Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 33

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De beste keuzes voor het saneren van tarragronden in verband met AM
  Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)11 dec.
  aardappelen - tarra - aarde - grondsterilisatie - globodera - plantenparasitaire nematoden - biologische grondontsmetting - gewasbescherming - akkerbouw - potatoes - tare - earth - soil sterilization - globodera - plant parasitic nematodes - biological soil sterilization - plant protection - arable farming
  Bij de oogst van aardappelen komt veel grond mee met het product dat zowel op het eigen bedrijf als elders wordt verzameld en afgevoerd. Op het akkerbouwbedrijf wordt deze grond vaak teruggestort op het perceel van herkomst. Dit houdt een risico in omdat de grond bijvoorbeeld besmet kan zijn met aardappelcysteaaltjes (AM). Het is daarom van groot belang om de grond te saneren voordat het terug gaat naar het perceel. Ook de verwerkende industrie heeft te maken met grote hoeveelheden grond. Deze grond is bovendien zeer divers van samenstelling en kan heel vochtig zijn. Ook voor deze bedrijven zijn mogelijkheden voor sanering van de grond tegen schadelijke bodemorganismen van groot belang. In opdracht van het Productschap Akkerbouw, in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing, heeft PPO-AGV de mogelijkheden uit de literatuur en de resultaten van eigen onderzoek op een rijtje gezet.
  De CSG-aanpak: maatschappelijk onderzoek bruikbaar maken
  Mogendorff, Karen - \ 2013
  genetics - society - ecogenomics - globodera - research - neuroscience
  Effecten van fytosanitaire maatregelen tegen aardappelcysteaaltjes (Globodera spp.) ten behoeve van ACA-vrij pootgoed
  Molendijk, L.P.G. ; Been, T.H. ; Runia, W.T. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV - 9
  solanum tuberosum - pootaardappelen - plantenparasitaire nematoden - globodera - fytosanitaire maatregelen - bodem - bemonsteren - akkerbouw - solanum tuberosum - seed potatoes - plant parasitic nematodes - globodera - phytosanitary measures - soil - sampling - arable farming
  Fytosanitaire autoriteiten trachten internationaal de verspreiding van het aardappelcysteaaltje (ACA) naar andere landen zoveel mogelijk tegen te gaan. Daartoe zijn er in de gegevensbladen over aardappelcysteaaltjes (EPPO/CABI datasheets Globodera spp.) diverse maatregelen opgenomen zoals: 1. Grond bemonstering 2. Partij bemonstering; sorteergrond of horgrond 3. Wassen van aardappelen voor verwijderen van grond 4. Ontsmetting van aardappels met natrium hypochloriet. Deze brochure geeft een overzicht van het effect van deze maatregelen.
  Effectiviteit inundatie tegen G. pallida
  Runia, Willemien - \ 2013
  plant protection - potatoes - globodera - flooding - control methods - nematode control - arable farming - seed potatoes
  Erkenning inundatie als AM-maatregel nabij (interview met Leendert Molendijk)
  Groot Antink, M. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2012
  Akker magazine 10 (2012). - ISSN 1875-9688 - p. 28 - 29.
  pootaardappelen - bouwland - inundatie - bodem - desinfecteren - plantenparasitaire nematoden - proefprojecten - groningen - akkerbouw - globodera - seed potatoes - arable land - flooding - soil - disinfestation - plant parasitic nematodes - pilot projects - groningen - arable farming - globodera
  Het onder water zetten van percelen aardappelland is dermate effectief tegen aaltjes dat inundatie vermoedelijk volgend voorjaar als AM-maatregel erkend zal worden door Brussel en de NVWA. Bovendien is het kostentechnisch een goed alternatief voor chemische bestrijding, zo blijkt uit een praktijkproef in het Groningse Vierhuizen.
