Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 40

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==fytotoxiciteit
Check title to add to marked list
Plasmawater, een veelbelovend ontsmettings- en gewasbeschermingsmiddel
Quaedvlieg, William ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Lemmers, M.E.C. ; Ruijven, J.P.M. van; Kolk, J.P. van der; Slootweg, G. ; Stijger, I. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1 p.
tuinbouw - gewasbescherming - pectobacterium carotovorum - botrytis cinerea - fusarium - tomatenmozaïekvirus - gerbera - biociden - landbouwkundig onderzoek - fytotoxiciteit - corrosie - ontsmettingsmiddelen - glastuinbouw - horticulture - plant protection - tomato mosaic virus - biocides - agricultural research - phytotoxicity - corrosion - disinfectants - greenhouse horticulture
Voor dit onderzoek is gekeken of plasmawater onder laboratorium- en semi-praktijk condities verschillende soorten micro-organismen (bacteriën, schimmels en virussen) kan afdoden op het gewas. Tevens is gelet op de veiligheid voor het gewas (fyto-tox) en kas (corrosie). Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
Screening herbiciden voor toepassing na opkomst in bloembolgewassen
Bulle, A.A.E. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 79
bloembollen - onkruidbestrijding - herbiciden - fytotoxiciteit - toelating van bestrijdingsmiddelen - tests - ornamental bulbs - weed control - herbicides - phytotoxicity - authorisation of pesticides
Voor de onkruidbestrijding in de teelt van bloembollen worden na opkomst contactherbiciden toegepast. Het aantal herbiciden dat hiervoor beschikbaar is, is zeer beperkt. In dit onderzoeksproject zijn negen herbiciden onderzocht voor toepassing na opkomst. De proeven zijn gedurende twee jaar uitgevoerd in lelie, gladiool, tulp, narcis en hyacint. De keuze voor de te testen middelen is gemaakt in overleg met fabrikanten en de KAVB. Veel van de geteste herbiciden hebben al een toelating in de land- en/of tuinbouwsector. Doel van het project is het testen van de fytotoxiciteit (gewasveiligheid) van herbiciden in verschillende bloembolgewassen toegepast na opkomst, met als doel een toelating te krijgen voor de perspectiefvolle middelen. De proeven zijn uitgevoerd in de periode 2010 – 2012. Zes middelen zijn in de proeven waarin ze waren opgenomen veilig gebleken (middelen A, B, C, E, F en H). Een aantal middelen heeft in één of enkele proeven schade of opbrengstderving gegeven. Eén middel (middel G) bleek niet veilig en gaf in de meeste proeven flinke schade. In de combinaties van middelen is soms wat opbrengstderving gezien. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de middelen-(combinaties) in de verschillende gewassen en of deze middelen gewasschade hebben gegeven. Vijf van de onderzochte middelen zijn perspectiefvol voor de praktijk. Voor drie hiervan is inmiddels ook de fabrikant met onderzoek bezig om tot toelating in de bloembollen te komen. Voor de twee andere middelen zal ook bekeken worden of toelating mogelijk is. Middel H bleek bij nader inzien kieming tegen te gaan en geen dodende werking op aanwezig onkruid te hebben. Bekeken zal moeten worden of dit middel perspectief heeft voor toepassing in bloembollen.
