Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 466

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Contra-expertise rapport Milieueffectrapport Windpark Fryslân : deel E passende beoordeling
  Buij, R. ; Schotman, A. ; Lammertsma, D. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2774) - 55
  windmolenpark - milieueffect - milieueffectrapportage - friesland - wind farms - environmental impact - environmental impact reporting - friesland
  Friese en Groninger Kwelderwerken : monitoring en beheer 1960-2014
  Duin, W.E. van; Jongerius, H. ; Nicolai, A. ; Jongsma, J.J. ; Hendriks, A. ; Sonneveld, C. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 68) - 95
  zoutmoerassen - monitoring - vegetatie - ecologische successie - natuurbescherming - natuurbeheer - groningen - friesland - kweldergronden - kustgebieden - salt marshes - monitoring - vegetation - ecological succession - nature conservation - nature management - groningen - friesland - salt marsh soils - coastal areas
  Een belangrijk ecologisch doel voor de Waddenzee is een zo groot en natuurlijk mogelijk areaal kwelders. Mede daarom wordt in de half-natuurlijke kwelderwerken langs Friese en Groninger vastelandskust het beheer geleidelijk aangepast naar duurzamer en minder kunstmatig. Langetermijnmonitoring door
  Rijkswaterstaat van hoogte- en vegetatieontwikkeling begeleidt deze verandering. Het gemiddelde areaal kwelder en pionierzone voldoet ruimschoots aan de voor de kwelderwerken gestelde eisen. Echter door opslibbing worden kwelders hoger, waarbij de vegetatie door successie verandert en er uiteindelijk een soortenarme vegetatie van Zeekweek kan ontstaan. Een bijkomend effect in de kwelderwerken is dat er door successie, op termijn, weinig ruimte overblijft in de overgangszone van laaggelegen wad naar hooggelegen horizontaal uitbreidende kwelder voor pioniervegetatie met Zeekraal, terwijl de Waddenzee daar het belangrijkste gebied voor is. Beweiding vertraagt weliswaar de ontwikkeling naar climaxvegetatie, maar voor grotere algehele natuurlijkheid zou meer dynamiek, waarbij aangroei en afslag van kwelders in evenwicht zijn door cyclische successie, uitkomst kunnen bieden. Er gaat onderzocht worden of een aangepast beheer van de rijshoutdammen hierbij kan helpen.

  Bronnen van nutriënten in het oppervlaktewater in het beheergebied van Wetterskip Fryslân : studie naar de herkomst en beïnvloedbaarheid van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater voor zes polders in het beheergebied van Wetterskip Fryslân
  Boekel, E.M.P.M. van; Groenendijk, P. ; Renaud, L.V. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2727) - 50
  oppervlaktewater - voedingsstoffen - stikstof - fosfor - modellen - oppervlaktewaterkwaliteit - mestbeleid - friesland - surface water - nutrients - nitrogen - phosphorus - models - surface water quality - manure policy - friesland
  Om inzicht te krijgen in de herkomst en beïnvloedbaarheid van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater in het beheergebied van Wetterskip Fryslân zijn met de ECHO-methodiek stofbalansen opgesteld voor een zestal polders. De beïnvloedbaarheid van bronnen is afgeleid conform de werkwijze die wordt toegepast door de Nutriëntenwerkgroep Rijn-West. Daarnaast is het effect van het mestbeleid op de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in beeld gebracht op basis van uit het landelijke STONE-model afgeleide resultaten voor de uitspoeling bij gebruiksnormen van het 5e Nitraat Actieprogramma (5e NAP). Uit de resultaten blijkt dat het grootste deel (46 −74%) van de stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater afkomstig is van beïnvloedbare bronnen (actuele bemesting en nalevering bodem) met een effect op de korte en lange termijn. Bronnen met een direct effect (voornamelijk inlaatwater) dragen voor 5 − 45% bij aan de totale nutriëntenbelasting. De stikstofbelasting van het oppervlaktewater is voor 7 − 22% afkomstig van niet of moeilijk te beïnvloeden bronnen, voor fosfor ligt dit tussen 1 en 12%. Het doorrekenen van het mestbeleid (5e NAP) resulteert in een reductie van de uit- en afspoeling tussen 1,9 en 9,1%. Voor de totale nutriëntenbelasting ligt de reductie als gevolg van de maatregelen in het 5e NAP tussen 1,1 en 7,7%.
