Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 29

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Recreational fisheries in the Netherlands: analyses of the 2012 - 2013 online logbook survey, 2013 online screening survey and 2013 random digit dialing screening survey
  Hammen, T. van der; Graaf, M. de - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C042/15) - 55
  sportvissen - hengelsport - zoetwatervissen - mariene ecologie - visserijbeleid - vissen - monitoring - nederland - game fishes - angling - freshwater fishes - marine ecology - fishery policy - fishes - monitoring - netherlands
  De Nederlandse overheid is verplichtingen opgelegd door de Europese Commissie met betrekking tot het rapporteren van vangsten door recreatieve vissers. Deze regelingen verplichten Nederland tot het verzamelen van gegevens over de omvang van de vangsten in de recreatieve visserij op kabeljauw, aal, haaien en roggen. Sinds 2009 verricht IMARES onderzoek en het wordt uitgevoerd in samenwerking met Sportvisserij Nederland en recreatieve vissers. Dit rapport geeft een overzicht van de vangstschattingen van de meest gevangen zout en zoetwatersoorten uit de logboek survey van 2012-2013.
  AGRIVIS: de economische haalbaarheid van het kweken van vis in open poldersystemen en het effect op de veenbodemdaling en overige risico's
  Ottburg, F.G.W.A. ; Maas, G. ; Schrijver, R. ; Kranenbarg, J. ; Schiphouwer, M. ; Haenen, O.L.M. ; Blonk, R.J.W. ; Kotterman, M.J.J. ; Graaf, M. de - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2398) - 60
  multifunctionele landbouw - landgebruik - visteelt - polders - haalbaarheidsstudies - bodemdaling - economische analyse - aquatische ecosystemen - visziekten - risicoschatting - zoetwatervissen - multifunctional agriculture - land use - fish culture - polders - feasibility studies - subsidence - economic analysis - aquatic ecosystems - fish diseases - risk assessment - freshwater fishes
  In de agrarische sector is men op zoek naar mogelijkheden om de agrarische activiteiten te verbreden. Eén van deze verbrede activiteiten wordt ontwikkeld door het bedrijf AGRIVIS. AGRIVIS wil door gebruik te maken van open poldersystemen zoetwatervissen uitzetten, verzorgen en oogsten om een commerciële markt te bedienen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken, directie Regio en Ruimtelijke Economie wordt dit onderzoek door Alterra Wageningen UR in samenwerking met Stichting RAVON, CVI Wageningen UR en IMARES Wageningen UR uitgevoerd. De twee hoofdvragen in dit onderzoek zijn: 1) Kan het opkweken en oogsten van consumptievis in een open poldersysteem een nieuwe economische pijler vormen voor de landbouw sector? en 2) Welke risico's zijn er voor veenbodemdaling en de aanwezige inheemse visfauna. Dit laatste aspect wordt beoordeeld aan de hand van visziekten, genetica, ecologie en contaminanten.
  Habitat- en systeemgeschiktheid van beeksystemen voor beekvissen
  Verdonschot, R.C.M. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2012
  Driebergen : Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur (Rapport / [DKI] nr. 2013/OBN168-BE) - 77
  habitats - waterlopen - zoetwatervissen - vissen - zoetwaterecologie - nederland - habitats - streams - freshwater fishes - fishes - freshwater ecology - netherlands
  In het kader van Natura 2000 zijn voor beekdalen instandhoudingsdoelen geformuleerd voor verschillende beekvissen zoals kleine en grote modderkruiper, rivierdonderpad, rivierprik en bittervoorn. De Rode Lijst bevat eveneens veel beekvissen, waaronder de beekprik, barbeel, sneep, elrits en kwabaal. Vissen zijn een belangrijke indicator voor de kwaliteit van aquatische ecosystemen. Daarom richtte dit onderzoek zich op het vertalen van deze indicatorrol naar concrete habitat- en systeemeisen, zodat waterbeheerders hierbij bij de planning en uitvoering van beekherstelmaatregelen rekening kunnen houden.
