Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 17 / 17

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Plaagonderdrukkende landschappen vanuit het perspectief van natuurlijke vijanden
  Baveco, J.M. ; Bianchi, F.J.J.A. - \ 2007
  Entomologische Berichten 67 (2007)6. - ISSN 0013-8827 - p. 213 - 217.
  parasieten van plaaginsecten - plagenbestrijding - plutella xylostella - mamestra brassicae - landschapsecologie - fysiografische elementen - habitats - landschapselementen - ecologische hoofdstructuur - parasites of insect pests - pest control - plutella xylostella - mamestra brassicae - landscape ecology - physiographic features - habitats - landscape elements - ecological network
  De samenstelling en het beheer van het omringende landschap kunnen bijdragen aan de effectiviteit van natuurlijke vijanden in het reguleren van plagen in gewassen. Uit ons onderzoek blijkt een duidelijke relatie tussen groenblauwe dooradering van het landschap en de mate van plaagbeheersing in de akkers. Aanwezigheid tot op honderden meters van bepaalde elementen van groenblauwe dooradering gaat samen met een verhoogde plaagbeheersing. Zo blijkt bijvoorbeeld bos tot op vijfhonderd meter van invloed te zijn op de parasitering van koolmotrupsen. Door een nieuwe analysemethode kan plaagbeheersing als landschapsdienst nu ook ruimtelijk en kwantitatief in beeld worden gebracht
  Bakens in het landschap: Van wie en voor wie
  Woerkum, C.M.J. van - \ 2007
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 17 (2007)2. - ISSN 1572-302X - p. 36 - 38.
  fysiografische elementen - landschapsarchitectuur - landschap - attitudes - opinies - perceptie - zichtbaarheid - ruimtelijke ordening - emoties - physiographic features - landscape architecture - landscape - attitudes - opinions - perception - visibility - physical planning - emotions
  Een essay over mentale bakens en hun belang. Bakens zijn niet alleen opvallende fysische verschijnselen, maar kunnen ook als mentale constructies worden opgevat. In die zin zijn ze vaak minder duidelijk zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk. We zouden meer moeten weten hoe mensen zich feitelijk in hun omgeving oriënteren en wat voor betekenis ze aan bepaalde (mentale) bakens hechten. Wat doen die toeschouwers met landschappen?
  Ivoren toren op het vlakke land
  Rekittke, J. - \ 2007
  Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 17 (2007)1. - ISSN 1572-302X - p. 34 - 35.
  academische maatstaven - studieresultaat - universitaire onderwijsprogramma's - universiteiten - persoonlijke ontwikkeling - persoonlijkheid - oriëntatie - karakteristieken - lokalisatie - landschapsarchitectuur - fysiografische elementen - reorganisatie - academic standards - academic achievement - college programs - universities - personal development - personality - orientation - characteristics - localization - landscape architecture - physiographic features - reorganization
  Twee columns in het thema: ‘Bakens van/en herkenning’ Krostof van Assche over het nut van de variatie in bakens en ‘Ivoren toren op het vlakke land’ van Jörg Rekittke over academische waarden en opbouwen van een moderne universiteit
  Gaafheid van bodem en reliëf gemeente Lingewaal en gemeente Geldermalsen; kennisinstrument bij de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen
  Weijschedé, T.J. ; Exaltus, R.P. ; Koomen, A.J.M. ; Bemmel, B. van - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1249) - 82
  geomorfologie - fysiografische elementen - verstoord land - bodemstructuur (soil fabric) - bodemmorfologische kenmerken - cultureel erfgoed - landinrichting - instrumentatie - nederland - informatiesystemen - topologie - betuwe - geomorphology - physiographic features - disturbed land - soil fabric - soil morphological features - cultural heritage - land development - instrumentation - netherlands - information systems - topology - betuwe
  Dit project betreft een kennisproject dat als doelstelling heeft om nieuwe, breed toepasbare kennis te ontwikkelen over cultuurhistorische waarden in samenhang met de gaafheid van bodem en reliëf. Dit heeft voor de gemeenten Lingewaal en Geldermalsen een reëel (kaart)beeld opgeleverd van de gaafheid van bodem en reliëf en de aanwezigheid hierin en samenhang hiermee met archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden. Deze informatie is gebundeld in een webportaal
  European Landscapes : a physiograpic approximation. LANMAP2
