Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 89

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Met Hoofd Hart en Handen
  Adelhart Toorop, R.L. de; Veluw, C. van - \ 2016
  Ekoland 2016 (2016)10. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
  biologische landbouw - agrarisch onderwijs - bedrijfssystemen - modelleren - agrarische bedrijfsvoering - geitenhouderij - organic farming - agricultural education - farming systems - modeling - farm management - goat keeping
  Wageningen is een van de weinige plekken in Europa waar een masterprogramma Organic Agriculture wordt aangeboden. Hoewel het binnen WUR een van de meest praktische opleidingen is, wordt het gros van de kennis binnen de collegezalen overgedragen. In het vak ‘Analyse en Ontwerp van Biologische Bedrijfssystemen’ verdiepen studenten zich in de zomer vier weken lang in de praktijk van de boeren van een biologisch bedrijf.
  Verschillende opinies over verspreiding Q-koorts
  Sikkema, A. ; Hermans, C.M.L. - \ 2015
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)17. - ISSN 1389-7756 - p. 8 - 8.
  q-koorts - ziektedistributie - geitenhouderij - schapenhouderij - coxiella burnetii - diergezondheid - mest - q fever - disease distribution - goat keeping - sheep farming - coxiella burnetii - animal health - manures
  Onderzoekers hebben verschillende meningen over een mogelijke oorzaak van de Q-koorts epidemie in 2008 en 2009. Centrale vraag is of het transport van besmette mest hier aan heeft bijgedragen.
  Voederbomen in trek
  Eekeren, N.J.M. van; Luske, B.L. ; Vonk, M. ; Anssems, E. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)1. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
  melkveehouderij - geitenhouderij - schapenhouderij - melkveevoeding - geitenvoeding - schapenvoeding - bomen als veevoer - herkauwersvoeding - mineralenopname - sporenelementen - dairy farming - goat keeping - sheep farming - dairy cattle nutrition - goat feeding - sheep feeding - fodder trees - ruminant feeding - mineral uptake - trace elements
  Bladeren en twijgen van bomen en struiken hebben potentie in het rantsoen van koeien, geiten en schapen, omdat ze een aanvullende bron zijn van eiwit, mineralen en sporenelementen. Daarnaast bevatten veel bomen secundaire plantenstoffen die een positief effect kunnen hebben op de vertering en de gezondheid van herkauwers. In het Praktijknetwerk Voederbomen en Functioneel Landgebruik (www.voederbomen.nl) is de inpasbaarheid van voederbomen op melkveebedrijven getest.
  Paratuberculose in de melkgeitenhouderij : van literatuurscan naar innovatief onderzoek
  Lievaart-Peterson, K. ; Antonis, A.F.G. ; Vellema, P. ; Luttikholt, S. ; Willemsen, P.T.J. ; Schuiling, E. ; Koets, A. ; Bokma-Bakker, M.H. - \ 2014
  paratuberculose - herkauwers - melkproducerende dieren - geiten - geitenhouderij - diergezondheid - ziektebestrijding - dierziektepreventie - paratuberculosis - ruminants - milk yielding animals - goats - goat keeping - animal health - disease control - animal disease prevention
  De besmettelijke ziekte paratuberculose komt vooral voor bij herkauwers. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) schat dat ongeveer 80 procent van de Nederlandse commerciële melkgeitenbedrijven met de infectie te maken heeft. De ziekte kan op bedrijven tot belangrijke bedrijfseconomische schade leiden, vooral door melkproductieverlies, een verhoogde uitval en vervroegde vervanging. Beheersing van van deze aandoening om de bedrijfseconomische en de welzijnsschade terug te dringen is het doel. Het project ‘Paratuberculose in de melkgeitenhouderij’ geeft die beheersing een nieuwe impuls.
  Emissies van stof en ziektekiemen uit melkgeitenstallen: aanvullende metingen = Emissions of dust and pathogens from goat houses: additional measurements
  Aarnink, A.J.A. ; Roest, H.I.J. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Arkel, M.C. van; Hol, J.M.G. ; Mosquera Losada, J. ; Ogink, N.W.M. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 712) - 34
  geiten - geitenhouderij - huisvesting, geiten - stof - bacteriën - q-koorts - coxiella burnetii - ammoniakemissie - stankemissie - methaan - distikstofmonoxide - emissie - goats - goat keeping - goat housing - dust - bacteria - q fever - coxiella burnetii - ammonia emission - odour emission - methane - nitrous oxide - emission
  Emissions of dust, pathogens and gases have been measured in two goat houses during the summer and autumn. Coxiella burnetii, the bacteria responsible for Q-fever, could be detected in a number of dust samples.
