Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 38

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Potentie van onderstandige douglasverjonging: kleinschalig natuurvolgend bosbeheer
  Delforterie, W. ; Ouden, J. den - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)2. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 27.
  geïntegreerd bosbeheer - natuurlijke verjonging - pseudotsuga menziesii - prijzen (competitie) - onderzoek - integrated forest management - natural regeneration - pseudotsuga menziesii - prizes - research
  De douglas is vanwege zijn snelle groei en waardevolle hout een belangrijke bron van inkomsten voor veel boseigenaren. Doordat douglaszaailingen gemakkelijk opslaan onder een dicht kronendak en veel schaduw kunnen verdragen, komt onder volwassen gedunde douglasopstanden vaak al verjonging op van douglas. Deze verjonging kan het begin zijn van een volgende generatie bos, maar het is de vraag in hoeverre deze aanvankelijk onderdrukte ondergroei kan reageren op vrijstelling. Om meer inzicht te krijgen in de potenties van deze verjonging hebben wij onderzoek gedaan naar de groei van zaailingen van douglas onder scherm en de groeireactie van deze zaailingen na (gedeeltelijke) verwijdering van het kronendak.
  90 jaar bosbouwkundige experimenten op landgoed Middachten
  Iersel, R. van; Laar, J.N. van - \ 2013
  Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)1. - ISSN 1572-7610 - p. 4 - 7.
  landgoederen - bosbouw - historische ecologie - bosbeheer - natuurbeheer - geïntegreerd bosbeheer - veluwe - gelderland - estates - forestry - historical ecology - forest administration - nature management - integrated forest management - veluwe - gelderland
  De geschiedenis van landgoedbossen is voor de meeste bezoekers onbekend. Onder begeleiding van de Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid is onderzocht hoe voormalige eigenaren en rentmeesters van landgoed Middachten het fraaie en afwisselende bos hebben gevormd, welke bosbouwkundige experimenten er zijn uitgevoerd en wat hiervan nog zichtbaar is
  The role of multiple institutions in the management of micro spring forests in Ukerewe, Tanzania
  Katani, J.Z. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Leontine Visser, co-promotor(en): Freerk Wiersum; G.C. Kajembe. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856795 - 202
  bossen - schermbossen - watervoorraden - putten - bosbedrijfsvoering - instellingen - sociale gebruiken - bosbeleid - tanzania - geïntegreerd bosbeheer - governance - forests - protection forests - water resources - wells - forest management - institutions - social customs - forest policy - tanzania - integrated forest management - governance
  Planners of development interventions often assume that natural resource use and management problems can be addressed by applying a single model for different village communities. This perspective fails to recognize the fact that villagers are not passive recipients of interventions, but that they are actively engaged in the shaping and adaptation of external law, rules, and regulations to fit locality-specific situations. Also, most institutional studies have a sectoral approach focusing on one type of natural resources only and failing to consider the mutual dependency of different resources and their users in multiple resource systems. In order to address these issues and develop a better understanding of local dynamics and differences through time and place, we need a study that recognizes the multiple resource systems and the critical role of human agency in solving resource use problems. This PhD research focuses on the use and management of water and forest as integrated resource systems to assess the process of institutional bricolage as a result of external interventions and modernization. The study includes six cases of micro spring forests on Ukerewe main Island in Lake Victoria, Tanzania, and describes the role of resource users in negotiating, transforming and adapting the newly introduced institutions to the locally existing institutional frames. Villagers usually see the management of water sources as interrelated with the management of the micro spring forest vegetation. The study demonstrates to what extend and how changes in the institutional organisation for the use and management of water sources affect the forest vegetation. Modern resource governance is usually carried out along sector lines. Results from these cases clearly underscore the need to regard water sources and forest vegetation as integrated resource systems, and to organise structural interventions accordingly, which is along inter-sector or inter-departmental lines of intervention.
  Space-born spectrodirectional estimation of forest properties
  Verrelst, J. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Michael Schaepman, co-promotor(en): Jan Clevers; B. Koetz. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856214 - 152
  bossen - bosecologie - achteruitgang, bossen - gezondheidstoestand van het bos - bosinventarisaties - remote sensing - spectrometrie - bosbedrijfsvoering - bosmonitoring - bosstructuur - nabij infrarood spectroscopie - geïntegreerd bosbeheer - forests - forest ecology - forest decline - forest health - forest inventories - remote sensing - spectrometry - forest management - forest monitoring - forest structure - near infrared spectroscopy - integrated forest management
  With the upcoming global warming forests are under threat. To forecast climate change impacts and adaptations, there is need for developing improved forest monitoring services, which are able to record, quantify and map bio-indicators of the forests’ health status across the globe. In this context, Earth observation (EO) can provide a substantial amount of up-to-date information about the biochemical and structural conditions of our forests at a local-to-global scale. Among the optical EO instruments in space, one of the most innovative instruments is the experimental Compact High Resolution Imaging Spectrometer (CHRIS) on board the PROBA-1 (Project for On Board Autonomy) satellite. CHRIS is capable of sampling reflected radiation at five viewing angles over the visible and near-infrared (VNIR) region of the solar spectrum with a relatively high spatial resolution (~17 m). The as such acquired spectrodirectional (combined multi-angular and spectroscopy) data may lead to new opportunities for space-based forest monitoring applications, yet the added value of canopy reflectance anisotropy measured over the whole VNIR spectral region is largely unknown. This is why the use of space-borne spectrodirectional data of a forested target has been investigated in this thesis.
