Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 155

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Environmentally Dependent Application System : vaststellen van de omgevingsomstandigheden en GPS navigatie
  Anonymous, - \ 2014
  [Wageningen] : Plant Research International - 2
  precisielandbouw - geografische informatiesystemen - spuitvloeistoffen - milieueffect - bufferzones - fruitgewassen - nederland - spuitapparaten - beeldanalyse - boomgaardspuiten - precision agriculture - geographical information systems - sprays - environmental impact - buffer zones - fruit crops - netherlands - sprayers - image analysis - orchard sprayers
  Vaststellen van de omgevingsomstandigheden en GPS navigatie, gewasafhankelijk spuiten, vaststellen gewasgezondheid met spctrale reflectie en vaststellen boomgeometrie met ultrasone sensoren; overzicht in het kader van IsaFruit
  Elstar mutanten (poster)
  Heijerman-Peppelman, G. ; Elk, P.J.H. van - \ 2014
  fruitgewassen - appels - mutanten - gebruikswaarde - kwaliteitsnormen - hagelbescherming - fruit crops - apples - mutants - use value - quality standards - hail protection
  De consument herkent Elstar niet meer vanwege de grote hoeveelheid kleurmutanten. Daarom doet PPO onafhankelijk onderzoek naar de gebruikswaarde van acht verschillende mutanten om te komen tot uniforme Elstar van hoge kwaliteit in het winkelschap. De belangrijkste teelteigenschappen bij aanplant met- en zonder hagelnetten worden in beeld gebracht.
  Management of Fusarium oxysporum f.sp cubense (Foc-TR4) from banana by anaerobic soil disinfestation (ASD)
  Runia, W.T. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV - 16
  fruitgewassen - biologische grondontsmetting - anaërobe omstandigheden - gewasbescherming - fusarium - schimmelbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische bestrijding - bananen - fusarium oxysporum f.sp. cubense - conidiosporomyces - fruit crops - biological soil sterilization - anaerobic conditions - plant protection - fusarium - fungus control - cultural control - biological control - bananas - fusarium oxysporum f.sp. cubense - conidiosporomyces
  Applied Plant Research in Lelystad has, commissioned by Gert Kema, Plant Research International (PRI) and leader of the Panama Project, performed a trial to measure the efficacy of anaerobic soil disinfestation (ASD) with a ‘Herbie” product against Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc; TR 4), causing panama disease in bananas. The inoculum of conidiospores was provided by (PRI) at Wageningen. Also sand and clay soil were provided by PRI; two weeks before the experiment. After ASD the efficacy against Foc was also determined by PRI with a developed diagnostic tool (component of INREF Panama Project 3)
  Extensive literature search on cropping practices of host plants of some harmful organisms listed in Annex II A II of Directive 2000/29/EC
  Derkx, M.P.M. ; Brouwer, J.H.D. ; Breda, P.J.M. van; Heijerman-Peppelman, G. ; Heijne, B. ; Hop, M.E.C.M. ; Wubben, C.F.M. - \ 2014
  Parma, It. : EFSA (EFSA supporting publication 2014:EN-600) - 118
  fruitgewassen - vruchtbomen - hopbellen - teeltsystemen - teelt - gewasbescherming - plantenvermeerdering - landen van de europese unie - literatuuroverzichten - fruit crops - fruit trees - hops - cropping systems - cultivation - plant protection - propagation - european union countries - literature reviews
  The European Commission is currently seeking advice from EFSA (Mandate M-2012-0272) to assess for Arabis mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus, Tomato black ring virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry crinkle virus, Daktulosphaira vitifoliae, Eutetranychus orientalis, Parasaissetia nigra, Clavibacter michiganensis spp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, Didymella ligulicola and Phytophthora fragariae the risk to plant health for the EU territory and to evaluate the effectiveness of risk reduction options in reducing the level of risk. In addition, the Panel is requested to provide an opinion on the effectiveness of the present EU requirements against these organisms laid down in Council Directive 2000/29/EC. As a consequence EFSA needs insight in the cropping practices of Citrus spp., Fragaria x ananassa, Ribes spp., Rubus spp., Vaccinium spp., Humulus lupulus, Vitis vinifera, Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica and P. persica, which are host plants for these pests. An extensive and systematic literature search was done in which scientific and grey/technical literature was retrieved from the 28 EU Member States, Iceland and Norway. All references were stored in EndNote libraries, separately for scientific literature and grey/technical literature. For each reference information is provided on the source/search strategy, the crop, the country, the topic (cropping practice, propagation, protection or irrigation (only for Citrus)) and protected cultivation vs. field production. Yields of references depended on the crop and on the country. Over 27,000 references were provided to EFSA. This allows EFSA to quickly find information on crop production, both indoors and outdoors, of all crops that were studied in this extensive literature search. The data can be used by EFSA for the present mandate, but are also an excellent basis for other current and future mandates.