  Friese en Groninger kwelderwerken: monitoring en beheer 1960-2014
  Duin, W.E. van; Jongerius, H. ; Nicolai, A. ; Jongsma, J.J. ; Hendriks, A. ; Sonneveld, C. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C042/16) - 80
  zoutmoerassen - monitoring - geschiedenis - milieubeheer - waddenzee - groningen - friesland - salt marshes - monitoring - history - environmental management - wadden sea - groningen - friesland
  Resultaten monitoring en ontwikkeling van de kwelderwerken met een samenvattend hoofdstuk over de historie, waarin ook een overzicht wordt gegeven van de veranderingen die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden in het beheer en de bereikte doelen.
  De betekenis van Fryslân voor de instandhouding van soorten en habitattypen : toelichting op de totstandkoming van de tabellen die als hulpmiddel dienen voor het beoordelen van de betekenis van provinsje Fryslân voor de instandhouding van soorten en habitattypen onder de nieuwe Wet natuurbescherming
  Bink, R.J. ; Schmidt, A.M. ; Vreeswijk, Tessa van; Swaay, C.A.M. van; Turnhout, C.A.M. van; Verweij, R. ; Woltjer, I. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Soldaat, L. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2734) - 27
  natuurbeschermingsrecht - natuurbescherming - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - natura 2000 - habitats - soorten - friesland - nature conservation law - nature conservation - habitats directive - birds directive - natura 2000 - habitats - species - friesland
  Op 1 januari 2017 wordt de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. De provincies krijgen door deze wet een grotere verantwoordelijkheid voor het beschermen en in stand houden van vele soorten en habitattypen. Elke provincie moet daartoe een provinciale natuurvisie opstellen die door Provinciale Staten wordt vastgesteld en door Gedeputeerde Staten uitgevoerd. De provinsje Fryslân stelt zich de vraag wat de betekenis is van de provinsje voor de instandhouding van de soorten en habitattypen in Nederland onder de Wet natuurbescherming. Het antwoord op deze vraag wordt gebruikt voor twee doeleinden: een goede inzet van beleid en instrumentarium en – daar waar mogelijk – het gebruik van vrijstellingen bij de vergunningverlening. Beide zullen worden uitgewerkt in de natuurvisie van Fryslân. De provinsje Fryslân wil daartoe over een hulpmiddel beschikken waarmee zij de betekenis van de provinsje kan bepalen. Alterra, het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), Sovon vogelonderzoek Nederland, de Vlinderstichting en andere PGO’s hebben gezamenlijk gewerkt aan dat hulpmiddel. Het resultaat is een aantal tabellen (Excelbestand) met een toelichtend rapport.
  Flyshoot fishery in relation to sea floor protection of the Frisian front and Central Oyster Ground areas
  Rijnsdorp, A.D. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (IMARES rapport C065/15) - 23
  fisheries - fishing methods - environmental protection - friesland - visserij - vismethoden - milieubescherming - friesland
  The Dutch ministries of Infrastructure and Environment and the ministry of Economic Affairs are developing management measures to protect the seafloor in the Frisian Front (FF) and Central Oysterground (CO) areas of the Dutch EEZ. In the consultations with the fishing industry and environmental NGO’s the following questions were raised about the impact of the flyshoot fishery: a. Where do fishermen deploy flyshoot (or other bottom seine gear) and what is the value of the landings taken. b. What are the effects of the flyshoot on the ecology of the benthos in general, and in particular in the areas where this gear is being deployed. What is the recovery potential of the seafloor if there would be no flyshooting. c. How do the effects of the flysoot compare to the effects of the other towed demersal gear in the typical flyshoot grounds.