  Small Subunit Ribosomal DNA-Based Phylogenetic Analysis of Foliar Nematodes (Aphelenchoides spp.) and Their Quantitative Detection in Complex DNA Backgrounds
  Rybarczyk-Mydlowska, K.D. ; Mooijman, P.J.W. ; Megen, H.H.B. van; Elsen, S.J.J. van den; Vervoort, M.T.W. ; Veenhuizen, P.T.M. ; Doorn, J. van; Dees, R.H.L. ; Karssen, G. ; Bakker, J. ; Helder, J. - \ 2012
  Phytopathology 102 (2012)12. - ISSN 0031-949X - p. 1153 - 1160.
  real-time pcr - potato cyst - intraspecific variation - populations - globodera - differentiation - subtenuis - fragariae - fragment - rdna
  Foliar nematodes, plant-parasitic representatives of the genus Aphelenchoides, constitute a minority in a group dominated by fungivorous species. Distinction between (mostly harmless) fungal feeding Aphelenchoides species and high impact plant parasites such as A. besseyi, A. fragariae, A. ritzemabosi, and A. subtenuis is severely hampered by the scarcity of informative morphological characters, some of which are only observable in specific developmental stages. Poor description of a number of non plant-parasitic Aphelenchoides species further complicates identification. Based on (nearly) full-length small subunit ribosomal DNA (SSU rDNA) sequences (˜ 1,700 bp), a phylogenetic tree was generated, and the four target species appeared as distinct, well-supported groups. Notably, this genus does not constitute a monophyletic group: A. besseyi and A. ritzemabosi cluster together, and they are phylogenetically isolated from A. fragariae, A. subtenuis and other, most fungivorous species. A phylum-wide SSU rDNA framework was used to identify species-specific DNA motifs. For the molecular detection of four plant-parasitic Aphelenchoides species, PCR primers were developed with high, identical annealing temperatures (63°C). Within the molecular framework presented here, these primers can be used for the rapid screening of plant material and soil for the presence of one or multiple foliar nematode species
  Beheersing van aardappelmoeheid in de akkerbouw
  Beers, T.G. van - \ 2011
  Den Haag : aaltjesactieplan
  aardappelen - solanum tuberosum - globodera - nematoda - gewasbescherming - nematodenbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - akkerbouw - regelingen - Nederland - potatoes - solanum tuberosum - globodera - nematoda - plant protection - nematode control - cultural control - arable farming - regulations - Netherlands
  Deze brochure van het Actieplan Aaltjesbeheersing geeft informatie over de achtergronden, regelgeving, bemonstering, bestrijding en beheersing van aardappelcysteaaltjes. Met praktische voorbeelden worden maatregelen toegelicht om aardappelmoeheid te beheersen.
  Cystentoets aardappelpootgoed voor export
  Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2010
  Kennisakker.nl 2011 (2010)14 feb.
  pootaardappelen - schoonmaken - cysten (ontwikkelingsstadia) - globodera - wassen (activiteit) - filters - vermeerderingsmateriaal - akkerbouw - seed potatoes - cleaning - cysts (developmental stages) - globodera - washing - filters - propagation materials - arable farming
  Om een indicatie te hebben van de sanitaire kwaliteit van het pootgoed kan een partij worden gewassen en gecontroleerd op AM door het inbouwen van een cystenfilter (zeeftrommel) in de wasstraat. PPO-agv heeft, in opdracht van het PA, onderzocht of een filter in de wasstraat functioneert naar behoren. Dat betekent dat cysten, die aanwezig zijn op partijen aardappels, gedurende het wasproces worden uitgefilterd en kunnen worden aangetoond op het filter. Gebleken is dat "De Kubbe" te Biddinghuizen nu over een wasstraat beschikt waarmee partijen aardappels kunnen worden onderzocht op cysten van aardappelcysteaaltjes. De capaciteit wordt niet ongunstig beïnvloed door gebruik van de zeeftrommel en debris-monsters afkomstig van maximaal 3900 kg gewassen aardappels kunnen goed worden onderzocht op cysten. De trefkans van aanwezige cysten op aardappels is groot; naar verwachting zullen circa 3 van de 4 cysten die tijdens het wassen loskomen van de aardappels ook daadwerkelijk worden gevonden in het debris. Als in het debris cysten zijn aangetoond, dan dient de wasstraat te worden gereinigd voordat volgende partijen worden gewassen om kruisbesmetting te voorkomen. Door het wassen van pootgoed en inbouwen van deze bemonstering in de wasstraat wordt het mogelijk om partijen pootgoed te voorzien van een extra waarborg. Het verdient aanbeveling om de voors en tegens van deze techniek te bespreken met de betrokken partijen uit de pootgoedsector.