  Geïntegreerde visteelt in Egypte : ‘It’s complicated’
  Heijden, P.G.M. van der; Nasr Allah, A. ; Kenawy, D. - \ 2012
  Aquacultuur 2011 (2012)5. - ISSN 1382-2764 - p. 18 - 25.
  visteelt - aquacultuur - zoetwatervissen - irrigatiewater - landbouw - watergebruik - watergebruiksrendement - egypte - fish culture - aquaculture - freshwater fishes - irrigation water - agriculture - water use - water use efficiency - egypt
  Egypte is op het Afrikaanse continent het land met veruit de grootste visteeltproductie. Het grootste deel van de aquacultuurproductie bestaat uit zoetwatervissoorten. Dat deze groei kon plaatsvinden in een land waar zoetwater beperkt aanwezig is, kan opmerkelijk genoemd worden. Nog opmerkelijker wordt het als men zich realiseert dat deze groei plaatsvindt in een land waar het viskwekers verboden is van irrigatiewater gebruik te maken, tenzij het water voor een pootvisbedrijf bestemd is. Integratie van visteelt en landbouw kan tot efficiënter watergebruik leiden, en zou in een land waar zoetwater schaars is, aangemoedigd dienen te worden. Maar niet in Egypte. Dit artikel gaat over de wetten en regels die de toepassing van geïntegreerde visteelt belemmeren, en doet verslag van de resultaten van een studie die wat cijfers over het waterverbruik door geïntegreerde bedrijven boven tafel bracht.
  Ecologie Boeren voor Natuur Biesland : overzicht resultaten monitoring van ecologie in de periode 2005 tot en met 2010 in het project Boeren voor Natuur Biesland
  Ottburg, F.G.W.A. ; Barendse, M.J.C. ; Eijgenraam, F.W. ; Tubbing, G.M.J. ; Westerink - Petersen, J. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2242) - 112
  agrarisch natuurbeheer - flora - fauna - zoetwatervissen - chiroptera - lepidoptera - odonata - monitoring - polders - landinrichting - zuid-holland - amphibia - weidevogels - vegetatie - agri-environment schemes - flora - fauna - freshwater fishes - chiroptera - lepidoptera - odonata - monitoring - polders - land development - zuid-holland - amphibia - grassland birds - vegetation
  In de Polder van Biesland bij Delft wordt Boeren voor Natuur uitgeprobeerd. Dit is een visie op een andere manier van boeren, met als doel meer natuur op het boerenland, een mooier landschap en een betere waterkwaliteit. Sinds de start van het project is al veel veranderd in de polder. Er zijn landschapselementen aangelegd, vooral in de vorm van natuurvriendelijke oevers. Het peilbeheer is aangepast, zodat in het voorjaar de grond langer nat blijft. En de boer is de kringloop van nutriënten aan het sluiten. Hierdoor wordt mest schaars en gaan sommige plekken verschralen. In dit rapport vatten we samen wat er al deze jaren is verzameld op het gebied van ecologie. Het is een tussenstand, omdat deze fase van monitoring nog niet is afgelopen. Het overzicht dat vooral bedoeld is voor het uitgebreide team, dat betrokken is bij de monitoring van de ecologie. Dit zijn vooral heel veel vrijwilligers en studentengroepen. Na zoveel boekjes is een handzaam rapport een prettige doorsnede van wat er al is met een doorkijk naar wat er nog valt te verwachten
  Visanalyse Haarzuilens : visanalyse in het synergieproject Ouwenaar-Haarrijn
  Ottburg, F.G.W.A. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2241) - 36
  graslanden - peilbeheer - natuurwaarde - zoetwatervissen - kaderrichtlijn water - maatregelen - sluizen - utrecht - grasslands - water level management - natural value - freshwater fishes - water framework directive - measures - sluices - utrecht
  Aanleiding voor deze studie is het synergieproject Ouwenaar-Haarrijn in de provincie Utrecht. In de projectbeschrijving zijn maatregelen opgenomen voor de Kader Richtlijn Water. Eén van de voorgestelde maatregelen is het ontsluiten van de huidige geïsoleerd gelegen schraallanden genaamd Wielrevelt voor zoetwatervissen. In dit gebied kan dan met verhoging van de grondwaterstand meer open water worden gerealiseerd. Met rijke slootvegetaties en natte ruigten kan dit gebied uitstekend als paaiplaats voor vissen in de Haarrijn of de Ouwenaar worden gebruikt. Vereniging Natuurmonumenten heeft echter aangegeven dat zij de isolatie van de schraallanden (hooilanden) in Wielrevelt voor andere natuurwaarden wil behouden en niet wil openstellen en afgraven voor vissen c.q. KRW-doelen. Alterra is door provincie Utrecht gevraagd om een visanalyse uit te voeren voor het synergieproject Ouwenaar-Haarrijn, waarin de mogelijkheden worden onderzocht om de schraallanden in hun isolement te behouden en ook tegemoet te kunnen komen aan de KRW-doelen voor zoetwatervissen.