  Decentraal aalbeheer in Friesland : een economische analyse
  Prins, H. ; Zaalmink, W. - \ 2015
  LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2015-157) - 81
  binnenvisserij - palingen - european eels - anguilla - visserij - visvangsten - quota - visserijbeheer - economische ontwikkeling - friesland - nederland - binnenwateren - freshwater fisheries - eels - european eels - anguilla - fisheries - fish catches - quotas - fishery management - economic development - friesland - netherlands - inland waters
  Within the framework of the eel recovery plan, restrictive measures have been in force in Dutch eel fisheries since 2009. Since 2011, Frisian inland fishers, associated through the Frisian association of inland fishers (Friese Bond van Binnenvissers), have been experimenting with fishing quotas for eel. This approach is also known as 'decentralised eel management' (decentraal aalbeheer). This quota is in lieu of the statutory eel fisheries system, which includes a three-month period in which no eel may be fished. This report will explore the economic development of Frisian inland fisheries since 2007, as well as the question whether fishing quotas are economically viable.
  An exploratory analysis of environmental conditions and trawling on species richness and benthic ecoystem structure in the Frisian Front and Central Oyster Grounds
  Kooten, T. van; Denderen, P.D. van; Glorius, S.T. ; Wal, J.T. van der; Witbaard, R. ; Ruardij, P. ; Lavaleye, M. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C037/15) - 47
  fisheries - biodiversity - fishes - beam trawling - species richness - species diversity - friesland - visserij - biodiversiteit - vissen - boomkorvisserij - soortenrijkdom - soortendiversiteit - friesland
  Vegetatie en opslibing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: Jaarrapport 2014
  Duin, W.E. van; Sonneveld, C. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C034/15) - 58
  bodemdaling - vegetatie - aardgas - monitoring - friesland - groningen - subsidence - vegetation - natural gas - monitoring - friesland - groningen
  Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en het referentiegebied in de kwelderwerken in west-Groningen gedurende de jaren 2007 t/m 2014.
  Kwalificerende en niet-kwalificerende vogelsoorten in het gebied "Friese Front"
  Leopold, M.F. ; Wal, J.T. van der; Scholl, M.M. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES C141/15) - 28
  vogels - vogelrichtlijn - natuurbescherming - soorten - friesland - noordzee - birds - birds directive - nature conservation - species - friesland - north sea
  Focus op pootgoed en bodem
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Akker magazine 11 (2015)9. - ISSN 1875-9688 - p. 32 - 34.
  akkerbouw - toegepast onderzoek - proefbedrijven - pootaardappelen - bodemonderzoek - friesland - arable farming - applied research - pilot farms - seed potatoes - soil testing - friesland
  Praktijkonderzoekbedrijven zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse akkerbouw. Wat betekenen ze voor de sector? Akker neemt een kijkje in de keuken van de proefboerderijen in Nederland. In dit nummer als laatste proefbedrijf Kollumerwaard, een proefboerderij met de focus op pootaardappelteelt en bodemonderzoek.
  Advies ‘Herstel Koningsdiep’
  Eysink, F. ; Verdonschot, P.F.M. ; Dongen, R. van - \ 2015
  Driebergen : Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 27
  beekdalen - ecologisch herstel - natura 2000 - watersystemen - grondwaterstroming - friesland - brook valleys - ecological restoration - natura 2000 - water systems - groundwater flow - friesland
  Voor dit gebied is onder regie van de provincie een pakket van grondwatermaatregelen in de benedenloop van het Koningsdiep opgesteld om structurele verdrogingsproblemen aan te pakken. Oorzaken van deze problemen zijn het wegtrekken van diep grondwater naar uitgeveende poldergebieden westelijk van het gebied, de (uit te breiden) grondwaterwinning Nij Beets en de zandwinplas ten noordwesten van het Natura 2000-gebied. De maatregelen zijn in hoofdlijnen ook beschreven in het Natura 2000-beheerplan.
  Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag
  Ens, B.J. ; Krol, J. ; Meer, J. van der; Piening, H. ; Wijsman, J.W.M. ; Schekkerman, H. ; Rappoldt, C. - \ 2015
  Nijmegen : Sovon (Sovon-rapport 2015.15) - 54
  aardgas - nadelige gevolgen - natura 2000 - kustgebieden - vogels - waddenzee - foerageren - wetlands - groningen - friesland - natural gas - adverse effects - coastal areas - birds - wadden sea - foraging
  De gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen kan effecten hebben op het Natura 2000 gebied Waddenzee. Uit voorzorg vindt de winning plaats volgens het ‘Hand aan de kraan’ principe. In dat kader vindt een uitgebreide monitoring plaats van biotische en abiotische parameters, om te controleren of gaswinning vanaf de bovengenoemde locaties geen meetbaar nadelig effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingzone Waddenzee, waaronder een groot aantal vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen.
  Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 voor project Kwelderontwikkeling Koehoal door een slibmotor
  Baptist, M.J. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C081/15) - 44
  havens - sediment - wetlands - bagger - geologische sedimentatie - natura 2000 - natuurbescherming - waddenzee - friesland - harbours - sediment - wetlands - dredgings - geological sedimentation - natura 2000 - nature conservation - wadden sea - friesland
  Pilotproject om het gebaggerd slib uit de haven van Harlingen te verspreiden over de wadden. In het natura 2000 gebied. Door middel van een experimentele ‘slibmotor’ wordt het sedimentaanbod langs de kust ten noordoosten van Harlingen vergroot met als uiteindelijk doel het areaal kwelders te vergroten.
  Warmer klimaat slecht voor veen in Friesland
  Osinga, T. ; Terwisscha Van Scheltinga, W. ; Medenblik, J. ; Jansen, P.C. ; Kwakernaak, C. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 47 (2015)2. - ISSN 0166-8439 - p. 74 - 75.
  veenweiden - bodemdaling - peilbeheer - drainage - grondwaterstand - klimaatverandering - droogte - pompstations - friesland - peat grasslands - subsidence - water level management - drainage - groundwater level - climatic change - drought - pumping stations - friesland
  Enkele jaren geleden is voor het westelijk veenweidegebied aangetoond dat een warmer klimaat leidt tot snellere afbraak van veenbodems. Nu zijn er ook gegevens over de Friese veenweiden. Als het echt opwarmt is in Friesland halverwege deze eeuw op veel plekken het veen praktisch verdwenen.
  Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie 2013/2014 : ontwikkeling van populatieomvang en populatiegenetische status
  Kuiters, A.T. ; Groot, G.A. de; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. ; Bovenschen, J. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2624) - 39
  lutra lutra - otters - fauna - populatiedichtheid - populatiegenetica - inteelt - mortaliteit - dna - monitoring - friesland - noordwest-overijssel - drenthe - lutra lutra - otters - fauna - population density - population genetics - inbreeding - mortality - dna - monitoring - friesland - noordwest-overijssel - drenthe
  Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse otterpopulatie genetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden wat betreft de ontwikkeling van de genetische status van de populatie. Deze vorm van monitoring, gebaseerd op DNA-profielen op basis van DNA geïsoleerd uit verse spraints (uitwerpselen), maakt het tevens mogelijk veranderingen in de ruimtelijke verspreiding en de populatieomvang van jaar tot jaar te volgen. De monitoringsronde van 2013/2014 laat zien dat de populatie verder is gegroeid naar een aantal van ca. 140 individuen. Echter, de genetische variatie binnen individuen is sterker afgenomen vergeleken met voorafgaande jaren. Onderdeel van deze monitoring is ook autopsie van dode otters, waarbij wordt gekeken naar de doodsoorzaak en de belangrijkste lichaamskenmerken. Knelpuntlocaties waar otters worden doodgereden worden in beeld gebracht. Er is een sterke toename van het jaarlijkse aantal verkeersslachtoffers. Deze lijkt gelijke tred te houden met de toename van de populatieomvang.