  Terug naar het lindewoud : strooiselkwaliteit als basis voor ecologisch bosbeheer
  Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de; Muys, B. ; Ouden, J. den; Spek, T. - \ 2007
  Zeist : KNVV Uitgeverij - ISBN 9789050112666 - 72
  bosecologie - bossen - houtteelt - gemengde bossen - soortenkeuze - herstel - bosstrooisel - kwaliteit - nederland - geïntegreerd bosbeheer - ecologisch herstel - forest ecology - forests - silviculture - mixed forests - choice of species - rehabilitation - forest litter - quality - netherlands - integrated forest management - ecological restoration
  Het boek 'Terug naar het lindewoud' laat zien hoe met weinig moeite de ondergroei van Nederlandse bossen verbeterd kan worden door het aanplanten van inheemse boomsoorten met een snel afbreekbare strooisellaag. Het boek 'De natuur als bongenoot - De wereld van Heimans en Thijsse in historisch perspectief' beschrijft de ontwikkeling van de natuurbescherming van 1845 tot 2005
  Geïntegreerd bosbeheer; het onderzoek van 2002-2005
  Raffe, J.K. van; Jong, J.J. de; Olsthoorn, A.F.M. ; Oosterbaan, A. ; Wijdeven, S.M.J. - \ 2006
  Wageningen : Alterra - 56
  natuurbescherming - bosbeheer - bosbouw - bosbescherming - geïntegreerd bosbeheer - nature conservation - forest administration - forestry - protection of forests - integrated forest management
  Over geïntegreerd bosbeheer, wat het inhoudt en wat er bij komt kijken.
  Gaten in het bosbeheer
  Wijdeven, S.M.J. ; Willems, A.J.H. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. - \ 2004
  Vakblad Natuur Bos Landschap 1 (2004)8. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 19.
  bosbouw - bosbeheer - verjonging - natuurlijke verjonging - velling - kaalslag - geïntegreerde systemen - opstandskenmerken - opstandsstructuur - opstandsontwikkeling - bossen - botanische samenstelling - bosecologie - gaten in het kroondak - soortendiversiteit - biodiversiteit - bosopstanden - geïntegreerd bosbeheer - forestry - forest administration - regeneration - natural regeneration - felling - clear felling - integrated systems - stand characteristics - stand structure - stand development - forests - botanical composition - forest ecology - canopy gaps - species diversity - biodiversity - forest stands - integrated forest management
  Pleidooi voor het toepassen van grotere gaten bij de natuurlijke verjonging van bosopstanden. In de huidige praktijk wordt geïntegreerd bosbeheer veelal ingevuld door kleinschalige ingrepen, afgestemd op het opstandsniveau. Weliswaar verhoogt dit op dit schaalniveau (de plek of de opstand) de variatie, maar het leidt tot een meer uniforme situatie op het niveau van terreindelen en de beheerseenheid. Grote verjongingsgaten hebben niet alleen een specifiek effect op de soortensamenstelling en structuur van de verjonging, maar zijn ook van belang voor andere soorten, zoals kruiden, korstmossen, reptielen, insecten, vogels en grote hoefdieren, en leveren daarmee een bijdrage aan vergroting van de biodiversiteit en de belevingswaarde
  Onderzoeksmethoden geïntegreerd bosbeheer; methoden voor het bepalen van de consequenties van beheersbeslissingen
  Raffe, J.K. van; Kramer, K. ; Olsthoorn, A.F.M. ; Oosterbaan, A. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1106) - 51
  bosbedrijfsvoering - onderzoek - bosbeleid - methodologie - maatregelen - geïntegreerd bosbeheer - forest management - research - forest policy - methodology - measures - integrated forest management
  Om beheersbeslissingen te kunnen nemen, hebben beheerders inzicht nodig in de gevolgen van hun keuzen. Het betreft hier de gevolgen voor het terrein en de functievervulling en de financiële consequenties. De benodigde kennis komt deels uit onderzoek dat Alterra verricht. Om in de toekomst beter in staat te zijn dit onderzoek uit te voeren, wordt in dit rapport een overzicht gegeven van de methoden die Alterra daarbij kan gebruiken en wordt aangegeven wat de voor- en nadelen van deze methoden zijn.
