Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Unravelling aspects of spatial and temporal distribution of Verticillium dahliae in olive, maple and ash trees and improvement of detection methods
  Keykhasaber, Mojtaba - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): Bart Thomma; Pierre de Wit, co-promotor(en): Jelle Hiemstra. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430142 - 163
  olea europaea - olives - acer - fraxinus - plant pathogenic fungi - verticillium dahliae - distribution - virulence - detection - olea europaea - olijven - acer - fraxinus - plantenziekteverwekkende schimmels - verticillium dahliae - distributie - virulentie - detectie

  Vascular wilts caused by xylem-colonizing pathogens are among the most devastating plant diseases that affect a wide range of plant species worldwide. Information on the distribution of V. dahliae in infected trees helps to design an appropriate and efficient sampling method for reliable detection of the pathogen in diseased trees. In Chapter 3, the distribution of V. dahliae in young twigs and leaves of infected olive trees is studied by real-time quantification of V. dahliae DNA. Analysis of twig and leaf samples collected from different sides of the crown of infected olive trees showed a non-uniform distribution of the fungus within infected parts of diseased olive trees. It was demonstrated that testing of combined samples comprising subsamples from at least 5 twigs from different sides of the tree, or 5-10 random leaves, can reliably detect the pathogen. V. dahliae isolates that infect olive trees can be classified as defoliating (D) isolates that are highly virulent, or non-defoliating (ND) isolates that are generally less aggressive. Discrimination of these pathotypes is important in order to predict the severity of disease, and decide on appropriate disease management strategies. This is particularly important due to the alarming spread of highly virulent isolates of the D pathotype worldwide. In Chapter 4, a novel method is designed for accurate discrimination and sensitive detection of D and ND isolates of V. dahliae. Through comparative genomics of multiple D and ND isolates of V. dahliae a region was identified that is present in all sequenced ND isolates, while absent from all D isolates. Based on this presence-absence polymorphism, a set of primers was designed spanning this region that was able to generate differentially sized amplicons for isolates that belong to the different pathotypes. Additionally, a nested-PCR assay was designed to increase the sensitivity and improve detection of D and ND isolates in planta. In Chapter 5, the relation of the dynamics in pathogen distribution in infected plants to the differences in extent and severity of disease caused by D and ND isolates in resistant and susceptible olive genotypes is studied. To this end, the distribution of a D (V117) and a ND (V4) isolate of V. dahliae in root-inoculated young plants of a susceptible (Picual) and a partially resistant cultivar (Frantoio) of olive and its relationship to the disease progression was investigated using real-time PCR. The amount of pathogen DNA detected in the two cultivars correlated with their susceptibility to Verticillium wilt, with lower quantities of V4 and V117 DNA detected in ‘Frantoio’ than in ‘Picual’. Also quantities of pathogen DNA in V117-inoculated plants were higher than quantities of pathogen DNA in V4-inoculated plants. The distribution patterns of D and ND isolates in the lower, middle and top parts of tested olive cultivars showed that differences in symptom severity were related to amounts of the pathogen in lower and middle parts of the trees, since colonization of the pathogen in top parts of the stem of inoculated plants was minor and was not significantly different between treatments. Moreover, microscopic analysis of infection and colonization processes of V. dahliae in olive plants inoculated with GFP-labelled isolates revealed that colonization of the above ground tissues of infected olive plants is by means of conidia transported upward with the xylem sap stream. In Chapter 6 we investigated the spatial and temporal distribution of V. dahliae in relation to disease progression and recovery in stem-inoculated maple and ash trees. These species differ strongly in vascular anatomy with maple having a diffuse porous xylem anatomy whereas ash has a ring porous xylem anatomy. Results showed that that differences in the xylem anatomy of ash and maple did not significantly affect the speed and extent of the upward spread of the pathogen in stem-inoculated trees. Nevertheless, the xylem of ash trees is much less supportive for growth and survival of V. dahliae than that of maple trees, as in the year after inoculation disease incidence and also quantities of V. dahliae detected in maple trees were significantly higher than in ash trees. Moreover, V. dahliae could not be reisolated at all from ash trees that had recovered from disease. However, it could be detected by PCR in some cases in the xylem formed in the year of inoculation, never in the xylem formed in the year after inoculation. Nevertheless, V. dahliae easily could be detected in the wood of diseased ash and maple trees in the year after inoculation. Notably, despite the presence of a layer of terminal parenchyma cells between growth rings, in ash trees showing disease symptoms in the year after inoculation V. dahliae was present in the xylem of the new growth ring. It was also observed that in stem-inoculated trees V. dahliae can move downward from the point of inoculation into the root collar, which may provide an avenue for infection of new growth rings in ash trees.

