Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 85

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  The implications of a transition from tickler chain beam trawl to electric pulse trawl on the sustainability and ecosystem effects of the fishery for North Sea sole: an impact assessment
  Rijnsdorp, A.D. ; Boute, P. ; Tiano, J. ; Lankheet, M. ; Soetaert, K. ; Beier, U. ; Borger, E. de; Hintzen, N.T. ; Molenaar, P. ; Polet, H. ; Poos, J.J. ; Schram, E. ; Soetaert, M. ; Overzee, H. van; Wolfshaar, K. van de; Kooten, T. van - \ 2020
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C037/20) - 108
  electro-fishing - pulse trawls - beam trawls - bottom-trawling - gear selectivity - discards - fish - benthos - geochemical functioning - footprint - impact indicators - fuel consumption
  Brandstofbesparing 75% : energiebesparing en rendementsverbeteringen aan boord van TX 36 (2.000 pk-kotter)
  Turenhout, M.N.J. ; Taal, C. ; Klok, A.J. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI VR2015-008)
  energiebesparing - vissersschepen - brandstofverbruik - rendement - boomkorvisserij - visserijbeheer - energy saving - fishing vessels - fuel consumption - returns - beam trawling - fishery management
  Na het jaar 2007 zijn verschillende innovaties op het gebied van vistuigen toegepast bij de Nederlandse platvissector (boomkor). Een gemiddeld brandstofverbruik voor 2007 van 10.000 liter per zeedag was min of meer gebruikelijk. Na 2007 zijn vistuigen (onder andere SumWing en PulsWing) ontwikkeld en in gebruik genomen die het brandstofverbruik fors hebben doen afnemen tot rond 3.750 liter per zeedag bij de TX36. Bij het project Brandstofbesparing 75% is gekeken of het brandstofverbruik van de TX36 nog eens 1.250 liter per zeedag kan afnemen, door te kijken naar efficiëntieverbeteringen op het gebied van warmtehuishouding, energiemanagement, aanpassing aan de vislijn met e-kabel, het hoofdmotorgebruik (met behulp van een generator), mogelijke aanpassingen aan de schroef in combinatie met (reductie) op de keerkoppeling en de tunnel.
  Vergelijking vangstsamenstelling vernieuwd twinrigtuig voor de Osprey group
  Wijsman, J.W.M. ; Ende, D. van den; Perdon, K.J. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C151a/14) - 35
  boomkorvisserij - innovaties - netten - vangstsamenstelling - discards - brandstofverbruik - vergelijkend onderzoek - visvangsten - duurzaamheid (sustainability) - efficiëntie - vistuig - vismethoden - beam trawling - innovations - nets - catch composition - discards - fuel consumption - comparative research - fish catches - sustainability - efficiency - fishing gear - fishing methods
  De Osprey group B.V. werkt aan de ontwikkeling van een nieuw netontwerp voor de twinrigvisserij met als doel de bodemberoering, de hoeveelheid discards en het brandstofverbruik te verminderen. Dit rapport beschrijft de resultaten van een vergelijkend visonderzoek dat is uitgevoerd in september 2014, waarbij het twinrigtuig is uitgerust met een traditioneel net aan stuurboordzijde en een nieuw net aan\\ bakboordzijde. In totaal zijn er voor het onderzoek 16 trekken uitgevoerd met een visserschip op de Doggersbank waarbij de hoofddoelsoort schol was. De discards zijn verzameld en aan boord uitgezocht door medewerkers van IMARES. Dit onderzoek richt zich specifiek op het vergelijken van de hoeveelheden discards (vis en benthos) die met beide netten zijn gevangen.