  Behoud de bittervoorn, spaar de zwanenmossel : innovatief ecologisch baggeren in de waaien van Eemland
  Ottburg, F.G.W.A. ; Roodhart, J. ; Jonkers, D.A. - \ 2010
  Vakblad Natuur Bos Landschap 7 (2010)8. - ISSN 1572-7610 - p. 4 - 7.
  zoetwatervissen - vissen - amphibia - baggeren - monitoring - eemland - utrecht - freshwater fishes - fishes - amphibia - dredging - monitoring - eemland - utrecht
  Bittervoorns en zwanenmossels hebben een bijzondere symbiose. Wanneer door reguliere baggerwerkzaamheden de niet-beschermde zwanenmossel verdwijnt, kan dit daardoor desastreuze gevolgen hebben voor de voortplanting van de bittervoorn. Een innovatieve wijze van baggeren biedt uitweg. Verwezen wordt naar twee Alterra rapporten, verschenen over Vissen in Eemland
  Evaluatie van de vistrappen in de Nederrijn-Lek
  Winter, H.V. - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C064/10) - 38
  zoetwatervissen - vismigratie - hydraulische systemen - stuwen - rivieren - lek - rijn - monitoring - freshwater fishes - fish migration - hydraulic structures - weirs - rivers - river lek - river rhine - monitoring
  In de periode 2001-2004 zijn er drie stuwen in de Nederrijn-Lek voorzien van een vistrap. Het toegepaste type was een bekkenvistrap met V-vormige overlaten en een 'vertical slot' sleuf in het midden tot op de bodem. Deze vistrappen zijn de eerste van dit type die gebouwd zijn. Het ontwerp is zodanig dat deze vistrappen geacht worden alle vissoorten van alle formaten te faciliteren in het passeren van de stuwen. In deze evaluatie is gekeken of de vistrappen voldoen.
  Bescherming zoutwatervissen
  Keeken, O.A. van; Heessen, H.J.L. ; Winter, H.V. - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C170/10) - 27
  zoetwatervissen - visfauna - natuurbescherming - visserijbeleid - visserijbeheer - wetgeving - economische regio's - Nederland - freshwater fishes - fish fauna - nature conservation - fishery policy - fishery management - legislation - economic regions - Netherlands
  In 2010 heeft de minister van LNV (nu Economische zaken, landbouw en Innovatie) aan de Tweede kamer toegezegd dat de lijst van vissoorten waarop de Visserijwet van toepassing is, in 2010 zal worden geactualiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan soorten die vallen onder de Flora- en Faunawet, maar wellicht de zware bescherming die deze wet biedt niet "nodig hebben" en wellicht even zo goed onder de visserijwet via de regeling “Minimummaten en gesloten tijden” kunnen vallen. Daar komt bij dat op afzienbare termijn de werkingssfeer van de Flora- en faunawet vergroot wordt van de huidige 12- mijlszone, naar de Exclusief Economische Zone. Het is beleidsmatig onwenselijk als 'op volle zee' veel soorten formeel beschermd zijn via de Flora- en faunawet en daardoor veel belemmeringen in de zin van ontheffingsplichten (toename administratieve lasten) opleveren, terwijl deze soorten materieel gezien niet gediend zijn met deze vorm van bescherming.