  Cystentoets aardappelpootgoed voor export
  Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2010
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 15
  aardappelen - pootaardappelen - plantenparasitaire nematoden - globodera - cysten (ontwikkelingsstadia) - wassen (activiteit) - detectie - potatoes - seed potatoes - plant parasitic nematodes - globodera - cysts (developmental stages) - washing - detection
  De conclusie uit dit onderzoek “Cystenvrij (AM) maken van aardappelpootgoed” is dat aardappels door wassen wel grondvrij kunnen worden gemaakt maar niet volledig cystenvrij. Verder is het onderzoeken van het debris van gewassen aardappels op ACA-cysten technisch en praktisch goed uitvoerbaar is. Het met de Kubbe ontwikkelde zeeftrommelsysteem voldoet goed en maakt het mogelijk grote partijen pootgoed te toetsen op de aanwezigheid van AM-cysten. Het ontbreken van cysten in een gewassen partij pootaardappels kan een extra kwaliteitsgarantie bieden. Hiermee kan de afzet mogelijk worden bevorderd.
  Overzicht zetmeelaardappelrassen 2009
  Wijnholds, K.H. - \ 2009
  [S.l] : PotatoPro.com
  rassen (planten) - globodera - schimmelziekten - phytophthora - gewasopbrengst - fabrieksaardappelen - rassenlijsten - varieties - globodera - fungal diseases - phytophthora - crop yield - starch potatoes - descriptive list of varieties
  In tabelvorm een overzicht van opbrengstgegevens, AM-resistentie, schimmelziektenresistentie, virusvatbaarheid en overige teelteigenschappen van diverse zetmeel-aardappelrassen
  Cystenvrij (AM) maken van aardappelpootgoed
  Runia, W.T. ; Gastel-Topper, A.W.W. van; Molendijk, L.P.G. - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 39
  aardappelen - pootaardappelen - wassen (activiteit) - globodera - cysten (ontwikkelingsstadia) - vermeerderingsmateriaal - desinfecteren - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - gewasbescherming - potatoes - seed potatoes - washing - globodera - cysts (developmental stages) - propagation materials - disinfestation - plant parasitic nematodes - nematode control - plant protection
  Cysten van ACA bevinden zich uitsluitend op de knol en komen niet inwendig in de knol voor. Wanneer partijen gegarandeerd cystenvrij gemaakt zouden kunnen worden door een uitwendige ontsmetting dan zou de afzet als pootgoed misschien weer mogelijk worden. Daarbij dient de pootgoedkwaliteit van de knollen intact te blijven. Randvoorwaarde is dat de methodiek uit het oogpunt van milieu verantwoord is. Het onderzoek is uitgevoerd met de pootgoedsortering van ACA-besmette consumptieaardappels. De conclusie is dat aardappels door wassen wel grondvrij kunnen worden gemaakt maar niet cystenvrij. De huidige nabehandeling met NaOCl bleek onvoldoende om de cystinhoud van de resterende cysten te doden.
  Natuurlijke afname van bodemgebonden quarantaine-organismen (Q-organismen)
  Been, T.H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2009
  pootaardappelen - globodera - besmetting - populatiedichtheid - fytosanitair beleid - quarantaine organismen - fabrieksaardappelen - seed potatoes - globodera - contamination - population density - phytosanitary policies - quarantine organisms - starch potatoes
  Poster met onderzoeksinformatie: Gegevens over de natuurlijke afname van het aardappelcysteaaltje in de teelt van poot-, zetmeel- en consumptieaardappelen op klei- en zavelgronden worden verzameld voor de ontwikkeling en ondersteuning van het fytosanitaire beleid van de Plantenziektenkundige Dienst en voorlichting aan telers.
