Staff Publications

Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
  • About

    'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

    'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

    Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

    Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

    We have a manual that explains all the features 

    Current refinement(s):

    Records 1 - 20 / 150

    • help
    • print

      Print search results

    • export

      Export search results

    Check title to add to marked list
    Fosfaatbenutting met groenbemesters bij een lage P-toestand van twee gronden van verschillende herkomst
    Wijk, Kees van - \ 2016
    Wageningen : Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) (Rapport / PPO/PRI 683) - 36
    akkerbouw - tuinbouw - veldgewassen - fosfaatuitspoeling - fosformeststoffen - fosfor - gewasopbrengst - arable farming - horticulture - field crops - phosphate leaching - phosphorus fertilizers - phosphorus - crop yield
    Vanwege de eindigheid van de wereldvoorraad makkelijk winbaar fossiel fosfor en om fosforemissies uit (overbemeste) landbouwgronden naar grond- en oppervlaktewater te verminderen, is het Nederlandse landbouwbeleid gericht op het verlagen van fosforbemesting. Het doel van dit beleid is om de P-toestand in bodems met een hoge fosfortoestand te laten dalen en relatief lage toestanden in bodems niet meer dan landbouwkundig noodzakelijk te verhogen. Op termijn speelt de vraag hoe bij lage fosforbemesting toch nog goed gewassen te telen zijn. Het wordt steeds belangrijker om het fosfor dat in de bodem aanwezig is, te benutten. Binnen project Verbetering benutting bodemvoorraad fosfaat wordt onderzocht hoe dit kan en of dit gekwantificeerd kan worden. Het project wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut en PPOAGV.
    Opties voor beperking fosfaatproductie van de Nederlandse melkveestapel: dierrechten versus fosfaatrechten : een verkennende analyse
    Blokland, P.W. ; Luesink, H.H. ; Jongeneel, R.A. ; Daatselaar, C.H.G. ; Koeijer, T.J. de - \ 2015
    LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2015-151) - 27
    melkveehouderij - fosformeststoffen - bemesting - duurzaamheid (sustainability) - melkproductie - quota - melkkoeien - nederland - dairy farming - phosphorus fertilizers - fertilizer application - sustainability - milk production - quotas - dairy cows - netherlands
    Deze nota beschrijft de voor- en nadelen van het eventueel invoeren van dierrechten of fosfaatrechten in de Nederlandse melkveehouderij. Ook de effecten van de invoering van dierrechten dan wel fosfaatrechten op de doelen van de Duurzame Zuivelketen zijn verkend. Daarnaast worden verschillende melkveefosfaatproductieniveaus vergeleken met het sectorale melkveefosfaatplafond
    van 84,9 mln. kg fosfaat. De productieniveaus onderscheiden zich van elkaar door het gebruik van verschillende referentiemomenten van dieraantallen en door verschillende excretienormen. Aanvullend is een analyse uitgevoerd naar de fosfaatexcretie per kg melkquotum voor melkkoeien
    Mineral nutrition of cocoa : a review
    Vliet, J.A. van; Slingerland, M.A. ; Giller, K.E. - \ 2015
    Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789462577053 - 57
    cacao - mineralenvoeding - bevruchting - kunstmeststoffen - mestbehoeftebepaling - vruchtbaarheid - voedingsstoffenbehoeften - voedingsstoffenbeschikbaarheid - grondanalyse - voedingsstoffentekorten - kaliummeststoffen - stikstofmeststoffen - fosformeststoffen - agrarische productiesystemen - overzichten - cocoa - mineral nutrition - fertilization - fertilizers - fertilizer requirement determination - fertility - nutrient requirements - nutrient availability - soil analysis - nutrient deficiencies - potassium fertilizers - nitrogen fertilizers - phosphorus fertilizers - agricultural production systems - reviews
    This literature review on mineral nutrition of cocoa was commissioned by the Scientific Committee of the Cocoa Fertiliser Initiative to address the following questions: What knowledge is currently available about mineral nutrition of cocoa? What are the current knowledge gaps? What are the key areas for further research?
    Geen fosfaatoverschot op Koeien & Kansen-bedrijven
    Hilhorst, G.J. ; Evers, A.G. - \ 2015
    Koeien & Kansen
    mestoverschotten - fosformeststoffen - fosfaat - bemesting - melkveehouderij - manure surpluses - phosphorus fertilizers - phosphate - fertilizer application - dairy farming
    Op de Koeien & Kansen bedrijven is de fosfaatopbrengst van het grasland in 2014 25 procent hoger dan in 2013. Door die hoge gewasopbrengst is het fosfaatbodemoverschot gedaald van 9 kg/ha in 2013 naar -16 kg/ha in 2014.
    Naar een betere benutting van bodemfosfor : onderzoek in 2012-2013
    Wijk, C.A.P. van; Rietberg, P.I. ; Timmermans, B. - \ 2015
    Lelystad : PPO AGV (PPO Rapporten 635)
    akkerbouw - biologische landbouw - bemesting - fosformeststoffen - fosfor - mineralenopname - duurzame landbouw - arable farming - organic farming - fertilizer application - phosphorus fertilizers - phosphorus - mineral uptake - sustainable agriculture
