Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 101

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het legendarische gat van Wormer: de oorsprong : Geen mysterie, raketinslag, waterput of daliegat, maar ontstaan door droogte en scheurvorming in een verland petgat
  Dekker, L.W. ; Wesseling, J.G. - \ 2015
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 24 (2015)4. - ISSN 1382-6069 - p. 73 - 86.
  veengebieden - graslanden - hydrologie - geohydrologie - verdroging (milieu) - scheurvorming - grondwater - peatlands - grasslands - hydrology - geohydrology - groundwater depletion - cracking - groundwater
  Op 17 september 1959 werd de rust in Wormer ruw verstoord door de vondst van een eigenaardig gat met een diameter van circa 60 centimeter in het weiland van veehouder J. Jongert. Ofschoon er steeds is gesproken over 'het Gat van Wormer' gaat het eigenlijk om drie gaten. Het eerste, in het veengrasland van R. Grevers, was al eerder ontdekt, namelijk op 4 juli van hetzelfde jaar. Grevers had het gat echter snel gedempt omdat het een gevaar vormde voor de koeien op zijn land. Het gat van Jongert werd groot nieuws en trok zelfs filmploegen uit Amerika, Canada en tal van Europese landen naar Wormer. De inslag van een projectiel van onbekende makelij leek de meest voor de hand liggende gedachte. En dus verscheen Defensie ten tonele. Onder leiding van kapitein J.J. Blommaart van de Explosieven Opruimingsdienst in Culemborg werd een poging gedaan om met zwaar materieel de boel uit te graven. Blommaart zocht de oorzaak in de inslag van een raket, mogelijk een Russische raket of een trap van een Spoetnik. Het onderzoek in en rondom het gat leverde echter niets op en werd daarom gestaakt. Op 19 augustus 1975 werd opnieuw een gat ontdekt in het een grasland van W. Dokter op geringe afstand van de weilanden waarin in 1959
  de gaten werden gevonden. De gemeente schakelde de Rijks Geologische Dienst in, die concludeerde dat het gat het gevolg was van eerder menselijk ingrijpen. De gaten zouden ontstaan zijn op plekken waar in de middeleeuwen kalkrijke klei uit de ondergrond was gewonnen voor bemestingsdoeleinden. In dit artikel zullen we echter aantonen dat de Wormer gaten het gevolg zijn van een hydrologisch verschijnsel. Ze zijn namelijk ontstaan door uitdroging en scheurvorming van de bovengrond in verlande trekgaten, waaruit vroeger turf is gewonnen.
  Landsdekkende schematisering en parameterisatie van het topsysteem ten behoeve van hydrologische modellering
  Gaast, J.W.J. van der; Vroon, H.R.J. ; Massop, H.T.L. ; Wesseling, J.G. - \ 2015
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2686) - 106
  bodem - bodemkarteringen - geohydrologie - hydrologie - modellen - grondwater - anisotropie - soil - soil surveys - geohydrology - hydrology - models - groundwater - anisotropy
  In deze studie is gedetailleerde bodemkundige informatie gekoppeld aan geohydrologische informatie om de effecten van sturing in het oppervlaktewater op het grondwater met modellen te kunnen verkennen. De schematisering van het topsysteem heeft betrekking op zowel de laagopbouw (verticaal) als de ruimtelijke toekenning (horizontaal). Daarnaast is de bodemfysische parameterisatie van de bodemlagen aangepast om rekening te houden met anisotropie als gevolg van gelaagdheid van de bodem. Deze informatie is noodzakelijk om zowel de effectiviteit als de ruimtelijke uitstraling van maatregelen tussen gebieden hydrologisch te kunnen kwantificeren.
  Field and model investigations of freshwater lenses in coastal aquifers
  Pauw, P.S. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Sjoerd van der Zee, co-promotor(en): G.H.P. Oude Essink; Toon Leijnse. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572928 - 158
  kustgebieden - watervoorziening - zoet water - wateropslag - geohydrologie - modellen - zuidwest-nederland - zeeland - coastal areas - water supply - fresh water - water storage - geohydrology - models - south-west netherlands - zeeland
  A major problem of sustaining freshwater supply from freshwater lens is the invasion of saline groundwater into a fresh groundwater body. In many coastal areas saltwater intrusion has led to well closure and reduced freshwater supply. Furthermore, in the future saltwater intrusion is expected to increase due to sea level rise, climate change, land subsidence, and increasing population density in coastal areas. In the Netherlands, these stresses will also have a severe impact on the fresh coastal groundwater reserves. In view of this, a research project within the Dutch research program ’Knowledge for Climate’ was defined in 2010, aimed at: 1. Improving the insight into the modeling of freshwater lenses. 2. Defining measures to increase freshwater supply from freshwater lenses. In this thesis the results of four studies related to these objectives are presented.
  GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening
  Oude Essink, G.H.P. ; Baaren, E.S. ; Zuurbier, K.G. ; Velstra, J. ; Veraart, J.A. - \ 2014
  Utrecht : Kennis voor Klimaat - ISBN 9789492100122 - 84
  klimaatverandering - watervoorziening - zoet water - geohydrologie - wateropslag - ondergrond - zeeland - climatic change - water supply - fresh water - geohydrology - water storage - subsoil - zeeland
  Een consortium onderzoekt in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem. Hierbij wordt de ondergrond gebruikt voor opslag van zoet water in periodes van wateroverschot, om het water vervolgens te gebruiken in droge tijden. Het betreft een Kennis voor Klimaat project in de Zuidwestelijke Delta.
  Expertdialoog de Veluwe. Begrijpen we het watersysteem?
  Verhagen, F. ; Spek, T. ; Witte, F. ; Voortman, B. ; Moors, E.J. ; Querner, E.P. ; Eertwegh, G.A.P.H. van den - \ 2014
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 20 (2014)3. - ISSN 1382-6069 - p. 5 - 19.
  geohydrologie - watersystemen - grondwaterstand - waterlopen - inventarisaties - veluwe - geohydrology - water systems - groundwater level - streams - inventories - veluwe
  De waterbel van De Veluwe staat volop in de belangstelling. Deze waterbel zorgt voor een continue stroom naar de beken en sprengen. Maar snappen we wel voldoende hoe het watersysteem werkt? Op basis van twee werksessies is beschikbare kennis op een rij gezet en zijn kennisleemtes gesignaleerd. Conclusie is dat we nog lang niet alles weten over de verdamping en het transport van water in de onverzadigde zone, twee processen die van grote invloed zijn op de beekafvoer.
  Groundwater salinisation in the Wadden Sea area of the Netherlands: quantifying the effects of climate change, sea level rise and anthropogenic interferences
  Pauw, P.S. ; Louw, P.G.B. de; Oude Essink, G.H.P. - \ 2012
  Netherlands journal of geosciences 91 (2012)3. - ISSN 0016-7746 - p. 373 - 383.
  geohydrologie - zoet water - verzilting - noord-holland - nederlandse waddeneilanden - geohydrology - fresh water - salinization - noord-holland - dutch wadden islands
  Hydrogeological research in coastal areas has gained considerable attention over the last decades due to increasing stresses on fresh groundwater resources. Fundamental groundwater flow and solute transport analyses remain essential for a concise understanding of the governing processes that lead to salinisation of fresh groundwater resources. However, the challenge of modern research is the application and quantification of these processes in real world cases. In this context, deltaic areas are amongst the most difficult study areas as they often have a complex groundwater salinity distribution. The Wadden Sea area in the northern part of the Netherlands is an example of such an area. We quantified salt water intrusion and salinisation of groundwater flow systems in two representative case studies in the Wadden Sea area, using the density dependent groundwater flow and transport code MOCDENS3D. The results indicate that sea-level rise and autonomous processes will cause severe salinisation in the future, especially in the low polder areas close to the sea. In addition, we show that enhanced land subsidence due to salt exploitation accelerates this process. Salinisation can be mitigated to some extent by raising surface water levels in polders and by creating saline groundwater collection areas that maintain a low controlled water level.
  Ecohydrologie van de Zuid-Limburgse hellingmoerassen : inventarisatieatlas van vegetatie, bodem en grondwaterkwaliteit
  Mars, H. de; Schunselaar, J. ; Schaminee, J.H.J. - \ 2012
  Den Haag : Directie Kennis en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Rapport nr. 2012/OBN159-HEBE) - 216
  moerassen - vegetatiekartering - vegetatiemonitoring - beekdalen - ecohydrologie - ecologisch herstel - hellingen - bodem - geohydrologie - natuurbeheer - zuid-limburg - marshes - vegetation mapping - vegetation monitoring - brook valleys - ecohydrology - ecological restoration - slopes - soil - geohydrology - nature management - zuid-limburg
  Om behoud en herstel van de natte hooilanden en kalkmoerassen in de Zuid Limburgse beekdalen mogelijk te maken, is niet alleen meer inzicht nodig in de sturende processen en sleutelfactoren maar, om te beginnen, in de actuele kwaliteit (hydrologie, vegetatie, bodem). Er bestaat namelijk tot op heden slechts een beperkt inzicht in de actuele (natuur)kwaliteiten van de naar schatting 180 helling- en bronmoerassen in Zuid- Limburg, en de kansen en knelpunten voor het behoud en herstel.