  Onderzoek naar de essentaksterfte : de internationale ontwikkelingen en stand van zaken
  Kopinga, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2013
  Boom in business 4 (2013)9. - ISSN 2211-9884 - p. 72 - 75.
  fraxinus - chalara fraxinea - ziektedistributie - noord-europa - epidemiologische onderzoeken - inventarisaties - aantasting - rassen (planten) - cultivars - bosbeheer - fraxinus - chalara fraxinea - disease distribution - northern europe - epidemiological surveys - inventories - infestation - varieties - cultivars - forest administration
  In Nederland lijkt de ziekte nog in opkomst, maar in andere landen, zoals Polen, Zweden, Denemarken en de Baltische landen is de essentaksterfte al volop gevestigd en zorgt daar voor grootschalige sterfte in de essenopstanden. In Zweden is de es reeds aangemerkt als rode lijstsoort. Alles lijkt erop dat de ziekte ook in Nederland hard zal toeslaan. In 2012 is dan ook onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de ziekte te beheersen. Een aantal landen zoals die rond de Oostzee heeft zich geworpen op bosverjongingsstrategieën. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) heeft tot voor kort onderzoek gedaan naar de essentaksterfte. De eerste inspectierondes langs proefbeplantingen met gewone es (Fraxinus excelsior) die in de twintigste eeuw zijn aangelegd, stemmen volgens het CGN hoopvol.
  De Es mag niet weg! Onderzoek essenresistentie: nu sector en gebruiker aan zet
  Raats, S. ; Kuik, A.J. van; Hiemstra, J.A. - \ 2013
  Boom in business 2013 (2013)7. - ISSN 2211-9884 - p. 22 - 24.
  fraxinus - straatbomen - genetische bronnen van plantensoorten - rassen (planten) - cultivars - klonen - plantenvermeerdering - boomkwekerijen - resistentie van variëteiten - plantenziekten - chalara fraxinea - fraxinus - street trees - plant genetic resources - varieties - cultivars - clones - propagation - forest nurseries - varietal resistance - plant diseases - chalara fraxinea
  Op de Nederlandse Boominfodag 2012 maakte Jitze Kopinga bekend dat het WUR-CGN (Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland) een aantal redelijk resistente essenklonen bezit en dat de Wageningen Universiteit deze klonen vrijgeeft voor vermeerdering door kwekers. In november bezocht Kopinga in Vilnius een Europese projectbijeenkomst op het gebied van onderzoek naar essentaksterfte. Alle belangrijke onderzoekers in Europa waren daar aanwezig. Als het aan Kopinga ligt, overleeft de es met verve.'Maar dan moeten de sector en de gebruikers wel inzetten op vertrouwen', aldus de onderzoeker.
  Essentaksterfte : stand van zaken van onderzoek 27 november 2012
  Kuik, Fons van - \ 2012
  plant diseases - fraxinus - fraxinus excelsior - cultivars - fungal diseases - disease distribution - agricultural research - plant pathogenic fungi - chalara fraxinea
  Onderzoek nu hoe je essenprachtkever kunt bestrijden
  Moraal, L.G. - \ 2012
  Tuin en Landschap 34 (2012)11. - ISSN 0165-3350 - p. 34 - 35.
  agrilus planipennis - insectenplagen - biologische bestrijding - parasitoïden - fraxinus - chalara fraxinea - preventie - landbouwkundig onderzoek - agrilus planipennis - insect pests - biological control - parasitoids - fraxinus - chalara fraxinea - prevention - agricultural research
  De Aziatische essenprachtkever, die in Noord-Amerika tientallen miljoenen bomen heeft gedood, kan best ook in Europa terechtkomen. Entomoloog Leen Moraal pleit ervoor om nu al te onderzoeken welke natuurlijke vijanden tegen deze essendoder tegen inzetbaar zijn. Zodat we Amerikaanse toestanden kunnen voorkomen
  Spannend jaar voor essen(scheut)sterfte (interview met Jelle Hiemstra en Fons van Kuik)
  Hiemstra, J.A. ; Kuik, A.J. van - \ 2012
  Capelle aan den IJssel : Bomenwacht Nederland
  bomen - schimmelziekten - fraxinus - trees - fungal diseases - fraxinus
  Essensterfte werd pas vorig jaar voor het eerst officieel vastgesteld in Nederland. Jelle Hiemstra deed echter een kwart eeuw geleden als student al oriënterend onderzoek naar essensterfte in Nederland. Vervolgonderzoek wees uit dat een schimmel (verticillium) de veroorzaker was, waarna de ziekte werd omgedoopt in verwelkingsziekte.