  Samenvatting Monitoring Nulsituatie-Rapport Resultaten meetronde 2005-2006
  Keidel, H. ; Beers, T.G. van; Doornbos, J. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2008
  Gewasbescherming 39 (2008)1. - ISSN 0166-6495 - p. 19 - 21.
  akkerbouw - grondanalyse - nematoda - nematodenbestrijding - heterodera schachtii - globodera - meloidogyne - pratylenchus - rotylenchus - tylenchorhynchus - longidorus - soorten - bedrijfsvoering - vragenlijsten - gewasbescherming - arable farming - soil analysis - nematoda - nematode control - heterodera schachtii - globodera - meloidogyne - pratylenchus - rotylenchus - tylenchorhynchus - longidorus - species - management - questionnaires - plant protection
  Eind 2004 is door het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), het Productschap Tuinbouw (PT) en LTO Nederland het initiatief genomen om de aaltjesproblemen gezamenlijk aan te pakken. Hiervoor is het actieplan aaltjesbeheersing gelanceerd. Eén van de projecten binnen dit actieplan was het monitoren van de nulsituatie. Dit project is uitgevoerd door een consortium van Blgg BV, NAK AGRO BV, en PPO-AGV. Binnen het project zijn tussen 2005 en 2006 425 akkerbouwbedrijven grondmonsters genomen. Deze zijn geanalyseerd op de meest bekende plantenparasitaire aaltjes. Daarnaast is aan de deelnemers gevraagd mee te werken aan een enquête over hun bedrijfsvoering en hun ervaringen met aaltjes
  Genetic mapping and pyramiding of resistance genes in potato
  Tan, M.Y.A. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Richard Visser, co-promotor(en): Herman van Eck. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049777 - 136
  solanum tuberosum - aardappelen - solanum microdontum - phytophthora - solanum berthaultii - globodera - meloidogyne - solanum tarijense - genen - moleculaire kartering - genetische kartering - chromosomen - loci - ziekteresistentie - plaagresistentie - loci voor kwantitatief kenmerk - resistentieveredeling - moleculaire merkers - moleculaire veredeling - aflp - solanum tuberosum - potatoes - solanum microdontum - phytophthora - solanum berthaultii - globodera - meloidogyne - solanum tarijense - genes - molecular mapping - genetic mapping - chromosomes - loci - disease resistance - pest resistance - quantitative trait loci - resistance breeding - molecular markers - molecular breeding - amplified fragment length polymorphism
  Numerous pathogens can infect potato, but late blight (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) and potato cyst nematodes (PCN) Globodera rostochiensis and G. pallida are most damaging. Several species of root knot nematodes (RKN) are an emerging threat. Breeders have successfully deployed disease resistance genes (R-genes) to protect potato from diseases, starting from the first half of the 20th century. DNA markers facilitate the introgression of R-genes and enable the pyramiding of multiple R-genes in a potato cultivar. Pyramiding may improve the level of resistance, the resistance spectrum and the durability of the resistance.

  In this thesis, the experimental work is described in four chapters. Two chapters focus on the identification, mapping and characterisation of late blight and nematode resistance genes. The other two chapters focus on the pyramiding of R-genes to achieve something more in terms of resistance than was offered by the individual R-genes.

  In Chapter 2, a locus involved in late blight resistance, derived from Solanum microdontum, was identified and characterised. The resistance is associated with a hypersensitive response and results in a delay of infection of about 1-2 weeks. Both a quantitative as well as a qualitative genetic approach was used, based on data from a field assay. QTL analysis identified a QTL on chromosome 4. A qualitative genetic analysis resulted in the positioning of this locus on the short arm of chromosome 4. This position coincides with a conserved Phytophthora R-gene cluster which includes R2, R2-like, RPi-blb3 and RPi-abpt. This strongly suggests that RPi-mcd1 is the fifth R-gene of this NBS-LRR cluster.