  Simulation of low flows and drought events in WATCH test basins: impact of climate forcing datasets
  Huijgevoort, M.H.J. van; Loon, A.F. van; Hanel, M. ; Haddeland, I. ; Horvát, O. ; Koutroulis, A. ; Machlica, A. ; Weedon, G.P. ; Fendeková, M. ; Tsanis, I. ; Lanen, H.A.J. van - \ 2011
  2011 : European Commission (Technical report / WATCH no. 44) - 19
  geohydrologie - gegevensanalyse - resolutie - aardoppervlak - afvloeiingswater - bodemwater - klimatologie - evaporatie - geohydrology - data analysis - resolution - land surface - runoff water - soil water - climatology - evaporation
  The impact of both spatial and temporal resolution on the components of the terrestrial hydrological cycle are investigated using the WATCH forcing dataset (WFD) and the JULES (Joint UK Land Environment Simulator) land surface model. The various spatial resolutions are achieved by degrading the native half degree latitude/longitude resolution WATCH dataset to both one degree and two degrees. The temporal resolutions are created by degrading the native three hourly WATCH forcing dataset to six hourly and using the WATCH interpolator to derive a one hour forcing dataset. There is little difference in the moisture stores of soil water and canopy water in the long term mean from the various resolutions, so the analysis presented is for the changes in evaporation and runoff. The evaporation is further analysed into its various components for the spatial resolution. Results suggest that there is little impact from spatial resolution, but the interpolation method for temporal resolution can have a significant effect on the total mean evaporation/runoff balance.
  Analysis of the thickness of a fresh water lens and of the transition zone
  Eeman, S. ; Leijnse, A. ; Raats, P.A.C. ; Zee, S.E.A.T.M. van der - \ 2011
  Advances in Water Resources 34 (2011)2. - ISSN 0309-1708 - p. 291 - 302.
  geohydrologie - watervoerende lagen - zoet water - zout water - delta's - geohydrology - aquifers - fresh water - saline water - deltas - submarine groundwater discharge - porous-media - coastal aquifer - brine transport - barrier-island - interface - flow - infiltration - dispersion - intrusion
  In regions with saline groundwater, fresh water lenses may develop due to rainwater infiltration. The amount of fresh water that is available for e.g. agricultural crops depends on the thickness of the lens and the extent of mixing between fresh and saline water. In this paper, we consider the mixing of fresh water and upward moving saline ground water in low-lying deltaic areas. The parameters that dominate the flow and transport problem are investigated using dimensionless groups and scaled sensitivities. We characterize the numerically simulated thicknesses of the lens and of the mixing zone by spatial moments. Rayleigh number and mass flux ratio, which is the ratio of the salt water seepage and the precipitation, determine the thickness of the fresh water lens. The local thickness of the mixing zone is mainly influenced by the dispersive/diffusive groups and the mass flux ratio. In addition, convergence of streamlines towards an outflow boundary affects the thickness, particularly in the vicinity of this boundary. Analytical and numerical steady state solutions for lens thickness are compared, taking into account upward seepage, for the two cases with and without a density difference between lens and underlying groundwater. Agreement between the numerical and analytical solutions for the lens thickness is good except when the mass flux ratio becomes small. For zero mass flux ratio, it is implicitly assumed in the analytical solution that salt water is stagnant, and that is unrealistic. Relative contributions of longitudinal and transversal hydrodynamic dispersion and diffusion to the thickness of the mixing zone are quantified numerically for different phases of lens formation. Longitudinal dispersion dominates in the early stages of lens formation, while diffusion and transversal dispersion dominate at steady state
  Preserving and adapting functions to limited fresh water supply
  Zee, S.E.A.T.M. van der - \ 2010
  Utrecht : Kennis voor Klimaat - 12
  klimaatverandering - zoet water - zouttolerantie - landbouwproductie - geohydrologie - climatic change - fresh water - salt tolerance - agricultural production - geohydrology
  For agriculture/horticulture and nature, adaptation to decreasing fresh water availability is crucial in the growing seasons. Rainfall becomes concentrated in fewer, but heavier showers, the inlet of good quality water from main water courses will be under pressure, while evapotranspirative demand grows. Particularly for coastal provinces, this causes an increasing influence of brackish/saline ground water that upwells or directly enters the water courses. This influences which plants can be grown, at which infrastructural and other costs, whether agri/horticultural production remains sustainable, how nature develops at „abandoned‟ agricultural areas, and how nature areas and their protection, restoration, and management costs change. A central issue is how agro/ecosystems react to changing salinity.