  Pulswing. Ontwikkeling van een vistuig voor platvis waarin pulstechniek met de SumWing is gecombineerd
  Taal, C. ; Klok, A.J. - \ 2014
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI 2014-039) - 46
  pleuronectiformes - vissersschepen - vistuig - boomkorvisserij - pulsvisserij - innovaties - milieueffect - brandstofverbruik - kosten-batenanalyse - pleuronectiformes - fishing vessels - fishing gear - beam trawling - pulse trawling - innovations - environmental impact - fuel consumption - cost benefit analysis
  By integration of pulse-technique in SumWing gear (“flat beam”) a new, working and marketable pulsewing fishing gear model has been developed. This as an alternative gear for beam trawl, specifically suitable for catching sole. Economic results of pulsewing seems to be better than the results of using beam trawl and SumWing and impact on ecology is considerably less. Compared to beam trawl, less fish was landed and a lower revenues were realised per day at sea, but less fuel consumption and as a result of that lower costs shows better margins to pay other costs. Fuel consumption related to landed fish (per kilogram) shows also lower figures. In this report just calculations are made for fishing vessels of 2.000 hp. Till 2011 no smaller vessels (Eurocutters, 300 hp) were active with pulsewing fishing gear.
  Proeven aan de FishWing
  Marlen, B. van; Nijman, R.R. ; Machiels, M.A.M. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C001/14) - 31
  boomkorvisserij - brandstofverbruik - vismethoden - vistuig - proeven - beam trawling - fuel consumption - fishing methods - fishing gear - trials
  In oktober 2013 is een proef uitgevoerd aan boord van de LT34 “Jupiter” met de zgn. “FishWing”, een boomkor met een speciale vleugel in vergelijking met een conventioneel 5 m boomkortuig met wekkers en kietelaars . Het vistuig was ontworpen om door verandering van de waterstroming erdoorheen een vermindering van ongewenste bijvangsten te krijgen. Tijdens de ontwerpfase zijn modelproeven uitge-voerd in een sleeptank in Duitsland, die aangaven, dat er onder de vleugel een drukvermindering op-treedt, waardoor platvis zonder wekkers zou kunnen worden gestimuleerd de bodem te verlaten. De totale vangsten (zowel in aantallen als kilo’s per uur) waren voor de FishWing zowel qua aanlanding (ca. 30% minder in kg per uur) als vis discards (ca. 47% minder in kg per uur) en benthos (ca. 49% minder in kg per uur) duidelijk lager dan die van de conventionele boomkor. Door de grote afmetingen van de FishWing was deze moeilijk hanteerbaar op dit kleine schip.
  Pulskor lucratief voor vissers
  Marlen, Bob van - \ 2014
  pulse trawling - beam trawling - pleuronectiformes - bycatch - fuel consumption
  Brandstofverbruik in teeltsystemen met kerende en niet-kerende grondbewerking : verslag van metingen op zandgrond op proefboerderij Unifarm
  Vermeulen, G.D. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Verwijs, B.R. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 537) - 17
  zandgronden - cultuurmethoden zonder grondbewerking - teeltsystemen - akkerbouw - energiekosten - brandstofverbruik - proefboerderijen - grondbewerking - biologische landbouw - gereduceerde grondbewerking - sandy soils - no-tillage - cropping systems - arable farming - energy expenditure - fuel consumption - experimental farms - tillage - organic farming - reduced tillage
  Een vaak gehoorde bewering is dat het energiegebruik bij niet-kerende grondbewerking (NKG) lager is dan bij ploegen. Het voorliggende onderzoek had tot doel om deze bewering te staven. Lastig daarbij is dat NKG in Nederland nog ongebruikelijk is, behalve bij de stuivende löss gronden in Zuid-Limburg. Daar is het een verplichte handeling om erosie te voorkomen. Een andere moeilijkheid is, dat de beide vormen niet naast elkaar bestaan in de bedrijfsvoering.
  Praktijknetwerk Sumwing Zuid
  Marlen, B. van; Berghe, Ch. van den - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C125/13) - 85
  visserij - vistuig - vis vangen - vismethoden - brandstofverbruik - boomkorvisserij - fisheries - fishing gear - fishing - fishing methods - fuel consumption - beam trawling
  De SumWing is een recente aanpassing van het conventionele boomkortuig. Het vistuig heeft geen sloffen meer en wordt op de bodem gehouden door middel van een taster. Dit levert een brandstofbesparing op. Dit nieuwe tuig is aanvankelijk ontwikkeld voor de vlakke grond in de noordelijke Noordzee. In dit project is gekeken hoe dit vistuig geschikt kan worden gemaakt voor het vissen ‘in de punten’ (d.w.z. ongelijke visgronden met zandribbels) in de zuidelijke Noordzee.