    Vanwege de eindigheid van de wereldvoorraad makkelijk winbaar fossiel fosfor (P) en om fosforemissies uit (overbemeste) landbouwgronden naar grond- en oppervlaktewater te verminderen, is het Nederlandse landbouwbeleid gericht op het verlagen van fosforbemesting. Het doel van dit beleid is om de fosfortoestand in bodems met een hoge fosfortoestand te laten dalen, en bodems met een relatief lage toestand niet meer dan landbouwkundig noodzakelijk te verhogen. Op termijn speelt de vraag hoe je bij lage fosforbemesting toch nog goed gewassen kunt telen. Het wordt steeds belangrijker om het fosfor dat in de bodem aanwezig is, te benutten. Dit project heeft als doel te onderzoeken hoe dit kan en hoe dit gekwantificeerd kan worden.
    Fosfaatoverschot in de melkveehouderij
    Koeijer, T.J. de; Blokland, P.W. ; Luesink, H.H. - \ 2014
    Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota LEI 2015-063) - 26
    fosfaat - melkveehouderij - melkproductie - mestoverschotten - rundveemest - fosformeststoffen - rundveehouderij - dierenwelzijn - phosphate - dairy farming - milk production - manure surpluses - cattle manure - phosphorus fertilizers - cattle husbandry - animal welfare
    De invoering van het wetsvoorstel Verantwoorde groei van de melkveehouderij heeft tot doel dat bedrijven met melkvee bij uitbreiding de extra mest op een verantwoorde manier afzetten. Bij invoering van het wetsvoorstel krijgen alle bedrijven met melkvee op basis van het verschil in 2013 tussen hun fosfaatproductie en mestplaatsingsruimte op het eigen bedrijf een fosfaatreferentie toegewezen. Het melkvee fosfaatoverschot op het bedrijf dat boven de fosfaatreferentie uitkomt, moet 100% worden verwerkt dan wel geplaatst op extra te verwerven grond. Op verzoek van de vakgroep melkveehouderij van LTO - Nederland is in deze quick scan nagegaan hoeveel bedrijven een melkveefosfaatoverschot hebben, hoe de spreiding in de omvang van het melkveefosfaatoverschot per bedrijf is en hoe de regionale verdeling is. Dit is in beeld gebracht voor de huidige situatie (2013) en voor 2020 waarbij ook het effect van management en voermaatregelen, aan te tonen via de BEX (Bedrijfsspecifieke Excretie), in beeld is gebracht. In 2013 had ruim 60% van de bedrijven met melkvee een overschot aan melkveemest. Door lagere gebruiksnormen en een stijging van de melkproductie met 10% stijgt het aantal bedrijven met een overschot aan melkveemest naar ruim 70% in 2020. Bij volledige realisatie van het voerspoor daalt dit percentage naar minder dan 50%.
    De waarde van de BEP voor K&K deelnemers
    Hilhorst, G.J. - \ 2014
    Koeien & Kansen
    fosfaat - melkveehouderij - fosformeststoffen - gewassen - normen - dierlijke meststoffen - bemesting - rundveehouderij - duurzame veehouderij - duurzaam bodemgebruik - phosphate - dairy farming - phosphorus fertilizers - crops - standards - animal manures - fertilizer application - cattle husbandry - sustainable animal husbandry - sustainable land use
    In het project Koeien & Kansen maken de deelnemers gebruik van de BEP. Dit is de bedrijfsspecifieke fosfaat gebruiksnorm die is gebaseerd op de fosfaatonttrekking van de gewassen en de fosfaattoestand van de bodem. Het gebruik van de BEP is interessant als deze hoger is dan de generieke norm.
    Ontwikkeling bodemvruchtbaarheid op Koeien & Kansen-bedrijven : fosfaat en organische stof
    Verloop, J. ; Oenema, J. - \ 2014
    Lelystad : Koeien & Kansen (Rapport / Koeien & Kansen nr. 73) - 42
    melkveehouderij - bodemvruchtbaarheid - graslandbeheer - zea mays - fosfaten - fosformeststoffen - organische stof - bodemchemie - duurzaam bodemgebruik - teeltsystemen - bodemtypen - dairy farming - soil fertility - grassland management - zea mays - phosphates - phosphorus fertilizers - organic matter - soil chemistry - sustainable land use - cropping systems - soil types
    Op de melkveebedrijven die deelnemen aan het project ‘Koeien & Kansen’ werd onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van bodemvruchtbaarheid. Er was behoefte aan dit onderzoek om in beeld te krijgen of de maatregelen, die worden genomen op de bedrijven om de nutriënten (N en P) op efficiënte wijze te benutten, niet strijdig zijn met het behouden of verhogen van de bodemvruchtbaarheid. Een ander motief voor dit onderzoek is dat een goede bodemvruchtbaarheid van belang is als basis voor een efficiënt gebruik van nutriënten. In dit onderzoek is uitsluitend gekeken naar de ontwikkeling van het organisch stofgehalte van de bodem en van de fosfaattoestand, zoals aangegeven door het P-Al getal. Er is een analyse uitgevoerd van de ontwikkeling in de tijd. Dit werd gedaan voor ‘permanente’ graslandpercelen per bodemtype (zand, klei, veen en löss) en voor percelen waar gras en maïs worden afgewisseld.
    Nutrient use efficiency in the food chain of China
    Ma, L. - \ 2014
    Wageningen University. Promotor(en): Oene Oenema, co-promotor(en): Gerard Velthof; F. Zhang. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461738448 - 193
    stikstofmeststoffen - fosformeststoffen - voedselketens - voedselzekerheid - kosten voor voedsel - milieueffect - nutrientenbeheer - kringlopen - nutriëntengebruiksefficiëntie - china - nitrogen fertilizers - phosphorus fertilizers - food chains - food security - food costs - environmental impact - nutrient management - cycling - nutrient use efficiency - china

