Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 41

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Plan van aanpak voor houtmobilisatie bij particuliere boseigenaren
  Clerkx, A.P.P.M. ; Reumerman, Patrick ; Schelhaas, M. ; Raa, Rik te - \ 2016
  Enschede : BTG Biomass Technology Group - 28
  bosbezit - particulier eigendom - hout - bosproducten - houtkap - twente - forest ownership - private ownership - wood - forest products - logging - twente
  In Nederland bestaat 11% van het oppervlak uit bossen. Deze bossen vervullen belangrijke functies, zoals recreatie, bron van biodiversiteit en leverancier van grondstoffen voor bioenergie en de bioeconomie. Daarnaast passen bossen in de cultuur en tradities van Nederland. De houtoogst in Nederland is laag – ongeveer de helft van de jaarlijkse bijgroei – en redelijk constant. Diverse (overheids)acties in de afgelopen 20 jaar hebben hier geen verandering in gebracht. Het is belangrijk om de houtoogst te verhogen vanwege de positieve effecten op de staat van het Nederlandse bos en vanwege de toekomstige grotere vraag naar hout. Uit een recente enquête onder particuliere boseigenaren in Twente is gebleken dat de helft van deze eigenaren – goed voor 2/5 van het bos in Twente – niet oogst. Daarnaast is ook gebleken dat een belangrijk deel van deze eigenaren bereid is te oogsten als de omstandigheden zouden verbeteren. In dit Plan van Aanpak zijn een aantal acties opgesteld met als doel de houtmobilisatie onder particuliere eigenaren te verhogen.
  Boseigendom in Twente en Salland : resultaten van een enquête onder kleine boseigenaren in Twente en Salland
  Clerkx, A.P.P.M. ; Hengeveld, G.M. ; Schelhaas, M. ; Helmink, A.T.F. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2731) - 57
  bossen - bosbezit - bosbedrijfsvoering - biomassa - opbrengsten - salland - twente - forests - forest ownership - forest management - biomass - yields - salland - twente
  In de regio Twente/Salland is onderzoek uitgevoerd naar het boseigendom en motivatie van boseigenaren. Alle eigenaren met bosbezit van ten minste 0,5 ha hebben een enquête ontvangen met persoonlijke vragen over de eigenaar, het eigendom, beheer en oogst. Daarnaast is gekeken hoe gevoelig de eigenaren zijn voor verschillende strategieën die gericht zijn op vergroting van de houten biomassaoogst uit hun bos. Met deze antwoorden is voor de regio een indeling in eigenaarsgroepen gemaakt. Voor elke groep is een schatting gemaakt van het effect van de mobilisatiestrategieën en de hoeveelheid extra te mobiliseren hout.
  Contesting control : land and forest in the struggle for Loita Maasai self-government in Kenya
  Kronenburg García, A.J.N. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Han van Dijk, co-promotor(en): S.W.J. Luning. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572720 - 311
  landgebruik - autonomie - plattelandsgemeenschappen - grondrechten - bosbezit - bosbeheer - governance - leiderschap - pachtstelsel - regering - staat - interventie - kenya - land use - autonomy - rural communities - land rights - forest ownership - forest administration - governance - leadership - tenure systems - government - state - intervention - kenya

  Abstract

  Contesting Control: Land and Forest in the Struggle for Loita Maasai Self-government in Kenya

  Angela Kronenburg García

  Contesting Control is about the Loita Maasai in Kenya who, faced with increasing outside interventions and pressure from neighbouring communities, the state and other agencies, have been struggling to maintain access and control over the land they inhabit and the forest they use. They have been on the losing side in territorial struggles with neighbouring Purko Maasai and (non-Maasai) Sonjo. However, with regard to the state, NGOs and environmental organizations, the Loita have successfully navigated policies and projects and retained access and control of their land and forest. Interventions have, nevertheless, changed the way people engage with the land and forest and with each other on these issues. This study investigates the (in)direct effects of interventions and how they have articulated with existing relations, practices, processes and struggles in Loita. It considers the state-led land adjudication programme of the 1960s that sought to convert Kenya’s pastoral lands into privately owned group ranches, the attempt by Narok County Council to turn the Naimina Enkiyio Forest into a nature reserve for tourism in the 1990s, and a forest co-management project carried out by IUCN in the early 2000s. This volume captures the process of property-in-the-making and socio-political change among the Loita Maasai as they struggle for autonomy and self-government.

  Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2011
  Silvis, H.J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport, onderzoeksveld Natuurlijke Hulpbronnen 2013-026) - ISBN 9789086156245 - 95
  bosbouw - particuliere bosbouw - bosbezit - kosten - rendement - nederland - forestry - private forestry - forest ownership - costs - returns - netherlands
  De particuliere bosbedrijven hebben over 2011 gemiddeld goede resultaten behaald. Terwijl de gemiddelde opbrengsten over 2010 al 9% boven de kosten uitkwamen, is over 2011 een score van 16% bereikt. Dit staat in contrast met de resultaten in 2008 en 2009, toen de opbrengsten 10% bij de kosten achterbleven. De gunstige resultaten over 2010 en 2011 zijn vooral veroorzaakt door de ontwikkeling van de houtopbrengsten.
  Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2010
  Luijt, J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport, onderderzoeksveld Natuurlijke Hulpbronnen 2012-053) - ISBN 9789086155927 - 91
  bosbouw - particuliere bosbouw - bosbezit - kosten - rendement - nederland - forestry - private forestry - forest ownership - costs - returns - netherlands
  In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van kosten, opbrengsten en bedrijfsresultaat van particuliere bosbedrijven in 2010. Dit wordt gedaan tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in voorgaande jaren. Het is het zesendertigste rapport in een vanaf 1975 aaneengesloten reeks.
  Reshaping institutions : bricolage processes in smallholder forestry in the Amazon
  Koning, J. de - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Bas Arts, co-promotor(en): Freerk Wiersum. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856979 - 268
  tropische bossen - bolivia - amazonia - governance - bosbezit - bosbouwkundige handelingen - besluitvorming - plattelandsgemeenschappen - niet-gouvernementele organisaties - instellingen - bosbeleid - tropical forests - bolivia - amazonia - governance - forest ownership - forestry practices - decision making - rural communities - non-governmental organizations - institutions - forest policy
  This thesis aims at identifying the different kinds of institutional influences on forest practices of small farmers in the Amazon region of Ecuador and Bolivia and how small farmers respond to them. It departs from the perspective that institutions affecting forest practices are subject to processes of institutional bricolage in which small farmers construct their own institutional frameworks by aggregating, altering, or articulating elements of existing disparate institutions. This research demonstrates that institutions, whether introduced by government, NGO, or already existing, are subject to processes of institutional bricolage that can be either conscious and strategic of nature or less conscious and unintentional.
  Multi-stakeholder design of forest governance and accountability arrangements in Equator province, Democratic Republic of Congo
  Klaver, D.C. - \ 2009
  Gland [etc.] : IUCN [etc.] - ISBN 9782831712093 - 30
  bosbouw - wetgeving - regelingen - bosbezit - congo - governance - forestry - legislation - regulations - forest ownership - congo - governance
  Good forest governance is an increasingly important topic for stakeholders in many different settings around the world. Two of the best-known international initiatives to improve forest governance are the regional Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) ministerial processes supported by the World Bank, and the European Union’s Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Action Plan. Designed to support and complement such initiatives, the IUCN project “Strengthening Voices for Better Choices” (SVBC) is piloting improved forest governance arrangements in six countries in Africa, Asia and South America. In the Democratic Republic of Congo (DRC), one of three project countries in Africa, SVBC has created multi-stakeholder platforms at local, territorial and provincial levels for this purpose.
  Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2007
  Berger, E.P. ; Luijt, J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2008
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport LEI werkveld 2, Sectoren en bedrijven 2008-093) - 81
  bosbouw - particuliere bosbouw - bosbezit - kosten - rendement - nederland - forestry - private forestry - forest ownership - costs - returns - netherlands
  De gemiddelde opbrengst van het particuliere bosbedrijf steeg van bijna 260 euro in 2006 naar ruim 300 euro per ha in 2007. De prijzen voor hout is voor het tweede achtereenvolgend jaar drastisch toegenomen. Het inkomen van grotere bedrijven steeg naar 90 euro per hectare
  Kleine boseigenaren in Nederland - leefstijlen en beheer
  Hoogstra, M.A. ; Flier, D. - \ 2004
  Vakblad Natuur Bos Landschap 1 (2004)1. - ISSN 1572-7610 - p. 21 - 24.
  bossen - bosbeheer - bosbezit - eigendom - levensstijl - particuliere bosbouw - particulier eigendom - nederland - forests - forest administration - forest ownership - ownership - lifestyle - private forestry - private ownership - netherlands
  Twintig procent van het Nederlandse bosoppervlak is in handen van particulieren met minder dan vijf hectare. Een onderzoek onder kleine boseigenaren in de gemeente Beekbergen (gemiddeld bosbezit 0,74 hectare) laat zien dat de leefstijl van de boseigenaren heel erg verschillend kan zijn en van invloed is op de manier waarop ze met hun bos omgaan. Het leefstijlenconcept biedt mogelijkheden om de kleine boseigenaren beter in beeld te brengen. Dan kunnen ze benaderd, geholpen en voorgelicht worden
  The rural meaning of forests : perspectives of landowners, inhabitants and policy makers : the case of Ede and Stadskanaal (The Netherlands)
  Elands, B.H.M. - \ 2002
  Wageningen : Wageningen University (Proceedings / Wageningen University, Environmental Sciences, Forest and Nature Conservation Policy Group 2003-2) - 134
  bossen - taxatie - attitudes - bosbeleid - landeigenaren - plattelandsgemeenschappen - plattelandsontwikkeling - meervoudig gebruik - plaatselijke bevolking - bosbezit - nederland - forests - valuation - attitudes - forest policy - landowners - rural communities - rural development - multiple use - local population - forest ownership - netherlands
  Community forestry in Nederland
  Lambregts, L. ; Wiersum, K.F. - \ 2002
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 74 (2002). - ISSN 0028-2057 - p. 5 - 6.
  gemeenschapsbosbouw - bosbouw - bosbeheer - bosbedrijfsvoering - participatie - vrijwilligers - dienstverlening door vrijwilligers - gezamenlijk eigendom - bosbezit - maatschappelijke betrokkenheid - community forestry - forestry - forest administration - forest management - participation - volunteers - voluntary services - coownership - forest ownership - community involvement
  Uitleg over de oorsprong en betekenis van het gegrip 'community forestry', en een inventarisatie van de verschillende vormen van community forestry die in Nederland voorkomen en de motieven voor deelname aan community forestry activiteiten. Vooral twee categorieën van bosbeheer worden beschouwd als typische representanten van community forestry: gezamenlijk bosbeheer waarbij zowel de besluitvorming als de controle op het beheer in handen zijn van lokale organisaties en vrijwilligersgroepen, en gezamenlijk bosbeheer van gemeenschappelijk bosbezit (restanten van vroegere markebossen)
  The changing role of forestry in Europe: perspectives for rural development
  Wiersum, K.F. ; Elands, B.H.M. - \ 2002
  Wageningen : Wageningen University - 172
  bosbouw - bossen - bebossing - meervoudig gebruik - taxatie - attitudes - landeigenaren - bosbezit - plattelandsgemeenschappen - plaatselijke bevolking - plattelandsontwikkeling - bosbeleid - europa - forestry - forests - afforestation - multiple use - valuation - attitudes - landowners - forest ownership - rural communities - local population - rural development - forest policy - europe
  Het houtaanbodgedrag van Nederlandse boseigenaren : een studie naar de optimalisering van de inkomsten uit hout
  Wijk, M.N. van - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 294) - 85
  bossen - bosbezit - bosbouweconomie - hout - binnenlandse markten - inkomen - aanbod - nederland - bosexploitatie - forests - forest ownership - forest economics - wood - domestic markets - income - supply - netherlands - forest exploitation
  Overheidsbeleid en particulier boseigendom : het kop-hals-rompmodel
  Savornin Lohman, A.F. de - \ 2000
  Den Haag : LEI - ISBN 9789052425689 - 28
  bossen - bosbezit - particulier eigendom - overheidsbeleid - meervoudig gebruik - subsidies - bosbouweconomie - nederland - forests - forest ownership - private ownership - government policy - multiple use - subsidies - forest economics - netherlands
  Community forestry - participatie in beheer
  Hoogstra, M.A. ; Verbij, E.E.M. - \ 2000
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 72 (2000)2. - ISSN 0028-2057 - p. 63 - 67.