Risico-evaluatie OCAP-CO2 vanuit Abengoa: Deskstudie
Dueck, T.A. ; Dijk, C.J. van - \ 2011
Wageningen : PRI Agrosysteemkunde/WUR Glastuinbouw (Rapport / Plant Research International 404) - 12
fytotoxiciteit - risicoschatting - evaluatie - kooldioxide - componentenanalyse - glastuinbouw - nederland - phytotoxicity - risk assessment - evaluation - carbon dioxide - component analysis - greenhouse horticulture - netherlands
Bestrijding van Phoma telephii in Sedum
Bulle, A.A.E. ; Slootweg, G. ; Hollinger, T.C. ; Breeuwsma, S.J. ; Trompert, J.P.T. - \ 2010
phoma - verkleuring - verkleuring door schimmels - bestrijdingsmethoden - fytotoxiciteit - discoloration - fungal stains - control methods - phytotoxicity
Informatieposter over de bestrijding van Phoma telephii in Sedum
Risico-evaluatie toepassing groen gas in de Nederlandse glastuinbouw
Dijk, C.J. van; Dueck, T.A. ; Burgers, W. - \ 2009
Wageningen : Plant Research International - 33
tuinbouw - teelt onder bescherming - bio-energie - biogas - duurzaamheid (sustainability) - fytotoxiciteit - risicofactoren - landbouwkundig onderzoek - kasgewassen - glastuinbouw - biobased economy - horticulture - protected cultivation - bioenergy - biogas - sustainability - phytotoxicity - risk factors - agricultural research - greenhouse crops - greenhouse horticulture - biobased economy
In deze studie worden de mogelijke risico’s die het gebruik van biogas in de glastuinbouw met zich mee kunnen brengen zo goed mogelijk in beeld gebracht. Aan de hand van de samenstellingseisen in de aansluit' en Transport' voorwaarden Gas RNB en de resultaten van biogasanalyses bij vijf verschillende vergistingprojecten is bepaald welke componenten in het gas kunnen voorkomen. Op basis de maximaal toegestane concentratie in het gas is vervolgens een schatting gemaakt van de te verwachte maximale concentratie in de kas, op plantniveau. De verhouding tussen de fytotoxiciteit van de betreffende component en de te verwachte concentratie in de kas bepaald of de component een potentieel risico vormt voor kasgewassen.
Microbial enrichment of torrefied grass fibers : a novel ingredient of potting soil
Trifonova, R.D. - \ 2008
University of Groningen. Promotor(en): J.D. van Elsas, co-promotor(en): Joeke Postma. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789036736695 - 146
groeimedia - vezels - hooi - grassen - microbiële flora - verrijking - verbeteraars - fytotoxiciteit - growing media - fibres - hay - grasses - microbial flora - enrichment - amendments - phytotoxicity
Assessment of chronic effects of n-undecane on plants
Dueck, T.A. ; Dijk, C.J. van - \ 2008
Wageningen : Plant Research International (Report / Plant Research International 204) - 24
gewassen - risicoschatting - koolwaterstoffen - fumigatie - phaseolus - brassica - solanum - plantago - fytotoxiciteit - bomen - crops - risk assessment - hydrocarbons - fumigation - phytotoxicity - trees
This report describes a study that was performed to quantify the effects of undecane on plants in order to derive no-observed-effect-concentrations (NOECs) for each plant species.
Assessment of chronic effects of 1,3,5-trimethyl-benzene (mesitylene) on plants
Dueck, T.A. ; Dijk, C.J. van - \ 2008
Wageningen : Plant Research International (Report / Plant Research International 203) - 24
fytotoxiciteit - koolwaterstoffen - fumigatie - gewassen - phaseolus - brassica - picea - trifolium - solanum - holcus - plantago - bomen - risicoschatting - phytotoxicity - hydrocarbons - fumigation - crops - trees - risk assessment
This report describes a study that was performed to quantify the effects of mesitylene on plants in order to derive no-observed-effect-concentrations (NOECs) for each plant species.
Eindrapportage ontwikkeling van analysemethoden voor substraten en bodemverbeterende middelen
Blok, C. - \ 2006
Wageningen : PPO Glastuinbouw, Wageningen UR - 7
substraten - bodemverbeteraars - erkende regelingen - europa - verontreinigingen - fytotoxiciteit - onkruiden - verteerbaarheid - kwaliteitszorg - substrates - soil conditioners - approval schemes - europe - impurities - phytotoxicity - weeds - digestibility - quality management
Dit project was gericht op het ontwikkelen van methoden om substraten en bodemverbeterende middelen fysisch, chemisch en biologisch te kunnen karakteriseren. Er is na vergelijkend onderzoek een methode gekozen voor het meten van impurities (ongewenste materialen als glas, steen, plastic en metaal) in substraat(mengsels). Verder is een belangrijke bijdrage geleverd aan het programma van CEN op het gebied van weed testing, fytotoxicity testing en bio-degradation. In 2006 zullen verschillende van deze methoden op Europees niveau worden vastgesteld (aanvaard).