    Key words: Nitrogen, phosphorus, food chain, food pyramid, food system, food security, food cost, environmental impacts, nutrient cycling, nutrient management

    Nitrogen (N) and phosphorus (P) fertilizer applications have greatly contributed to the increased global food production during the last decades, but have also contributed to decreasing N and P use efficiencies (NUE and PUE) in the food production - consumption chain, and to increased N and P losses to air and water, with major ecological implications.

    The aim of this thesis is to increase the quantitative understanding of N and P flows and losses in the food production - consumption chain in China at regional level in the past 30 years and to develop strategies to increase NUE and PUE in the food chain. A novel ‘food chain’ approach and the NUFER model were developed to analyse N and P flows in crop production, animal production, food processing and retail, and households. Data were derived from statistical sources, literature and field surveys.

    Between 1980 and 2005, NUE and PUE decreased in crop production, increased in the animal production and decreased in the whole food chain. Total N losses to water and atmosphere almost tripled between 1980 (14.3 Tg) and 2005 (42.8 Tg), and P losses to water systems increased from 0.5 to 3.0 Tg. There were significant regional differences in NUE, PUE, and N and P losses; regions with high N and P losses were in Beijing and Tianjin metropolitans, Pearl River Delta, and Yangzi River Delta. Urban expansion is a major driving force for change; total N losses increased 2.9 folds, and P losses increased even 37 folds during the development of Beijing metropolitan, between 1978 and 2008. Scenario analyses indicated that implementation of a package of integrated nutrient management measures, combined with diet changes and increased imports of animal food and feed, are the most effective management options for increasing NUE and PUE, and for decreasing N and P losses.

    Application of the food chain approach and the NUFER model can help policy makers in China to plan food production - consumption chains, and thereby manage N and P flows in this chain at regional level.