  Tien procent minder emissies (interview met Chris Karman)
  Wolkers, H. ; Karman, C.C. - \ 2012
  WageningenWorld (2012)4. - ISSN 2210-7908 - p. 32 - 33.
  schepen - brandstofverbruik - emissie - reductie - dieselmotoren - computer software - ships - fuel consumption - emission - reduction - diesel engines - computer software
  De nieuwe havensleepboot E3-Tug bespaart brandstof en vermindert emissies. IMARES Wageningen UR ontwikkelde de software die een optimale combinatie berekent van de elektrische en de dieselvoortstuwing.
  LFD: Less Fuel & Discards in visserij op Noorse kreeft: eindrapportage
  Steenbergen, J. ; Machiels, M.A.M. ; Nijman, R.R. - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C036/12) - 46
  vistuig - nephrops norvegicus - discards - vismethoden - brandstofverbruik - fishing gear - nephrops norvegicus - discards - fishing methods - fuel consumption
  Dit rapport beschrijft de tests van een nieuw ontwikkeld quadrig-tuig voor het vissen op Noorse kreeft (Nephrops norvegicus). Het doel van dit tuig was om het gasolieverbruik terug te brengen en om de discards te verminderen: Less Fuel and Discards (LFD). Het LFD-tuig is lichter dan het conventionele tuig, door gebruik van dunner materiaal en kleinere, lichtere borden. Daarnaast zijn de vlerken wijder, wat zou moeten zorgen voor minder weerstand. Voor het verminderen van de discards is onder andere een T90 tunnel voor de zak geplaatst. Deze aanpassing is aanvullend op het in de Noorse kreeftvisserij reeds verplichte paneel met vierkante mazen. Onderliggende rapportage beschrijft het onderzoek dat is begeleid door IMARES. Hierbij is nauw samengewerkt met de opdrachtgever en Viking visserijproducten. De laatste was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de netten en het brandstofgedeelte. In een tijdsperiode van 3 jaar zijn verschillende metingen uitgevoerd, waarbij we keken naar vangstsamenstelling en discardpercentages bij zowel het conventionele als het nieuwe tuig. Ook zijn brandstofgegevens bijgehouden. In 2010 zijn aanvullende proeven gedaan om het discardspercentage te verminderen. Uiteindelijk werden de volgende conclusies getrokken: · Het lijkt erop dat minder brandstof werd verbruikt door gebruik van het LFD-tuig, maar omdat de metingen niet heel nauwkeuring waren kunnen hier geen harde uitspraken over worden gedaan. · Er zijn duidelijke aanwijzingen gevonden dat het LFD-tuig leidt tot een vermindering van discards ten opzichte van conventionele tuigen. · Bij gebruik van het LFD-tuig is het niet waarschijnlijk dat er grote verliezen in vangst van Noorse kreeft zijn. · Het vissen met grotere maaswijdtes leek het meest veelbelovend als het gaat om het verder vergroten van selectiviteit van de netten. Het LFD project heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het vergroten van de selectiviteit van de visserij op Noorse kreeft met een quadrig-tuig. Desondanks is er nog ruimte voor verbetering van de selectiviteit van de visserij op Noorse kreeft. Projecten uit het verleden en recente projecten tonen aan dat hiertoe nog tal van mogelijkheden zijn. Het verdient dan ook de aanbeveling de huidige innovatieve koers vast te houden en uit te breiden richting een verdere verduurzaming van de visserij op Noorse kreeft.
