Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 19 / 19

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==forms of organization
Check title to add to marked list
Nieuwe wegen voor de veredeling van gewassen voor kleine markten : sleutelelementen voor vruchtbare samenwerking in de keten
Nuijten, H.A.C.P. ; Janmaat, L. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2012
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2012-003 LbP) - 31
biologische plantenveredeling - plantenveredeling - biologische landbouw - financieren - organisatievormen - organisatie - veredelingsprogramma's - organic plant breeding - plant breeding - organic farming - financing - forms of organization - organization - breeding programmes
Voor het veredelingsbedrijfsleven is het nog beperkte biologische areaal een belangrijke bottleneck om te investeren in biologische selectie. Vanuit de biologische sector is er behoefte aan het vinden van innovatieve vormen van financiering of organisatie van veredeling om de vicieuze cirkel te doorbreken. Er zijn een aantal sleutelelementen geïdentificeerd die belangrijk zijn voor het succesvol opzetten van dergelijke initiatieven: erkenning van een probleem binnen de gehele keten, de complexiteit van de keten en haar geschiedenis, planteigenschappen, en ondersteuning voor ontwikkeling van nieuwe vormen van samenwerking. Mogelijke verbeterpunten qua organisatie zijn aanpassing van bestaande veredelingsstrategieën en betere afstemming tussen ketenpartners op Europees niveau. Dit laatste punt kan ook perspectief bieden op het gebied van financiering. Qua communicatie zijn kortere lijnen tussen telers en veredelaars belangrijk.
Heeft de overdekte boerenmarkt de toekomst? : locaties en randvoorwaarden voor een succesvolle boerenmarkten
Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. - \ 2011
Ekoland 31 (2011)5. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
boerenmarkten - biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - locatiekeuze - organisatievormen - marketing - farmers' markets - organic farming - organic foods - site selection - forms of organization
Wat is een geschikte plek voor de biologische boerenmarkt? En: hoe kunnen ondernemers die markt het beste organiseren? Onderzoekers van Wageningen UR vroegen het aan kraamhouders en initiatiefnemers van boerenmarkten. Gezamenlijk actie ondernemen blijkt gewenst.
Naar een succesvolle boerenmarkt
Schoutsen, M.A. ; Vijn, M.P. - \ 2011
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 34
biologische landbouw - boerenmarkten - marketing - locatiekeuze - organisatievormen - multifunctionele landbouw - organic farming - farmers' markets - site selection - forms of organization - multifunctional agriculture
Het onderzoek in dit rapport heeft een drietal doelstellingen. Ten eerste is door middel van het organiseren van een landelijke bijeenkomst nagegaan of stakeholders zich herkennen in de conclusies van het rapport 'Biologische boerenmarkten in Nederland' en of er behoefte, draagvlak en commitment is voor vervolgactiviteiten. Het tweede doel is het verkrijgen van inzicht in kansrijke bijzondere locaties voor het opzetten van een biologische boerenmarkt, in het bijzonder een overdekte boerenmarkt. Tenslotte is onderzocht wat een goede organisatievorm en de randvoorwaarden voor een succesvolle biologische boerenmarkt zijn.
Beter grip op het multifunctioneel landbouwbedrijf, Stappen naar samenwerking op multifunctionele landbouwbedrijven, verantwoordingsdocument
Voort, M.P.J. van der; Mul, M.F. ; Jong, D. de - \ 2010
Lelystad : Animal Sciences Group van Wageningen UR (Intern rapport / Animal Sciences Group van Wageningen UR 201002)
agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - samenwerking - nevenactiviteiten - multifunctionele landbouw - organisatievormen - farm management - entrepreneurship - cooperation - ancillary enterprises - multifunctional agriculture - forms of organization
Multifunctionele landbouwondernemers die hun bedrijf willen ontwikkelen kunnen dit doen door binnen hun bedrijf samen te werken met andere ondernemers. Dit vraagt echter wel om een zorgvuldige afweging van de ondernemer. De stappen die genomen moeten worden in een samenwerking zijn in deze rapportage weergegeven. Daarnaast is het proces en de reflectie van een aantal werksessies beschreven. Deze sessies zijn gehouden met multifunctionele landbouwondernemers die nagedacht hebben over de mogelijkheid van samenwerking op hun bedrijf. Deze rapportage is een verantwoordingsdocument.
Eindrapportage werkpakket-2 : Florilog-regie
Vollebregt, H.M. ; Scheer, F.P. - \ 2008
Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology & Food Sciences Group nr. 933) - ISBN 9789085852223 - 28
potplanten - distributie - internationale handel - marktconcurrentie - landbouwsector - logistiek - organisatievormen - economische samenwerking - pot plants - distribution - international trade - market competition - agricultural sector - logistics - forms of organization - economic cooperation
Melkveebedrijven sterk door strategische alliantie
Nauta, W. - \ 2006
Syscope Magazine 2006 (2006)11. - p. 14 - 15.
melkveehouderij - samenwerking - ondernemingen - organisaties - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - economische samenwerking - organisatievormen - dairy farming - cooperation - enterprises - organizations - farm management - farm development - economic cooperation - forms of organization
De vijf melkveehoudergezinnen van het netwerk Ko-alitie werken hard aan de verwezenlijking van hun droom: een coalitie van vijf melkveebedrijven die als grootschalig bedrijf de (internationale) ontwikkelingen aan kan. Het betekent een intensieve zoektocht naar de meest geschikte bedrijfsvorm, de invulling van de taken en verdeling van verantwoordelijkheden. Eind dit jaar valt het ‘go/no-go’ om een juridische verbinding aan te gaan
