Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Verjonging in douglasbos neigt weer naar douglas
  Dekker, M. - \ 2009
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2009 (2009)1. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 22.
  houtteelt - bossen - groei - gaten in het kroondak - natuurlijke verjonging - bosbedrijfsvoering - silviculture - forests - growth - canopy gaps - natural regeneration - forest management
  Het Nederlandse bos is nog steeds voor het grootste deel gelijkjarig en weinig gemengd, zo blijkt uit metingen over de periode 2001-2005 van het Meetnet Functievervulling Bos. Bosbeleid en -beheer zijn er al decennialang op gericht om de voormalige plantagebossen op een natuurgerichte wijze om te vormen en te beheren. In het bos kom je dan ook veel natuurlijke verjonging tegen die opkomt op plaatsen waar flinke gaten in het kronendak zijn gemaakt. Verjonging die vaak mooi gemengd is. De natuur doet zijn werk na een initiële beheersmaatregel; doel bereikt dus? Uit metingen aan verjongingen in een douglasmonoculture blijkt dat in eerste instantie berk, lariks en douglasspar het goed doen, en dat grove den het van het begin af moeilijk heeft. Op langere termijn neigt deze verjonging echter weer naar douglas, tenzij flink en vaak ingegrepen wordt.
  Growth patterns, competition and coexistence in gap-phase regeneration under close-to-nature silviculture
  Dekker, M. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Frits Mohren, co-promotor(en): Jan den Ouden. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049746 - 169
  houtteelt - verjonging - groei - natuurlijke verjonging - bosbedrijfsvoering - bossen - bosbouw - bosbeleid - gaten in het kroondak - europa - silviculture - regeneration - growth - natural regeneration - forest management - forests - forestry - forest policy - canopy gaps - europe
  The dominant European forest policy objective is to create multifunctional, mixed-species and uneven-aged forests. This objective includes the nature‐oriented conversion of monospecific plantations. To reach this objective, close-to-nature silviculture is applied. This generally entails natural regeneration in canopy gaps. In the Netherlands, experience with gap-phase regeneration is limited, making it difficult to asses the effect of close-to-nature management on forest development. In this thesis, this problem is addressed by investigating species coexistence between the four dominant species that occur in naturally regenerated canopy gaps in Douglas fir forest in the Netherlands. These species are Silver birch (Betula pendula Roth.), Japanese larch (Larix kaempferi Carr.), Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Douglas fir (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco).
  During gap‐phase regeneration, saplings undergo self‐thinning. This affects species composition of the regeneration unit. Important factors in self‐thinning are species‐specific morphological growth patterns, emergent stand characteristics, the effect of stand characteristics on competitive relationships, and the effect of light availability on growth and mortality.
  Growth patterns differed between species and resulted in differences in the achieved height per unit biomass. Differences in mass‐based heights subsequently caused a vertical stratification in the regeneration unit which, in turn, affected the interspecific competition for light. However, results demonstrated a competitive response rather than a competitive effect. Surrounding saplings formed a functionally equivalent neighborhood, and target individuals responded mainly to their position in the canopy.
  Canopy position affected the radial growth of saplings. Mortality probabilities depended on radial growth, but did not differ between species despite a wide range in light demand. Scots pine did not show a relation between growth and mortality, even though it is highly responsive to light.
  Under continued autogenic development, a low-density top stratum of Silver birch and Japanese larch will develop, overtopping a declining number of Scots pine and a large number of increasingly dominant Douglas fir. This implies that Scots pine will be outcompeted by the other species, and Douglas fir will gain dominance in the future. Forest conversion by natural regeneration will therefore not lead to the desired mixed-species composition, but stands will eventually revert back to Douglas fir forest. Maintaining a diverse forest thus means the need for interventions in the early developmental stage.

