Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 27

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Veranderingen van de zwavelbalans van de Nederlandse bodem : beantwoording van een helpdeskvraag
  Ehlert, P.A.I. ; Chardon, W.J. - \ 2014
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2516) - 47
  bodemchemie - zwavelmeststoffen - sulfaat - gips - voedingsstoffenbalans - drainagewater - landbouw - bodemvruchtbaarheid - nederland - soil chemistry - sulfur fertilizers - sulfate - gypsum - nutrient balance - drainage water - agriculture - soil fertility - netherlands
  Het ministerie van Economische Zaken heeft in het kader van een helpdeskvraag zeven vragen gesteld over een verandering in het gebruik van zwavelhoudende stoffen als meststof in de landbouw. Dit rapport beantwoordt deze vragen. Maatregelen ter voorkoming van de uitstoot van SOx in het kader van de beheersing van zure regen hebben de zwaveltoevoer naar de Nederlandse bodem fors doen afnemen. Die afname heeft plaatselijk geleid tot een voor de gewasvoorziening te lage aanvoer. De landbouwsector heeft daarop gereageerd door meer zwavelhoudende meststoffen toe te gaan passen. Toch toont de zwavelbalans van de Nederlandse bodem een dalende trend
  Waarom volstaat een fosfaatbemesting met Ca bij lage pH? Het effect van Ca zonder het pH effect van bekalking; literatuuronderzoek
  Tolkamp, G.W. ; Olsthoorn, A.F.M. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1337.3) - 15
  bossen - fosfaten - fosformeststoffen - bodem ph - calcium - gips - bosbedrijfsvoering - bemesting - forests - phosphates - phosphorus fertilizers - soil ph - calcium - gypsum - forest management - fertilizer application
  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemesting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Er zijn veel literatuurbronnen beschikbaar over de meestal positieve effecten van bekalking, na negatieve effecten van verzuring op de bodem en de plant. Echter in deze literatuur studie gaat het in het bijzonder om de vraag of Ca2+ ook afzonderlijk voldoende effect heeft op de invloeden van verzuring op de plant. Intensief is gezocht naar literatuur waarin experimenten met zuiver Ca bemesting, zonder pH effecten, duidelijk gescheiden waren van bekalking, dus mét pH effecten, eventueel in een combinatie met andere elementen. Voor bomen kon in dit onderzoek geen geschikte bronnen worden gevonden van proeven met bijvoorbeeld gips. In Braziliaanse literatuur over landbouwgewassen konden wèl voorbeelden worden gevonden van positief effect van Ca2+ in zure bodems. Bemesting met gips (zonder pH effect) bleek daarbij juist meer effectief dan bekalking, omdat dit sneller werkte en eerder doordrong ook in het diepere wortelmilieu. Geconcludeerd kan dus worden dat een fosfaatmeststof volstaat voor het opheffen van een Ca-tekort. Onder de huidige Nederlandse condities behoeft de pH niet verhoogd te worden als er met fosfaat wordt bemest.
  Meer calcium, kleinere kluit
  Rozen, K. van; Ester, A. ; Mierlo, T. van - \ 2004
  Boerderij/Akkerbouw 89 (2004)3. - ISSN 0169-0116 - p. 16 - 17.
  solanum tuberosum - aardappelen - rooien - oogsten - bodemstructuur - kluiten - versmeren - klei - aardwormen - grondverbeteraars - bodemverbeteraars - bekalking - gips - bodemchemie - kunstmeststoffen - ammoniumsulfaat - bemesting - flevoland - solanum tuberosum - potatoes - grubbing - harvesting - soil structure - clods - puddling - clay - earthworms - soil amendments - soil conditioners - liming - gypsum - soil chemistry - fertilizers - ammonium sulfate - fertilizer application - flevoland
  In de Flevopolder komen grote aantallen regenwormen voor, wat bij het aardappelrooien kan leiden tot grote kluiten en versmering. In emmerproeven met grond uit de Flevopolder werd onderzocht in hoeverre toediening van kalk- en zuurwerkende meststoffen deze structuurproblemen kan helpen voorkomen. Vooral gips en zwavelzure ammoniak blijken minder grote kluiten te geven
  Onderzoek naar de verhoging van calciumgehalte in aardappelknollen
  Velema, R. ; Griend, P. van de; Velvis, H. - \ 2001
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 102) - 8
  pootaardappelen - solanum tuberosum - aardappelen - calcium - gewaskwaliteit - veldproeven - gips - akkerbouw - seed potatoes - solanum tuberosum - potatoes - calcium - crop quality - field tests - gypsum - arable farming
  In het kader van het deelproject ‘Nutriëntenvoorziening’ van de deelcluster ‘Innovatie Aardappelteelt’ van Agrobiokon is door HLB onderzoek uitgevoerd naar de calciumvoorziening in pootaardappelen. In dit rapport wordt verslag gedaan van dit onderzoek, dat in 1999 werd uitgevoerd. De proef is aangelegd op een zandgrond in Rolde
  Aantasting van beton door zuur. Cementtypen onderling vergeleken
  Braam, C.R. - \ 1997
  Agrabeton 7 (1997)2. - ISSN 0167-3246 - p. 6 - 7.