Publiek-private samenwerking bij waterberging
Bommel, K.H.M. van; Westein, E. ; Ovaa, E. ; Ruiter, H. de; Folbert, J.P. ; Hoekstra, J.R. - \ 2003
onbekend : LEI (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789052428529 - 71
agrarische economie - wateropslag - waterbeheer - particuliere sector - overheidssector - samenwerking - regering - nederland - organisatievormen - agricultural economics - water storage - water management - private sector - public sector - cooperation - government - netherlands - forms of organization
In Nederland neemt door klimaatsveranderingen de behoefte voor waterberging sterk toe. Om de problemen structureel aan te pakken acht de Commissie Waterbeheer 21e eeuw het nood-zakelijk dat het watersysteem over ruimte beschikt voor het bergen en vasthouden van water. Deze waterberging hoeft niet alleen door waterschappen te worden gerealiseerd, maar kan ook door grondeigenaren in de vorm van meervoudig ruimtegebruik worden gerealiseerd. Dit kan leiden tot publiek-private samenwerkingsconstructies (pps). In dit rapport is aan de hand van de beleidsarrangemententheorie geanalyseerd welke pps-constructies voor waterberging kansrijk zijn
Chain and network science: A research framework
Omta, S.W.F. ; Trienekens, J.H. ; Beers, G. - \ 2001
Journal on Chain and Network Science 1 (2001)1. - ISSN 1569-1829 - p. 1 - 7.
onderzoek - ketenmanagement - netwerken - bedrijfseconomie - organisatievormen - research - supply chain management - networks - business management - forms of organization
In this first article of the Journal on Chain and Network Science the base-line is set for a discussion on contents and scope of chain and network theory. Chain and network research is clustered into four main ‘streams’: Network theory, social capital theory, supply chain management and business economics and organizational theory. Furthermore a research agenda is formulated. The article ends with management implications of the different contributions to this first issue.
Onderzoek naar nieuwe vormen van samenwerking in de agrarische keten
Man, M. - \ 1998
Wageningen : IMAG-DLO (Nota / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek P 98-26) - 59
tuinbouw - markten - marketing - marktconcurrentie - aanbodsevenwicht - marketingkanalen - omzet - handel - economie - marketingtechnieken - ruilvoet - organisaties - samenwerking - boerenorganisaties - organisatievormen - horticulture - markets - market competition - supply balance - marketing channels - turnover - trade - economics - marketing techniques - terms of trade - organizations - cooperation - farmers' associations - forms of organization
Toekomstige structuur varkenshouderij
Backus, G.B.C. ; Baltussen, W.H.M. ; Bens, P.A.M. ; Peerlings, J.H.M. - \ 1994
Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.8) - 8
samenwerking - economische sectoren - economie - boekhouding van landbouwbedrijf - rekeningen van landbouwbedrijf - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfssystemen - landbouwbedrijven - industrie - nederland - varkens - productie - dienstensector - handel - organisatievormen - cooperation - economic sectors - economics - farm accounting - farm accounts - farm management - farming systems - farms - industry - netherlands - pigs - production - services - trade - forms of organization
Uit de studie blijkt dat binnen de Europese Unie ruimte bestaat voor de groeiende biggenexport vanuit Nederland. Uitgaande van de zelfstandige ontwikkeling wordt voor 2005 een biggenexport verwacht van 3,8 miljoen biggen.
Economische effecten van structuurbeinvloedende maatregelen op de varkenshouderij in Nederland
Backus, G.B.C. ; Baltussen, W.H.M. ; Bens, P.A.M. - \ 1994
Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.112) - 72
varkens - economie - industrie - samenwerking - productie - dienstensector - economische sectoren - handel - agrarische bedrijfsvoering - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - milieu - verontreinigende stoffen - verontreiniging - nadelige gevolgen - nederland - organisatievormen - pigs - economics - industry - cooperation - production - services - economic sectors - trade - farm management - farm accounts - farm accounting - environment - pollutants - pollution - adverse effects - netherlands - forms of organization
Mestoverschotten in Nederland, verspreiding als oplossing
Heijman, W.J.M. - \ 1985
ESB Economisch Statistische Berichten 6 (1985)2. - ISSN 0013-0583 - p. 135 - 140.
samenwerking - economie - mest - nederland - opslagloodsen - organisatievormen - mestoverschotten - cooperation - economics - manures - netherlands - stores - forms of organization - manure surpluses
Aangegeven wordt hoe de negatieve milieu-effecten van de mestoverschotten kunnen worden bestreden door mest van gebieden met een overschot naar gebieden met een tekort aan dierlijke meststoffen te transporteren. De studie is gebaseerd op een optimaliseringsprocedure en besteedt tevens aandacht aan de vraag hoe de lasten van mestverspreiding over de diverse groeperingen van producenten en consumenten moeten worden verdeeld
L' efficacite de la planification agricole en Tunisie
Thio, K.S. - \ 1979
Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): F.P. Jansen; A.A. Kampfraath. - Wageningen : Veenman - 344
plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - sociale economie - landbouw - economische sectoren - ontwikkeling - ontwikkelingsplanning - economisch beleid - industrie - tunesië - economische situatie - economische planning - landbouw als bedrijfstak - internationale economie - organisatievormen - economische productie - rural planning - rural development - socioeconomics - agriculture - economic sectors - development - development planning - economic policy - industry - tunisia - economic situation - economic planning - agriculture as branch of economy - international economy - forms of organization - economic production