  Enhancing food security in Northern Ghana through smallholder small ruminant production and marketing
  Amankwah, K. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Akke van der Zijpp, co-promotor(en): Laurens Klerkx; O. Sakyi-Dawson; N. Karbo. - Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461738202 - 160
  herkauwers - voedselzekerheid - geitenhouderij - schapenhouderij - kleine landbouwbedrijven - dierlijke productie - dierhouderij - marketing - ghana - ruminants - food security - goat keeping - sheep farming - small farms - animal production - animal husbandry - marketing - ghana

  Key words

  Livestock markets, technical and institutional constraints, innovation systems, veterinary services; smallholder farmers; structural adjustment, scaling out, co-learning, supplementary feeding, herd growth, food security, positive deviants, commercialization, Ghana.

  Smallholder livestock production systems in sub-Saharan Africa and other developing countries are very important because a large share of the rural poor keep livestock, livestock can contribute to improved soil fertility and household food security, and there is rapid growth in demand and market for livestock products. As elsewhere, almost 80% of smallholder farmers in Northern Ghana keep livestock, especially small ruminants (i.e. sheep and goats). The high demand for livestock products at the national level remains unexploited by the farmers. This thesis sought to examine 1) the salient technical and institutional constraints that hinder innovation with respect to improved production and market participation of smallholder small ruminant farmers in Lawra and Nadowli districts in Northern Ghana, and 2) how previous interventions and farmers themselves sought to address the constraints.

  The thesis proceeded from a broad diagnosis of the technical and institutional constraints to market participation. Then, detailed empirical studies were conducted on the emergent issues. Three main constraints were prioritized by farmers i.e. water shortage during dry season, high mortality and theft of livestock. The corresponding institutional limitations include weak structure of veterinary services delivery, and weak traditional and formal justice delivery structures. As a result of the constraints, a majority of farmers keep livestock to support crop production and consequently invest minimally in animal husbandry. Few farmers changed from minimal to moderate investment as a result of accumulated experiences and recorded significant herd growth, but then, did not enlarge the volume of their market share. The main conclusion was that household food security is the principal driver of smallholder small ruminant production and that market demand is only a marginal driver. The thesis also showed that self-organization of smallholder producers and the support systems in which they are embedded was quite effective in response to the different institutional constraints that these face, but that self-organisation has not been captured and built upon in interventions. Furthermore, farmers select or generate intervention elements that were useful to resolving the constraints they cared about. However, interventionists were often inflexible in the planning and implementation of projects and paid little attention to feedback and changes in the broader social and institutional surroundings. Among other things, the thesis recommended a more inclusive approach to livestock development and interventions to resolve the broader social and institutional conditions that hem in smallholder farmers to uncompetitive husbandry practices.

  Winning en opslag van sperma van zeldzame Nederlandse schapen- en geitenrassen in de genenbank (2001-2012)
  Hoving, A.H. ; Sulkers, H. ; Zuidberg, C.A. ; Hulsegge, B. ; Woelders, H. ; Wit, A.A.C. de; Hiemstra, S.J. - \ 2013
  Lelystad : Centrum voor Genetische Bronnen Wageningen UR (CGN rapport / Centrum voor Genetische Bronnen Nederland 29) - 30
  schapenrassen - geitenrassen - zeldzame rassen - schapenhouderij - geitenhouderij - spermaconservering - genetische bronnen van diersoorten - dierveredeling - genenbanken - sheep breeds - goat breeds - rare breeds - sheep farming - goat keeping - semen preservation - animal genetic resources - animal breeding - gene banks
  In de periode 2001-2012 is in een aantal acties genetisch materiaal van Nederlandse schapen- en geitenrassen opgenomen in de genenbank voor landbouwhuisdieren. In totaal zijn er ruim 34.000 doses rammen- en bokkensperma van 12 rassen opgeslagen in de genenbank. In dit rapport wordt beschreven welke activiteiten het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland in de periode 2001-2012 heeft ondernomen om genetisch materiaal van schapen- en geitenrassen veiliig te stellen in de genenbank. De eerste actie vond plaats in 2001-2002, net na de MKZ-crisis, die duidelijk maakte dat er een reëel gevaar is dat een groot deel van de heideschapen bij een dergelijke dierziekte kan verdwijnen. Na deze eerste actie is het aantal doses sperma van diverse schapen- en geitenrassen verder uitgebreid in de periode 2003-2012. Naast de heideschaaprassen zijn het Melkschaap, de Zwartbles, de Blauwe Texelaar, de Nederlandse Landgeit en de Nederlandse Bonte en Witte geit toegevoegd aan de genenbank.