  bouwconstructie - bouwmaterialen - cement - krijtkalk - chemische afbraak - beton - constructie - corrosie - derivaten - gips - kalk - materialen - organische zuren - pleisterkalk - gebrande gips - structuren - tanninen - building construction - building materials - cement - chalk - chemical degradation - concrete - construction - corrosion - derivatives - gypsum - lime - materials - organic acids - plaster - plaster of paris - structures - tannins
  Resultaten van een kleinschalig experimenteel onderzoek naar de aantasting van beton door perssap, dat verschillende organische zuren bevat
  Leidraad voor de toepassing van betonmortel in de land- en tuinbouw
  Bouquet, G.Chr. ; Braam, C.R. ; Holthuis, J.H. ; Stuut, H. - \ 1995
  Den Bosch : VNC - 72
  bouwconstructie - beton - landbouwtechniek - bouwmaterialen - asbest - constructieonderdelen - structuren - constructie - landbouw - tuinbouw - cement - gips - kalk - krijtkalk - pleisterkalk - gebrande gips - handboeken - building construction - concrete - agricultural engineering - building materials - asbestos - structural components - structures - construction - agriculture - horticulture - cement - gypsum - lime - chalk - plaster - plaster of paris - handbooks
  Nevenwerking van kalkstikstof op onkruiden in wintertarwe
  Darwinkel, A. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 61 - 64.
  krijtkalk - efficiëntie - kunstmeststoffen - gips - hexaploïdie - kalk - triticum aestivum - onkruiden - tarwe - winter - chalk - efficiency - fertilizers - gypsum - hexaploidy - lime - triticum aestivum - weeds - wheat - winter
  Effects of stopping liming on abandoned agricultural land
  Hesterberg, D. - \ 1993
  Land Degradation and Rehabilitation 4 (1993). - ISSN 0898-5812 - p. 257 - 267.
  luchtverontreiniging - calcium - krijtkalk - gips - landgebruik - kalk - ruimtelijke ordening - bodem - bodemaciditeit - bodem ph - bodemverontreiniging - zonering - air pollution - calcium - chalk - gypsum - land use - lime - physical planning - soil - soil acidity - soil ph - soil pollution - zoning
  Effects of acidification, liming and fertilization on the undergrowth of a pine forest stand in central Sweden
  Dobben, H.F. van; Dirkse, G.M. ; Braak, C.J.F. ter - \ 1992
  Wageningen : IBN-DLO (RIN report 92/21) - 26
  bosbouw - bomen - bosschade - zure regen - grondbedekking - grasbestand - kalk - gips - krijtkalk - atmosfeer - luchtverontreiniging - chemicaliën - zweden - onderlaag - bosopstanden - bemesting - forestry - trees - forest damage - acid rain - ground cover - herbage - lime - gypsum - chalk - atmosphere - air pollution - chemicals - sweden - understorey - forest stands - fertilizer application
  Effect van bekalking en bemesting met fosfor, magnesium en kalium op de ondergroei van eiken- en dennenopstanden op arme grond
  Dobben, H.F. van; Vocks, M.J.M.R. - \ 1992
  Wageningen : DLO-IBN (RIN - rapport 92/22) - 20
  biomassa - krijtkalk - mengmeststoffen - kunstmeststoffen - achteruitgang, bossen - bosbouw - grondbedekking - gips - grasbestand - lagenstructuur - kalk - nederland - periodiciteit - plantengemeenschappen - plantensuccessie - synecologie - bomen - vegetatie - levensvatbaarheid - onderlaag - bemesting - bosopstanden - biomass - chalk - compound fertilizers - fertilizers - forest decline - forestry - ground cover - gypsum - herbage - layer structure - lime - netherlands - periodicity - plant communities - plant succession - synecology - trees - vegetation - viability - understorey - fertilizer application - forest stands
  Effecten van experimentele bekalking en bemesting op de ondergroei van enkele eiken- en dennenbossen op arme zandgrond in Nederland : beschrijving van de uitgangssituatie
  Goeij, S. de; Siebum, M. - \ 1990
  Leersum : RIN (Intern rapport / Rijksinstituut voor Natuurbeheer 90/2) - 24
  krijtkalk - bosbouw - grondbedekking - gips - grasbestand - kalk - periodiciteit - plantensuccessie - vegetatie - nederland - onderlaag - bemesting - bosopstanden - noord-brabant - chalk - forestry - ground cover - gypsum - herbage - lime - periodicity - plant succession - vegetation - netherlands - understorey - fertilizer application - forest stands - noord-brabant
  Kalkgiften in potgrond en verschillende NH4/NO3-verhoudingen in de voedingsoplossing bij twee rassen van Saintpaulia
  Straver, N. - \ 1988
  Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij nr. 58) - 17