Dit boek richt zich tot allen die op een of andere wijze betrokken zijn bij de problematiek van de planning in ontwikkelingslanden: internationale organisaties, instituten voor onderzoek en onderwijs, hulpverlenende instanties en de planners in de ontwikkelingslanden zelf.

Het doel van de studie is bij te dragen tot de verbetering van methoden van planning die in praktijk in ontwikkelingslanden worden of kunnen worden toegepast. Tot dat doel wordt het begrip efficiency van de planning in zijn componenten ontleed en toegepast op een speciaal geval, nl. de landbouwplanning in Tunesië. Onidat de Franse samenvatting de inhoud van het boek per hoofdstuk weergeeft zullen wij ons hier beperken tot de algemene kenmerken van deze studie.

In de litteratuur over ontwikkelingsplanning wordt voornamelijk aandacht besteed aan de inhoudelijke kant van de ontwikkelingsproblematiek. Te weinig wordt benadrukt dat de planning zelf een instrument voor ontwikkeling is dat gepland kan en moet worden. Immers, in een ontwikkelingsstrategie is de strateeg, d.w.z. de overheid, zelf betrokken. Planning van de sociaal-economische ontwikkeling vereist ontwikkeling van de planning, inhoudelijk en bestuurlijk. Een belangrijk uitgangspunt van het onderzoek is dan ook dat verbetering van methoden van planning niet alleen betrekking dient te hebben op verbetering van de methoden van informatieverzameling en van sociaal-economische analyse. Zulke pogingen kunnen nutteloos zijn indien men niet ook rekening houdt met de bestuurlijke en politieke context waarin de planning
functioneert.

