Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 36

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  A selection of sensing techniques for mapping soil hydraulic properties
  Knotters, M. ; Egmond, F.M. van; Bakker, G. ; Walvoort, D.J.J. ; Brouwer, F. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2853) - 65
  remote sensing - soil physical properties - mapping - remote sensing - fysische bodemeigenschappen - cartografie
  Data on soil hydraulic properties are needed as input for many models, such as models to predict unsaturated water movement and crop growth, and models to predict leaching of nutrients and pesticides to groundwater. The soil physics database of the Netherlands shows several lacunae, and a substantial part of the data were collected more than thirty years ago and thus might not represent actual soil hydraulic conditions.
  Effecten bodem- en structuurverbeteraars : Onderzoek op klei- en zandgrond 2010-2015 eindrapportage
  Balen, D.J.M. van; Topper, C.G. ; Geel, W.C.A. van; Berg, W. van den; Haas, M.J.G. de; Bussink, Wim ; Schoutsen, M.A. - \ 2016
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 121
  bodemkwaliteit - bodemstructuur - fysische bodemeigenschappen - chemische bodemeigenschappen - bodembiologie - bodemvruchtbaarheid - bodemvruchtbaarheidsbeheer - zware kleigronden - zandgronden - calciummeststoffen - biochar - soil quality - soil structure - soil physical properties - soil chemical properties - soil biology - soil fertility - soil fertility management - clay soils - sandy soils - calcium fertilizers - biochar
  In de praktijk lopen telers vaak tegen problemen aan van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca-uitspoeling), piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot vermindering van de fysische bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem. Dit veroorzaakt:  toenemende problemen bij de bewerkbaarheid van de bodem;  minder efficiënt gebruik van meststoffen;  verhoogd risico van uit- en afspoeling van nutriënten;  wateroverlast;  verlaging van de opbrengst. Om de bodemstructuur te verbeteren, worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid kunnen hebben. Objectieve informatie over het effect van deze producten op de gewasopbrengsten en de fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid ontbreekt. Uit eerdere proeven is bekend dat effecten van bodem verbeterende maatregelen vaak pas na enkele jaren zichtbaar worden. Om het effect van verschillende bodemverbeteraars op opbrengst en bodemeigenschappen op de langere termijn te toetsen, zijn proefvelden aangelegd op drie kleilocaties (Kollumerwaard, Lelystad en Westmaas) en twee zandlocaties (Vredepeel, Valthermond). Op deze proefvelden zijn bouwplannen toegepast die gangbaar zijn voor de betreffende regio. Eventuele positieve effecten worden sterker met het verstrijken der jaren. Bovendien zijn deze het duidelijkst te onderscheiden wanneer op alle locaties hetzelfde gewas wordt geteeld. Daarom stonden er in het laatste jaar op alle proefvelden aardappels. In de proef zijn de ontwikkeling van de gewasopbrengst, de gewaskwaliteit en de bodemeigenschappen gevolgd over een periode van zes jaar (2010-2015).
  Niet-ploegen vergt anders denken
  Meijering, Luuk ; Balen, D.J.M. van - \ 2014
  Boerderij/Akkerbouw 99 (2014)26. - ISSN 0169-0116 - p. 4 - 7.
  akkerbouw - cultuurmethoden zonder grondbewerking - proeven op proefstations - veldproeven - teeltsystemen - grondbewerking gericht op bodemconservering - bodemdichtheid - fysische bodemeigenschappen - biologische landbouw - gereduceerde grondbewerking - bodembiodiversiteit - groenbemesters - arable farming - no-tillage - station tests - field tests - cropping systems - conservation tillage - soil density - soil physical properties - organic farming - reduced tillage - soil biodiversity - green manures
  Om het maximale voordeel uit niet-kerende grondbewerking te halen heeft de teler andere referenties nodig zegt Derk van Balen van het PPO agv. Op het biologische proefbedrijf Broekemahoeve wordt daarnaar gezocht. In het project Basis (Broekemahoeve Applied Soil Innovation Systems) worden alternatieve grondbewerkingssystemen getest en verbeterd, en landbouwkundige en milieukundige voor- en nadelen van deze systemen beoordeeld.