    Bladvoeding die fosfaatgehalte wél verhoogt
    Maas, M.P. van der; Elk, P.J.H. van - \ 2013
    De Fruitteelt 103 (2013)15. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
    malus - plantenvoeding - bladvoeding - fosformeststoffen - toepassing - toedieningswijzen - spuiten - teeltsystemen - duurzaamheid (sustainability) - malus - plant nutrition - foliar nutrition - phosphorus fertilizers - application - application methods - spraying - cropping systems - sustainability
    Recente resultaten uit Canadees onderzoek maken de oude fosfaatdiscussie uit de jaren zeventig weer actueel: de streefwaarde voor het fosfaatbladgehalte zou drastisch omhoog moeten. Dit zou leiden tot een hogere kwaliteitsproductie en betere resultaten in de lange bewaring. Daarvoor moet men onderzoeken hoe het fosfaatblad gehalte verhoogd kan worden. Met breedwerpige bemesting, fertigatie of champost lukt het in ieder geval niet of nauwelijks. Fosfaatbladvoeding biedt uitkomst, bleek uit onderzoek van PPO in Randwijk.
    Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : fosfaat
    Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van - \ 2013
    Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
    bemesting - fosformeststoffen - fosfaat - akkerbouw - fertilizer application - phosphorus fertilizers - phosphate - arable farming
    In dit deel van de adviesbasis vindt u de meest actuele fosfaatbemestingsadviezen. Het advies bestaat uit een gewasgericht advies voor het behalen van een economisch optimale opbrengst en uit een bodemgericht advies voor handhaving van de streeftoestand van de bodem en eventuele reparatie daarvan.
    Phosphorus fertilisers from by-products and wastes
    Oenema, O. ; Chardon, W.J. ; Ehlert, P.A.I. ; Dijk, K.C. van; Schoumans, O.F. ; Rulkens, W.H. - \ 2012
    - p. 1 - 55.
    fosformeststoffen - bijproducten - afval - dierlijke meststoffen - biochar - afvalverwerking - phosphorus fertilizers - byproducts - wastes - animal manures - biochar - waste treatment
    Methode werkt in droog voorjaar : rijenbemesting met fosfaat: meer met minder
    Smit, A.L. - \ 2012
    Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 8 (2012)12. - ISSN 1871-0875 - p. 20 - 21.
    bemesting - fosfaat - plaatsing (van meststoffen) - akkerbouw - fosformeststoffen - fertilizer application - phosphate - placement - arable farming - phosphorus fertilizers
    De slagzin 'twee keer meer met twee keer minder' die tegenwoordig de ronde doet, lijkt in veel gevallen onrealistisch. Maar als het slaat op rijenbemesting met fosfaat, zou het wel eens opgeld kunnen doen.
    Agricultural scenarios to reduce the national phosphorus surplus in the Netherlands
    Buck, A.J. de; Dijk, W. van; Middelkoop, J.C. van; Smit, A.L. ; Reuler, H. van; Evers, A.G. - \ 2012
    Lelystad : PPO AGV (PPO rapport PPO nr. 466)
    landbouw - fosformeststoffen - mestbeleid - fosfor - voedingsstoffenbalans - mineraalovermaat - inventarisaties - scenario-analyse - veevoeding - nederland - agriculture - phosphorus fertilizers - manure policy - phosphorus - nutrient balance - mineral excess - inventories - scenario analysis - livestock feeding - netherlands
    The national phosphorus balance can be made more sustainable by reducing the accumulation of phosphorus in agricultural soils and by increasing recycling from waste streams. This study investigated different scenarios for reduction of the national soil surplus on agricultural land. The focus was on scenarios that will not compel agriculture in the Netherlands to change radically e.g. reduction of phosphorus fertilisation levels and reducing animal phosphorus excretion by improving feeding efficiency while maintaining national milk and meat production levels.
    Telen bij lage fosfaatniveaus in de biologische landbouw; achtergronden en literatuurstudie
    Timmermans, B.G.H. ; Sukkel, W. ; Bokhorst, J.G. - \ 2012
    [Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2010-029 LbP) - 32
    bemesting - fosfaat - fosformeststoffen - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffenbeschikbaarheid - bodemonderzoek - akkerbouw - biologische landbouw - fertilizer application - phosphate - phosphorus fertilizers - soil fertility - nutrient availability - soil testing - arable farming - organic farming