De efficiency van de planning kan alleen begrepen worden in het totale cybernetische planproces, dat globaal in de volgende cycli verloopt: informatieverzameling ->planopstelling ->planuitvoering ->evaluatie en bijsturing. De evaluatie van de resultaten van het planproces dient op drie niveaux te geschieden:
1. de evaluatie van de mate waarin de voorgenomen maatregelen en projekten daadwerkelijk zijn uitgevoerd;
2. de evaluatie van de invloed van de uitgevoerde maatregelen en projekten op de sociaal-economische ontwikkelingen en
3. de evaluatie van de invloed van onbeheersbare externe faktoren zoals het klimaat, de wereldmarktprijzen en het autonome gedrag van het publiek waar de overheidsplanning zich op richt.
Deze drie typen invloeden vormen de verklarende faktoren van de verschillen tussen de voorspellingen en de realisaties van sociaal-economische plannen.

De efficiency van de planning dient echter niet alleen afgemeten te worden aan de uitkomst van zijn voorspellingen. In ieder geval dient de werkelijke invloed van het overheidsingrijpen op de eindresultaten te worden onderscheiden van toevallige faktoren die in gunstige of ongunstige zin aan de eindresultaten hebben bijgedragen. Bovendien kan de efficiency van de planning alleen geappreciterd worden in het licht van de reikwijdte van de planning, waaronder wij verstaan de omvang van de te plannen probleemgebieden, het detail waarin deze gepland worden en de in de beschouwing betrokken samenhangen. Het onderscheid tussen trefzekerheid en reikwijdte komt voort uit twee mogelijke benaderingen van de evaluatie van de efficiency van de planning, te weten respectievelijk: de immanente kritiek, die uitgaat van de veronderstellingen van het planningsysteem zelf en de transcendente kritiek, die uitgaat van veronderstellingen die aan criteria van buiten het planningsysteem ontleend zijn.

Ieder efficiency-onderzoek komt neer op een doeleinden-middelen analyse. Terwijl trefzekerheid en reikwijdte tot de doeleinden van een planningsysteem gerekend kunnen worden, behoren tot de middelen: de tijd, de mankracht en het geld nodig voor het opstellen en evalueren van plannen en de overheadkosten van het uitvoerende apparaat. Wij hebben niet getracht tot een nauwkeurige kwantitatieve berekening van deze middelen te kornen, hoewel zij in ontwikkelingslanden vaak een reële beperking op de planning en dus op de ontwikkeling in het algemeen vormen. Wij menen echter dat in de beginfase, waarin dit type onderzoek zich nog bevindt, een kwantitatieve benadering niet relevant is. Een kwalitatieve benadering ter besparing van de kosten van de planning is vooralstiog vruchtbaarder. Deze houdt o.a. in: een goede definiëring van de ontwilekelingsproblernatiek, waarvoor de planning gesteld is, het toepassen van arbeids- en tijdsbeparende methoden van informatieverzameling en analyse (b.v. het toezien op de benodigde precisie van gegevens), het bewust kiezen van de beslissingsprocedures, een adekwate verdeling van de expertise over de planningsorganen, een juiste keuze van de expertise in functie van de op te lossen problemen, het zo goed mogelijk verdelen van de planningactiviteiten in de tijd, enz... .

Grote nadruk valt in dit onderzoek op de case-study van de landbouwplanning in Tunesië. Daarmee is aangegeven dat dit soort onderzoek zich nog in een empirisch stadium bevindt. Na een reeks van dergelijke deelstudies kan later tot systematisering van de kennis worden gekomen. Wij menen, dat in de litteratuur nog een groot gebrek is aan nauwkeurige, concrete beschrijvingen van totale planprocessen. Uiteraard zijn met de case-study ook de beperkingen van dit onderzoek gegeven. In feite is de problematiek van ieder land specifiek en vraagt daarom om aarigepaste methoden van planning. De kenmerken van Tunesië zijn: het is een klein, al relatief ontwikkeld land, dat sterk in de economische en politieke invloedssfeer van Europa ligt. Naar Europese standaarden gemeten zijn de problemen van armoede en werkloosheid er echter nog zeer groot en zullen dat op lange termijn nog blijven. De planning in Tunesië kan bogen op een vrij lange traditie en staat relatief op een hoog peil. (Dit maakt van de Tunesische planning overigens een geschikt objekt van evaluatie). Een bijzondere omstandigheid in Tunesië is de overgang van de politiek van collectivisatie van de jaren 60 naar een meer liberale gemengde economie. Dit schept de gelegenheid twee totaal verschillende planningsystemen binnen de context van één land te vergelijken. De behandeling van de landbouwplanning in het bijzonder geeft ook een specifiek karakter aan deze case-study. De landbouwsector kenmerkt zich immers door zijn heterogeniteit als een zeer omvangrijk gebied van planning, waarvan de trefzekerheid echter gering is. Men kan dan ook constateren dat de landbouwplanning zich vaak eenzijdig richt op de makkelijk grijpbare aspekten van de landbouwontwikkeling: infrastrukturele werken, de technische aspecten van de produktie, de grote landbouwbedrijven, de regio's met grote potenties. De sociale problematiek van de landbouw in ontwikkelingslanden (de lage inkomens en de werkloosheid) wordt relatief verwaarloosd.