  Verdrogingsbestrijding in het tijdperk van het Investeringsbudget Landelijk Gebied : een verslag van casusonderzoek in de provincies Drenthe, Noord-Brabant en Noord-Holland
  Gerritsen, A.L. ; Kranendonk, R.P. ; Vreke, J. ; Bosch, F.J.P. van den; Pleijte, M. - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 143) - 109
  waterbeheer - hydrologie - regionaal beleid - doelstellingen - besluitvorming - projectimplementatie - nederland - verdroging (milieu) - drenthe - noord-brabant - noord-holland - geohydrologie - governance - water management - hydrology - regional policy - objectives - decision making - project implementation - netherlands - groundwater depletion - drenthe - noord-brabant - noord-holland - geohydrology - governance
  Met de invoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is de bestrijding van de mate van verdroging van natuur, het verdrogingsbeleid, opgenomen in de prestatieafspraken tussen Rijk en provincie en daarmee onderdeel geworden van het integrale, gebiedsgerichte beleid. Voor het ILG onderhandelde het Rijk met iedere provincie afzonderlijk over de prestatieafspraken, die de betreffende provincie vervolgens in interactie met regionale actoren moet realiseren. Per provincie zijn er dus twee aparte onderhandelingsprocessen die beide zowel kenmerken van government als van governance vertonen. De prestatieafspraken over verdrogingsbestrijding zijn vastgelegd in TOP-lijsten. Dit zijn lijsten die per provincie gebieden aangeven die met prioriteit moeten worden aangepakt. De centrale hypothese in het onderzoek is dat de kans op realisatie van de prestatieafspraken over verdrogingsbestrijding toeneemt, als het onderhandelingsproces tussen Rijk en provincie meer kenmerken van governance vertoonde. Om de hypothese te toetsen is voor drie provincies (Drenthe, Noord-Brabant en Noord-Holland) met behulp van een interviewronde nagegaan hoe de onderhandelingen in de beide processen zijn verlopen en wat dat vooruitdenkend betekent voor de verdrogingsbestrijding. De hoofdrapportage hiervan is "Verdrogingsbestrijding in het tijdperkvan het Investeringsbudget Landelijk Gebied; tussen Government en Governance” (Pleijte et al., 2009). Dit werkdocument is een achtergrondrapport hierbij, waarin de resultaten en conclusies per provincie worden beschreven
  Duurzaamheidsverkenning voorloper Groene Hart : [eindrapport]
  Kwakernaak, C. ; Janssen, J.A.M. ; Stoeken, F. ; Ginkel, M. van; Deuss, F. - \ 2008
  Rotterdam : Royal Haskoning - 49
  regional planning - land use - subsidence - peat soils - agricultural policy - landscape - netherlands - geohydrology - peat grasslands - housing policy - groene hart - regionale planning - landgebruik - bodemdaling - veengronden - landbouwbeleid - landschap - nederland - geohydrologie - veenweiden - woningbouwbeleid - groene hart
  De Stuurgroep Groene Hart (met daarin de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) stelt een gezamenlijkse ontwikkelingsvisie op, die als grondslag dient voor de afzonderlijke provinciale structuurvisies. In dit kader heeft de provincie Zuid-Holland aan Haskoning en Alterra gevraagd bouwstenen te leveren voor een ruimtelijk beleid. Duurzaamheid komt in deze nota tot uitdrukking via de principles: people, planet, profit ofwel samenleving, natuur en economie. De verkenning betreft twee dilemma's: afremming van bodemdaling en realisering van woningbouw tegenover behoud van de landschapskwaliteit
  Reconstructie van de historische hydrologie
  Gaast, J.W.J. van der; Massop, H.T.L. - \ 2007
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling (2007)7. - ISSN 0166-8439 - p. 36 - 40.
