Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 143

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Circulaire economie in de landbouw : een overzicht van concrete voorbeelden in Nederland
  Smits, M.J.W. ; Linderhof, V.G.M. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Rapport LEI 14-119) - 12
  kringlopen - bedrijfssystemen - landbouw - economische ontwikkeling - recycling - geïntegreerde bedrijfssystemen - veehouderij - biobased economy - cycling - farming systems - agriculture - economic development - recycling - integrated farming systems - livestock farming - biobased economy
  In deze paper worden vier inspirerende voorbeelden van circulaire productieprocessen in Nederland beschreven en geanalyseerd. De centrale vraag daarbij is hoe de circulaire economie kan bijdragen aan instandhouding van het natuurlijk kapitaal. Het natuurlijk kapitaal omvat zowel grondstoffen als biodiversiteit.
  Project Kleinschalige bioraffinage : Inventarisatie innovatieve digestaatverwerking in combinatie met teelt aquatische biomassa - Beschrijving teeltsystemen en monitoringsplan
  Dijk, W. van; Hoeksma, P. ; Weide, R.Y. van der - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV (Deliverables D5.7) - 16
  teeltsystemen - algenteelt - lemna - digestaat - mineralen - plantenvoeding - melkveehouderij - geïntegreerde bedrijfssystemen - voer - biomassa productie - biobased economy - aquatische biomassa - cropping systems - algae culture - lemna - digestate - minerals - plant nutrition - dairy farming - integrated farming systems - feeds - biomass production - biobased economy - aquatic biomass
  Aquatische teelten (o.a. algen, eendenkroos) staan op dit moment volop in de belangstelling. Eén van de factoren voor een voldoende groei is de nutriëntenvoorziening. Uit oogpunt van duurzaamheid en het sluiten van kringlopen is er een voorkeur voor mest(producten) of afvalwater als nutriëntenbron. Naast technische beperkingen (o.a. troebelheid) zijn er ook wettelijke aspecten die de aandacht behoeven bij toepassing van deze nutriëntenbronnen. Dit betreft zowel de mestwetgeving als toelatingseisen voor gebruik als veevoer. Binnen het werkpakket aquatische biomassa van de TKI kleinschalige bioraffinage is nagegaan welke oplossingen mogelijk zijn en welke informatie hiervoor nodig is. Dit doen we aan de hand van twee lopende pilots: algenteelt bij bedrijf Kelstein en eendenkroosteelt bij bedrijf Algaecom. In dit rapport worden de productiesystemen en de monitoringsplannen beschreven.
  Global asessment of manure management policies and practices
  Teenstra, E.D. ; Vellinga, Th.V. ; Aktasaeng, N. ; Amatayaku, W. ; Ndambi, A. ; Pelster, D. ; Germer, L. ; Jenet, A. ; Opio, C. ; Andeweg, K. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research report 844) - 33
  mestbeleid - dierlijke meststoffen - veehouderij - best management practices - geïntegreerde bedrijfssystemen - azië - afrika - latijns-amerika - manure policy - animal manures - livestock farming - best management practices - integrated farming systems - asia - africa - latin america
  The Livestock and Manure Management Component (LMMC) of the CCAC Agriculture Initiative supports integrated manure management practices by increasing knowledge and awareness, removing barriers to action and enhancing practice change. This Global Assessment report provides an overview of manure policies and an in-depth assessment of on-farm manure management practices in three regions: Asia, Africa and Latin America.
  Naar een meer duurzame, gezonde en natuurlijke teelt van zachtfruit : Verslag van een verkenning naar meer duurzame, milieuvriendelijke en gezonde teelt van zachtfruit op bedrijfsniveau
  Wijk, C.A.P. van; Heijerman-Peppelman, G. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV - 45
  fruitteelt - geïntegreerde bedrijfssystemen - gewasbescherming - rode aalbessen - kruisbessen - aardbeien - duurzaamheid (sustainability) - bemesting - teeltsystemen - fruit growing - integrated farming systems - plant protection - red currants - gooseberries - strawberries - sustainability - fertilizer application - cropping systems
  Verkenning naar meer duurzame, milieuvriendelijke en gezonde teelt van zachtfruit op bedrijfsniveau.