  Welke bewaarstrategie? (poster)
  Geijn, F.G. van de; Schaik, A.C.R. van; Montsma, M.P. ; Verschoor, J.A. - \ 2014
  fruitgewassen - houdbaarheid (kwaliteit) - pitvruchten - koelcellen - fruit crops - keeping quality - pome fruits - cold stores
  Poster met tips as geheugensteuntje voor het bewaren van fruit in de koelcel.
  Ontwikkelingen in naamgeving en registratie van cultuurplanten
  Hoffman, M.H.A. - \ 2013
  Dendroflora (2013)50. - ISSN 0374-7247 - p. 28 - 45.
  houtachtige planten als sierplanten - boomkwekerijen - gewaskwaliteit - registratie - rassen (planten) - taxonomie - beschrijvingen - fruitgewassen - siergewassen - plantenveredeling - cultivars - handelsmerken - kwekersrecht - nomenclatuur - ornamental woody plants - forest nurseries - crop quality - registration - varieties - taxonomy - descriptions - fruit crops - ornamental crops - plant breeding - cultivars - trade marks - breeders' rights - nomenclature
  Een correcte en eenduidige naamgeving van onze boomkwekerijgewassen is van groot belang voor de groensector. Het is immers een belangrijk middel voor de garantie van soortechtheid en is daarmee een wezenlijk onderdeel van de plantkwaliteit. In dit artikel staan nieuwe ontwikkelingen weergegeven vanuit de wetenschap, de wetgever en het bedrijfsleven. Het bouwt voort op twee eerder geschreven artikelen in Dendroflora over naamgeving van planten (1999) en classificatie van planten (2008). In het eerste deel van dit artikel wordt een aantal items en ontwikkelingen uit enkele voorgaande artikelen genoemd en in een historisch perspectief gezet. In het tweede deel wordt ingegaan op de wettelijke registratie van plantenrassen. Vooral in de registratie van fruitrassen zijn er flinke veranderingen en daarnaast dreigen op termijn soortgelijke ontwikkelingen in de registratie van siergewassen. Dergelijke wetgeving heeft grote invloed op de teelt en handel van tuinbouwgewassen. In het derde deel wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de naamgeving van cultuurplanten vanuit de wetenschap. Vorig jaar is een symposium geweest waarin veel zaken besproken en bediscussieerd zijn. Op basis hiervan wordt de regelgeving van de Cultuurplantencode (ICNCP) aangepast. Opgestelde regels of richtlijnen voor nieuwe categorieën zoals de grex, series en zaadmengsels en cultivartypes worden besproken. Tenslotte komen in het vierde deel enkele werkwijzen en voorbeelden uit de praktijk aan de orde. Voorbeelden zijn de intensivering van veredeling, de diversiteit en wildgroei in gebruik van handelsnamen, het niet vermelden van de cultivarnaam, het merkenrechtelijk beschermen van de cultivarnaam en het gebruik van diverse symbolen om verschillende types van bescherming aan te geven
  Minder middelen ter voorkoming van residu
  Wenneker, M. - \ 2013
  De Fruitteelt 103 (2013)10. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 12.
  fruitteelt - fruitgewassen - insecticidenresiduen - bessen - alternatieve methoden - opslag - vruchtrot - plantenziekten - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - fruit crops - insecticide residues - berries - alternative methods - storage - fruit rots - plant diseases - agricultural research
  Residuen van gewasbeschermingsmiddelen op vruchten zijn in toenemende mate een probleem voor de afzet. Retailers stellen steeds hogere eisen aan het aantal residuen dat mag worden aangetroffen en aan het residueniveau dat geaccepteerd wordt: de bovenwettelijke eisen.