  Bescherming zoetwatervissen
  Winter, H.V. ; Keeken, O.A. van; Heessen, H.J.L. - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C148/10) - 23
  visserijbeleid - visserijbeheer - zoetwatervissen - wetgeving - natuurbescherming - visfauna - populatie-ecologie - Nederland - fishery policy - fishery management - freshwater fishes - legislation - nature conservation - fish fauna - population ecology - Netherlands
  Met het oog op een actualisatie van de lijst van vissoorten waarop de Visserijwet van toepassing is, wordt in deze rapportage in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (inmiddels Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) een overzicht gegeven van de huidige bescherming van zoetwatervissen, inclusief de soorten die tussen zoet en zout water trekken, door wetgeving en aangegeven of er aanleidingen zijn om de wettelijke bescherming van sommige soorten aan te passen. Voor elk van de zoetwater- en trekvissoorten is in tabellen weergegeven wat de huidige wettelijke bescherming, zowel in Nederland als binnen de EU, of de soort inheems is of exoot en wat het huidige voorkomen, talrijkheid en ontwikkelingen per soort zijn. Op basis van deze overzichten is aangegeven voor elke soort, zowel inheemse als exotische soorten, of een verandering in de wettelijke bescherming kan worden overwogen.
  Vissen en amfibieën in het beheergebied Eemland van Vereniging Natuurmonumenten : verspreiding van zoetwatervissen en amfibieën in de Noordpolder te Veen, Noordpolder te Veld, Zuidpolder te Veld, Maatpolder en Bikkerspolder
  Ottburg, F.G.W.A. ; Jonkers, D.A. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2060) - 145
  zoetwatervissen - vissen - amphibia - soorten - soortenrijkdom - polders - inventarisaties - nederland - natuurgebieden - eemland - utrecht - freshwater fishes - fishes - amphibia - species - species richness - polders - inventories - netherlands - natural areas - eemland - utrecht
  Zowel in 2007 als in 2008 is in een aantal eigendommen van Natuurmonumenten in Eemland, de waaien beoosten de Eem en een deel van de Noordpolder te Veen onderzoek gedaan naar het voorkomen van vissoorten. De verspreiding van deze soorten wordt in dit rapport beschreven. Ook worden de bijvangsten van amfibieën behandeld. In totaal zijn twintig verschillende vissoorten gevangen. Onder de gevangen vissoorten bevonden zich er vier van de landelijke Rode Lijst: bittervoorn, grote modderkruiper, kroeskarper en vetje
  Jaarrapportage Passieve Vismonitoring Zoete Rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2009
  Wiegerinck, J.A.M. ; Boois, I.J. de; Keeken, O.A. van; Willigen, J.A. van - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C041/10) - 64
  binnenvisserij - zoetwatervissen - visbestand - monitoring - bijvangst - palingen - freshwater fisheries - freshwater fishes - fishery resources - monitoring - bycatch - eels
  In dit rapport worden de gegevens van de passieve monitoring van de visstand in de zoete rijkswateren, die in 2009 zijn verzameld, gepresenteerd. Voor de passieve monitoring wordt op 29 locaties, normaliter in de periode april tot en met november, door beroepsvissers hun vangst op twee manieren geregistreerd. Sinds 1993 wordt een vangstregistratie van de commerciële fuikenvisserij op aal bijgehouden. Naast de doelsoort aal worden ook van de bijgevangen vissoorten de aantallen en lengtes geregistreerd.
  Jaarrapportage Passieve Vismonitoring Zoete Rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2008
  Wiegerinck, J.A.M. ; Boois, I.J. de; Keeken, O.A. van; Westerink, H.J. - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C028/09) - 54
  zoetwatervissen - visserij - monitoring - european eels - rijn - maas - freshwater fishes - fisheries - monitoring - european eels - river rhine - river meuse
  Op 29 locaties wordt in de periode mei tot en met oktober door beroepsvissers voor de passieve monitoring van de visstand in de zoete rijkswateren hun vangst op twee manieren geregistreerd: enerzijds wordt sinds 1993 een vangstregistratie van de commerciële fuikenvisserij op aal bijgehouden. De gegevens die in 2008 zijn verzameld worden in dit rapport gepresenteerd. Naast de doelsoort paling worden ook van de andere bijgevangen vissoorten de aantallen en lengtes bepaald. Het andere onderdeel binnen de passieve monitoring is de zalmsteekregistratie. Hierbij wordt sinds 1994 op vier locaties in de Rijn en Maas met traditionele grofmazige fuiken (zalmsteken) in de zomer en de herfst gericht gevist op riviertrekvissen als zalm en zeeforel.