Tenslotte moet worden opgemerkt dat de koers, die een klein land als Tunesië in de toekomst gaat varen, in hoge mate bepaald wordt door de internationale politieke situatie (relatie tot de EEG en tot Frankrijk in het bijzonder, relatie tot de andere Arabische landen, invloed van de V.S. en de Sowjet-Unie in het Middellandse zeegebied). Wij hebben deze randvoorwaarden niet in de beschouwing betrokken, in de eerste plaats orndat wij niet competent zijn hierover een wetenschappelijk oordeel te vellen, in de tweede plaats orndat wij menen dat de interne ontwikkeling, ook van kleine landen, niet uitsluitend door externe faktoren wordt bepaald. Er blijft een ruime marge voor een eigen ontwikkelingspolitiek, waarin het probleem van de efficiency van de planning zeer relevant is.

Samenwerking in de landbouw inclusief de werktuigencooperaties
Anonymous, - \ 1972
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3351)
agrarische bedrijfsvoering - industrie - productie - dienstensector - economische sectoren - samenwerking - bedrijven - relaties - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - landbouw - bibliografieën - organisatievormen - farm management - industry - production - services - economic sectors - cooperation - businesses - relationships - farm equipment - farm machinery - agriculture - bibliographies - forms of organization
Machineringen en machinebanken
Anonymous, - \ 1971
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3340)
bibliografieën - bedrijven - samenwerking - economische sectoren - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - agrarische bedrijfsvoering - industrie - productie - relaties - dienstensector - organisatievormen - bibliographies - businesses - cooperation - economic sectors - farm equipment - farm machinery - farm management - industry - production - relationships - services - forms of organization
Samenwerking in de Nederlandse landbouw : (aanvulling van lijst 2332 en 2375) : met aanvulling
Anonymous, - \ 1970
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3158)
agrarische bedrijfsvoering - economie - industrie - samenwerking - coöperaties - ondernemingen - bedrijven - landbouw - nederland - bibliografieën - organisatievormen - coöperatieve verenigingen - farm management - economics - industry - cooperation - cooperatives - enterprises - businesses - agriculture - netherlands - bibliographies - forms of organization - cooperative societies
Samenwerking in de Nederlandse landbouw : (aanvulling van lijst 2332 en 2375)
Anonymous, - \ 1968
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3020)
agrarische bedrijfsvoering - economie - industrie - samenwerking - coöperaties - ondernemingen - bedrijven - landbouw - nederland - bibliografieën - organisatievormen - coöperatieve verenigingen - farm management - economics - industry - cooperation - cooperatives - enterprises - businesses - agriculture - netherlands - bibliographies - forms of organization - cooperative societies
Exploitatie - en eigendomsoverdracht : inleiding gehouden op 19 november 1964 voor de agrarisch - sociale voorlichters en de economisch - sociale voorlichters van de Nederlandse Christelijke boeren - en tuindersbond
Wijk, P.P. - \ 1964
's-Gravenhage : [s.n.] (Overdrukken / Landbouw-economisch instituut no. 34) - 21
economie - industrie - samenwerking - vennootschapsrecht - kapitaalvennootschappen - vennootschappen - landbouwondernemingen - landbouw - organisatievormen - economics - industry - cooperation - company law - companies - partnerships - farm enterprises - agriculture - forms of organization
Handleiding voor de financiering van cooperatieve aan - en verkoopverenigingen
Regt, J.T.P. de - \ 1958
's-Gravenhage : [s.n.] (Rapport / Landbouw-economisch instituut no. 296) - 62
kapitaalvorming - samenwerking - economie - financiën - organisatievormen - capital formation - cooperation - economics - finance - forms of organization
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.