A practical and low cost microbiotest to assess the phytotoxic potential of growing media and soil
Blok, C. ; Persoone, G. ; Wever, G. - \ 2006
fytotoxiciteit - biotesten - biologische technieken - groeimedia - microbiologie - phytotoxicity - bioassays - biological techniques - growing media - microbiology
A good biotest should provide the possibility to grow plants in close contact with the material to test but without interference of the physical characteristics of the latter. To achieve optimal implementation the biotest should be simple and cheap. A new microbiotest (called Phytotoxkit) has been developed to meet these demands and has been compared with a more traditional biotest
Fytotoxiciteit, nematotoxiciteit, en microbiele stabiliteit van getorreficeerd gras
Zoon, F.C. ; Kok, C.J. ; Ketelaars, J.J.M.H. - \ 2006
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 380) - 30
groeimedia - plantenresten - grassen - phragmites - vezelgewassen - fytotoxiciteit - torrefactie - growing media - plant residues - grasses - fibre plants - phytotoxicity - torrefaction
Al toxicity and plant nutrient uptake: a role for root cell walls, pH and organic chelators
Postma, J. - \ 2003
Wageningen University. Promotor(en): Willem van Riemsdijk, co-promotor(en): W.G. Keltjens. - Wageningen : S.n. - ISBN 9058089290 - 169
planten - aluminium - voedingsstoffenopname (planten) - plantenvoeding - fytotoxiciteit - wortels - celwanden - chelaatvormers - plants - aluminium - nutrient uptake - plant nutrition - phytotoxicity - roots - cell walls - chelating agents
Phytotoxicity and bioavailablity of nickel: chemical speciation and bioaccumulation
Weng, L.P. ; Lexmond, T.M. ; Wolthoorn, A. ; Temminghoff, E.J.M. ; Riemsdijk, W.H. van - \ 2003
Environmental Toxicology and Chemistry 22 (2003)9. - ISSN 0730-7268 - p. 2180 - 2187.
planten - chemische analyse - zware metalen - nikkel - toxiciteit - bodem ph - chemische speciatie - biologische beschikbaarheid - fytotoxiciteit - ecotoxicologie - plants - chemical analysis - soil ph - heavy metals - nickel - toxicity - chemical speciation - bioavailability - phytotoxicity - ecotoxicology - donnan membrane technique - soil-ph - copper toxicity - trace-metals - availability - systems - cadmium - maize
The effect of pH on the bioaccumulation of nickel (Ni) by plants is opposite when using a nutrient solution or a soil as a growing medium. This paradox can be understood if the pH effect on the bioaccumulation, on the chemical speciation in the soil solution, and on the binding to the soil of Ni are all taken into account. Using simple equations to describe the individual relationships, it is possible to quantify these effects once the relationships have been established. Increased Ni uptake leads to reduced plant dry weight production for a certain growing period. The median effective concentration (EC50) decreased from 23 to 1.7 muM Ni in the nutrient solution for pH 4.0 to 7.0, whereas the EC50 of added Ni in a sandy soil increased from 0.72 to 9.95 mmol Ni/kg soil for pH 4.7 to 6.8. Bioaccumulation, binding to the soil solid phase, and binding to the dissolved organic matter all increase with increasing pH. However, the magnitude of the effect is the least for bioaccumulation as a function of pH, causing the apparent paradox.
Explorative research into quality of slurry manure from dairy farms with different feeding strategies
Reijs, J.W. ; Meijer, W.H. ; Bakker, E.J. ; Lantinga, E.A. - \ 2003
Netherlands Journal of Agricultural Science 51 (2003)1-2. - ISSN 0028-2928 - p. 67 - 89.