  Integrated aquaculture-agriculture in Egypt : towards more efficient use of water resources : workshop report
  Heijden, P.G.M. van der - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR, Centre for Development Innovation - 13
  aquacultuur - watervoorraden - integraal waterbeheer - watergebruik - visproductie - geïntegreerde bedrijfssystemen - egypte - aquaculture - water resources - integrated water management - water use - fish production - integrated farming systems - egypt
  Results of recent studies, research and practical experiences from Egypt and abroad with forms of aquaculture that use water en nutrients more efficiently than common pond culture were discussed at a workshop held in Cairo (April 21, 2011). The presentations include the results of a study undertaken on four Egyptian integrated aquaculture – agriculture farms where water use, effluent water quality, fish harvest and revenue from crop and fish sales in 2010 were monitored.
  Perspectieven rijpaden bedrijfseconomische consequenties
  Klooster, A. van der; Wekken, J.W. van der; Haagsma, W.K. - \ 2010
  biologische landbouw - economische haalbaarheid - grondbewerking - geïntegreerde bedrijfssystemen - rijpadensysteem - vollegrondsteelt - organic farming - economic viability - tillage - integrated farming systems - controlled traffic farming - outdoor cropping
  Poster met informatie over onderzoek met als doel het berekenen van de economische haalbaarheid van telen in onbereden grond, door middel van een systeem met vaste rijpaden in het seizoen, op biologische en geïntegreerde bedrijven.
  Dynamics of sustainability in integrated agriculture : aquaculture systems in the Mekong Delta
  Phong, L.T. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Akke van der Zijpp, co-promotor(en): Henk Udo; M.E.F. van Mensvoort; L.Q. Tri. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856627 - 144
  aquacultuur - duurzaamheid (sustainability) - bedrijfssystemen - dierlijke productie - vietnam - duurzame landbouw - geïntegreerde bedrijfssystemen - aquaculture - sustainability - farming systems - animal production - vietnam - sustainable agriculture - integrated farming systems
  Key words: Mekong Delta; IAA; ECOPATH; Nutmon; LCA; environmental impact; sustainability

  In the Mekong Delta (MD), intensification and modernization of crop, fish and livestock production causes concern about sustainable use of natural resources. The objectives of this research were to understand the driving forces for changes in farming practices, and to quantify and evaluate agro-ecological attributes, nutrient balances, and environmental impacts in Integrated Agriculture-Aquaculture (IAA) systems. Three districts differing in cropping patterns and intensity of fish culture were selected for this study: a rice-based and high input fish system (R-HF) in O Mon district, a rice-based and medium input fish system (R-MF) in Tam Binh district, and an orchard-based and low input fish system (O-LF) in Cai Be district. Two surveys (2002 and 2004), covering 90 households, were carried out to analyse drivers for changes in IAA systems. Another survey was conducted at the end of the study to evaluate the awareness of farmers on sustainability issues. One extra survey (2005) was conducted to analyse the impact of the Avian Influenza (AI) outbreak on livelihoods. Eleven farms were selected for detailed monitoring of inputs, outputs and internal bio-resource flows of rice, fruits, vegetables, pigs, poultry, and fish over a period of two years (2002-2004). The agro-ecological attributes of the selected farms were quantified using ECOPATH. The adapted Nutmon (Nutmon-Asia) model was used to quantify soil nutrient balances. A detailed cradle-to-farm-gate life cycle assessment (LCA) was performed to assess the integral environmental impact of IAA farming. The policy of economic liberalization, introduction of modern rice varieties, increasing market demands, and natural disasters were main drivers for changes in IAA farming systems. Well-off farmers tended to intensify their farming practices, whereas the poorer farmers tended towards diversification to safeguard their livelihoods and avoid risks. The ECOPATH, Nutmon-Asia and LCA