Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 1351

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Inventarisatie mestverwerkingsopgave in gemeente Ede en omstreken
  Gies, T.J.A. ; Kros, J. ; Voogd, J.C. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2801) - 39
  dierlijke meststoffen - mestverwerking - mestoverschotten - gelderland - pluimveemest - varkensmest - capaciteit - animal manures - manure treatment - manure surpluses - gelderland - poultry manure - pig manure - capacity
  Monitoring effecten zandsuppletie Leuvenumse beek 2016
  Verdonschot, Ralf ; Dekkers, Dorine ; Verdonschot, Piet - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - ISBN 9789463431170 - 34
  waterlopen - herstel - ecologisch herstel - zandsuppletie - macrofauna - gelderland - streams - rehabilitation - ecological restoration - sand suppletion - macrofauna - gelderland
  In de Leuvenumse beek wordt vanaf 2014 het suppleren van zand als beekherstelmaatregel toegepast door Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten. Omdat over deze relatief nieuwe maatregel nog niet veel kennis voorhanden is, worden sindsdien de hydromorfologische en biologische ontwikkelingen gevolgd. In 2016 zijn in een aantal suppletietrajecten metingen verricht aan het profiel van de beekbodem, zijn substraatschattingen en metingen aan stroomsnelheid en diepte van de beek verricht en is de samenstelling van de macrofaunalevensgemeenschap onderzocht met behulp van een quickscan-techniek. De macrofauna- en substraatmetingen zijn een herhaling van metingen in 2014, zodat de ontwikkeling in de tijd is vastgelegd.
  Gebruik van groene middelen : Inventarisatie laanboomkwekerij
  Sluis, B.J. van der; Kuik, A.J. van; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Plant Research, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 22
  bos- en haagplantsoen - straatbomen - aantrekkelijke bomen - gelderland - gewasbescherming - geïntegreerde plagenbestrijding - biologische bestrijding - natuurlijke producten - bladvoeding - natuurlijke vijanden - organismen ingezet bij biologische bestrijding - woody nursery stock - street trees - amenity trees - gelderland - plant protection - integrated pest management - biological control - natural products - foliar nutrition - natural enemies - biological control agents
  In de laanboomteelt in de regio Opheusden wordt al jarenlang gewerkt aan verduurzaming van de teeltmethoden. Het verantwoord toepassen van gewasbeschermingsmiddelen is daarvan een belangrijk onderdeel. Door strengere regelgeving wordt het chemische middelenpakket steeds verder beperkt en komen boomkwekers in toenemende mate voor knelpunten te staan. Uit oriënterende gesprekken in de regio blijkt dat een deel van de boomkwekerijbedrijven zich inmiddels toelegt op het gebruik van groene middelen om zo de afhankelijkheid van chemische middelen te verkleinen. Volgens de definitie van het Ctgb zijn dit gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (planten, dieren, microorganismen) met een laag risico voor mens, dier, milieu en niet-doelorganismen. In dit project wordt geïnventariseerd wat de mate van gebruik is van groene middelen door laanboomkwekers in de regio Rivierenland én wat hun ervaringen zijn met deze middelen. De uitkomst kan de sector in de regio benutten om de kennisuitwisseling voor duurzaam telen te bevorderen, zowel tussen kwekers als naar de burgers.
  Inspiring Women at WUR
  Ris, Karien - \ 2016
  Wageningen : Wageningen University & Research centre - ISBN 9789462578128 - 96
  gender relations - gender - women - emancipation of women - female equality - netherlands - universities - gelderland - man-vrouwrelaties - geslacht (gender) - vrouwen - vrouwenemancipatie - gelijke behandeling van de vrouw - nederland - universiteiten - gelderland
  Zandsuppletie in de Leuvenumse beek: monitoring van de fysische en biologische effecten 2014-2015
  Verdonschot, R.C.M. ; Dekkers, T.B.M. ; Besse-Lototskaya, A.A. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - ISBN 9789462577886 - 51
  zandsuppletie - zand - waterlopen - macrofauna - gelderland - sand suppletion - sand - streams - macrofauna - gelderland
  In 2014-2105 zijn de fysische en biologische korte-termijn-effecten van het herhaaldelijk suppleren van zand op een drietal locaties in de Leuvenumse beek onderzocht. Er is gekeken naar de mate van ophoging en verspoeling van het ingebrachte zand, de interactie tussen het zand en houtpakketten, de consequenties van depositie van organisch materiaal als gevolg van verstuwing van de beek en tenslotte naar de effecten op de macrofauna.