  ammoniumnitraat - krijtkalk - gips - kalk - sierplanten - saintpaulia - ammonium nitrate - chalk - gypsum - lime - ornamental plants - saintpaulia
  Bekalking van grasland op zandgrond
  Loman, H. - \ 1988
  Haren (Gr.) : IB (Nota / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 190, 203)
  calcium - krijtkalk - graslanden - gips - kalk - zandgronden - bodem - calcium - chalk - grasslands - gypsum - lime - sandy soils - soil
  De kalktoestand vereist voor een goede structuur en gewasopbrengst
  Boekel, P. - \ 1986
  Haren (Gr.) : I.B. (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 8-86) - 36
  zware kleigronden - bodemstructuur - bodemverbeteraars - calcium - krijtkalk - gips - kalk - bodem ph - gewasopbrengst - clay soils - soil structure - soil conditioners - calcium - chalk - gypsum - lime - soil ph - crop yield
  Aan de hand van onderzoeksgegevens uit voorgaande jaren (1950-'80) wordt een bijsturing gegeven van het huidige bekalkingsadvies voor zware en lichtere gronden
  Bekalking van grasland op veengrond : uitgebreid verslag van het proefveld BZ 23/IB 2480
  Loman, H. ; Berends, J. ; Hakvoort, B.J. - \ 1986
  Haren (Gr.) : IB (Nota / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 160) - 46
  krijtkalk - graslanden - gips - kalk - veengronden - chalk - grasslands - gypsum - lime - peat soils
  Effect van plaatsing van kalk op de groei van het gewas : verslag van de potproeven IB 6456 en IB 6457
  Loman, H. - \ 1985
  Haren (Gr.) : I.B. (Nota / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 145) - 23
  krijtkalk - efficiëntie - kunstmeststoffen - gips - kalk - chalk - efficiency - fertilizers - gypsum - lime
  Invloed van bekalking van rivierklei met calciumcarbonaat en calciumsulfaat, in combinatie met ijzer, mangaan en borium, op het optreden van stip en zacht bij Cox's Orange Pippin appels
  Lune, P. van - \ 1981
  Haren : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 8-81) - 61
  appels - calciumcarbonaat - zware kleigronden - gips - kalk - malus - stip - zacht (ziekte bij appels) - afwijkingen, planten - zwavelmeststoffen - nederland - mangaan - boriummeststoffen - ijzerhoudende meststoffen - apples - calcium carbonate - clay soils - gypsum - lime - malus - bitter pit - water core - plant disorders - sulfur fertilizers - netherlands - manganese - boron fertilizers - iron fertilizers
  Verslag van bemestingsproeven van 1969-1977 van Cox's Orange appels op onderstammen, met nadruk op het optreden van gebreksziekten
  Genesis and solution chemistry of acid sulfate soils in Thailand
  Breemen, N. van - \ 1976
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): L.J. Pons, co-promotor(en): J. van Schuylenborgh. - Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022006009 - 263
  bodemtaxonomie - bodemclassificatie - bodemtypen - bodem ph - bodemaciditeit - zure gronden - kattekleigronden - natuurlijke hulpbronnen - sulfaten - gips - thailand - soil taxonomy - soil classification - soil types - soil ph - soil acidity - acid soils - acid sulfate soils - natural resources - sulfates - gypsum - thailand - cum laude
  To study short-term and long-term chemical processes in periodically flooded acid sulfate soils in the Bangkok Plain and in various smaller coastal plains along the Gulf of Thailand, 16 acid sulfate soils and one non-acid marine soil were examined for distribution of iron-sulfur compounds, elemental composition of soil and clay, clay mineralogy, redox potential, pH, and ionic activities in the soil solution.

  The application of thermodynamics to mineral-water interactions enlightened various aspects of sulfate reduction, weathering and transformation of minerals (with emphasis on iron oxides, jarosite and clay minerals), and acid production and pH buffering reactions in the soils.

  Het reukloos verwerken van drijfmest van kippen tot een strooibaar produkt met behulp van ongebluste kalk
  Lande Cremer, L.C.N. de la - \ 1971
  Haren (Gr.) : IB (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 9-1971) - 29
  krijtkalk - stalmest - kippen - gips - kalk - mest - pluimvee - drijfmest - opslagloodsen - chalk - farmyard manure - fowls - gypsum - lime - manures - poultry - slurries - stores
  Schuimaarde
  Anonymous, - \ 1969
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 3090)
  bibliografieën - krijtkalk - gips - kalk - bibliographies - chalk - gypsum - lime
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.