modelling approaches proved complementary in analysing agro-ecological performances, identifying ecological sustainability issues, and quantifying sustainability indicators at farm and farming system level. The 19 agro-ecological attributes, quantified by ECOPATH, were combined into four sustainability factors: Productivity-Efficiency, Diversity, Maturity, and Aquaculture Integration. Rice-based farms (R-HF and R-MF) were more efficient and productive than the orchard-based farms (O-LF) and recycled nitrogen more intensively within the farm. Productivity-Efficiency was directly related to sustainability of farms. A high farm output in relation to external input use could be achieved both by farms with low external input use and by farms with a relatively high external input use. Soil nutrient balances are important indicators of nutrient use efficiency of farming systems. The Nutmon-Asia results showed that all farms in the three systems had positive nutrient balances of nitrogen, phosphorus and potassium. A negative potassium balance was found in the rice fields of all three systems. Improvements of the nutrient balances can start by lowering the quantity of fertilizers applied. LCA was used to quantify the use of resources and environmental emissions per kcal and kg farm product, and per farm. Land use and energy use per kcal farm product did not differ among the three systems. However, global warming potential (GWP), eutrophication potential (EP), and acidification potential (AP) per kcal farm product were higher in O-LF than in R-HF and R-MF, mainly due to the low calorie content of the two main products, fruits and vegetables, and the small fish yield in O-LF. One kg of fish produced in O-LF farms showed a higher land use, energy use, GWP, EP, and AP than the average kg of fish produced in the other two systems. Overall, rice and pigs were the main contributors to the environmental impact of food production in the MD. Excessive and inefficient use of fertilizers, and CH4 emission from the paddy fields contributed most to the environmental impact in rice production, whereas the use of external feeds contributed most to the impact in pigs. The IAA farmers profited from their flexibility and diversity in farming activities during the period of the AI outbreaks. Farmers were more concerned about social than economic and ecological sustainability issues. The O-LF system scored less on some of the ecological sustainability issues and the O-LF farmers were also less aware of the importance of these issues. Intensification of farming practices will continue. For enhancing nutrient recycling on the farms, emphasis should be on maintaining traditional sustainable farm practices, such as re-use of crop and animal wastes within the farm and integrating fish ponds and using of pond sediment as crop fertilizer. Research, development and extension services should pay attention to strategies for increasing resilience of IAA systems in the MD, by focusing on reducing external farm inputs and improving farm nutrient management. In the MD the demands for animal protein will increase. Stimulation of aquaculture seems more appropriate than stimulation of pig and poultry production, seeing that the environmental impacts per kg protein for fish were lower than for pigs and poultry.


  Sluiten van stofstromen tussen glastuinbouw en varkenshouderij : een nieuwe samenwerking voor wederzijds profijt en duurzaam produceren, waarin solitaire kleinschalige bedrijven hun CO2 en energie kringlopen sluiten
  Staalduinen, Jan van; Verkerke, W. ; Weel, P.A. van - \ 2010
  Venlo : Wageningen UR Glastuinbouw/Wageningen UR Livestock Research
  bloementeelt - varkenshouderij - energie-uitwisseling - verwarmingssystemen - milieubeheersing - duurzaamheid (sustainability) - glastuinbouw - geïntegreerde bedrijfssystemen - floriculture - pig farming - energy exchange - heating systems - environmental control - sustainability - greenhouse horticulture - integrated farming systems
  Het koppelen van varkenshouderijen en glastuinbouwbedrijven levert bedrijfseconomische en maatschappelijke voordelen op. Voordelen die groot genoeg lijken om de mogelijkheden van dergelijke bedrijfsclusters serieus te verkennen.