  In Chapter 3, two resistance genes, RPi-mcd1 and RPi-ber, introgressed from the wild tuber bearing potato species S. microdontum and S. berthaultii were combined in a segregating diploid S. tuberosum population. Individual genotypes from this segregating population were classified into four groups by means of flanking molecular markers; carrying no R-gene, with only RPi-mcd1, with only RPi-ber, and a group with the pyramided RPi-mcd1 and RPi-ber. The levels of resistance between the groups were compared in a field experiment in 2007. The group with RPi-mcd1 showed a significant delay to reach 50% infection of the leaf area of three days. The group with RPi-ber showed a delay of three weeks. The resistance level in the pyramid group suggested an additive effect of RPi-mcd1 with RPi-ber. This result suggests that potato breeding can benefit from combining individual R-genes.

  In Chapter 4, a resistance to G. pallida Rookmaker (Pa3), originating from wild species S. tarijense was identified by QTL analysis. The resistance could largely be ascribed to one major QTL. GpaXIltar explained 81.3 % of the phenotypic variance in the disease test and mapped to the long arm of chromosome 11. Another minor QTL explained 5.3 % of the phenotypic variance and mapped to the long arm of chromosome 9. Clones containing both QTL showed no lower cyst counts than clones with only GpaXIltar. After Mendelising the phenotypic data, GpaXIltar could be more precisely mapped near markers GP163 and FEN427 thus anchoring GpaXIltar to a region with a known R-gene cluster containing virus and nematode resistance genes.

  In Chapter 5, a study is described that tests if pyramiding of two resistance genes against the root knot nematode Meloidogyne hapla, RMh-tar and RMh-chcA , will result in improved, or even an absolute level of resistance. RMh-tar and RMh-chcA, introgressed from the wild tuber bearing potato species Solanum tarijense and S. chacoense were combined in a segregating diploid S. tuberosum population. With the aid of markers, descendants from this segregating population were classified into four groups, carrying no R-gene, with only RMh-tar, with only RMh-chcA, and a group with the pyramided RMh-tar and RMh-chcA. Upon inoculation with M. hapla isolate Bovensmilde, the group containing only RMh-chcA showed a decline of 88 % in average developed egg masses compared to the group without RMh-chcA and RMh-tar. The group of genotypes containing only RMh-tar, but not RMh-chcA, showed a decline of 55% in developed egg masses compared to the group without RMh-chcA and RMh-tar. The effect of both loci, RMh-tar and RMh-chcA combined, did not further reduce the number of egg masses compared to the level of RMh-chcA alone.

  The study presented in this thesis shows that marker assisted selection is a very powerful method and sometimes the only way to screen for the presence of certain genes. It furthermore shows that pyramiding different resistance genes, even with minor effects, can result in plants with an increased level of resistance.

  Telen met Toekomst: Kennis over ziekten in de praktijk getoetst
  Kool, S.A.M. de - \ 2007
  BloembollenVisie 2006 (2007)113. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - sierplanten - narcissus - plantenziekteverwekkende schimmels - schimmelbestrijding - plantenziekteverwekkers - vuur (plantenziektekundig) - tulipa - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - globodera - nematiciden - gewasbescherming - ornamental bulbs - ornamental plants - narcissus - plant pathogenic fungi - fungus control - plant pathogens - blight - tulipa - plant parasitic nematodes - nematode control - globodera - nematicides - plant protection
  Tal van ziekten en plagen spelen de bloembollensector parten. Binnen Telen met toekomst is onder meer gekeken naar de aanpak van schimmels in de narcis 'Tête à Tête, naar vuur in tulp en naar de aanpak van aaltjes. Niet alleen bloembollenaaltjes, maar ook aardappelcystenaaltjes kwamen aan bod
  Raketblad aanvulling op AM-aanpak
  Molendijk, Leendert - \ 2007
  sisymbrium - green manures - globodera - plant parasitic nematodes - trap crops - arable farming - plant protection - potatoes
  Combibemonstering voor aaltjes
  Zijlstra, C. ; Been, T.H. - \ 2007
  pratylenchus penetrans - globodera - meloidogyne - akkerbouw - nematoda - bemonsteren - detectie - lilium - vollegrondsteelt - pratylenchus penetrans - globodera - meloidogyne - arable farming - nematoda - sampling - detection - lilium - outdoor cropping
  Poster met onderzoeksresultaten. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een betrouwbare methode voor combibemonstering en-detectie van aaltjes in grond.