  Piekberging en voorraadberging in Rivierenland : een inventarisatie van geschikte gebieden voor piekberging en voorraadberging in het beheergebied van Waterschap Rivierenland
  Massop, H.Th.L. ; Jansen, P.C. ; Hattum, T. van; Kwakernaak, C. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2685) - 49
  wateropslag - waterbeheer - watervoorraden - nederlandse wateren - rivieren - waterverzadiging - gelderland - water storage - water management - water resources - dutch waters - rivers - waterlogging - gelderland
  Alterra Wageningen UR heeft, als een van de partijen in het project RichWaterWorld (RWW), onderzoek gedaan naar piekberging en voorraadberging in Het Waterrijk, een gebied dat onderdeel is van Park Lingezegen dat tussen Arnhem en Nijmegen wordt aangelegd. Omdat door klimaatverandering de kansen op wateroverlast en watertekorten toenemen, is ook elders in Nederland een toenemende behoefte aan bergingsgebieden die kunnen worden ingezet voor piekberging en voorraadberging. Voor Rivierenland is met GIS-bewerkingen geïnventariseerd waar geschikte gebieden voor beide vormen van waterberging liggen.
  Vermaatschappelijking van natuurbeleid : een verkennend onderzoek bij drie provincie
  Kamphorst, D.A. ; Selnes, T. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2015
  Wageningen : WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR (WOt-technical report 42) - 44
  natuurbeleid - socialisatie - natuurbescherming - gelderland - overijssel - limburg - nederland - nature conservation policy - socialization - nature conservation - gelderland - overijssel - limburg - netherlands
  In dit onderzoek is in drie provincies (Gelderland, Overijssel en Limburg) verkend welke strategieën deze provincies ontwikkelen om het natuurbeleid na de decentralisatie te vermaatschappelijken. Vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid is een thema in de drie provincies, terwijl ze tegelijkertijd hun beleidsinspanningen willen toeleggen op de internationale verplichtingen in het natuurbeleid. Het blijkt dat provincies vooral in de internationale natuur veel verwachten van de samenleving en maatschappelijke partners, met name van professionele maatschappelijke organisaties die de provincie werk uit handen kunnen nemen. De manier waarop de provincies deze partners benaderen en met hen samenwerken verschilt. Een andere groep maatschappelijke actoren die provincies uitnodigen om groen te ontwikkelen, zijn ondernemers in het buitengebied, veelal buiten het Natuurnetwerk Nederland. Provincies ondersteunen ook groene burgerinitiatieven, maar burgerinitiatief en betrokkenheid van burgers bij besluitvorming over Natura 2000-gebieden lijken niet te zijn toegenomen
  Afgraven, bodemtransplantaties en uitstrooien van maaisel op voormalige landbouwgronden
  Noppen, F. van; Bosch, M. ; Wubs, E.R.J. ; Haanstra, L. ; Verbaan, D. ; Houwelingen, G.D.B. van; Philippona, J. ; Ekeris, R. van; Putten, W.H. van der; Bezemer, T.M. - \ 2015
  De Levende Natuur 116 (2015)5. - ISSN 0024-1520 - p. 222 - 226.
  heidegronden - heidegebieden - herstelbeheer - ecologisch herstel - natuurontwikkeling - bodem - bodembeheer - experimenten - natuurbeheer - gelderland - veluwe - heathland soils - heathlands - restoration management - ecological restoration - nature development - soil - soil management - experiments - nature management - gelderland - veluwe
  Op de Reijerscamp bij Wolfheze zijn de effectiviteit van bodemtransplantaties en het uitstrooien van maaisel voor het ontwikkelen van heide en heischraal grasland op een voormalig landbouwgebied vergeleken. Deze natuurherstelmaatregelen zijn toegepast en getest in gebieden waar de toplaag van de bodem (de voormalige bouwvoor) is afgegraven en in niet-afgegraven gebieden. Wat zijn de resultaten van dit experiment en welke meerwaarde levert bodemtransplantatie voor natuurontwikkeling op?