  Naar een database van bodemhydraulische karakteristieken voor Nederland
  Verzandvoort, S.J.E. ; Vroon, H.R.J. ; Wesseling, J.G. ; Bakker, G. ; Oostindie, K. ; Stoffelsen, G.H. ; Heidema, A.H. ; Heuvelink, G.B.M. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2238) - 148
  bodemfysica - bodemwater - permeabiliteit - fysische bodemeigenschappen - databanken - soil physics - soil water - permeability - soil physical properties - databases
  Bodemhydraulische karakteristieken zijn relaties van vochtgehalte (θ) en doorlatendheid (K) met de capillaire drukhoogte (h) in de onverzadigde zone van de bodem. Deze karakteristieken worden gebruikt voor modelsimulaties van het transport van water en opgeloste stoffen in de onverzadigde zone van de bodem. Doel van deze studie is de bij Alterra beschikbare basisgegevens voor bodemhydraulische karakteristieken te controleren, aan te vullen en beschikbaar te stellen voor het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) van Alterra. Hiervoor werden meetgegevens, afgeleide gegevens en beschrijvende gegevens van grondmonsters in de bestaande database Priapus gecorrigeerd en aangevuld. De variatie door metingen, functiebeschrijvingen en ruimtelijke variatie werd inzichtelijk gemaakt. Voor een betere bepaling van afgeleide gegevens uit de meetgegevens werd een nieuwe functiebeschrijving voor bodemhydraulische karakteristieken ontwikkeld in de vorm van cubical splines. Om de selectie van bodemhydraulische karakteristieken meer flexibel te maken voor gebruikers werd een nieuwe indeling van Nederlandse gronden ontwikkeld met als criteria: afzettingsmilieu, textuur en organische stofgehalte.
  Bomen in grondophogingen, Deel 1: effecten van ophoging
  Kopinga, J. - \ 2011
  Bomen, het vakblad voor de boomverzorging 2011 (2011)16. - p. 14 - 19.
  bomen - beplantingen - fysische bodemeigenschappen - stadsomgeving - verplanten - aanslaan van het gewas - boomverzorging - trees - plantations - soil physical properties - urban environment - transplanting - crop establishment - tree care
  In 2010 heeft de auteur in opdracht van de gemeente Rotterdam een adviesrapportage opgesteld over de gevolgen van grond-ophogingen voor bomen. Bomen publiceert in twee artikelen een verkorte versie van dit rapport. In deze aflevering komen de effecten van ophogingen aan de orde; in Bomen 17 de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Op www.kpb-isa.nl is de integrale versie van het rapport beschikbaar.
  Fire effects on soil and hydrology
  Stoof, C.R. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Coen Ritsema; A.J.D. Ferreira. - S.l. : s.n. - ISBN 9789085859154 - 182
  brandgevolgen - branden - bodem - hydrologie - grondverwarming - as - fysische bodemeigenschappen - bodemwaterretentie - bodemtemperatuur - landdegradatie - erosie - fire effects - fires - soil - hydrology - soil heating - ash - soil physical properties - soil water retention - soil temperature - land degradation - erosion

  Fire can significantly increase a landscape’s vulnerability to flooding and erosion events. By removing vegetation, changing soil properties and inducing soil water repellency, fire can increase the risk and erosivity of overland flow. Mitigation of land degradation and flooding events after fire can help safeguard natural resources and prevent further economical and ecological havoc, but can benefit from an improved understanding of its drivers.
  The aim of this thesis is to improve the understanding of the effects of fire on soil and hydrology. Laboratory and field studies focus on the relation between fire, soil, vegetation and hydrology as well as the effects of scale, in order to find the drivers of post-fire flooding and erosion events. The effect of soil heating on soil physical properties is evaluated, and the above- and belowground drivers of soil heating are investigated. Furthermore, the results of a unique field experiment are presented in which the Portuguese Valtorto catchment was burned by experimental fire. The effects of fire on soil and surface properties is assessed, as well as the changes in the temporal evolution of soil water repellency, Finally, the hydrological implications are discussed. The thesis concludes with recommendations for mitigation of fire-induced land degradation; focusing on guidelines for prescribed burns, that are used to prevent fire, and on reducing runoff and erosion in burned lands where fire prevention was unsuccessful.

  Kwaliteitsdocumentatie voor de verkrijging van Status A voor de gegevens van de Staringreeks zoals opgenomen in het gegevensbestand Priapus
  Stolte, J. ; Wesseling, J.G. ; Verzandvoort, S.J.E. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1522) - 84
  bodemwater - hydrologie - fysische bodemeigenschappen - bodemporiënsysteem - permeabiliteit - meetsystemen - soil water - hydrology - soil physical properties - soil pore system - permeability - measurement systems
  De Staringreeks is een presentatie van gemeten bodemhydraulische karakteristieken. De reeks bevat gemiddelde waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken voor 36 onderscheiden boven¬gronden (18) en ondergronden (18). Deze karakteristieken vormen essentiële invoergegevens in simulatiemodellen waarbij de opslag en het transport van water en opgeloste stoffen in de onverzadigde zone van de bodem worden berekend. Dit rapport is een kwaliteitsdocumentatie van de meetgegevens die ten grondslag liggen aan de Staringreeks, en die zijn opgenomen in het nieuwe gegevensbestand Priapus.