rundveemest - rundveedrijfmest - stikstof - diervoedering - grasbestand - fytotoxiciteit - grassen - klavers - biotesten - melkveehouderij - cattle manure - cattle slurry - nitrogen - animal feeding - herbage - phytotoxicity - grasses - clovers - bioassays - dairy farming - cress lepidium-sativum - seed-germination - sewage-sludge - cattle feces - growth - mineralization - decomposition - netherlands - deterrents
To assess cattle slurry manure quality in relation to feeding strategy, a field experiment and a bio-assay were carried out with slurries from four dairy farming systems that used diets differing in protein content and digestibility. Several quality aspects were evaluated. In the field experiment the effects of slurry manure type on herbage rejection by grazing heifers and herbage yield on undisturbed plots under cages were studied for a grass monoculture and a grass/clover mixture. The bio-assay, consisting of a cress (Lepidium sativum L.) seed germination test, was used to study differences in phytotoxicity between the slurry types. After five weeks of undisturbed growth at equal amounts of applied inorganic nitrogen (N), the herbage yields differed statistically for the different slurries. This was probably due to immobilization of N in the case of the two slurries from farming systems in which straw was fed and used as bedding material. Herbage rejection by grazing animals was significantly shown for all slurry types and was significantly and positively correlated with the NH3/NH4 +-N content of the slurry. The slurries showed large differences in phytotoxicity to seeds and seedlings in the bio-assay. Ammonia and electric conductivity appeared to be the most important slurry parameters with inhibiting effects. The slurries with a high C/N ratio showed lowest phytotoxicity. Phytotoxicity in the cress seed germination test did not account for reduced herbage yields in the field experiment. On the contrary, when the slurries were ranked according to their phytotoxicity the order was the same as the ranking on the basis of undisturbed herbage yield. It was concluded that there is a need for other laboratory tests that show greater resemblance with what is observed in the field to assess slurry quality.
Fytotoxiciteit van biologische middelen voor de bestrijding van perenschurft (Venturia pirina)
Jong, P.F. de; Heijne, B. ; Anbergen, R.H.N. ; Buitenhuis, E. - \ 2002
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2002-11) - 56
pyrus communis - peren - plantenziekteverwekkende schimmels - venturia pyrina - biologische bestrijding - fytotoxiciteit - pears - plant pathogenic fungi - biological control - phytotoxicity
Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van LNV
Fytotoxische effecten van NeemAzal en spuitzwavel op het perenras Concorde
Simonse, J.J. ; Helsen, H.H.M. ; Anbergen, R.H.N. - \ 2002
Randwijk : PPO sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2002-29) - 26
pyrus communis - peren - pesticiden - fytotoxiciteit - pears - pesticides - phytotoxicity
Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV Projectnummer: 210201
Beoordeling van luchtkwaliteitscriteria voor bescherming van natuur : vaststellen van bruikbaarheid van luchtverontreinigingsconcentraties voor risicoschattingen met de Natuurplanner
Eerden, L.J.M. van der; Franzaring, J. ; Dobben, H.F. van - \ 2000
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 58) - 26
luchtverontreiniging - fytotoxiciteit - ozon - ecosystemen - air pollution - phytotoxicity - ozone - ecosystems
Effecten van de uitstoot van ijzergieterij Vulcanus op fruitbomen en gewassen : orientatiemeting fluoride in gras : adviesbrief
Loon, J. van - \ 2000
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 161) - 11
fruitgewassen - graslanden - fluoriden - fytotoxiciteit - fluorwaterstofzuur - luchtverontreiniging - verontreinigende stoffen - industrie - fruit crops - grasslands - fluorides - phytotoxicity - hydrofluoric acid - air pollution - pollutants - industry
Effects of herbicide vapours on non-target plants: screening of phytotoxic effects of ethofumesate and chlorpropham on wild plant species naturally growing in ditches, hedges and field boundaries
Franzaring, J. ; Kempenaar, C. ; Pikaar, P.J.J. - \ 2000
Wageningen : Plant Research International - 32
herbiciden - pesticiden - niet-doelorganismen - chloorprofam - ethofumesaat - onbedoelde effecten - fytotoxiciteit - fumigatie - gewasbescherming - afwijkingen, planten - nadelige gevolgen - luchtverontreiniging - plantengemeenschappen - onkruiden - vegetatie - herbicides - pesticides - nontarget organisms - chlorpropham - ethofumesate - nontarget effects - phytotoxicity - fumigation - plant protection - plant disorders - adverse effects - air pollution - plant communities - weeds - vegetation
Phytotoxicity of different classes of adjuvants
Ruiter, H. de; Nijhuis, E. ; Uffing, A.J.M. ; Withagen, J.C.M. - \ 1999
Wageningen : AB-DLO - 20
gewasbescherming - herbiciden - hulpstoffen - pesticiden - fytotoxiciteit - toediening op blad - tomaten - tarwe - plant protection - herbicides - adjuvants - pesticides - phytotoxicity - foliar application - tomatoes - wheat
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.