  Mücher, C.A. - \ 2005
  landschap - geografische informatiesystemen - fysiografische elementen - topografie - europa - thematische cartografie - landscape - geographical information systems - physiographic features - topography - europe - thematic mapping
  Poster met kaart van Europa met verschillende Europese typen landschappen
  Krijgt het landschap de ruimte? Over ontwikkelen en identiteit
  Cate, B. ten; Houweling, H. ; Tersteeg, J.L. ; Versteegen, I.G. - \ 2005
  Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-rapport 10) - 44
  landschap - fysiografische elementen - landschapsbescherming - open ruimten - plattelandsomgeving - landbouw - ontwikkeling - nederland - identiteit - landscape - physiographic features - landscape conservation - open spaces - rural environment - agriculture - development - netherlands - identity
  Dit rapport is een integraal verslag van het symposium "Krijgt het landschap de ruimte?", dat op 21 juni 2005 is gehouden. Doel was om meer te weten te komen over de betekenis van het landschap voor mensen en over de mogelijkheden om de kwaliteit van onze leefomgeving te ontwikkelen en te versterken. Ruimte-, natuur- en landschapsdeskundigen zijn ingegaan op de vraag welke kansen het ingezette kabinetsbeleid biedt voor het Nederlandse landschap. Duidelijk werd dat meer ontwikkelingsmogelijkheden niet per definitie meer kwaliteit oplevert. Ons landschap en onze cultuur zijn met elkaar verbonden, het verhaal en de identiteit van het landschap moeten de basis vormen om de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving te versterken. Trefwoorden: landschap, leefomgeving, identiteit, ruimtelijke kwaliteit
  Verschillen in landschapsbeleving tussen bevolkingsgroepen; literatuurstudie en opzet voor empirisch onderzoek
  Buijs, A.E. ; Vries, S. de - \ 2005
  Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 25) - 68
  landschap - fysiografische elementen - perceptie - taxatie - groepen - monitoring - culturele differentiatie - landscape - physiographic features - perception - valuation - groups - monitoring - cultural differentiation
  De beleving van toekomstige landschappen door de bevolking is sterk afhankelijk van sociaal-culturele veranderingen. Om meer inzicht te krijgen in mogelijke veranderingen in landschapsvoorkeuren en de effecten hiervan op de betrouwbaarheid van monitorinstrumenten is in opdracht van het Milieu- en Natuurplanbureau een literatuurstudie uitgevoerd naar verschillen in landschapsvoorkeuren van in de toekomst potentieel belangrijke doelgroepen: allochtonen, jongeren, senioren en stedelingen. Op basis van deze literatuurstudie wordt voorgesteld om in een vervolgstudie empirisch onderzoek te doen naar de landschapsbeleving van 2e generatie allochtonen en jongeren. Trefwoorden: beleving, allochtonen, jongeren, belevingsonderzoek, BelevingsGIS
  Op zoek naar resten van oude geulen in de kronkelwaard van de Hondsbroekse Pleij bij Westervoort; een veldbodemkundig en historisch-geografisch onderzoek
  Mulder, J.R. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1170) - 29
  geomorfologie - fysiografische elementen - bodemkarteringen - dijken - kanalen, klein - geschiedenis - nederland - kaarten - gelderland - liemers - geomorphology - physiographic features - soil surveys - dykes - channels - history - netherlands - maps - gelderland - liemers
  In de herfst en winter van 2004/2005 heeft Alterra in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland in het kader van het dijkverleggingsproject Hondsbroekse Pleij de ligging van oude geulen en de voormalige grens van Gelderland en Pruissen (Kleef) opgespoord. Het project is uitgevoerd in samenwerking met de historische kring Westervoort en Huessen. Het gebied bestaat langs de Westervoortse bandijk uit pleistocene rivierterrassen, dekzanden en/of rivierduinen. De grens tussen de holocene meander (kronkelwaard) van de Pleij en het pleistocene gebied wordt gevormd door een langgerekte restbedding, die tevens de grens tussen Gelderland en Kleef vormde. Ten westen van de boerderij de Boven Pleij is een deel van het oude Pleij Gat aangetroffen, een belangrijke restbedding in de kronkelwaard. Het zuidelijke gedeelte en een westelijker gelegen restbedding zijn in 1776 opgegaan in de nieuwe IJsselmond. De Hondsbroekse Pleij ligt als een badkuip in het landschap. Door het ondiep voorkomen van grof zand zijn de laagst gelegen gebieden zeer kwelgevoelig.