  Compostonderzoek aan de leerstoelgroep Biologische Bedrijfssystemen, Wageningen Universiteit; thema bodemweerbaarheid
  Blok, W.J. ; Rijn, E. van; Termorshuizen, A.J. ; Volker, D. - \ 2005
  Gewasbescherming 36 (2005)5. - ISSN 0166-6495 - p. 212 - 215.
  gewasbescherming - bodemstructuur - bodemtextuur - fysische bodemeigenschappen - compost - compostering - plantenziektebestrijding - ziektepreventie - antischimmeleigenschappen - plantenziekteverwekkers - pythium - thanatephorus cucumeris - substraten - veengronden - plant protection - soil structure - soil texture - soil physical properties - composts - composting - plant disease control - disease prevention - antifungal properties - plant pathogens - pythium - thanatephorus cucumeris - substrates - peat soils
  Belangrijke redenen om te composteren zijn stabilisatie van organisch materiaal (verse organische stof stimuleert opportunistische plantenpathogenen zoals Rhizoctonia solani en Pythium-soorten), verkleining van de te transporteren hoeveelheid materiaal en doding van plantenpathogenen. Onderzoek naar de fytopathologische aspecten van composteren en composttoepassing: de afdoding van pathogenen en de verhoging van de ziektewerendheid van substraten door composttoediening
  De doorlatendheid van de bodem voor infiltratiedoeleinden; een gebiedsdekkende inventarisatie voor het Waterschap Peel en Maasvallei
  Massop, H.T.L. ; Gaast, J.W.J. van der; Kiestra, E. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1212) - 95
  permeabiliteit - infiltratie - hydraulisch geleidingsvermogen - kwel - watervoerende lagen - grondwaterstroming - fysische bodemeigenschappen - grondwater - geohydrologie - limburg - permeability - infiltration - hydraulic conductivity - groundwater - mapping - seepage - aquifers - groundwater flow - geohydrology - limburg
  In opdracht van waterschap Peel en Maasvallei is een onderzoek uitgevoerd naar de geohydrologische eigenschappen van het topsysteem. Het waterschap gebruikt deze informatie bij de beoordeling en advisering ten behoeve van infiltratievoorzieningen. Voor de beoordeling van deze voorziening zijn de doorlatendheid en de dikte van de deklaag van belang alsook het doorlaatvermogen van het onderliggende watervoerende pakket. Voor het gebiedsdekkend vaststellen van de eigenschappen is het gebied geschematiseerd in 60 eenheden op basis van bodemeigenschappen en opbouw diepere ondergrond. Aan deze eenheden is een k-waardetabel gekoppeld. Deze tabel is gebaseerd op beschikbare metingen en schattingen en aangevuld met metingen die in het kader van dit onderzoek zijn uitgevoerd. Naast k-waarden is een diktekaart van de deklaag vervaardigd op basis van bruikbare boringen. Het doorlaatvermogen van het eerste watervoerend pakket is afgeleid uit verschillende bronnen, waaronder pompproeven. Een belangrijk punt bij gebruik van de geïnventariseerde gegevens is de anisotropie van de deklaag als gevolg van het voorkomen van klei, leem of veenlagen
  Structuurbederf bij mechanische onkruidbestrijding valt mee
  Medema, P. ; Kurstjens, D.A.G. - \ 2004
  Landbouwmechanisatie 55 (2004)4. - ISSN 0023-7795 - p. 20 - 21.
  onkruidbestrijding - mechanische methoden - bodemstructuur - fysische bodemeigenschappen - bodemverdichting - mechanische bestrijding - weed control - mechanical methods - soil structure - soil physical properties - soil compaction - mechanical control
  Gekeken is naar mogelijkheden om problemen rond structuurbederf t.g.v mechanische onkruidbestrijding te verminderen of te voorkomen
  Optimale watergift na het vullen
  Amsing, J.G.M. - \ 2003
  Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 2003 (2003)5. - ISSN 1380-359X - p. 6 - 7.