  Landgoed Nederpeel, voorbeeldbedrijf voor geïntegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 936) - 21
  bosbedrijfsvoering - proefprojecten - bosbouweconomie - verjonging - dunnen - economische analyse - demonstratiebossen - nederland - geïntegreerd bosbeheer - forest management - pilot projects - forest economics - regeneration - thinning - economic analysis - demonstration forests - netherlands - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geïntegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geïntegreerd bosbeheer. Landgoed Nederpeel is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geïntegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten verschillende beheersingrepen is.
  Landgoed de Koop, voorbeeldbedrijf voor geïntegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 935) - 31
  demonstratiebossen - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - natuurlijke verjonging - economische analyse - opbrengsten - dunnen - nederland - proefprojecten - geïntegreerd bosbeheer - demonstration forests - forest management - forest economics - natural regeneration - economic analysis - yields - thinning - netherlands - pilot projects - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geïntegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geïntegreerd bosbeheer. Landgoed de Koop is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geïntegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten verschillende beheersingrepen is.
  'Boodschappen, daar heb ik geen boodschap aan': jubileum-interview met Jan Sevenster
  Ouden, J. den; Aertsen, E. - \ 2003
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 75 (2003)5. - ISSN 0028-2057 - p. 23 - 25.
  bosbeheer - bosbouw - bossen - geïntegreerd bosbeheer - forest administration - forestry - forests - integrated forest management
  Interview met Jan Sevenster, tussen 1961 en 1988 docent aan MBCS en HBCS in Velp. Gegrepen door het gedachtegoed van de 'Naturgemässe Waltwirtschaft' in Duitsland heeft hij aan de wieg gestaan van het geïntegreerd bosbeheer in Nederland
  Nieuwe vragen en nieuwe rollen voor beleid, beheer en onderzoek : verslag van het symposium van Alterra en de KNBV-studiekring op 20 september 2002
  Bartelink, H.H. ; Nijland, G.J. ; Vliet, C.J.M. van - \ 2003
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 74 (2003)1. - ISSN 0028-2057 - p. 26 - 30.
  bosbeheer - bosbeleid - natuurbescherming - overheidsbeleid - landschap - landschapsbescherming - bossen - meting - monitoring - natuur - geïntegreerd bosbeheer - forest administration - forest policy - nature conservation - government policy - landscape - landscape conservation - forests - measurement - monitoring - nature - integrated forest management
  Beleidsmakers, beheerders en onderzoekers wisselden met elkaar van gedachten over 'de positie van bos en natuur in de maatschappeliijke context'. Enkele thema's: meetnet Functievervulling; rust, ruimte en stilte; economie van het natuur-, bos- en landschapsbedrijf; geïntegreerd bosbeheer; bos en natuur in een landschappelijke context. Het gaat vooral weer over de wederzijdse relaties tussen beleid, beheer en onderzoek
  Landgoed Leeuwenburgh, voorbeeldbedrijf voor geontegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 664) - 24
  demonstratiebossen - proefprojecten - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - houtteelt - verjonging - opbrengsten - nederland - utrecht - geïntegreerd bosbeheer - demonstration forests - pilot projects - forest management - forest economics - silviculture - regeneration - yields - netherlands - utrecht - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geontegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Landgoed Leeuwenburgh is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten van verschillende beheersingrepen zijn.
  Landgoed 't Hoge Laer, voorbeeldbedrijf voor geintegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 663) - 20
  demonstratiebossen - proefprojecten - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - houtteelt - verjonging - opbrengsten - nederland - utrecht - geïntegreerd bosbeheer - demonstration forests - pilot projects - forest management - forest economics - silviculture - regeneration - yields - netherlands - utrecht - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geontegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Landgoed 't Hoge Laer is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten van verschillende beheersingrepen zijn.
  Landgoed Menthenberg, voorbeeldbedrijf voor geïntegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 662) - 23
  demonstratiebossen - proefprojecten - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - houtteelt - verjonging - opbrengsten - nederland - gelderland - geïntegreerd bosbeheer - demonstration forests - pilot projects - forest management - forest economics - silviculture - regeneration - yields - netherlands - gelderland - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geontegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Landgoed Menthenberg is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten van verschillende beheersingrepen zijn.
  Landgoed Vollenhoven, voorbeeldbedrijf voor geïntegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 661) - 23
  demonstratiebossen - proefprojecten - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - houtteelt - verjonging - opbrengsten - nederland - utrecht - geïntegreerd bosbeheer - demonstration forests - pilot projects - forest management - forest economics - silviculture - regeneration - yields - netherlands - utrecht - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geontegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Landgoed Vollenhoven is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten van verschillende beheersingrepen zijn.
