Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 14 / 14

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Genetische diversiteit van de door essentaksterfte geplaagde gewone es
  Copini, P. ; Kopinga, J. ; Laros, I. ; Bovenschen, J. ; Buiteveld, J. - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2016)april. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  chalara fraxinea - fraxinus excelsior - schimmelziekten - resistentie van variëteiten - genetische diversiteit - rassenlijsten - genenbanken - bosbeheer - chalara fraxinea - fraxinus excelsior - fungal diseases - varietal resistance - genetic diversity - descriptive list of varieties - gene banks - forest administration
  Essenzaadbronnen op de Rassenlijst Bomen hebben een hoge genetische diversiteit. Dat is een belangrijk kwaliteitsaspect van teeltmateriaal en speelt een cruciale rol in het aanpassingsvermogen van soorten aan een veranderend klimaat en nieuwe ziekten en plagen. De huidige generatie essenbossen heeft te kampen met de veelal desastreuze gevolgen van essentaksterfte. Uit onderzoek blijkt dat resistentie tegen deze ziekte genetisch bepaald is, en dat een klein deel van de essen goed bestand is tegen de ziekte. Deze genetische basis biedt hoop om een
  nieuwe generatie essen te selecteren die bestand is tegen de ziekte, met behoud van de genetische diversiteit.
  Essentaksterfte, bosbouwkundig beheersbaar?
  Kopinga, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2015
  Bosberichten 2015 (2015)1. - ISSN 1574-6046 - p. 1 - 4.
  bomen - schimmelziekten - fraxinus excelsior - plantenziekten - rassen (planten) - cultivars - resistentie van variëteiten - trees - fungal diseases - fraxinus excelsior - plant diseases - varieties - cultivars - varietal resistance
  Vanaf ca. 2010 slaat de essentaksterfte in Nederland op grote schaal toe. Tot dusver vooral in bossen en wat minder in laanbeplantingen. Hoe het zich verder ontwikkelt, is nog onduidelijk, maar het einde lijkt nog niet in zicht. In sommige regio’s is binnen enkele jaren de conditie van bomen zwaar achteruit gegaan of zijn bomen geheel afgestorven. Voor bosbeheerders en boseigenaren een ware ramp. Gedane investeringen ‘verdampen’. Sommigen vrezen zelfs dat de es geheel uit het Nederlandse bosbeeld zal verdwijnen. Echter, met gerichte bosbouwkundige maatregelen, lijken er mogelijkheden de es te behouden. In deze bijdrage van gastauteurs Jitze Kopinga en Sven de Vries wordt aangegeven welke strategieën daarbij denkbaar zijn en wordt aangegeven welke de meest kansrijke lijken te zijn.
  Onderzoek naar verschillen in aantasting door Chalara fraxinea ('essentaksterfte') in Nederlandse essenselecties : verslag van de waarnemingen en bevindingen over 2012 = Differences in susceptibility to Chalara fraxinea (twig dieback of ash) of selections of Common ash (Fraxinus excelsior) in the Netherlands : report of the observations and results of 2012
  Kopinga, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2013
  Wageningen : Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN rapport 26) - 32
  fraxinus excelsior - schimmelziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - chalara fraxinea - klonen - resistentie van variëteiten - gevoeligheid van variëteiten - ziekteresistentie - nederland - fraxinus excelsior - fungal diseases - plant pathogenic fungi - chalara fraxinea - clones - varietal resistance - varietal susceptibility - disease resistance - netherlands
  In 2012 zijn opnames uitgevoerd in essenproefvelden van het CGN en zaadgaarden van het Staatsbosbeheer naar de mate waarin de daar aanwezige essen inmiddels zijn aangetast door essentaksterfte, veroorzaakt door de schimmel Chalara fraxinea. Doel van dit onderzoek was om een indruk te krijgen van genetisch bepaalde verschillen in mogelijke resistentie / tolerantie voor deze ziekte. Een aantal handelsklonen profileerden zich in 2012 reeds als bovengemiddeld qua resistentie. Geknotte of sterk gesnoeide bomen zijn significant gevoleiger voor bladaantasting en twijgsterfte dan niet gesnoeide bomen.