  Op weg naar een klimaatactieve regio : een verkenning van knelpunten en kansen voor een klimaatactief Arnhem, Lochem en Zutphen
  Limbeek, M.C.E. ; Hagens, J.E. ; Hattum, T. van; Massop, H.T.L. ; Kemenade, M.J.J.M. van - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2646) - 60
  klimaatverandering - hoogwaterbeheersing - waterkwaliteit - stadsomgeving - steden - ruimtelijke ordening - stadsontwikkeling - waterverzadiging - gelderland - climatic change - flood control - water quality - urban environment - towns - physical planning - urban development - waterlogging - gelderland
  Klimaatverandering gaat leiden tot meer kans op wateroverlast, meer perioden van droogte, waterkwaliteitsproblemen en hittestress in stedelijke gebieden. Het is daarom van groot belang om bij planvorming van ruimtelijke ontwikkelingen tijdig en proactief rekening te houden met de effecten van klimaatverandering. Het concept ‘Klimaatactieve Stad’ geeft de waterschappen een handvat om op een goede manier om te gaan met klimaatverandering in de stad. Deze studie is uitgevoerd in WaterNexT-verband en is gezamenlijk uitgewerkt door waterschap Rijn en IJssel, Alterra en de Radboud Universiteit. In deze studie zijn voor de drie stedelijke gebieden van Arnhem-Noord, Lochem en Zutphen de klimaatknelpunten voor de aspecten waterveiligheid, wateroverlast, hitte, waterkwaliteit en watertekort geïnventariseerd. Daarnaast zijn in de gemeenten inloopsessies gehouden om ruimtelijke ontwikkelingen binnen de stedelijke gebieden te inventariseren. Vanuit de combinatie van knelpunten en ruimtelijke ontwikkelingen komen elf hotspots naar voren waar kansen liggen om op korte termijn innovatieve en/of klimaatmaatregelen te nemen. Daarnaast geeft het rapport een aantal aanbevelingen voor het realiseren van een klimaatactieve regio Arnhem-Zutphen-Lochem.
  Waterberging in Het Waterrijk : scenarioberekeningen naar piekberging en voorraadberging als opmaat voor een module voor anticiperend waterbeheer
  Jansen, P.C. ; Massop, H.T.L. ; Veldhuizen, A.A. ; Mulder, M.H. ; Kwakernaak, C. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2667) - 99
  waterbeheer - modellen - waterbeleid - wateropslag - gelderland - water management - models - water policy - water storage - gelderland
  RichWaterWorld is een netwerk van publieke partners, kennisinstellingen en bedrijven dat onderzoek doet naar innovatieve systemen voor gecombineerde waterberging en waterzuivering. Basis hiervoor is een hydrologisch model waarmee de waterhuishouding voor de komende twee weken wordt berekend en preventieve maatregelen worden voorgesteld. Het model wordt getoetst in Het Waterrijk, een gebied voor piekberging en voorraadberging in Park Lingezegen ten zuiden van Arnhem.
  Conference Report: Monitoring and Evaluation for Responsible Innovation
  Kusters, C.S.L. ; Guijt, I. ; Buizer, N.N. ; Brouwers, J.H.A.M. ; Roefs, M.M.I. ; Vugt, S.M. van; Wigboldus, S.A. - \ 2015
  Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-103) - 39
  evaluation - program evaluation - innovations - responsibility - monitoring - conferences - development projects - development programmes - society - developing countries - netherlands - gelderland - evaluatie - programma-evaluatie - innovaties - verantwoordelijkheid - monitoring - conferenties - ontwikkelingsprojecten - ontwikkelingsprogramma's - samenleving - ontwikkelingslanden - nederland - gelderland
  This report presents the key highlights and contributions from the conference ‘Monitoring and Evaluation for Responsible Innovation’ that was held on 19-20 March 2015 in Wageningen, the Netherlands. This conference was part of the International Year of Evaluation, and is the eighth annual ‘M&E on the Cutting Edge’ conference. These events are organised by Centre for Development Innovation, Wageningen University and Research centre and Learning by Design. The conference focused on how monitoring and evaluation efforts can support the kind of transformative and responsible innovation needed to tackle critical questions for society.
  Een evaluatiekader voor ontgrondingen : Een studie naar de maatschappelijke gevolgen van ontgrondingen
  Haaften, M. ; Heijman, W.J.M. ; Rietveld, M. - \ 2015
  Water Governance 5 (2015)3. - ISSN 2211-0224 - p. 24 - 30.