  paddestoelen - compost - groeimedia - bodemwatergehalte - permeabiliteit - fysische bodemeigenschappen - bodemdichtheid - mushrooms - composts - growing media - soil water content - permeability - soil physical properties - soil density
  Verslag van onderzoek naar de oorzaken van het ontstaan van een verstoorde laag boven in de compost na het vullen van de champignoncel. Gegevens in bijgaande figuren: 1) Invloed van het vochtgehalte van doorgroeide compost op bulkdichtheid en veerkracht; 2) Sproeipatronen waarmee water op de dekaarde is aangebracht
  Soil water repellency; occurrence, consequences, and amelioration
  Ritsema, C.J. ; Dekker, L.W. - \ 2003
  Amsterdam : Elsevier - ISBN 9780444512697 - 352
  bodemwater - afstoting - bevochtigbaarheid - hygroscopiciteit - dehydratie - bodemstructuur - fysische bodemeigenschappen - hydraulisch geleidingsvermogen - soil water - repellency - wettability - hygroscopicity - dehydration - soil structure - soil physical properties - hydraulic conductivity
  Role of fauna in soil physical processes
  Vliet, P.C.J. van; Hendrix, P.F. - \ 2003
  In: Soil Biological Fertility. A key to sustainable land use in agriculture / Abbott, L.K., Murphy, D.V., Dordrecht : Kluwer Academic Publishers - ISBN 9781402017568 - p. 61 - 80.
  bodemfauna - bodemfysica - fysische bodemeigenschappen - soil fauna - soil physics - soil physical properties
  Weet wat fosfaat doet in de bodem
  Aendekerker, T. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2003
  De Boomkwekerij 16 (2003)10. - ISSN 0923-2443 - p. 9 - 10.
  houtachtige planten als sierplanten - plantenvoeding - fosfaten - bodemstructuur - fysische bodemeigenschappen - waterbergend vermogen - meting - methodologie - grondanalyse - ornamental woody plants - plant nutrition - phosphates - soil structure - soil physical properties - water holding capacity - measurement - methodology - soil analysis
  Onderzoek naar de invloed van de bodemgesteldheid (vochtniveau, bufferende vermogen van de grond, mineralisatie van organische stof) op de beschikbaarheid van fosfaat voor de plant. Gegevens in bijgaande tabel: Opgebrachte hoeveelheden bodemverbeteraars en fosfaat (P2O5) gedurende acht jaar per ha. Gegevens in bijgaande figuren: 1) Verloop van het P-AL-getal tijdens de proef met bodemverbeteraars; 2 Verloop van het Pw-getal tijdens de proef met bodemverbeteraars. Met het Pw- en P-AL-getal wordt de beschikbare hoeveelheid van fosfaat voor de plant aangegeven. Het Pw-getal zegt iets over de in water oplosbare en beschikbare fosfaat en wordt verkregen op basis van een bodemmonster met water. Het P-AL-getal geeft de in zuur oplosbare fosfaat aan
  Niet elke potgrond is hetzelfde
  Aendekerk, T.G.L. - \ 2002
  De Boomkwekerij 15 (2002)3. - ISSN 0923-2443 - p. 13 - 13.
  groeimedia - houtachtige planten als sierplanten - bodemwatergehalte - bodemeigenschappen - zuurstof - groei - fysische bodemeigenschappen - growing media - ornamental woody plants - soil water content - soil properties - soil physical properties - oxygen - growth
  Onderzoek naar de fysische eigenschappen van diverse potgrondmengsels (volumepercentages lucht en gemakkelijk beschikbaar water) en de invloed daarvan op de relatieve groei van een aantal gewassen
  Combining pedotransfer functions with physical measurements to improve the estimation of soil hydraulic properties
  Alphen, B.J. van; Booltink, H.W.G. ; Bouma, J. - \ 2001
  Geoderma 103 (2001). - ISSN 0016-7061 - p. 133 - 147.
  hydraulisch geleidingsvermogen - fysische bodemeigenschappen - modellen - nederland - bodemwater - hydraulic conductivity - soil water - soil physical properties - models - netherlands
  Einfluss mehrmaliger Belastungen auf Schwarzfleckigkeit bei Speisekartoffeln
  Molema, G.J. ; Verwijs, B.R. ; Bosma, A.H. - \ 1998
  Der Kartoffelbau 49 (1998)1/2. - ISSN 0022-9156 - p. 20 - 23.