  gemeenschapsbosbouw - bosbouw - bossen - maatschappelijke betrokkenheid - participatie - bosbezit - bosbedrijfsvoering - bosbeleid - conferenties - community forestry - forestry - forests - community involvement - participation - forest ownership - forest management - forest policy - conferences
  Verslag van de conferentie 'Community Forestry - a change for the better' (7-9 december 1999, Londen). De nadruk lag op de sociale aspecten van community forestry: gezondheid, verbondenheid met het bos, samenwerking, rol van de overheid. Verder aandacht voor community forestry projecten in Engeland (Epping Forest bij Londen) en Nederland (gebruikers-participatie bij het Haaksbergerveen in Overijssel)
  Voorbeeldbedrijven binnen het project 'Stimulering Geïntegreerd Bosbeheer Gelderland'
  Wijk, M.N. van; Oosterbaan, A. - \ 1998
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 70 (1998)6. - ISSN 0028-2057 - p. 278 - 281.
  bosbedrijfsvoering - bosbezit - particuliere bosbouw - conservering - nederland - gelderland - geïntegreerd bosbeheer - forest management - forest ownership - private forestry - conservation - netherlands - gelderland - integrated forest management
  Beleid en particuliere bosbouw; Een evaluatie van instrumenten ter verbetering van de bedrijfsresultaten
  Schrijver, R.A.M. ; Hillebrand, J.H.A. - \ 1997
  Den Haag : LEI-DLO (Publicatie / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Structuuronderzoek 2.207) - ISBN 9789052423975 - 38
  bosbouw - bosbouweconomie - bossen - bosbedrijfsvoering - overheidsbeleid - bestuur - bosbezit - particuliere bosbouw - particulier eigendom - nederland - forestry - forest economics - forests - forest management - government policy - administration - forest ownership - private forestry - private ownership - netherlands
  Hoe ervaart de praktijk kleinschalig bosbeheer? Resultaten van een enqulte
  Bussink, C.B. ; Wieman, E.A.P. ; Olsthoorn, A.F.M. - \ 1997
  Bosbouwvoorlichting 36 (1997)9. - ISSN 0166-8986 - p. 138 - 140.
  bosbouw - bosbedrijfsvoering - planning - karteringen - willekeurige bemonstering - dunnen - bosbezit - particuliere bosbouw - bossen - particulier eigendom - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - nederland - bosopstanden - forestry - forest management - planning - surveys - random sampling - thinning - forest ownership - private forestry - forests - private ownership - farm results - profitability - netherlands - forest stands
  Enquete over kleinschalig bosbeheer i.v.m.: werkzaamheden voor dunning en oogst; de noodzaak om bij te planten; het bedrijfsresultaat
  Evaluatie van samenwerking in de bosbouw
  Hoek, J.M. van den - \ 1996
  Den Haag : LEI-DLO (Publicatie / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Structuuronderzoek 2.206) - ISBN 9789052423609 - 70
  samenwerking - coöperaties - kosten-batenanalyse - economische impact - bosbezit - bosbouw - bossen - nederland - cooperation - cooperatives - cost benefit analysis - economic impact - forest ownership - forestry - forests - netherlands
  Particuliere bosbouw in Nederland: een nieuwe toekomst?
  Wiersum, K.F. - \ 1996
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 68 (1996)1. - ISSN 0028-2057 - p. 12 - 17.
  bosbouw - bosbezit - particuliere bosbouw - bossen - particulier eigendom - weiden - landbouwgrond - relaties - ontbossing - bebossing - inkomen - rendement - bestedingen - winsten - kosten - bosbedrijfsvoering - investering - financiën - nederland - forestry - forest ownership - private forestry - forests - private ownership - pastures - agricultural land - relationships - deforestation - afforestation - income - returns - expenditure - profits - costs - forest management - investment - finance - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.