  Vooruit met de geit : bouwstenen voor een sector met ambitie
  Cornelissen, J.M.R. ; Kortstee, H.J.M. ; Bremmer, B. ; Immink, V.M. ; Eijk, O.N.M. van; Peet, G.F.V. van der - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - 43
  geitenhouderij - duurzame veehouderij - dierenwelzijn - huisvesting, geiten - goat keeping - sustainable animal husbandry - animal welfare - goat housing
  Net als andere veehouderijsectoren bevindt de geitenhouderij zich in een veranderend speelveld. Het gaat niet meer alleen over voedselproductie. Burgers, maatschappelijke organisaties en overheden zijn steeds kritischer geworden. De ontwikkeling van de landbouw in afgelopen decennia heeft ons veel opgeleverd, maar tegelijkertijd is het aantal maatschappelijke discussies gegroeid, bijvoorbeeld over volksgezondheid, milieu, dierenwelzijn en landschap. Ecologische en maatschappelijke grenzen komen in zicht.
  Vooruit met de Geit (video)
  Cornelissen, J.M.R. ; Kortstee, H.J.M. ; Bremmer, B. ; Immink, V.M. ; Eijk, O.N.M. van; Peet, G.F.V. van der - \ 2013
  Wageningen UR Livestock Research + LEI Wageningen UR, Lelystad
  geitenhouderij - geiten - dierenwelzijn - huisvesting, geiten - agrarische bedrijfsvoering - uitloop - duurzaamheid (sustainability) - diergedrag - dierlijke productie - goat keeping - goats - animal welfare - goat housing - farm management - outdoor run - sustainability - animal behaviour - animal production
  Zes geitenhouders hebben gekeken naar wat hen kon helpen om de geitenhouderij te verbeteren, te verduurzamen, niet alleen op het primaire bedrijf maar ook in de keten. Deze geitenhouders zijn concreet aan de slag gegaan met hun eigen bedrijfsplannen op hun eigen bedrijf.
  Vooruit met de Geit: naar een maatschappelijk verantwoorde geitensector; Markt- en ketenverkenning geitenvlees en geitenzuivel
  Immink, V.M. ; Kortstee, H.J.M. ; Cornelissen, J.M.R. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - 25
  geitenhouderij - maatschappelijk verantwoord ondernemen - ondernemerschap - huisvesting, geiten - geiten - dierenwelzijn - goat keeping - corporate social responsibility - entrepreneurship - goat housing - goats - animal welfare
  De wijze waarop de geitenhouderij de eerste stappen kan zetten naar een maatschappelijk verantwoorde sector zijn ingedeeld in vier categorieën waarbij de richting bepaald is uit oriëntatie op MVO en op consument of tussenschakel in de keten.
  Coxiella burnetii in pregnant goats
  Roest, H.I.J. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): J.P.M. van Putten, co-promotor(en): Annemarie Rebel; Alex Bossers. - s.n. - ISBN 9789064646423 - 197
  q-koorts - coxiella burnetii - humane ziekten - geiten - geitenhouderij - dierenwelzijn - q fever - coxiella burnetii - human diseases - goats - goat keeping - animal welfare
  Coxiella burnetii is the causative agent of Q fever. Since it was first recognised as a disease in the 1930s, knowledge about the agent and the disease itself has increased, although knowledge gaps are still present. Therefore the name Q(uery) fever still holds true.