  markteconomie - regionaal beleid - maatschappelijk draagvlak - grondverzet - effecten - nadelige gevolgen - vergunningen - gelderland - market economics - regional policy - public support - earth moving - effects - adverse effects - permits - gelderland
  Op 1 februari 2008 verdween de plicht van provincies om van tevoren vastgestelde hoeveelheden zand en grind te leveren Deze beleidswijziging van taakstelling naar marktwerking werd doorgevoerd vanwege een slechte voorspelbaarheid van de behoefte aan zand en grind, een tanend maatschappelijk draagvlak en de wens om beleidskosten te verminderen. In het nieuwe beleid is economisch belang gekoppeld aan het creëren van maatschappelijk draagvlak. Overheden, omwonenden en bedrijven leveren vanuit hun betrokkenheid een bijdrage aan de afweging van gevolgen van ontgrondingen op maatschappelijk en economisch terrein. Deze gevolgen doen zich op kortere of langere termijn voor, op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Een afwegingskader dat de gevolgen van het ontgronden beschrijft, inzichtelijk maakt en beoordeelt, ontbreekt tot op heden. Hetgeen het besluitvormingsproces inzake het verlenen van ontgrondingvergunningen niet transparant maakt. Het doel van dit artikel is tweeledig. Eerst worden de mogelijke gevolgen van ontgrondingen geïnventariseerd, daarna wordt ex post geëvalueerd hoe de afweging van gevolgen een plaats heeft gekregen in het beleid van de Provincie Gelderland. Het artikel besluit met een aantal aanbevelingen ter vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor ontgrondingen.
  Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland
  Gies, T.J.A. ; Smidt, R.A. ; Och, R.A.F. van; Vleemingh, M.P.I. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2632) - 21
  plattelandsontwikkeling - landbouwbedrijfsgebouwen - boerderijen - regionale planning - prognose - asbest - sloop (afbraak) - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - inventarisaties - gelderland - rural development - farm buildings - farm dwellings - regional planning - prognosis - asbestos - demolish - farm closures - inventories - gelderland
  Nadere uitwerking van aard en omvang vrijkomende agrarische bebouwing 2012-2030 in de provincie Gelderland. De onderzoeksresultaten zijn op verschillende manier ruimtelijk gedifferentieerd en is de aard (bouwjaar en bedrijfstype) nader geanalyseerd. Tevens is een inschatting van de te verwachten leegstand, de te verwachten oppervlakte schuren met asbest en de te verwachten sloopopgave in beeld gebracht.
  Klimaatatelier Rheden
  Merrebach, M. van; Bijsterveldt, M.A.J.C. van; Grond, V. - \ 2014
  Rheden : Gemeente Rheden - 22
  klimaatverandering - klimaatadaptatie - gemeenten - veluwe - gelderland - climatic change - climate adaptation - municipalities - veluwe - gelderland
  De Provincie Gelderland wil vanuit haar klimaatprogramma klimaatbestendigheid stimuleren. Naast aandacht voor klimaatverandering in provinciaal beleid wordt ook actief richting regio’s en gemeenten gewezen op het belang en de meerwaarde van klimaatadaptatie. Dat gebeurt onder andere door het houden van een klimaatatelier. Een van de klimaatateliers is op 25 november 2013 georganiseerd voor de gemeente Rheden. Dit atelier werd goed bezocht en had een primeur: 2 wethouders waren bij het ochtendprogramma aanwezig. Het klimaatatelier bestond uit 3 ‘blokken’: • Doel en kader door vertegenwoordigers van de gemeente en de provincie Gelderland • Toelichtingen op het klimaatbeleid en de gevolgen voor Rheden, én op de situatie van bodem, water en groen in de gemeente. • Aanzet voor een adaptatiestrategie door het schetsen op ruimtelijke mogelijkheden en een discussie over governance, samenwerking en beleid.
  Dynamiek in participatief ontwerpen : samen met bewoners van de Sint Martens Hof in Arnhem een gemeenschappelijke tuin ontwerpen
  Veen, E.J. ; Cate, B. ten - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 308) - 64
  tuinarchitectuur - tuinen - ontwerpend onderzoek - gemeenschappelijk bezit - stakeholders - besluitvorming - gelderland - garden architecture - gardens - research by design - common property resources - stakeholders - decision making - gelderland
  Sint Martens Hof is een vereniging die twintig stadshuizen renoveert. De woningen zijn particulier eigendom en hebben naast een kleine eigen tuin samen één gemeenschappelijke binnentuin. De Wetenschapswinkel is gevraagd om een ontwerp op hoofdlijnen te maken voor een duurzame tuin. Naast vooraf benoemde randvoorwaarden stelde het terrein zelf ook enkele eisen aan het ontwerp, zoals het omgaan met hoogteverschil. Met name het proces van besluitvorming staat centraal in dit rapport. Vergelijking met andere projecten laat zien dat de houding van de gemeente belangrijk is, het enthousiasme van betrokkenen cruciaal; er moet synergie en dynamiek ontstaan.