  afwijkingen, planten - solanum tuberosum - aardappelen - oogstschade - fysische bodemeigenschappen - intern transport op landbouwbedrijven - mechanische schade - brand - plant disorders - solanum tuberosum - potatoes - crop damage - soil physical properties - intrafarm transport - mechanical damage - fire
  Onderzoek naar het ontstaan van stootblauw bij aardappelen
  Regionalization of surface flux densities and moisture indicators in composite terrain : a remote sensing approach under clear skies in Mediterranean climates
  Bastiaanssen, W.G.M. - \ 1995
  Agricultural University. Promotor(en): R.A. Feddes; M. Menenti. - Wageningen : SC-DLO - ISBN 9789054854654 - 273
  bodemwatergehalte - evaporatie - land - oppervlakten - fysische bodemeigenschappen - microklimatologie - remote sensing - toepassingen - modellen - onderzoek - soil water content - evaporation - land - surfaces - soil physical properties - microclimatology - remote sensing - applications - models - research

  The growing concern about environment has increased the number of land surface processes studies. Computer simulation models of land surface processes have been developed for a range of scales and with different levels of physical complexity. Because the interactions between soil, vegetation and atmosphere vary both spatially and temporally, regional evaporation in heterogeneous natural landscapes is difficult to predict by means of computer simulation models. Remote sensing measurements of land surface radiative properties offer however a means to indirectly measure land surface state conditions at a range of scales. A straightforward estimation of evaporation from radiative properties of the land surface is hampered by the fact that only a very few parameters of the classical flux-profile relationships can be estimated directly from remote sensing measurements. Moreover, the accuracy of surface temperature measurements necessary to solve flux-profile relationships is still poor. Inclusion of ground measurements is a possible solution, but the absence of such data on large scales and for heterogeneous land surfaces where these parameters are not measured, forms an immediate obstacle for the implementation of remote sensing algorithms.

  A Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) has been developed in a way that the need for collateral measurements is partly eliminated, a very accurate surface temperature map is no longer required (although it should be as good as possible) and a land use classification to relate surface temperature to evaporation is not needed. Each pixel is characterized by a surface hemisherical reflectance, surface temperature and a vegetation index. The methodology composes of multiple flux-profile relationships for small sub-areas. Although the concept has a physical basis, the parameters are estimated by empirical relationships, for instance a relationship between near-surface vertical air temperature difference and surface temperature forms an essential component in the estimation of the sensible heat flux density.

  The absolute surface energy balance terms are estimated on an instantaneous time basis. Temporal integration of instantaneous surface flux densities is feasible using the evaporative fraction (latent heat flux density/net available energy): The evaporative fraction remains fairly constant during daytime hours for both homogeneous and heterogeneous areas. A physical explanation for this is given. A bulk surface resistance of a heterogeneous landscape has been related analytically to canopy and bare soil evaporation resistances. Measurements in central Spain have shown that the evaporative fraction and bulk surface resistance are suitable indicators to describe areal patterns of near-surface soil water content. Although the bulk surface resistance has a distinct diurnal variation, it is much less affected by changes in net available energy and therefore preferred to describe the energy partitioning for longer time series (weeks, months).

  SEBAL has been validated with data available from regional evaporation projects in Egypt and Spain. The error of high resolution evaporative fraction estimations decreases from 20% to 10% at a scale of 1 km to 5 km respectively, The error of low resolution evaporative fraction images at a scale of 100 km is approximately 1 to 5 %. Hence, the error averages out if a larger set of pixels is considered. It is concluded that the uncertainty of evaporation in regional water balances and model studies can be substantially reduced by estimating evaporation with remote sensing measurements using the proposed SEBAL technique.

  Berijden bij verzorging bieten. Effecten op grond en gewas.
  Dooren, H.J. van; Kouwenhoven, J.K. ; Wevers, J.D.A. ; Zande, J. van de - \ 1994
  Landbouwmechanisatie 45 (1994)4. - ISSN 0023-7795 - p. 43 - 45.
  beta vulgaris - buffercapaciteit - oogstschade - fixatie - bodem - bodemverdichting - fysische bodemeigenschappen - bodemkunde - suikerbieten - machines - buffering capacity - crop damage - fixation - soil - soil compaction - soil physical properties - soil science - sugarbeet
  Reflectiemetingen aan landbouwgewassen : handleiding voor het meten van gewasreflectie, standaardlijnen voor de bepaling van bodembedekking en LAI
  Uenk, D. ; Bouman, B.A.M. ; Kasteren, H.W.J. van - \ 1992
  Wageningen : CABO-DLO (Verslag / CABO-DLO 156) - 56
  akkerbouw - veldgewassen - multispectrale beelden - remote sensing - scannen - fysische bodemeigenschappen - arable farming - field crops - multispectral imagery - remote sensing - scanning - soil physical properties
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.