  Weidegang van geiten : Dossier Biokennis
  Eekeren, N.J.M. van - \ 2013
  Biokennis
  geitenhouderij - geiten - begrazing - biologische landbouw - dierenwelzijn - agrarische bedrijfsvoering - goat keeping - goats - grazing - organic farming - animal welfare - farm management
  Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten. Daarmee is het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bovendien onderscheidend voor de biologische geitenhouderij. Helaas levert weidegang bij geiten ook een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting, ruimtegebrek op huiskavel, opname en benutting van vers gras, arbeid en het weiden in productiegroepen. In het onderzoek van het project BIOGEIT is in de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor deze knelpunten.
  Wat wil de geit?
  Staaveren, N. van; Greef, K.H. de; Cornelissen, J.M.R. - \ 2013
  Geitenhouderij 2013 (2013)feb. - ISSN 0165-9812 - p. 20 - 21.
  geiten - dierlijke productie - diervoeding - diergezondheid - dierenwelzijn - geitenhouderij - goats - animal production - animal nutrition - animal health - animal welfare - goat keeping
  Welzijn van dieren is een belangrijk item in de huidige maatschappij. Om het welzijn van geiten te kunnen waarborgen zal eerst gekeken moeten worden naar de behoeften van geiten. Wat wil de geit?
  Improvement of goat TSE discriminative diagnosis and susceptibility based assessment of BSE infectivity in goat milk and meat
  Bossers, A. ; Langeveld, J.P.M. - \ 2012
  Lelystad : Central Veterinary Institute of Wageningen UR (CVI) - 102
  geitenhouderij - geitenziekten - bovine spongiforme encefalopatie - zoönosen - ziekteoverdracht - scrapie - risicofactoren - geitenmelk - voedselveiligheid - overdraagbare spongiforme encefalopathie - goat keeping - goat diseases - bovine spongiform encephalopathy - zoonoses - disease transmission - scrapie - risk factors - goat milk - food safety - transmissible spongiform encephalopathy
  In light of the known ability of the BSE agent to cross the animal/human species barrier, the evidence establishing the presence of BSE in goat is especially alarming, as it represents a potential risk of food-born contamination to human consumers of goat milk and meat products. The main objective has been to determine the tissue distribution of BSE after oral exposure of goats while simultaneously generating in dispensable data on genetic susceptibility in the most commonly used production breeds. Our approach integrates the predicted influence of PrP gene polymorphisms on scrapie and BSE susceptibility so that it could potentially be used for the control of field TSE outbreaks in goats. This proposal aims: - at providing data to allow evaluation of human risk associated with BSE passaged in goat; - at providing pathogenesis data and biologic al material from first and second passage BSE in goats; - at evaluating the possibility of BSE self-maintenance in goats by maternal/horizontal transmission; - at validating and improving our ability to detect and discriminate caprine BSE from goat scrapie.
  Kruiden en de mineralenvoorziening van melkvee
  Eekeren, N.J.M. van - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR (BioKennis bericht : Zuivel en Rundveevlees ) - 6 p.
  voedingsrantsoenen - melkveevoeding - voersamenstelling - mineralen - weideplanten - voedingswaarde - melkveehouderij - geitenhouderij - schapenhouderij - feed rations - dairy cattle nutrition - feed formulation - minerals - pasture plants - nutritive value - dairy farming - goat keeping - sheep farming
  Mineralen zijn nodig voor een goede weerstand, gezondheid, groei en productie van melkvee. Rantsoenen van uitsluitend ruwvoeder leveren vaak onvoldoende mineralen, met name de koper en selenium. Door ruwvoerrijke rantsoenen moeten biologische bedrijven dus extra aandacht besteden aan de mineralenvoorziening. Kruiden bevatten meer mineralen dan gras. Dit Biokennisbericht geeft meer inzicht in wat men kan verwachten van kruiden voor de mineralenvoorziening van melkvee (schapen, geiten en koeien).