  Brandstofverbruik metingen gekoppeld aan RTK-GPS data: Resultaten behaald in het kader van “De Energieboerderij”
  Nieuwenhuizen, A.T. ; Vermeulen, B. ; Verwijs, B.R. - \ 2011
  Wageningen : Plant Research International - 25
  brandstofverbruik - trekkers - zelfrijdende machines - meting - brandstofgewassen - akkerbouw - landbouwtechniek - biobased economy - fuel consumption - tractors - self propelled machines - measurement - fuel crops - arable farming - agricultural engineering - biobased economy
  Binnen het project de Energieboerderij zijn brandstofverbruik metingen gekoppeld aan RTK-GPS data uitgevoerd. De aanleiding hiervoor was om betrouwbare gegevens te produceren die aangeven hoe groot de input van fossiele energie in de vorm van diesel is. Dit is uitgewerkt door brandstofverbruik te meten tijdens een aantal bewerkingen die passen bij de gewassen die onderzocht worden binnen Energieboerderij. Deze brandstofverbruiksmetingen dragen hierdoor bij aan het tweede doel van Energieboerderij: “Het ontwikkelen en implementeren van economisch, ecologisch en sociaal verantwoorde teeltwijzen voor de productie van energiegewassen. Dit moet leiden tot ‘best practices’ voor de teelt van energiegewassen, waarbij in de teelt wordt voldaan aan de duurzaamheidcriteria uit de hoofddoelstelling.
  Energiebesparing door optimaal bandengebruik in de landbouw
  Blok, P.M. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 25
  landbouw - energiebesparing - banden - dieselolie - brandstofverbruik - agriculture - energy saving - tyres - diesel oil - fuel consumption
  Op het openteeltenbedrijf wordt het merendeel van de brandstof (diesel) verbruikt tijdens de teeltwerkzaamheden. Vooral grondbewerking en oogst vormen grote verbruiksposten. In dit rapport is informatie gebundeld over de mogelijkheden om brandstof te besparen door een juist bandengebruik.
  Dieselverbruik precies meten : brandstof besparen aan de hand van brandstofmetingen
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
  tractors - fuel consumption - savings - measurement - arable farming
  Ploegen kan veel zuiniger : Test op proefboerderij Vredepeel
  Sleutel, R. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2009
  Landbouwmechanisatie 60 (2009)10. - ISSN 0023-7795 - p. 24 - 25.
  landbouwwerktuigen - landbouwtechniek - ploegen - boerderij uitrusting - bandenspanning - banden - brandstofverbruik - besparingen - farm machinery - agricultural engineering - ploughs - farm equipment - inflation pressure - tyres - fuel consumption - savings
  Door extra frontgewichten aan de trekker te monteren en de banden op een lagere spanning te zetten tijdens het ploegen, is brandstof te besparen. Tijdens een test van PPO Vredepeel is er zelfs tot 21 procent minder brandstof verbruikt
  Hoezo dure gasolie? : tips voor boomkorvissers om brandstof te besparen en hun rendement te verhogen
  Imares, ; LEI, - \ 2009
  Kenniskring Slim Ondernemen in de Platvisserij [etc.]
  visserij - vis vangen - ondernemerschap - brandstofverbruik - boomkorvisserij - vismethoden - fisheries - fishing - entrepreneurship - fuel consumption - beam trawling - fishing methods
  Brochure van de kenniskring: Slim ondernemen in de Platvisserij met daarin tientallen tips om brandstof te besparen in de boomkorvisserij. Sommige tips kosten niets, voor andere tips moet flink geïnvesteerd worden
  Economisch perspectief geconditioneerd telen nu beter in beeld
  Staalduinen, J. van; Ruijs, M.N.A. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)9. - p. 52 - 53.