  Introductietraject sleedoornonderstammen
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
  prunus spinosa - onderstammen - vermeerderingsmateriaal - fruitgewassen - rassen (planten) - selectie - veredelingsmethoden - virussen - gebruikswaarde - kwekersrecht - wettelijke rechten - plantenvirussen - nederland - prunus spinosa - rootstocks - propagation materials - fruit crops - varieties - selection - breeding methods - viruses - use value - breeders' rights - legal rights - plant viruses - netherlands
  Uit het onderzoek naar de gebruikswaarde van sleedoornselecties als onderstam voor pruim zijn sele cties naar voren gekomen die zeer perspectiefvol zijn . Deze hebben een groeikracht tussen die van VVA - 1 en St. Julien A (Van der Steeg et al, 2011 ). PPO is eigenaar van deze selecties. Vanuit de steenfruitsector bestaat hiervoor veel belangstelling . Men wil graag zo snel mogelijk bomen op deze onderstammen kunnen planten. Voordat éé n of meer selecties in de praktijk geïntroduceerd zouden kunnen worden, dien d en ze echter: - virusvrij gemaakt te worden - wettelijk beschermd te worden - vermeerderd te worde n Daarnaast wa s er de behoefte om ‘pilot s ’ op te zetten om de waarde aan de sector te demonstreren. Verder diende ook in het buitenland interesse ge wek t te worden voor het gebruik van deze selecties als onderstam voor pruim, kwets en mogelijk ook voor abri koos, perzik en nectarine. Dit is een grote potentiële afzetmarkt voor de onderstammen, waarmee de collectieve investering geld kan opleveren. In 2011 en 2012 is in een viertal projecten aan deze zaken invulling gegeven. In dit rapport worden de projecten beschreven.
  Analyse van een Spotspray van een PWM-dop
  Groot, T.T. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Zande, J.C. van de - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 33
  precisielandbouw - spuitapparatuur - druppelgrootte - spuitdoppen - gesimuleerde drift van de spuitvloeistof - sensors - fruitgewassen - boomgaarden - spuitbomen - gewasbescherming - precision agriculture - spraying equipment - droplet size - fan nozzles - simulated spray drift - sensors - fruit crops - orchards - spray booms - plant protection
  Sensor gestuurde spuitsystemen waarmee doormiddel van een sensor een kwantitatieve aantasting of hoeveelheid onkruid in het veld gemeten kan worden vragen om spuitsystemen met een variabele dosering. Eén methode om dat te realiseren is met een Pulse Width Modulation (PWM) techniek het debiet te variëren. Dit systeem bestaat uit een klep die met een hoge frequentie open en dicht wordt gezet. Het spuitbeeld varieert daarmee binnen de PWM-cyclustijd. Met deze debietinstellingen kunnen spotsprays worden uitgevoerd waarbij de dop meerdere PWM-cycli opengezet wordt om individuele planten een specifieke dosis te geven. In dit onderzoek wordt de druppelverdeling van een PWM-gemoduleerde dop als functie van de cyclustijd onderzocht voor een debiet van 20% en 50%. In onderdeel 1 wordt met een PDPA het druppelgrootte- en snelheid-spectrum op drie verschillende posities onder de dop gemeten. In onderdeel 2 wordt de druppelverdeling van spotsprays in kaart gebracht. De techniek wordt in het veld bij een snelheid tot 20 km/u toegepast, deze snelheden zijn niet te realiseren in het PDPA-lab. Om toch een indicatie van de spotspray bij deze snelheden te krijgen is met ventilatoren een ‘rijwind’ aangebracht. In onderdeel 3 is depositie van individuele spotsprays bepaald met een bewegende dop bij snelheden van 1 m/s (3.6 km/u), 2m/s (7.2 km/u) en 4m/s (14.4 km/u). De spotsprays worden met zwarte kleurstof (Nigrosine) en BSF uitgevoerd, uit de Nigrosine metingen kan bij benadering een druppelverdeling bepaald worden en uit de BSF-metingen een kwantitatieve depositie. PDPA-metingen kunnen niet aan deze individuele spotsprays gedaan worden omdat het meetvolume van de PDPA erg klein is (~ 1 mm3) moeten er honderden spotsprays geaccumuleerd worden om aan voldoende druppels te komen voor een betrouwbaar druppelgrootte- en snelheids-spectrum.