  Landgoed Meindersveen, voorbeeldbedrijf voor geïntegreerd bosbeheer
  Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Wijk, M.N. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 660) - 30
  proefprojecten - bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - opbrengsten - verjonging - houtteelt - nederland - demonstratiebossen - drenthe - geïntegreerd bosbeheer - pilot projects - forest management - forest economics - yields - regeneration - silviculture - netherlands - demonstration forests - drenthe - integrated forest management
  Met het landelijke netwerk voorbeeldbedrijven voor geontegreerd bosbeheer stimuleert de overheid particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Landgoed Meindersveen is een van die voorbeeldbedrijven. Op de voorbeeldbedrijven binnen het landelijke netwerk worden voorbeeldobjecten aangelegd waarop wordt geëxperimenteerd met de beheersvorm geontegreerd bosbeheer. Het beheer op het landgoed is enkele jaren gemonitord. Daarnaast is aan de hand van een aantal voorbeeldobjecten gedemonstreerd hoe met specifieke beheersvragen om kan worden gegaan en wat de effecten van verschillende beheersingrepen zijn.
  Geïntegreerd bosbeheer: de discussie woedt voort
  Baaij, G.B.J. de; Hendriks, J.L.J. ; Ouden, J. den - \ 2002
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 1974 (2002)2. - ISSN 0028-2057 - p. 2 - 6.
  bosbeheer - bosbedrijfsvoering - bosbouw - bossen - meervoudig gebruik - verjonging - natuurlijke verjonging - natuurbescherming - geïntegreerd bosbeheer - forest administration - forest management - forestry - forests - multiple use - regeneration - natural regeneration - nature conservation - integrated forest management
  Kritiek van bosdeskundigen op het boek 'Geïntegreerd bosbeheer. Praktijk, voorbeelden en achtergronden' (J.L. van der Jagt et al., 2000, EC-LNV nr. 50). Geïntegreerd bosbeheer (het streven naar multifunctionele bossen) wordt geheel beschreven in de polariteit van natuur en houtproductie, terwijl een bredere invalshoek gerechtvaardigd is. Het concept wordt aardig neergezet, maar er zijn onvoldoende praktische aanknopingspunten voor de professionele bosbeheerders door het ontbreken van gedetailleerde proceskennis
  Schitterend fata morgana of zompig poldermodel? : boek Geïntegreerd bosbeheer
  Olsthoorn, A. ; Wijk, M.N. van - \ 2001
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 73 (2001)3. - ISSN 0028-2057 - p. 11 - 14.
  bosbeheer - bosbedrijfsvoering - bedrijfsvoering - bossen - bosbouw - belevingswaarde van bossen - bosrecreatie - natuurbescherming - meervoudig gebruik - hout - productie - houtteelt - natuur - geïntegreerd bosbeheer - forest administration - forest management - management - forests - forestry - amenity value of forests - forest recreation - nature conservation - multiple use - wood - production - silviculture - nature - integrated forest management
  Over functies van het bos (productie, natuur, beleving/recreatie) bij geïntegreerd bosbeheer, en hoe met beheersingrepen verschillende accenten gelegd kunnen worden in de functievervulling van het geïntegreerde bos. Uitgebreide boekbespreking
  5 jaar voorbeeldbedrijven geïntegreerd bosbeheer in Gelderland : na 5 jaar monitoring alle vragen beantwoord? : bijlage : beschrijving van de voorbeeldbedrijven
  Wijk, M.N. van; Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 338) - 99
  bosbedrijfsvoering - bosbouweconomie - demonstratiebossen - verjonging - opbrengsten - zaailingen - monitoring - nederland - gelderland - geïntegreerd bosbeheer - forest management - forest economics - demonstration forests - regeneration - yields - seedlings - monitoring - netherlands - gelderland - integrated forest management
  Met het project 'Stimulering Geïntegreerd bosbeheer Gelderland' stimuleert de provincie Gelderland particulieren en gemeentelijke boseigenaren om over te schakelen op de beheersvorm geïntegreerd bosbeheer. Onderdeel van dit project is het opzetten van een netwerk van voorbeeldbedrijven waarop de beheersvorm geïntegreerd bosbeheer wordt toegepast. Deze rapportage betreft de resultaten van 5 jaar monitoring op de voorbeeldbedrijven. Er is gemonitord op bedrijfsniveau en op opstandsniveau (voorbeeldobjecten). De monitoring op bedrijfsniveau geeft inzicht in de verandering van het beheer en de invloed daarvan op het bedrijfsresultaat kort na invoering van geïntegreerd bosbeheer. De voorbeeldobjecten demonstreren de toepassing van verschillende beheersmaatregelen, de effecten ervan en de kosten die ermee gemoeid zijn.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.