  waterbalans - hydrologie - afvoer - evapotranspiratie - bodemwatergehalte - bodemwaterbalans - computersimulatie - klimaatverandering - grondwaterstand - neerslag - hydrologie van stroomgebieden - geschiedenis - kwel - geohydrologie - water balance - hydrology - discharge - evapotranspiration - soil water content - soil water balance - computer simulation - climatic change - groundwater level - precipitation - catchment hydrology - history - seepage - geohydrology
  De WB21-studie heeft geleid tot wateropgaven waarbij de trits vasthouden-bergen-afvoeren de voorkeursvolgorde geeft voor het reduceren van piekafvoeren. In het verleden is het watersysteem echter ook aangepast, wat invloed heeft gehad op de werking van het watersysteem. Om te kunnen leren uit het verleden is bij Alterra een onderzoek uitgevoerd waarbij de historische hydrologische situatie voor een stroomgebied in het zandgebied van Nederland modelmatig is gereconstrueerd. Uit de vergelijking tussen de historische en de huidige situatie blijkt dat bij extreme neerslag, die gemiddeld vaker dan éénmaal per jaar voorkomt, de afvoer vroeger duidelijk minder was, omdat veel meer water tijdelijk op het maaiveld werd geborgen. Het is echter de vraag in hoeverre we nog terug kunnen naar die omstandigheden
  Grondwaterkwaliteit in de agrarische enclave Uddel-Elspeet
  Jansen, P.C. ; Hoogveld, S. - \ 2007
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40 (2007)21. - ISSN 0166-8439 - p. 33 - 35.
  grondwater - landbouwgrond - waterlopen - eutrofiëring - monitoring - nutriëntenuitspoeling - grondwaterkwaliteit - geohydrologie - oppervlaktewaterkwaliteit - maatregelen - veluwe - groundwater - agricultural land - streams - eutrophication - monitoring - nutrient leaching - groundwater quality - geohydrology - surface water quality - measures - veluwe
  De Staverdense beek vormt de spil in het bekenstelsel van de agrarische enclave Uddel-Elspeet. Door de bijzondere geohydrologische opbouw functioneert de hydrologie er onafhankelijk van het omringende Veluwesysteem. Vanwege de relatief korte verblijftijden zullen maatregelen snel gevolgen hebben voor de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit en daarmee voor de kwaliteit van de natuur in en langs de beek. Een eerste serie maatregelen die de uitspoeling in landbouwgebieden moet doen verminderen, is tussen 1992 en 1995 genomen. Sinds die tijd wordt de kwaliteit van het grondwater gemonitord. Inmiddels zijn voldoende gegevens verzameld om een eerste analyse van de resultaten te presenteren
  Drainage principles and applications; 3rd ed.
  Ritzema, H.P. - \ 2006
  Wageningen : ILRI (ILRI publication / International Institute for Land Reclamation and Improvement 16) - ISBN 9789070754334 - 1125
  drainage - afvoer - bodemwater - grondwater - geohydrologie - handboeken - drainage - discharge - soil water - groundwater - geohydrology - handbooks
  This text book brings together 26 chapters, 546 fugures, 166 tables, a glossary of 332 definitions. Being the result of ILRI's core business: bringing together the principles and applications of drainage, by giving international courses on drainage
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : Onderzoek naar effectiviteit van bufferstroken
  Noij, I.G.A.M. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Informatieblad / Alterra 398.88) - 2
  indicatoren - begroeide stroken - bodembescherming - grasbanen - agrarische bedrijfsvoering - waterkwaliteit - grondwater - bufferzones - geohydrologie - nutriëntenuitspoeling - indicators - vegetated strips - soil conservation - grass strips - farm management - water quality - groundwater - buffer zones - geohydrology - nutrient leaching
  In oktober van 2005 is ALTERRA gestart met een groot onderzoek naar de effectiviteit van bufferstroken in Nederland. We gaan onderzoeken of bemestingsvrije perceelsranden kunnen bijdragen aan verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit. De directe aanleiding voor dit onderzoek is de afspraak die Nederland hierover heeft gemaakt met de EU. Brussel wil in principe bufferstroken van minimaal 5 meter naast waterlopen net zoals in andere landen. Nederland twijfelt aan de effectiviteit van bufferstroken onder vlakke omstandigheden, maar wil de maatregel ook niet uitsluiten met het oog op de waterkwaliteitsdoelen van de EU Kaderrichtlijn Water. Bufferstroken zouden goedkoper kunnen zijn dan alternatieven zoals verlaging van gebruiksnormen, helofytenfilters, uitmijnen en vertragen van de afvoer
