten die ermee gemoeid zijn.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.