  Sluiten van stofstromen tussen glastuinbouw en varkenshouderij : de haalbaarheid van een nieuwe samenwerking voor wederzijds profijt en duurzaam produceren : verslag van de workshop GlasVarken
  Verkerke, W. ; Weel, P.A. van; Eijk, O.N.M. van - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 307) - 26
  varkenshouderij - varkens - tuinbouw - energie-uitwisseling - bloementeelt - duurzaamheid (sustainability) - glastuinbouw - geïntegreerde bedrijfssystemen - pig farming - pigs - horticulture - energy exchange - floriculture - sustainability - greenhouse horticulture - integrated farming systems
  Verslag van een workshop, die werd gehouden in het Greenporthuis in Venlo, waarin is onderzocht of een koppeling is te realiseren tussen tuinbouwkas en varkenssector. Deze koppeling kan in potentie grote voordelen bieden. In de praktijk komt hiervan echter nog niet veel terecht
  Integrated Assessment of Agriculture and Sustainable Development: Setting the Agenda for Science and Policy (AgSAP 2009)
  Ittersum, M.K. van; Wolf, J. ; Laar, H.H. van - \ 2009
  Wageningen : Wageningen University and Research Centre - ISBN 9789085854012 - 558
  landbouw - duurzaamheid (sustainability) - bedrijfssystemen - beoordeling - landgebruik - geïntegreerde bedrijfssystemen - agriculture - sustainability - farming systems - assessment - land use - integrated farming systems
  Strategieën voor duurzaam bodemmanagement : ervaringen uit de biologische landbouw
  Zanen, M. - \ 2008
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 25 p.
  biologische landbouw - akkerbouw - bodembeheer - milieubeheer - bedrijfssystemen - mest - innovaties - boomteelt - geïntegreerde bedrijfssystemen - bemesting - bodemkwaliteit - organic farming - arable farming - soil management - environmental management - farming systems - manures - innovations - arboriculture - integrated farming systems - fertilizer application - soil quality
  Vele wegen leiden naar een duurzamer beheer van de bodem. Voor elk bedrijf is dé duurzame strategie een andere, voortkomend uit een andere visie, leidend tot andere keuzes in de bedrijfsvoering. De vijf strategieën die in deze brochure centraal staan geven mogelijkheden aan voor rendabele akkerbouwsystemen met beperkte druk op het milieu en veelal een positief effect op de opbouw van bodemvruchtbaarheid en op de klimaatdoelstellingen zoals het behoud van organische stof in de bodem.
  Spelend leren over multifunctionele landbouw
  Noorduyn, L. - \ 2008
  Syscope Magazine 2008 (2008)18. - p. 8 - 9.
  ondernemerschap - multifunctionele landbouw - geïntegreerde bedrijfssystemen - entrepreneurship - multifunctional agriculture - integrated farming systems
  Kennis maken met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de multifunctionele landbouw; ruim vijf - honderd jonge agrariërs deden dat door het Groot Agrarisch Kansenspel te spelen. Vooral de verba - zing over de opbrengsten van de activiteiten is groot. Een verslag van één van de bijeenkomsten.
  Innovatieprojecten: zijn we op de goede weg? Lange-termijndoorbraken of korte-termijnsuccessen?
  Wijnands, F.G. ; Jansma, J.E. - \ 2008
  Syscope Magazine zomer 2008 (2008)17. - p. 31 - 35.
  evaluatie - systeeminnovatie - geïntegreerde bedrijfssystemen - evaluation - system innovation - integrated farming systems
  Na drie veldjaren wilde LNV graag weten of de innovatieprojecten open teelten het beoogde perspectief geven op essentiële doorbraken naar een duurzamere teelt. De projecten mochten zichzelf de maat nemen. Maar hoe laat je zien hoe projecten op de lange termijn scoren? In de tussenevaluatie van het innovatieproject De smaak van morgen is daarvoor een oplossing gevonden.
  Towards sustainable soy : an assessment of opportunities and risks for soybean production based on a case study Brazil
  Berkum, S. van; Bindraban, P.S. - \ 2008
  The Hague : LEI Wageningen UR (Report / LEI : Research area 1, International policy ) - ISBN 9789086152742 - 99
  agrarische economie - sojabonen - landbouwproductie - hulpbronnenbeheer - natuurlijke hulpbronnen - duurzaamheid (sustainability) - latijns-amerika - brazilië - landgebruik - ontwikkelingslanden - geïntegreerde bedrijfssystemen - agricultural economics - soyabeans - agricultural production - resource management - natural resources - sustainability - latin america - brazil - land use - developing countries - integrated farming systems
  This study investigates opportunities for and implications of expanding soybean production in developing countries. Increasing soybean production is expected to take place mainly in Latin America. However the international community is increasingly concerned about managing the natural resources in this region. Within the Round Table of Responsible Soy (RTRS) an international dialogue has started to secure that current soybean production and its future expansion is carried out within a sustainable framework. Within the context of this RTRS the study evaluates the compliance of current soybean production in Latin American countries to the sustainability aspects based on the Brazilian case. The research shows that soybean cultivation is embedded in a complex land use system that hampers quick fixes to evolve towards more sustainable production, but also inherit interesting opportunities for the development of integrated soybased production systems
  Designing complex and sustainable agricultural production systems: an integrated and reflexive approach for the case of table egg production in the Netherlands
  Groot Koerkamp, P.W.G. ; Bos, A.P. - \ 2008
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 55 (2008)2. - ISSN 1573-5214 - p. 113 - 138.