  Essentaksterfte : stand van zaken van onderzoek 27 november 2012
  Kuik, Fons van - \ 2012
  plant diseases - fraxinus - fraxinus excelsior - cultivars - fungal diseases - disease distribution - agricultural research - plant pathogenic fungi - chalara fraxinea
  Essentaksterfte
  Kuik, Fons van - \ 2012
  trees - fungal diseases - fraxinus excelsior - plant pathogenic fungi - chalara fraxinea
  Anatomisch onderzoek naar het ontstaan en de opbouw van bastknobbels in straatbomen: Het onderzoek is uitgevoerd bij Fraxinus excelsior 'Atlas' en 'Westhofs Glorie', Gelditsia triacanthos 'Inermis' en Acer saccharinum 'Pyramidale'
  Kuik, A.J. van; Lammeren, A.A.M. van - \ 2006
  Lisse : PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (PPO rapport 3234032400) - 38
  afwijkingen, planten - knobbelvorming - straatbomen - bosbomen - fraxinus excelsior - gleditsia triacanthos - acer saccharinum - bemonsteren - celbiologie - zuid-holland - plant disorders - nodulation - street trees - forest trees - fraxinus excelsior - gleditsia triacanthos - acer saccharinum - sampling - cellular biology - zuid-holland
  In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn is een onderzoek opgezet naar de ontwikkeling en opbouw van bastknobbels in een aantal boomsoorten. Deze bastknobbels zijn de laatste jaren in aantal sterk toegenomen en komen op verschillende boomsoorten voor, zowel dicht bij het maaiveld, midden op de stam als ook net onder de kroon. Voor het onderzoek zijn op 7 september 2006 op 5 locaties in Alphen aan den Rijn monsters genomen van vijf verschillende bomen: Fraxinus excelsior ‘Atlas’, Fraxinus excelsior ‘Westhofs Glorie’, 2 x Gleditsia triacanthos ‘Inermis’ en Acer saccharinum ‘Pyramidale’. Het blijkt dat de knobbels bij Fraxinus excelsior en Gleditsia triacanthos op eenzelfde wijze ontstaan: dicht bij het stamoppervlak. De ontstaanswijze van de knobbels bij Acer is anders
  Buitenlandse herkomsten van es getoetst en aanbevolen
  Buiteveld, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2005
  Tuin en Landschap 27 (2005)2. - ISSN 0165-3350 - p. 12 - 13.
  fraxinus excelsior - nakomelingenonderzoek - centra van herkomst - genetische bronnen - duitsland - progeny testing - centres of origin - genetic resources - germany
  Herkomstenonderzoek geeft informatie over de genetische kwaliteit van geregistreerde zaadbronnen. Enkele Duitse herkomsten blijken een waardevolle aanvulling te zijn op wat er in Nederland is geselecteerd aan goede zaadbronnen
  Buitenlandse herkomsten van es getoetst en aanbevolen in de Rassenlijst van Bomen
  Buiteveld, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2004
  Vakblad Natuur Bos Landschap 1 (2004)10. - ISSN 1572-7610 - p. 23 - 23.
  fraxinus excelsior - nakomelingenonderzoek - centra van herkomst - herkomst - nederland - fraxinus excelsior - progeny testing - centres of origin - provenance - netherlands
  Sinds januari 2003 valt de gewone es (Fraxinus excelsior) onder de EU richtlijn. Dat betekent dat essenzaad afkomstig moet zijn van een geregistreerde zaadbron. Herkomstenonderzoek geeft informatie over de genetische kwaliteit van geregistreerde zaadbronnen. Dit artikel geeft hoofdlijnen uit het Alterra rapport 929
  Herkomst- en nakomelingschaponderzoek van es (Fraxinus excelsior) in Nederland
  Buiteveld, J. ; Kranenborg, K.G. ; Vries, S.M.G. de - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 929) - 37
  fraxinus excelsior - nakomelingenonderzoek - centra van herkomst - groei - herkomst - nederland - fraxinus excelsior - progeny testing - centres of origin - growth - provenance - netherlands
  Nakomelingschappen en herkomsten van gewone es zijn vergeleken in een nakomelingschaps- en herkomstenproef. De proef werd uitgevoerd op twee testlocaties: Windesheim en Zuid-Flevoland. In totaal werden 50 nakomelingschappen en 17 herkomsten, waaronder 3 Duitse nakomelingschappen en 14 buitenlandse herkomsten getoetst op eigenschappen als groei, vorm, bastwoekerziekte en uitval. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er een grote variatie in groei is in het essenmateriaal, zowel binnen de nakomelingschappen als de herkomsten. Uit de resultaten van de twee proefvelden blijkt dat zes van de 50 nakomelingschappen goed presteren en deze kunnen als geniteurs worden aanbevolen voor opname in zaadgaarden. Van de 16 getoetste herkomsten presteren 3 herkomsten uit Duitsland beter dan de standaard Echteld-01 en kunnen om deze reden worden aanbevolen voor aanplant in Nederland.