    In de praktijk van de biologische landbouw is er al gauw een fosfaatoverschot op de mineralenbalans wanneer men niet oplet. Aan de andere kant blijkt dat er in de praktijk ook goed geteeld kan worden bij zeer lage fosfaatgehalten in de bodem. Redenen genoeg om een en ander nader te analyseren. Dit literatuuronderzoek zet kennis maar ook open vragen omtrent het gedrag van fosfaat in de bodem en de interactie met gewassen op een rij.
    De toekomst van fosfaatvoeding in appel en peer : Nederland en het fosfaattekort
    Maas, M.P. van der - \ 2011
    De Fruitteelt 101 (2011)42. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
    fruitteelt - plantenvoeding - fosformeststoffen - efficiëntie - toedieningshoeveelheden - doseringseffecten - fruit growing - plant nutrition - phosphorus fertilizers - efficiency - application rates - dosage effects
    Project PPO BBF 32 350 052 00 voor Productschap Tuinbouw
    Langetermijneffecten van verminderde fosfaatgiften
    Salm, C. van der; Schoumans, O.F. - \ 2011
    Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 223) - 52
    fosformeststoffen - bodemchemie - fosfaten - bodemvruchtbaarheid - nutrientenbeheer - milieubeleid - desorptie - simulatiemodellen - nederland - phosphorus fertilizers - soil chemistry - phosphates - soil fertility - nutrient management - environmental policy - desorption - simulation models - netherlands
    Het huidige fosfaatbeleid richt zich op het verminderen van de fosfaatgiften om zodoende de fosfaatophoping in de bodem te stoppen en de verliezen van fosfaat naar het oppervlaktewater te verlagen. In deze studie wordt ingegaan op de mogelijkheid om de effecten van verminderde fosfaatgift op bodemvruchtbaarheid en uitspoeling te voorspellen. Om dit doel te bereiken, zijn gegevens van bestaande proeven verzameld en is het gedrag van fosfaat gesimuleerd op basis van de concepten die in het nutrientenemissiemodel STONE worden gehanteerd. Uit het onderzoek blijkt dat bij een juiste instelling van de desorptieparameters het gedrag van fosfaat goed kan worden gesimuleerd. Het instellen van de juiste waarde voor de desoptieparameters is echter complex omdat: de desorptiesnelheid afhangt van de mate van oplading van de grond en desorptiesnelheden in het veld lager zijn dan onder laboratoriumcondities wordt vastgesteld.
    Fosfaat bemesting en emissie
    Voogt, W. ; Winkel, A. van - \ 2011
    teelt onder bescherming - chrysanten - fosformeststoffen - fertigatie - kunstmeststoffen - proeven - doseringseffecten - protected cultivation - chrysanthemums - phosphorus fertilizers - fertigation - fertilizers - trials - dosage effects
    Proef bij een praktijkbedrijf met chrysant, waar een kraanvak wél en een níet bijbemest is met P. Gedurende een teelt is tweemaal per week de grond en het gewas bemonsterd.
    Plaatsing als strategie voor een efficiënte fosfaatbemesting
    Smit, A.L. ; Willigen, P. de; Pronk, A.A. ; Ruijter, F.J. de; Meurs, E.J.J. - \ 2010
    Kennisakker.nl 2010 (2010)21 feb..
    bemesting - plaatsing (van meststoffen) - fosfaat - akkerbouw - veldproeven - fosformeststoffen - fertilizer application - placement - phosphate - arable farming - field tests - phosphorus fertilizers
    Fosfaatplaatsing is een bemestingsstrategie waarbij relatief kleine hoeveelheden fosfaat lokaal aangeboden worden in de nabijheid van plantenwortels. In het kader van strengere regelgeving (aanscherping van gebruiksnormen) is onderzocht in hoeverre fosfaatplaatsing een mogelijkheid is om evenwichtsbemesting te realiseren.
    Mestinnovaties: Het proces van fosfaat- en fosforterugwinning
    Schoumans, O.F. - \ 2010
    Wageningen : Wageningen UR (BO-12.02 infobladen 20) - 2
    veehouderij - dierlijke meststoffen - fosformeststoffen - reductie - mestverwerking - mestoverschotten - mestbeleid - livestock farming - animal manures - phosphorus fertilizers - reduction - manure treatment - manure surpluses - manure policy
    Als gevolg van de aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen voor de landbouw, zal het nietplaatsbare fosfaat in de landbouw de komende jaren toenemen tot ca. 60 miljoen kg fosfaat per jaar (2015) indien het huidige kunstmestgebruik, zijnde ongeveer 45 miljoen kg fosfaat per jaar, niet teruggedrongen wordt. Het ministerie van LNV heeft daarom verzocht na te gaan op welke wijze het technisch en tegen welke kosten het mogelijk is om fosfaten en andere fosforverbindingen zodanig terug te winnen zodat de verkregen producten door marktpartijen afgezet zouden kunnen worden (‘verwaarding van mest’).
    Check title to add to marked list
    << previous | next >>

    Show 20 50 100 records per page

     
    Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.