  pluimveehouderij - innovaties - dierlijke productie - eierproductie - kippen - productiestructuur - agrarische productiesystemen - geïntegreerde bedrijfssystemen - poultry farming - innovations - animal production - egg production - fowls - production structure - agricultural production systems - integrated farming systems - laying hens - poultry production - behavioral needs - outdoor runs - welfare
  The poultry sector in the Netherlands is confronted with the EU ban on conventional cages, the public debate on the welfare of hens in furnished cages, the limited perspectives of currently used more welfare-friendly single- or multi-tiered systems (either indoor or outdoor), and with questions about the natural behaviour of animals and the robustness of current production systems. To arrive at new and sustainable husbandry systems for laying hens a new design approach was developed and applied. The work-scheme of the approach consisted of four phases: (1) collecting information and network building, (2) a thorough analysis of problems followed by making strategic choices, (3) developing a structured design, and (4) reporting and communication. The approach incorporated interdisciplinary and multi-stakeholder interactive methods, integrating scientific and tacit knowledge. The main results of the study were (1) a Brief of Requirements for the laying hen, the farmer and the citizen/consumer as key players in a sustainable development, and (2) two new attractive and feasible husbandry concepts for future egg production. The approach succeeded in identifying the underlying needs and requirements of actors, bridging the gap between seemingly conflicting requirements and stimulating new initiatives towards sustainable development.
  Omschakelen naar geïntegreerde of biologische teelt - motieven en randvoorwaarden
  Lauwere, C.C. de; Buck, A.J. de; Smit, A.L. ; Buurma, J.S. ; Drost, H. ; Prins, H. ; Theuws, L.W. - \ 2008
  conversie - biologische landbouw - bedrijfsvoering - motivatie - geïntegreerde bedrijfssystemen - conversion - organic farming - management - motivation - integrated farming systems
  Posterpresentatie. Onderzoek naar het omschakelen naar geïntegreerde of biologische teelt
  Nutriënten waterproof
  Haan, J.J. de - \ 2007
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 2
  bedrijfssystemen - biologische landbouw - voedingsstoffen - emissie - waterbeheer - waterverontreiniging - oppervlaktewater - grondwaterverontreiniging - geïntegreerde bedrijfssystemen - systeeminnovatie - farming systems - organic farming - nutrients - emission - water management - water pollution - surface water - groundwater pollution - integrated farming systems - system innovation
  Factsheet. Nutriënten Waterproof is gericht op het ontwikkelen en testen van bedrijfssystemen in de open teelten met een minimale nutriëntenemissie. Het onderzoek vindt plaats op PPO proefbedrijf in Vredepeel in opdracht van het ministerie van LNV en richt zich zowel op de biologische als de geïntegreerde teelt. Nutriënten Waterproof is in 2004 gestart en loopt tot en met 2009.