  Emissies uit de biologische veehouderij : processen en factoren
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Groenestein, C.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 584) - 31
  veehouderij - duurzame veehouderij - biologische landbouw - emissie - ammoniakemissie - methaan - distikstofmonoxide - fijn stof - stankemissie - milieueffect - rundveehouderij - varkenshouderij - pluimveehouderij - schapenhouderij - geitenhouderij - dierlijke productie - huisvesting, dieren - dierenwelzijn - livestock farming - sustainable animal husbandry - organic farming - emission - ammonia emission - methane - nitrous oxide - particulate matter - odour emission - environmental impact - cattle husbandry - pig farming - poultry farming - sheep farming - goat keeping - animal production - animal housing - animal welfare
  Organic farming places greater demands on animal welfare, for example by requiring the use of straw and more space available to the animals in the animal house as well as outdoors. There is still little known on the environmental impacts of the organic livestock production. The aim of this research was to make an inventory of the processes and factors that might play a role in the emissions of ammonia, methane, nitrous oxide, smell and fine dust from the organic-production livestock.
  Effect of vitamin E and selenium and different types of milk on health and growth of organic goat kids
  Smolders, E.A.A. ; Eekeren, N.J.M. van; Govaerts, W. - \ 2012
  jonge geiten - vitamine e - selenium - bloedanalyse - gewichtstoename - geitenhouderij - biologische landbouw - geitjesvoeding - kids - vitamin e - selenium - blood analysis - weight gain - goat keeping - organic farming - kid feeding
  Newborn goat kids are low in blood levels of vitamin E and selenium. Not known is how this affects health and growth of the kids. In a study on an organic farm 40 kids were allotted to 4 groups. Parenteral administration of 0.5 ml vitamin E and selenium solution (treated groups) or 0.5 ml salt solution (placebo) at the day of birth was combined with powdered full goat milk or goat milk replacer during the raising period. Treated groups gained on averages 10 grams more a day than the placebo groups, milk groups did not differ in daily weight gain. Although blood levels are different between treated and between milk groups, no relevant differences in health and weight occurred under well managed farm conditions.
  Vooruit met de geit!
  Bremmer, B. - \ 2012
  V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 37.
  geitenhouderij - geitenziekten - q-koorts - duurzaamheid (sustainability) - dierenwelzijn - dierlijke productie - geiten - goat keeping - goat diseases - q fever - sustainability - animal welfare - animal production - goats
  De recente problemen met Q-koorts hebben de geitenhouderij onder het maatschappelijke vergrootglas gelegd. Maar niet alleen op het gebied van volksgezondheid en maatschappelijke acceptatie zijn er knelpunten, ook milieu en economische levensvatbaarheid vragen aandacht. Binnen het project ‘Vooruit met de Geit’ wordt gezocht naar nieuwe bouwstenen voor verbeteringen op al deze duurzaamheidsaspecten.
  Vooruit met de geit. Marktkansen voor Geitenvlees! Een duik in de keten van The Green Peas
  Livestock Research, - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 75
  geiten - geitenhouderij - geitenvlees - duurzame veehouderij - marketing - goats - goat keeping - goat meat - sustainable animal husbandry - marketing
  De geitensector loopt tegen verschillende problemen aan. The Green Peas is gevraagd door Wageningen UR Livestock Research (WUR) om onderzoek te doen naar het verwaarden van duurzaam, Nederlands geitenvlees. The Green Peas is gevraagd vanwege haar expertise op het gebied van duurzaam voedselonderzoek in combinatie met conceptproductontwikkeling. Deze opdracht vloeit voort uit het project Vooruit met de Geit. In dit project wordt onderzocht hoe: ‘een geitenhouderij met gezonde dieren, een minimaal milieubeslag, geen gevaar voor de volksgezondheid en een houdbaar rendement voor de veehouder mogelijk gemaakt kan worden.
  Emissies van stof en ziektekiemen uit melkgeitenstallen
  Aarnink, A.J.A. ; Mosquera Losada, J. ; Cambra López, M. ; Roest, H.I.J. ; Hol, J.M.G. ; Arkel, M.C. van; Zhao, Y. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Gerrits, F.A. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 489) - 49
  geitenhouderij - melkproducerende dieren - huisvesting, geiten - emissie - coxiella burnetii - q-koorts - stalklimaat - dierziektepreventie - goat keeping - milk yielding animals - goat housing - emission - coxiella burnetii - q fever - stall climate - animal disease prevention
  Emissions of dust, pathogens and gases have been measured in two goat houses. Coxiella burnetii, the bacteria responsible for Q-fever, could be detected in a number of dust samples.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.