  Simulating the expansion of large-sized farms in rural Netherlands: A land exchange model
  Alam, S.J. ; Bakker, M.M. ; Karali, E. ; Dijk, J. van; Rounsevell, M.D.A. - \ 2014
  Lecture Notes in Computer Science 8235 (2014)LNAI. - ISSN 0302-9743 - p. 115 - 128.
  ruilverkaveling - grote landbouwbedrijven - plattelandsplanning - landgebruik - landbouw - natuurbescherming - simulatie - achterhoek - gelderland - land consolidation - large farms - rural planning - land use - agriculture - nature conservation - simulation - achterhoek - gelderland
  This paper introduces a data-driven agent-based simulation model of rural land exchange in the Netherlands. The model development process is part of an ongoing research program aiming at understanding the effects of climate change and socioeconomic drivers on agriculture land use and nature conservation. The first model version reported in this paper, is being developed for the Baakse Beek region in the Netherlands and is empirically grounded. The general framework described in this paper will be applied to another case study area in the Netherlands in the second phase of our research program and compare the projected land use patterns in the two case studies region.
  Bedrijf en bestaan. Twee eeuwen economische geschiedenis van Gelderland
  Cruyningen, P.J. van - \ 2014
  Zwolle : WBooks - ISBN 9789462580145 - 376
  economische ontwikkeling - geschiedenis - industrie - gelderland - economic development - history - industry
  In de voorbije twee eeuwen is Gelderland onherkenbaar veranderd. Omstreeks 1800 was het een agrarisch gewest, waar de stadjes kleine eilanden waren in een zee van landbouwgrond en heidevelden. Na 1850 groeiden de steden en kwam de industrie op. Die industrie veranderde het landschap. Stad en platteland werden omstreeks 1950 gedomineerd door hoge fabrieksschoorstenen. Onder druk van concurrentie uit lagelonenlanden zou die industrie weer voor een groot deel verdwijnen. Tegenwoordig heeft Gelderland een diensteneconomie, waarin de kenniscentra rond de universiteiten van Nijmegen en Wageningen een grote rol spelen. Bedrijf en bestaan beschrijft die veranderingen, maar laat ook de continuïteit zien. Zo blijkt Gelderland al eeuwenlang een centrum van baksteen- en papierindustrie en reiken de wortels van de metaalindustrie van de Oude IJsselstreek tot in de 17e eeuw. Niet alleen grote bedrijven als ENKA, De Betuwe en DRU komen aan bod, maar ook kleine bedrijven en markante ondernemers.
  'We zijn hier om het verschil te maken' : interview Louise Fresco
  Sikkema, Albert ; Fresco, Louise - \ 2014
  universities - scientists - cooperation - community involvement - gelderland
  Herijking van de EHS voor drie verschillende provincies
  Wamelink, G.W.W. ; Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Grift, E.A. van der - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)106. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 26.
  natuurbeleid - natuurgebieden - ecologische hoofdstructuur - beleidsevaluatie - gelderland - overijssel - limburg - nature conservation policy - natural areas - ecological network - policy evaluation - gelderland - overijssel - limburg
  Bij het aantreden in 2010 van het kabinet Rutte I is het natuurbeleid drastisch veranderd. De plannen voor de Ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk van Nederland, werden versoberd. De herziening van het natuurbeleid bood echter ook kansen om na ruim twintig jaar werken aan de EHS te kijken waar verbetering mogelijk is. Provincies ontwikkelden daarom plannen voor een ‘herijkte EHS’. Vijf provincies vroegen aan Alterra om uit te zoeken in hoeverre deze herijkte EHS tot ecologische verbeteringen leidt. In dit artikel beschrijven we de aanpak van de evaluaties van de provinciale plannen voor een herijkte EHS, waarbij we de studies voor Gelderland, Overijssel en Limburg in meer detail beschrijven.
  Regionaal voedsel in Arnhem : naar meer regionaal voedsel in Arnhem
  Schans, J.W. van der; Klein Gebbink, S.A. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 303) - ISBN 9789461738745 - 62
  voedselvoorziening - regionale voedselketens - beleid inzake voedsel - voedselproductie - gelderland - streekgebonden producten - stedelijke gebieden - food supply - regional food chains - food policy - food production - gelderland - regional specialty products - urban areas
  In dit rapport staat de vraag centraal hoe de voedselvoorziening van Arnhem en omgeving momenteel georganiseerd is en hoe het aandeel regionaal voedsel kan worden vergroot. Wat is het huidige gebruik van regionaal voedsel, hoe kunnen we dat veranderen en waarom eigenlijk?
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.