  tuinbouwbedrijven - kassen - gesloten systemen - kosten - warmtepompen - brandstofverbruik - energiekosten - energie - glastuinbouw - geconditioneerde teelt - market gardens - greenhouses - closed systems - costs - heat pumps - fuel consumption - energy expenditure - energy - greenhouse horticulture - conditioned cultivation
  Er zijn tal van opties beschikbaar voor het telen van gewassen onder meer of minder geconditioneerde omstandigheden. Onderzoek wijst uit dat sommige concepten goed kunnen concurreren met een WKK. Naarmate de sparkspread daalt, worden meer concepten rendabel. Bij het selecteren van een alternatief teeltconcept is het verstandig om naast de verwachte jaarkosten ook eventuele baten in termen van productieverhoging, kwaliteitsverbetering en lagere ziektedruk mee te wegen
  Vergelijking van vangsten en brandstofverbruik van kotters vissend met conventionele en SumWing-boomkorren
  Marlen, B. van; Keeken, O.A. van; Dijkman Dulkes, H.J.A. ; Groeneveld, K. ; Westerink, H.J. ; Wiegerinck, J.A.M. - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C023/09) - 38
  innovaties - geïnduceerde innovaties - vistuig - brandstofverbruik - duurzaamheid (sustainability) - boomkorvisserij - innovations - induced innovations - fishing gear - fuel consumption - sustainability - beam trawling
  De SumWing is een innovatief vistuig dat ontwikkeld wordt om brandstof te besparen in de boomkorvisserij op platvis en bij te dragen aan het verminderen van ongewenste ecosysteem effecten om zodoende een toekomstperspectief voor deze tak van visserij te bewerkstelligen. De ontwikkeling startte in 2006 in het kader van de Taskforce Duurzame Visserijontwikkeling en wordt momenteel als project onder begeleiding van het Visserij Innovatie Platvorm (VIP) voortgezet. Een indicatieve berekening van de penetratiediepte van een SumWing-tuig geeft een vermindering van ca. 10% t.o.v. een boomkortuig met sloffen onder de aanname dat de wekkers gelijk zijn. Combinatie van de SumWing en de pulskor zou dit percentage kunnen verhogen tot 50% en is hierdoor een interessante optie om bodemimpact verder te verminderen.
  Welke spuitmachine is voor uw bedrijf de beste
  Streef, A. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)23. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
  fruitteelt - spuitapparaten - pesticiden - spuitbomen - brandstofverbruik - besparingen - fruit growing - sprayers - pesticides - spray booms - fuel consumption - savings
  Er zijn diverse typen spuitmachines op de markt. De aanschafprijzen lopen behoorlijk uiteen; de mogelijkheid om op middel te besparen, en de nodige hoeveelheid arbeid voor een volledige spuitrondgang variëren flink
  Verduurzaming van de visvangst door besparing op brandstof
  Noorduyn, L. - \ 2008
  Syscope Magazine 2008 (2008)18. - p. 10 - 11.
  visserij - duurzaamheid (sustainability) - bodemfauna - brandstofverbruik - bodembiologie - fisheries - sustainability - soil fauna - fuel consumption - soil biology
  Vissers zijn op zoek naar innovaties die de visserij verduurzamen. Nieuwe methoden als de sumwing en het outriggen leiden niet alleen tot brandstof - besparing maar zijn ook minder schadelijk voor het bodemleven.
  Ploegloze grondbewerking : toename capiciteit en lager brandstofverbruik met spitters en cultivatoren : thema industriegroenten
  Meuffels, G.J.H.M. - \ 2007
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 3 (2007)16. - ISSN 1871-093X - p. 16 - 16.
  groenteteelt - industrie - gewaskwaliteit - gewasopbrengst - mechanisatie - grondbewerking gericht op bodemconservering - bodembescherming - brandstofverbruik - spitfrezen - cultivators - landbouwtechniek - vegetable growing - industry - crop quality - crop yield - mechanization - conservation tillage - soil conservation - fuel consumption - rotary diggers - agricultural engineering
  Door gestegen brandstofkosten en schaalvergroting kijken agrariërs kritisch naar het uitvoeren van de hoofdgrondbewerking met ploeg. Praktijk Onderzoek Plant en Omgeving (PPO) onderzocht het effect van ploegloze grondbewerking op opbrengst en kwaliteit bij diverse gewassen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.