  Muizenschade in Friesland
  Roerink, G.J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Alterra
  graslanden - vegetatiemonitoring - remote sensing - schade - beweidingsschade - monitoring - muizen - friesland - grasslands - vegetation monitoring - remote sensing - damage - browsing damage - monitoring - mice - friesland
  Friesland is getroffen door een muizenplaag. Al meer dan 12 duizend ha grasland heeft zodanige schade opgelopen dat het waarneembaar wordt op satellietbeelden. Door de zachte winter en de warme droge zomer van afgelopen jaar is de muizenpopulatie in de loop van 2014 in Friesland geëxplodeerd. De muizenkolonies graven gangen onder de graslandzode en vreten de wortels ervan op zodat het gras afsterft. Alterra brengt via satellietbeelden de schade in kaart.
  Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: Jaarrapport 2013
  Duin, W.E. van; Leeuwen, P.W. van; Sonneveld, C. - \ 2014
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C026/14) - 56
  wetlands - kustgebieden - vegetatiemonitoring - kweldergronden - geologische sedimentatie - monitoring - friesland - wetlands - coastal areas - vegetation monitoring - salt marsh soils - geological sedimentation - monitoring - friesland
  Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en het referentiegebied in de kwelderwerken in west-Groningen gedurende de jaren 2007 t/m 2013. De meeste gegevens worden weergegeven vanaf 2007, het startjaar van deze gaswinning.
  Sterke toename verkeerssterfte bij otters
  Kuiters, A.T. ; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. ; Niewold, F.J.J. - \ 2014
  Zoogdier 25 (2014)4. - ISSN 0925-1006 - p. 10 - 12.
  otters - lutra lutra - populatie-ecologie - verkeersongevallen - inventarisaties - natuurgebieden - noordwest-overijssel - friesland - otters - lutra lutra - population ecology - traffic accidents - inventories - natural areas - noordwest-overijssel - friesland
  De afgelopen jaren heeft de Nederlandse otterpopulatie zich sterk uitgebreid. Maar zowel in de uitzetgebieden als in de nieuwe kolonies ontbreekt het vaak aan ottervoorzieningen, waardoor er jaarlijks veel verkeersslachtoffers vallen. Alterra heeft binnen het huidige verspreidingsgebied de knelpuntlocaties geïnventariseerd en een lijst samengesteld met urgente knelpunten die met voorrang zouden moeten worden aangepakt.
  Melkveehouderij en mestplaatsingsruimte in Groningen, Friesland en Drenthe
  Schroder, J.J. - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 590) - 22
  melkveehouderij - rundveeteelt - groningen - friesland - drenthe - melkproductie - mest - duurzame veehouderij - groeianalyse - productiegroei - dairy farming - cattle farming - groningen - friesland - drenthe - milk production - manures - sustainable animal husbandry - growth analysis - production growth
  De wereldmarkt voor melkproducten groeit. Weer, bodem, infrastructuur en kennis maken het in principe mogelijk dat Nederland hier een aandeel in neemt. Toch is het voor ondernemers en beleidsmakers niet vanzelfsprekend om zich hier zonder vooronderzoek in te storten. De Colleges van Gedeputeerde Staten van Friesland, Groningen en Drenthe hebben Wageningen UR daarom gevraagd om te verkennen in hoeverre een uitbreiding van de melkproductie in Noord-Nederland zich verdraagt met de mogelijkheid om de bijbehorende mest milieukundig verantwoord te kunnen blijven gebruiken.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.