  Kleine landschapselementen in de Schermer; resultaten van een proefinventarisatie (supplement bij Alterra-rapport 897)
  Oosterbaan, A. ; Berg, C.A. van den; Blitterswijk, H. van; Griffioen, A.J. ; Baas, H.G. ; Pels, M.S. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 975) - 42
  landschap - landschapsbescherming - fysiografische elementen - inventarisaties - polders - nederland - noord-holland - landscape - landscape conservation - physiographic features - inventories - polders - netherlands - noord-holland
  Voor het opzetten van een Meetnet Kleine Landschapselementen is in 2003 een pilotstudie uitgevoerd. Dit rapport geeft de resultaten van de proefinventarisatie in de Schermer. In dit gebied is de proefinventarisatie in de winterperiode uitgevoerd. Er is extra aandacht besteed aan de erfbeplantingen.
  Steekproef landschap; actuele veranderingen in het Nederlandse landschap
  Koomen, A.J.M. ; Nieuwenhuizen, W. ; Brus, D.J. ; Keunen, L.J. ; Maas, G.J. ; Maat, T.N.M. van der; Weijschedé, T.J. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1049) - 85
  landschap - verandering - nederland - monitoring - bemonsteren - statistiek - landgebruik - geomorfologie - fysiografische elementen - cultuurgeschiedenis - landscape - change - netherlands - monitoring - sampling - statistics - land use - geomorphology - physiographic features - cultural history
  Dit rapport doet verslag van een studie naar actuele veranderingen in het Nederlandse landschap waarbij de graadmeters ruimtegebruik, aardkunde en cultuurhistorie centraal staan. De Steekproef Landschap beoogt door middel van een steekproef van beperkte omvang statistisch onderbouwde uitspraken te doen over actuele veranderingen in het landschap. Resultaten vanuit de steekproef zijn gepresenteerd op het niveau van Nederland; `hoog¿ en `laag¿ Nederland en tenslotte ook enkele resultaten over de landschapstypen. Op enkele steekproefgebieden na zijn overal veranderingen geconstateerd. Tevens blijkt dat de veranderingen of zeer grootschalig zijn of zeer beperkt van omvang zijn. In Nederland blijkt de toename van bebouwing; woonwijken en bedrijventerreinen de belangrijkste categorie in veranderingen van het ruimtegebruik te zijn. De terreinvormen en de cultuurhistorische relicten gaan in beide perioden van monitoring sterk achteruit.
  Phenology of the Landscape: The Role of Organic Agriculture
  Stobbelaar, D.J. ; Hendriks, C.J.M. ; Stortelder, A.H.F. - \ 2004
  Landscape Research 29 (2004)2. - ISSN 0142-6397 - p. 153 - 179.
  fysiografische elementen - biologische landbouw - nederland - fenomenologie - physiographic features - organic farming - netherlands - phenomenology
  It is becoming increasingly clear that the agricultural sector will have to find an additional raison d'être beyond the production of food alone. One of the new services that agriculture can provide is contributing to the environmental quality of rural areas. In this respect a great burden of expectation is placed on organic farming. Here we examine how organic farming can contribute to the quality of specific regional landscapes. We do this with the help of a new instrument, the phenology of the landscape, which measures the contributions made by organic and conventional farming to the succession of colours and shapes during the seasons. This seasonal development plays an important role in people's appreciation of the landscape. The study shows that seasonal development is more recognizable on organic farms than on conventional farms, and that seasonal development is a scientifically-usable criterion for evaluating the environmental quality of farms.