  Abiotische randvoorwaarden en natuurdoelen in kunstmatige wateren. Deel 1: Gebufferde laagveensloten
  Keizer-Vlek, H.E. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1716) - 104
  sloten - laagveengebieden - oppervlaktewater - ecologie - monitoring - zoetwatervissen - vissen - fauna - benthos - aquatische gemeenschappen - waterorganismen - kaderrichtlijn water - aquatische ecologie - macrofauna - ditches - fens - surface water - ecology - monitoring - freshwater fishes - fishes - fauna - benthos - aquatic communities - aquatic organisms - water framework directive - aquatic ecology - macrofauna
  Het doel van deze studie is het gekwantificeerd invullen van de abiotische randvoorwaarden behorende bij het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) van ‘Gebufferde laagveensloten’. Meetgegevens van de 11 ‘best beschikbare’ locaties zijn voor dit doel geanalyseerd. De resultaten geven aan dat de biologische kwaliteitselementen op minstens zeven van de 11 slootlocaties voldoen aan het GEP. Gebleken is dat een overschrijding van de KRW referentiewaarde voor één abiotische variabele niet direct hoeft te leiden tot een lager ecologische potentieel van de aquatische levensgemeenschap.
  A fisheye view on fishways
  Winter, H.V. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth; Adriaan Rijnsdorp, co-promotor(en): N. Daan. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085048671 - 190
  zoetwatervissen - migratie - hydraulische systemen - stroming - hydrologie - rivieren - nederland - visserijbiologie - overijssel - vismigratie - freshwater fishes - migration - hydraulic structures - flow - hydrology - rivers - netherlands - fishery biology - overijssel - fish migration
  Barriers in rivers severely obstruct fish migration. To mitigate the impact, different types of fishways have been developed to facilitate upstream movements of fish. In this PhD-thesis the effect of a series of V-stepped fishways alongside weirs in the regulated River Vecht, the Netherlands, was evaluated.
  Zomersterfte spiering in het IJsselmeer en Markermeer
  Leeuw, J.J. de - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C086/07) - 19
  osmerus - mortaliteit - zomer - vissen - zoetwatervissen - nederland - ijsselmeer - osmerus - mortality - summer - fishes - freshwater fishes - netherlands - lake ijssel
  In het kader van onderzoek naar de achteruitgang van spiering in het IJsselmeer is het fenomeen zomersterfte onderzocht. Dit is een massale vorm van sterfte waarbij het vaak gaat om grote aantallen, die gelijktijdig dood gaan
  Jaarrapportage Passieve Vismonitoring Zoete Rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2006
  Wiegerinck, J.A.M. ; Boois, I.J. de; Keeken, O.A. van; Westerink, H.J. - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C035/07) - 47
  zoetwatervissen - monitoring - nederland - visstand - freshwater fishes - monitoring - netherlands - fish stocks
  Voor de passieve monitoring van de visstand op zoet rijkswateren wordt in de periode mei tot en met oktober een vangstregistratie bijgehouden op 29 locaties van de commerciële fuikenvisserij op paling door beroepsvissers. Deze monitoring wordt vanaf 1993 uitgevoerd. Naast de doelsoort paling worden ook van de andere bijgevangen vissoorten de aantallen en lengtes bepaald. Een ander onderdeel binnen de passieve monitoring is de zalmsteekregistratie. Deze monitoring wordt vanaf 1994 uitgevoerd. Hierbij wordt op vier locaties in de Rijn en Maas met traditionele grofmazige fuiken (zalmsteken) in de zomer en de herfst gericht gevist op riviertrekvissen als zalm en zeeforel. Deze twee bemonsteringen vormen samen de ‘passieve vismonitoring zoete rijkswateren’, die in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat RIZA wordt uitgevoerd om trends en ontwikkelingen in de visstand te volgen, ten behoeve van beheers- en beleidsontwikkeling en evaluatie van getroffen maatregelen. Daarbij speelt de EU-Kaderrichtlijn Water en de EU-Habitatrichtlijn een steeds belangrijkere rol. In dit rapport worden de verzamelde gegevens voor de passieve monitoring voor 2006 gepresenteerd. Alle gegevens zijn ingevoerd en gecontroleerd, en beschikbaar gemaakt in de centrale IMARES database FRISBE. De gegevens kunnen daarmee ook worden ingezet voor andere projecten en evaluaties
  Ecologische beoordeling van visstand in beken en rivieren volgens nieuwe Europese methode EFI
  Leeuw, J.J. de; Backx, J.J.G.M. ; Buijse, A.D. - \ 2006
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 39 (2006)17. - ISSN 0166-8439 - p. 54 - 56.