  AaltjesBeheersingsStrategie (ABS) : aardappelmoeheid TMT, 21 feb 2007 vervolg op 30 mei 2006
  Molendijk, Leendert - \ 2007
  plant protection - potatoes - globodera - heterodera - globodera pallida - nematode control - cropping systems - cultural control - agricultural policy - arable farming
  Fylogenetische SSU rDNA-analyse van het fylum Nematoda
  Holterman, M.H.M. ; Elsen, S.J.J. van den; Megen, H.H.B. van; Wurff, A.W.G. van der; Helder, J. - \ 2007
  Gewasbescherming 38 (2007)4. - ISSN 0166-6495 - p. 150 - 154.
  nematoda - ongewervelde dieren - fylogenie - evolutie - moleculaire taxonomie - parasitisme - trichodoridae - plantenparasitaire nematoden - globodera - soorten - identificatie - nematoda - invertebrates - phylogeny - evolution - molecular taxonomy - parasitism - trichodoridae - plant parasitic nematodes - globodera - species - identification
  Nematoden vormen één van de meestgevarieerde en succesvolle diergroepen ter wereld. Ze zijn waarschijnlijk de meest talrijke dieren op aarde, komen in uiteenlopende milieus voor (zowel terrestrische als marien) en spelen een belangrijke rol in het ecosysteem. De verscheidenheid van voedingstypes en habitats maken deze groep ook erg interessant vanuit een evolutionair oogpunt. Ons onderzoek richt zich op het uitzoeken van de evolutionaire verwantschappen tussen nematoden aan de hand van het ribosomaal DNA - een neutraal gen dat niets te maken heeft met dier- of plantparasitisme - en de evolutie van kenmerken als voedingstypen, stresstrolerantie en de overgang van een marien leefmilieu naar het land. Nematodentaxonomie is een onderzoeksveld dat sinds het begin in beweging is geweest. De geconserveerde morfologie en de vaak moeilijk waarneembare kenmerken bemoeilijken de reconstructie van de evolutie van de nematoden. Dit heeft tot gevolg gehad dat de nematodensystemetiek steeds veranderde en er bijna net zoveel classificaties als taxonomen zijn. De laatste jaren is er veel veranderd door de opkomst van de moleculaire fylogenie. Het gebruik van DNA-sequenties - in het geval van vaak het small subunit ribosomal DNA (SSU rDNA)-gen - om de evolutie te traceren heeft geleid tot nieuwe inzichten en een hernieuwde interesses in nematodenevolutie
  Verspreiding van Quarantaine-organismen (Q-organismen)
  Been, T.H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2007
  nematoda - aardappelen - solanum tuberosum - globodera - plantenplagen - quarantaine organismen - nematoda - potatoes - solanum tuberosum - globodera - plant pests - quarantine organisms
  Aardappelcysteaaltjes zijn Q-organismen. Bij besmetting wordt behalve het besmette gedeelte ook een buffer meegenomen. Meestal heeft in de bewerkingsrichting verspreiding plaatsgevonden. Wat gebeurt er echter bij het rondrijden tijdens de oogst? Hoe ver gaat de verspreiding? Hoe zit het met aanhangende grond aan machines en banden? Is de zeefgrond en de sorteergrond ook besmet en in welke mate? Wat zijn de fytosanitaire consequenties?
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.