  Biologische bestrijding van de essenprachtkever Agrilus planipennis : een literatuurstudie
  Moraal, L.G. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2188) - 53
  agrilus planipennis - insectenplagen - biologische bestrijding - parasitoïden - plaagbestrijding met parasitoïden - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - bomen - fraxinus - bosschade - agrilus - literatuuroverzichten - agrilus planipennis - insect pests - biological control - parasitoids - parasitoid augmentation - augmentation - trees - fraxinus - forest damage - agrilus - literature reviews
  Sinds de ontdekking van de Aziatische essenprachtkever (EPK) (Agrilus planipennis) in Noord-Amerika (USA en Canada) zijn enkele tientallen miljoenen bomen gedood. De explosieve ontwikkeling van de EPK is deels te verklaren door het ontbreken van natuurlijke vijanden. In Nederland zijn van de prachtkevers (Buprestidae) zeven genera aanwezig, waarvan elf Agrilus-soorten op bomen. Daarvan komt Agrilus convexicollis in Nederland sporadisch voor op essen. Mocht de essenprachtkever in Europa opduiken en de inheemse parasitoïden geen efficiënte plaagonderdrukking kunnen bewerkstelligen, dan kan overwogen worden om parasitoïden uit de Amerikaanse kweeklaboratoria in Europa los te laten. Dit kan alleen na het uitvoeren van risicoanalyses om de ecologische impact op eventuele Europese gastheersoorten vast te stellen. Een proactieve Europese opstelling bij het uitvoeren van deze analyses is gewenst om niet onnodig tijd te verliezen als de essenprachtkever hier onverwacht zou arriveren.
  Ontwikkelen van moleculaire detectietechniek voor Agrilus planipennis (Buprestidae), essenprachtkever, thema: Fytosanitair beleid
  Bonants, P.J.M. ; Weerdt, M. de - \ 2009
  agrilus - buprestidae - insectenplagen - fraxinus - monitoring - testen - moleculaire detectie - agrilus - buprestidae - insect pests - fraxinus - monitoring - testing - molecular detection
  Opzet van een moleculaire methode voor een snelle, toegankelijke, betrouwbare toets die het op eenvoudige wijze mogelijk maakt om A. planipennis-larven in een vroeg stadium of in andere ontwikkelingsstadia te kunnen herkennen
  Rapportage onderzoek aan bastknobbels en aantasting van bast door korstmossen aantasting van bast door korstmossen
  Lammeren, A.A.M. van; Kieft, H. ; Donkers, J. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Universiteit en Research Centrum
  bomen - fraxinus - afwijkingen - deformiteiten - korstmossen - knobbelvorming - schors, bomen - cedrus - straatbomen - landbouwkundig onderzoek - boomkwekerijen - gemeenten - openbaar groen - trees - fraxinus - abnormalities - deformities - lichens - nodulation - bark - cedrus - street trees - agricultural research - forest nurseries - municipalities - public green areas
  In het hier beschreven onderzoek is nagegaan wat de aard en oorzaak is van het pokdalig uiterlijk van de stam van de es, wat het effect is van korstmosbegroeiing op de essenbast en hoe de reeds eerder beschreven bastknobbels ontstaan. Het is een voortgangsrapportage van een grotere studie naar oorzaak en gevolg van boomaantastingen. Hier worden verschijnselen beschreven maar er is vooralsnog geen uitspraak over hoe de aantastingen zoals bastknobbels zijn veroorzaakt
  Bastknobbels op bomen trekken aandacht
  Lammeren, A. van; Kuik, A.J. van - \ 2007
  Tuin en Landschap 29 (2007)7. - ISSN 0165-3350 - p. 38 - 39.
  straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - afwijkingen - deformiteiten - knobbelvorming - fraxinus - gleditsia - acer - street trees - ornamental woody plants - abnormalities - deformities - nodulation - fraxinus - gleditsia - acer
  In Alphen aan den Rijn ontwikkelen zich in rap tempo opmerkelijke knobbels op de stammen van diverse soorten straatbomen. Op verzoek van de gemeenten doen PPO en Wageningen Universiteit onderzoek. Gekeken is naar de opbouw van de uitwassen. Wat de gevolgen zijn voor de bomen, die op het oog vitaal zijn, is nog een open vraag
  Aziatische essenprachtkever kan ramp veroorzaken
  Moraal, L.G. ; Wessels-Berk, B. - \ 2007
  Tuin en Landschap 29 (2007)4. - ISSN 0165-3350 - p. 40 - 41.
  agrilus - buprestidae - insectenplagen - levenscyclus - gewasbescherming - bomen - fraxinus - agrilus - buprestidae - insect pests - life cycle - plant protection - trees - fraxinus
  De essenprachtkever is nog niet aanwezig in Europa, maar kan zomaar als larve worden geïmporteerd in dood of levend essenhout. De kever is door uitgebreide vraat aan het cambium dodelijk voor essenbomen. PD en Alterra zijn beducht voor de komst van deze Aziaat.
  Geschikte herkomsten Fraxinus excelsior voor Nederland
  Buiteveld, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2004
  De Boomkwekerij 17 (2004)38. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
  bosbouw - fraxinus - plantenvermeerdering - zaailingen - herkomstproeven - zaadtuinen - nederland - forestry - fraxinus - propagation - seedlings - provenance trials - seed orchards - netherlands
  Onderzoek naar geschikte herkomsten van Fraxinus excelsior voor aanplant in Nederland. Dit artikel is een uitgebreide samenvatting van Alterra-rapport 929, 'Herkomst- en nakomelingschaponderzoek van es (Fraxinus excelsior)
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.