  De doorlatendheid van de bodem voor infiltratiedoeleinden; een gebiedsdekkende inventarisatie voor het Waterschap Peel en Maasvallei
  Massop, H.T.L. ; Gaast, J.W.J. van der; Kiestra, E. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1212) - 95
  permeabiliteit - infiltratie - hydraulisch geleidingsvermogen - kwel - watervoerende lagen - grondwaterstroming - fysische bodemeigenschappen - grondwater - geohydrologie - limburg - permeability - infiltration - hydraulic conductivity - groundwater - mapping - seepage - aquifers - groundwater flow - geohydrology - limburg
  In opdracht van waterschap Peel en Maasvallei is een onderzoek uitgevoerd naar de geohydrologische eigenschappen van het topsysteem. Het waterschap gebruikt deze informatie bij de beoordeling en advisering ten behoeve van infiltratievoorzieningen. Voor de beoordeling van deze voorziening zijn de doorlatendheid en de dikte van de deklaag van belang alsook het doorlaatvermogen van het onderliggende watervoerende pakket. Voor het gebiedsdekkend vaststellen van de eigenschappen is het gebied geschematiseerd in 60 eenheden op basis van bodemeigenschappen en opbouw diepere ondergrond. Aan deze eenheden is een k-waardetabel gekoppeld. Deze tabel is gebaseerd op beschikbare metingen en schattingen en aangevuld met metingen die in het kader van dit onderzoek zijn uitgevoerd. Naast k-waarden is een diktekaart van de deklaag vervaardigd op basis van bruikbare boringen. Het doorlaatvermogen van het eerste watervoerend pakket is afgeleid uit verschillende bronnen, waaronder pompproeven. Een belangrijk punt bij gebruik van de geïnventariseerde gegevens is de anisotropie van de deklaag als gevolg van het voorkomen van klei, leem of veenlagen
  Spreidingslengte voor het beheersgebied van waterschap Veluwe; een maat voor het bufferzonebeleid
  Gaast, J.W.J. van der; Massop, H.T.L. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 653) - 59
  grondwaterstroming - grondwaterspiegel - hydrologie - oppervlaktewater - sloten - ruimtelijke ordening - natuurbescherming - verdroging - nederland - geohydrologie - veluwe - gelderland - bufferzones - groundwater flow - water table - hydrology - surface water - ditches - physical planning - nature conservation - desiccation - netherlands - geohydrology - veluwe - gelderland - buffer zones
  De spreidingslengte is een maat voor de ruimtelijke doorwerking van hydrologische ingrepen. Hierdoor heeft de spreidingslengte een algemene toepassing voor de bepaling van hydrologische bufferzones rondom verdrogingsgevoelige natuurgebieden. Binnen dit onderzoek is de spreidingslengte voor het beheersgebied van waterschap Veluwe gebiedsdekkend in kaart gebracht. Daarnaast geeft het onderzoek een beschrijving van het gebruik van de spreidingslengte bij het bepalen van de ruimtelijke invloed van hydrologische ingrepen. Bij het gebruik van de spreidingslengte gaat het om veranderingen in de freatische grondwaterstand door ingrepen in het grond- en oppervlaktewatersysteem.
  De parameterisatie van de interactie tussen grondwater en oppervlaktewater voor landelijke en regionale grondwatermodellering
  Bakel, P.J.T. van; Lange, W.J. de; Pastoors, M.J.H. ; Groenendijk, P. ; Kovar, K. - \ 2002
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 8 (2002)2. - ISSN 1382-6069 - p. 5 - 9.
  grondwater - grondwaterstroming - oppervlaktewater - interacties - modellen - geschiedenis - geohydrologie - groundwater - groundwater flow - surface water - interactions - models - history - geohydrology
  Alterra, RIVM en RIZA richtten de Ad hoc Werkgroep Concensus Hydrologie op, waarbij de interactie tussen grond- en oppervlaktewater centraal staat
  Ecohydrologische systeembeschrijving van de Stabrechtse Heide en omgeving met oplossingen voor een integraal herstel
  Querner, E.P. ; Jansen, P.C. ; Arts, G.H.P. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 665) - 122
  heidegronden - hydrologie - bodemkarteringen - nederland - geohydrologie - ecohydrologie - noord-brabant - heathland soils - hydrology - soil surveys - netherlands - geohydrology - ecohydrology - noord-brabant
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.