  CATT warmtebehandeling aardbei(moer)planten Succesvol tegen aardbeimijt, maar aaltjes zijn er ook niet blij mee
  Kruistum, G. van; Hoek, H. ; Verschoor, J.A. - \ 2012
  aardbeien - fruitgewassen - fruitteelt - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - warmtebehandeling - plagen - uitrusting voor plagenbestrijding - strawberries - fruit crops - fruit growing - plant protection - cultural control - heat treatment - pests - pest control equipment
  CATT (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) behandeling van aardbei(moer)planten is door PPO Lelystad en Food & Biobased Research (FBR) Wageningen in samenwerking met Plantum ontwikkeld ter bestrijding van aardbeimijt.
  Relatie effectiviteit bicarbonaat en contacttijd (poster)
  Jong, P.F. de; Steeg, P.A.H. van der; Anbergen, R.H.N. - \ 2012
  fruitgewassen - kalium - bicarbonaten - plantenziektebestrijding - toepassing - bladbespuiting - landbouwkundig onderzoek - fruit crops - potassium - bicarbonates - plant disease control - application - foliar spraying - agricultural research
  Poster over de effectiviteit van bicarbonaat tegen schurft in de fruitteelt.
  De appel als merk : voeding en gezondheid : Interview met Alex van Schaik
  Polderman, N. ; Schaik, A. van - \ 2012
  Consumentengids 2012 (2012)juni. - ISSN 0165-6775 - p. 12 - 15.
  appels - rassen (planten) - supermarkten - merkproducten - fruitgewassen - oude plantenrassen - voedselbewaring thuis - bewaartijd - apples - varieties - supermarkets - brand name products - fruit crops - old varieties - home food preservation - storage life
  Lekker, zo'n verse appel. Hoewel vers? Appels zijn vaak al maanden eerder geoogst. In de supermarkt verliezen oude, moeilijk te bewaren rassen het van nieuwe zoals junami en kanzi. Al blijft elstar het populairst.
  Vochthuishouding in perencellen : maatregelen voor een beter bewaarseizoen
  Geijn, F.G. van de - \ 2011
  De Fruitteelt 101 (2011)34. - ISSN 0016-2302
  fruitgewassen - peren - fruitbewaarplaatsen - opslagloodsen - maatregelen - vochtigheid - fruit crops - pears - fruit stores - stores - measures - humidity
  Het bewaren van Conference vraagt op allerlei vlakken om maatregelen. Een juiste vochthuishouding is daarbij zeer bepalend.
  Kleinfruitsector weet KICK te vinden : vruchtbomen
  Crooijmans, S. ; PPO BBF Fruitgewassen, - \ 2011
  De Boomkwekerij 24 (2011). - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  fruitteelt - fruitgewassen - kleinfruit - kennis - informatiecentra - adviescentra - technische hulpverlening - houtachtige planten - fruit uit de gematigde streken - fruit growing - fruit crops - small fruits - knowledge - information centres - advisory centres - technical aid - woody plants - temperate fruits
  Anderhalfjaar geleden was KICK nog maar een zorgvuldig uitgewerkt papieren bedenksel van DLV Plant en PPO Fruit. Inmiddels is dit Kennis- en Innovatie Centrum voor Kleinfruit (KICK) op weg zijn naam te vestigen in de sector. Het aantal onderzoeksvragen neemt toe. De herkomst van de planten speelt daarin een belangrijke rol.
  Development of a Crop Adapted Spray Application (CASA) sprayer for orchards
  Zande, J.C. van de; Doruchowski, G. ; Balsari, P. ; Wenneker, M. - \ 2010
  gewasbescherming - fruitgewassen - spuitvloeistoffen - milieueffect - precisielandbouw - spuitapparatuur - boomgaardspuiten - boomgaarden - drift - plant protection - fruit crops - sprays - environmental impact - precision agriculture - spraying equipment - orchard sprayers - orchards - drift
  In the EU-FP6 ISAFRUIT project a Crop Adapted Spray Application system (CASA) for precision crop protection was developed (Doruchowski et al., 2009). The system ensures efficient and safe spray application in orchards according to actual needs and with respect to the environment. The developed CASA system consist of three sub-systems: Crop Health Sensor (CHS) - identifying the health status of fruit crops to apply chemicals only when necessary; Crop Identification System (CIS) - identifying the tree canopy size and density to apply spray precisely at relevant doses; Environmentally Dependent Application Systems (EDAS) - identifying environmental circumstances and navigating the sprayer to adjust application parameters accordingly so that spray drift is minimised and direct water contamination is avoided.