  Gaten in het bosbeheer
  Wijdeven, S.M.J. ; Willems, A.J.H. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. - \ 2004
  Vakblad Natuur Bos Landschap 1 (2004)8. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 19.
  bosbouw - bosbeheer - verjonging - natuurlijke verjonging - velling - kaalslag - geïntegreerde systemen - opstandskenmerken - opstandsstructuur - opstandsontwikkeling - bossen - botanische samenstelling - bosecologie - gaten in het kroondak - soortendiversiteit - biodiversiteit - bosopstanden - geïntegreerd bosbeheer - forestry - forest administration - regeneration - natural regeneration - felling - clear felling - integrated systems - stand characteristics - stand structure - stand development - forests - botanical composition - forest ecology - canopy gaps - species diversity - biodiversity - forest stands - integrated forest management
  Pleidooi voor het toepassen van grotere gaten bij de natuurlijke verjonging van bosopstanden. In de huidige praktijk wordt geïntegreerd bosbeheer veelal ingevuld door kleinschalige ingrepen, afgestemd op het opstandsniveau. Weliswaar verhoogt dit op dit schaalniveau (de plek of de opstand) de variatie, maar het leidt tot een meer uniforme situatie op het niveau van terreindelen en de beheerseenheid. Grote verjongingsgaten hebben niet alleen een specifiek effect op de soortensamenstelling en structuur van de verjonging, maar zijn ook van belang voor andere soorten, zoals kruiden, korstmossen, reptielen, insecten, vogels en grote hoefdieren, en leveren daarmee een bijdrage aan vergroting van de biodiversiteit en de belevingswaarde
  Lianas and logging in West Africa
  Parren, M.P.E. - \ 2003
  Wageningen University. Promotor(en): Frans Bongers; Frits Mohren. - Wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789058088710 - 168
  klimplanten - houtkap - snijden - gaten in het kroondak - houtteelt - tropische bossen - bosbedrijfsvoering - bosecologie - west-afrika - climbing plants - logging - cutting - canopy gaps - silviculture - tropical forests - forest management - forest ecology - west africa
  The role of lianas in relation to logging activities is analysed in a lowland moist forest in Cameroon. Lianas are an abundant, diverse, and conspicuous growth form in nearly all tropical forests. Lianas are mostly seen as a nuisance by foresters. Cutting of liana stems is an important operation in forest management practices. Pre-harvest liana cutting is aimed at a reduction of logging damage, an improved precision of felling, an enhancement of the development of the growing tree stock and a reduction of the regrowth capacity of lianas. Lianas were very abundant: on average nearly 5000 individuals per ha of which over 100 large ones (³ 5 cm dbh). Felling gap sizes, tree mortality and damage were not significantly affected by pre-harvest liana cutting. However, this intervention significantly reduced the number of lianas and also the number of liana-infested trees in logging gaps. Cut lianas were monitored and proved that certain species were extremely vulnerable while others hardly. To avoid problems related to the negative impacts that both liana cutting and fire can have on liana species, which are vulnerable to these interventions, it is recommended to apply this treatment only selectively. Spatially, treatments should be limited to zones where lianas are heavily interfering with trees to be felled. Treatments also should be species-specific, by limiting liana cutting to those species, which cause most of the damage.
  Natuurlijke verjonging: van kleine naar grote gaten
  Wijdeven, S.M.J. ; Berg, C.A. van den; Oosterbaan, A. - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer 42 (2003)6. - ISSN 1388-4875 - p. 111 - 115.
  bossen - bosbeheer - bosbedrijfsvoering - natuurlijke verjonging - verjongingsinventarisaties - bosinventarisaties - opstandsstructuur - opstandsontwikkeling - plantensuccessie - botanische samenstelling - bosecologie - gaten in het kroondak - soortendiversiteit - bosopstanden - forests - forest administration - forest management - natural regeneration - regeneration surveys - forest inventories - stand structure - stand development - plant succession - botanical composition - forest ecology - canopy gaps - species diversity - forest stands
  Resultaten van een analyse van de natuurlijke verjonging in relatie tot de gatgrootte op 240 geïnventariseerde verjongingsplekken in naaldbossen op de hoge zandgronden. De grootte van de gaten varieerde van kleine gaten (1 maal de boomhoogte) tot vlakten van 0,5-6 ha (ontstaan na de stormen van de jaren zeventig). Onderzocht werden het stamtal van de verjonging, de aandelen van schaduwtolerante en lichteisende soorten, en de aantallen individuen per soort. Op de grote vlakten is gekeken naar de dichtheid en soortensamenstelling van de verjonging en de aanwezigheid van ruimtelijke patronen. Binnen grote gaten blijkt een grote variatie te zijn in dichtheid en in individuele en groepsgewijze mengingen van verschillende soorten
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.