  Zelfcontrole stikstofgit levert besparingen op
  Brouwer, J. ; Derkx, M.P.M. - \ 2001
  De Boomkwekerij 14 (2001)18. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
  bosbouw - plantenvoeding - stikstof - stikstofmeststoffen - mestbehoeftebepaling - analyse - chemische eigenschappen - bodem - fraxinus excelsior - bos- en haagplantsoen - forestry - plant nutrition - nitrogen - nitrogen fertilizers - fertilizer requirement determination - analysis - chemical properties - soil - woody nursery stock
  Stikstofbemestingsadvies voor bos- en haagplantsoen: onderdeel van het project 'Innovatieve teelt van bos- en haagplantsoen'. Gegevens in bijgaande tabel en figuren: 1) N-min metingen in de bouwvoor bij verplante Fraxinus excelsior; 2) Restwaarden N-min in bodem (0-90 cm) bij verplante Fraxinus excelsior; 3) Maatverdeling bij verplante Fraxinus excelsior na drie methoden N-bemesting
  Toetsing van verschillende herkomsten van es op vatbaarheid voor essenverwelkingsziekte
  Schuring, W. ; Schaaf, K. van der - \ 1999
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)1. - ISSN 0028-2057 - p. 25 - 28.
  verticillium dahliae - fraxinus excelsior - verwelking - verwelkingsziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekten - schimmelziekten - vatbaarheid - rassenproeven - herkomstproeven - oorsprong - verticillium dahliae - fraxinus excelsior - wilting - wilts - plant pathogenic fungi - plant diseases - fungal diseases - susceptibility - variety trials - provenance trials - origin
  De aardappel is waardplant voor de essenverwelkingsziekte (Verticillium dahliae Klehbahn); dit is van belang bij het bebossen van landbouwgronden. Door IBN-DLO is onderzocht hoe plantmateriaal van verschillende herkomsten van Fraxinus excelsior (twee inheems en twee formeel goedgekeurde rassen) reageert op inoculatie met isolaten van de schimmel (twee aardappel- en twee essenisolaten)
  Different establishment methods of ash (Fraxinus excelsior), a trial project
  Oosterbaan, A. - \ 1994
  Wageningen : IBN-DLO (IBN research report 94/4) - 25
  bosbouw - beplanten - aanslaan van het gewasbestand - zware kleigronden - bomen - nederland - fraxinus excelsior - forestry - planting - stand establishment - clay soils - trees - netherlands
  Onderzoek naar de oorzaken van de groeistagnatie van de essenbeplanting (Fraxinus excelsior) langs de "Dorpenweg" (Lith - Ravenstein)
  Kopinga, J. ; Das, C. - \ 1993
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 045) - 38
  straatbomen - milieufactoren - bomen - bodem - kalium - groei - fraxinus excelsior - nederland - noord-brabant - street trees - environmental factors - trees - soil - potassium - growth - netherlands
  Resultaten van een dunningsproef met toekomstbomen in es
  Oosterbaan, A. ; Dik, E.J. - \ 1991
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / De Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 630) - 34
  bosbouw - bomen - dunnen - habitus - levensvorm - plantenontwikkeling - nederland - onderzoek - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - fraxinus excelsior - bosopstanden - forestry - trees - thinning - habit - life form - plant development - netherlands - research - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - forest stands
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.