  Evaluation of economic and environmental performance of two farm household strategies: diversification and integration : conceptual model en case studies
  Langeveld, J.W.A. ; Rufino, M.C. ; Hengsdijk, H. ; Ruben, R. ; Dixon, J. ; Verhagen, A. ; Giller, K.E. - \ 2007
  Wageningen : C.T. de Wit Graduate School for Production Ecology & Resource Conservation (PE&RC) (Quantitative approaches in systems analysis 29) - 114
  bedrijfssystemen - duurzaamheid (sustainability) - hulpbronnenbehoud - systeemanalyse - diversificatie - kringlopen - geïntegreerde bedrijfssystemen - agro-ecosystemen - farming systems - sustainability - resource conservation - systems analysis - diversification - cycling - integrated farming systems - agroecosystems
  Resultaten geïntegreerd systeem 2006
  Geel, W.C.A. van; Haan, J.J. de - \ 2007
  Lelystad : PPO AGV (Informatieblad Nutriënten Waterproof 11)
  akkerbouw - teeltsystemen - geïntegreerde systemen - zandgronden - rotaties - voedingsstoffen - gewaskwaliteit - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - proeven op proefstations - preien - allium porrum - lilium - lelies - geïntegreerde bedrijfssystemen - vollegrondsteelt - arable farming - cropping systems - integrated systems - sandy soils - rotations - nutrients - crop quality - sustainability - innovations - station tests - leeks - allium porrum - lilium - lilies - integrated farming systems - outdoor cropping
  Het project Nutriënten Waterproof (NWP) richt zich op de ontwikkeling van duurzame bedrijfssystemen op zandgrond met een minimaal verlies van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater én een goede opbrengst en kwaliteit van de gewassen. Om dit te bereiken worden diverse innovatieve maatregelen op semi-praktijkschaal beproefd in vier bedrijfssystemen op PPO-proefbedrijf Vredepeel. Dit infoblad beschrijft de resultaten van het geïntegreerde systeem: een akkerbouwrotatie met prei en lelie erin
  Using fuzzy logic models to reveal farmers' motives to integrate livestock, fish, and crops
  Bosma, R.H. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Johan Verreth, co-promotor(en): Henk Udo; J. van den Berg; U. Kaymak. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085047803 - 144
  boeren - motivatie - vage logica - simulatiemodellen - besluitvorming - veehouderij - visteelt - landbouwplantenteelt - vietnam - geïntegreerde bedrijfssystemen - farmers - motivation - fuzzy logic - simulation models - decision making - livestock farming - fish culture - crop husbandry - vietnam - integrated farming systems
  Rural extension services have changed paradigm and shifted to more participatory approaches, whereas in common mathematical models of farming systems, farmers’ motivation is solely represented by ‘utility maximisation’. While globally, farmers specialise, in Vietnam the rice-based systems have diversified into more sustainable integrated agriculture–aquaculture. We gathered data from 144 farms in six villages in two ecological zones of the Mekong Delta, Vietnam. Using the livelihood framework we conceptualised farmers’ decision-making in a fuzzy logic model that can deal with subjective linguistic statements through ‘if–then’ rules. The desire to improve livelihoods and diet, mainly for their children’ well-being was the farmers’ main motive for diversification. Livestock, including fish, was essential in the expansion and accumulation stages of the nuclear families’ life-course having five stages. In 10 recursive steps we developed a model of farmers’ decision-making in a transparent hierarchical tree composed of several Mamdani-based inference systems, each with its rule base. Model conceptualisation, variables selection, model structuring, and definition of linguistic values, membership functions and rule base were based on a first set of data that was completed before calibration. In a pilot, the simulation of the frequency distribution of four fish-production systems was good, but classification of individual farmers was poor. Using composed variables for land, water, labour and capital decreased the fuzziness of the inference in this pilot model. In a more elaborated three-layer model, the whole farm composition was simulated using variables for the production factors, farmers’ appreciation of prices, farmer’s know-how of 10 activities, operational variables of social motives for integration and diversification as well as for risk-taking behaviour and for rice food security. Model’s classification of individual farmers in the delta was good for the land-based activities but poor for the livestock activities. A test on the hill farmers’ dataset showed that the model was context-specific. The model’s sensitivity to the social variables determining diversification and integration was of the same magnitude as its sensitivity to product’s prices and farmer’s know-how, but smaller than its sensitivity to labour, capital and land endowment. We conclude that farmers’ decision-making can be simulated using a fuzzy logic model. In the Mekong Delta farm diversification and integration are driven by labour, income, homestead area, number of young children, index of integration, household life-course, and level of education and age of the household head, in decreasing order. The choice of a component depends on the household’s assets and specific know-how, and on marketability. Farm models that do not include family-related motivations might be less reliable than generally suggested.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.