  European landscapes: from mountain to sea; proceedings of the 19th session of the Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL) at London and Aberystwyth (UK) 10-17 September 2000
  Unwin, T. ; Spek, T. - \ 2003
  Tallinn (Estonia) : HUMA - 238
  landschap - landschapsbescherming - landschapsecologie - fysiografische elementen - europa - platteland - wetlands - berggebieden - landscape - landscape conservation - landscape ecology - physiographic features - europe - rural areas - wetlands - mountain areas
  Naar een steekproef landschap; ontwerp van een methode en pilotstudie
  Farjon, J.M.J. ; Bont, C.H.M. de; Kalkhoven, J.T.R. ; Koomen, A.J.M. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 359) - 82
  landschap - fysiografische elementen - taxatie - verandering - inventarisaties - gegevens verzamelen - methodologie - analytische methoden - proefprojecten - aardkunde - cultuurhistorie - groen-blauwe dooradering - ruimtelijke kwaliteit - ruimtelijke ordening - Gelderland - Utrecht - Zeeland - Brabant - Zieuwent - Abcoude - NIsse - Tilburg - landscape - physiographic features - valuation - change - inventories - data collection - methodology - analytical methods - pilot projects - monitoring
  Kwantitatieve gegevens over de veranderingen in het landschap ontbreken vrijwel op nationaal niveau. Dit rapport beschrijft een methode om veranderingen in de graadmeter landschapswaarde te volgen. Het geeft inventarisatieprotocollen voor de variabelen ruimtegebruik, groen-blauwe dooradering, beheerstoestand kleine landschapselementen, informatiewaarde van terreinvormen en ontginningsgeschiedenis, en maat van de ruimte. De methode is ontwikkeld en getest in vier gebiedjes (Tilburg-Zuidwest, Zieuwent,Abcoude, Nisse).
  Bodemarchief in behoud en ontwikkeling; de conceptuele grondslagen
  Bloemers, J.H.F. ; During, R. ; Elerie, J.N.H. ; Groenendijk, H.A. ; Hidding, M. ; Kolen, J. ; Spek, T. ; Wijnen, M.H. - \ 2001
  NWO - ISBN 9789070608750 - 162
  landgebruik - landschap - landschapsbescherming - fysiografische elementen - historische verslagen - geschiedenis - cultureel erfgoed - erfgoed - conservering - ontwikkeling - cultuurlandschap - natuurlandschap - begrippen - archeologie - bodemkunde - cultuurhistorie - historische geografie - landschapsgeschiedenis - maatschappijwetenschappen - land use - landscape - landscape conservation - physiographic features - historical records - history - cultural heritage - heritage areas - conservation - development - cultural landscape - natural landscape - concepts
  Het doel van het NWO Stimuleringsprogramma is een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan het actuele beleidsvraagstuk van de inpassing van archeologisch-historische waarden in de ruimtelijke ontwikkeling. De conceptuele studies bieden twee concepten, de 'biografie van het landschap'en 'denken en doen'. De eerste is bedoeld als drager van de integratie van de verschillende cultuurhistorische waarden in de veranderende ruimte. De tweede is gericht op de handelingspraktijk waarbij kennisverwerving en de besluitvorming en uitvoering in de complexe werkelijkheid met elkaar moeten worden verbonden.
  Ondergrondse betonnen opslagsystemen voor mengmest : voorstudie, ontwerp en uitvoering = Underground concrete storage facilities for liquid manure : preliminary study, design and construction
  Frenay, J.W. ; Bouquet, G.C. - \ 1993
  Wageningen etc. : IMAG-DLO [etc.] (IMAG-DLO rapport 92-14) - ISBN 9789054060338 - 127
  dierlijke meststoffen - asbest - bouwconstructie - bouwmaterialen - beton - constructie - mest - fysiografische elementen - drijfmest - opslagloodsen - constructieonderdelen - structuren - animal manures - asbestos - building construction - building materials - concrete - construction - manures - physiographic features - slurries - stores - structural components - structures
  Inventarisatie van de vergrassing van de Nederlandse heide
  Kootwijk, E.J. van - \ 1989
  Arnhem : Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN-rapport 89/1) - 49
  erica - plantengemeenschappen - heidegebieden - gematigde klimaatzones - graslanden - hooiland - weiden - graslanden, gematigde streken - biologische mededinging - concurrentie tussen planten - plantenecologie - plantensuccessie - fysiografische elementen - nederland - calluna vulgaris - erica - plant communities - heathlands - temperate zones - grasslands - meadows - pastures - temperate grasslands - biological competition - plant competition - plant ecology - plant succession - physiographic features - netherlands - calluna vulgaris
  The analysis of vegetation-environment relationships by canonical correspondence analysis
  Braak, C.J.F. ter - \ 1987
  Vegetatio 69 (1987)1/3. - ISSN 0042-3106 - p. 69 - 77.
  schatting - fysiografische elementen - plantensuccessie - testen - estimation - physiographic features - plant succession - testing
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.