  Cisgenese: modern veredelen met traditioneel resultaat
  Schouten, H.J. - \ 2010
  De Boomkwekerij 22 (2010)17. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 16.
  fruitteelt - fruitgewassen - appels - malus - rassen (planten) - genetische modificatie - biotechnologie - plantenveredelingsmethoden - cisgenese - fruit growing - fruit crops - apples - varieties - genetic engineering - biotechnology - plant breeding methods - cisgenesis
  Traditionele veredeling is bij fruitbomen enorm tijdrovend. Veredeling met behulp van genetische modificatie kan het proces erg versnellen, maar dit stuit in Europa op veel maatschappelijke weerstand. Appelveredelaar Henk Schouten van PRI denkt met cisgenese alleen de voordelen van genetische modificatie te introduceren in de traditionele appelveredeling.
  Fruitteler zoekt grenzen op om emissie te verminderen
  Noorduyn, L. - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)27. - p. 18 - 19.
  fruitteelt - fruitgewassen - appels - oppervlaktewater - pesticiden - emissie - reductie - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - gewasbescherming - fruit growing - fruit crops - apples - surface water - pesticides - emission - reduction - integrated control - integrated pest management - plant protection
  Hein van Kekem, fruitteler in Ameide, combineert alle mogelijke maatregelen om het gebruik en de emissie van bestrijdingsmiddelen te verminderen. Hij wil vooraan staan en is daarbij niet bang om risico’s te nemen.
  Kwaliteit lozingwater verrassend hoog : eerste resultaten project Zuivering Fruittransportwater veelbelovend
  Vliet, H. van; Wenneker, M. ; Bruchem, J. van - \ 2010
  De Fruitteelt 100 (2010)42. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  fruitteelt - fruitgewassen - pesticidenresiduen - gewasbescherming - waterkwaliteit - economische haalbaarheid - milieubeheer - zuiveringsinstallaties - fruit growing - fruit crops - pesticide residues - plant protection - water quality - economic viability - environmental management - purification plants
  Midden 2009 ging het tweejarig project Zuivering Fruittransportwater van start. Na inleidende experimenten en het bouwen van de proefinstallatie werden twee duurproeven uitgevoerd. De eerste proef duurde enkele dagen, het tweede onderzoek ruim twee maanden. Voor de komende periode staat de derde, afsluitende duurproef gepland.Tot op heden zijn de resultaten van het project veelbelovend.
  ULO-cellen en veiligheid : even kennis opfrissen
  Montsma, M.P. - \ 2010
  De Fruitteelt 100 (2010)36. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
  fruitteelt - koelcellen - veiligheid op het werk - controle - fruitgewassen - fruitbewaarplaatsen - inspectie - monsters - zuurstof - fruit growing - cold stores - safety at work - control - fruit crops - fruit stores - inspection - samples - oxygen
  De voorbereidingen voor het bewaarseizoen 2010 zijn in volle gang. De ULO-cellen worden getest en indien nodig gasdicht gemaakt. Controle op veiligheid van de cellen is een standaardprocedure geworden tijdens de voorbereidingen op de oogst. Instructies en stappenplan voor monstername.
  Energie besparen in bewaring kan simpel
  Geijn, F.G. van de; Montsma, M.P. - \ 2010
  De Fruitteelt 100 (2010)35. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
  fruitteelt - fruitgewassen - koeling - projecten - onderzoek - opslag - energiegebruik - duurzaamheid (sustainability) - energiebesparing - alternatieve methoden - fruit growing - fruit crops - chilling - projects - research - storage - energy consumption - sustainability - energy saving - alternative methods
  Tijdens het bewaarseizoen 2009/2010 liep binnen Fruitpact (Betuwse Bloem) het project Duurzame energie in fruitkoeling. Ruim twintig fruitbewaarders in Gelderland werkten, en werken nog steeds, mee aan het project. Met het nieuwe bewaarseizoen voor de deur zet Fruitpact het project voort en maakt het ruimte voor nieuwe deelnemers.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.