  visbestand - zoetwatervissen - waterlopen - rivieren - ecologie - beoordeling - hydrobiologie - biologische monitoring - visstand - fishery resources - freshwater fishes - streams - rivers - ecology - assessment - hydrobiology - biomonitoring - fish stocks
  In het kader van het Europese project FAME is een methode ontwikkeld om op eenvoudige wijze de ecologische toestand van beken en rivieren vast te stellen aan de hand van de visstand. Deze methode, European Fish Index (EFI) genaamd, voldoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water. De EFI is een belangrijke toevoeging aan het Nederlandse instrumentarium, omdat de methode op Europese schaal toetsbaar is en voor allerlei typen beken en rivieren zinvolle vergelijkingen mogelijk maakt met (vrijwel) ongestoorde situaties die in Nederland zo goed als verdwenen zijn
  Telemetriestudie naar migratiebarrieres voor riviervis (winde, barbeel, kopvoorn, sneep)
  Leeuw, J.J. de; Winter, H.V. - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C074/06) - 23
  rivieren - barrières - stuwen - trekdieren - vissen - zoetwatervissen - effecten - rivierengebied - kaderrichtlijn water - habitatrichtlijn - effectvoorspelling - rivers - barriers - weirs - draught animals - fishes - freshwater fishes - effects - rivierengebied - water framework directive - habitats directive - impact prediction
  Reofiele vissoorten zijn karakteristieke soorten voor rivieren die een belangrijke rol spelen in ecologisch herstel van rivieren ten behoeve van de Europese Kaderrichtlijn Water en de Habitatrichtlijn. In dit onderzoek zijn het trekgedrag en de effecten van potentiële barrières zoals stuwen, sluizen en waterkrachtcentrales (WKC’s) op 4 reofiele soorten onderzocht.
  Jaarrapportage passieve vismonitoring zoete rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2005
  Patberg, W. ; Boois, I.J. de; Winter, H.V. ; Wiegerinck, J.A.M. - \ 2006
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Wageningen IMARES C033/06) - 48
  zoetwaterecologie - zoetwatervissen - visserij - palingen - vangstsamenstelling - registratie - binnenwateren - binnenvisserij - bijvangst - nederlandse wateren - freshwater ecology - freshwater fishes - fisheries - eels - catch composition - registration - inland waters - freshwater fisheries - bycatch - dutch waters
  In de zoete rijkswateren wordt op 29 locaties van de commerciële fuikenvisserij op paling door beroepsvissers een vangstregistratie bijgehouden over het gehele seizoen (april-november). Naast de doelsoort paling worden ook van de andere bijgevangen vissoorten de aantallen en lengtes bepaald. Deze monitoring wordt vanaf 1993 uitgevoerd. Een ander onderdeel binnen de passieve monitoring is de zalmsteekregistratie. Hierbij worden op vier locaties in de Rijn en Maas met traditionele grofmazige fuiken (zalmsteken) in de zomer en de herfst gericht gevist op riviertrekvissen als zalm en zeeforel. Deze monitoring wordt vanaf 1994 uitgevoerd. Tezamen vormen deze de ‘passieve vismonitoring zoete rijkswateren’, die in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RIZA wordt uitgevoerd om trends en ontwikkelingen in de visstand te volgen ten behoeve van beheers- en beleidsontwikkeling en evaluatie van getroffen maatregelen. Daarbij speelt de EU-Kaderrichtlijn Water en de EU-Habitatrichtlijn een steeds belangrijkere rol. In dit rapport worden de in 2005 verzamelde gegevens gepresenteerd. Alle gegevens zijn ingevoerd, gecontroleerd en beschikbaar in de centrale RIVO database FRISBE en kan daarmee worden ingezet voor andere projecten en evaluaties.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.