Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Voorstudie detectie en risico-inschatting vruchtrot : tussentijdse rapportage
  Heijne, B. - \ 2009
  Zoetermeer : Produktschap Tuinbouw, afdeling Markt & Innovatie - 3
  gewasbescherming - appels - schimmelziekten - fruitteelt - detectie - monilinia - penicillium - gloeosporium - vruchtrot - risicoschatting - plantenziekten - plant protection - apples - fungal diseases - fruit growing - detection - monilinia - penicillium - gloeosporium - fruit rots - risk assessment - plant diseases
  Het doel van dit project is het in kaart brengen welke vruchtrotziekten op welk moment infectiedruk veroorzaken. Voor deze ziekten nagaan welke detectie technieken geschikt zouden kunnen zijn om een risico-inschatting per perceel of boomgaard te maken. Dit wordt gedaan voor appel en peer.
  UV tegen ziekten : tussenrapportage - "proof of principle" UV-C tegen schurft, meeldauw en bewaarrot
  Heijne, B. ; Wenneker, M. ; Joosten, N.N. ; Anbergen, R.H.N. - \ 2008
  Randwijk : Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit - 76
  schimmelziekten - appels - peren - plantenziekten - botrytis - gloeosporium - penicillium - colletotrichum - monilia - ziektebestrijding - ultraviolette straling - schimmelsporen - mycelium - fungal diseases - apples - pears - plant diseases - botrytis - gloeosporium - penicillium - colletotrichum - monilia - disease control - ultraviolet radiation - fungal spores - mycelium
  Rapportnr.: 2008-30. - Projectnr.: 3261071700. - PT-nr: 13067
  Bedrijfseconomische evaluatie van de toepassing van warmwaterbehandeling
  Schreuder, S.A.M.M. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 2005
  Randwijk : PPO Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2005-03) - 17
  biologische landbouw - appels - voorraadbederf - botrytis - gloeosporium - behandeling - behandeling na de oogst - heetwaterbehandeling - fruit - organic farming - apples - storage decay - botrytis - gloeosporium - treatment - postharvest treatment - hot water treatment - fruit
  Berekeningen van de economsche gevolgen van warmwaterbehandeling bij biologische appels ter voorkoming van bewaarrot veroorzaakt door Botrytis en Gloeosporium. De toepassing van warmwaterbehandeling bij de oogst van biologische appels kaninteressant zijn, afhankelijk van de ter plaatse voorkomende schimmels. Daarnaast lijkt de met de warmwaterbehandeling samenhangende andere manier van oogsten en sorteren belangrijke voordelen te bieden. Andere schimmels die bewaarrot veroorzaken kunnenniet bestreden worden met warmwaterbehandeling, maar wel door middel van een totaalpakket aan maatregelen zoals hygiëne in de boomgaard, selectieve pluk, gebruik van antagonisten en hygiëne in de cel.
  Bestrijding van Gloeosporiumrot
  Duvekot, W.S. ; Plasse, J.B. van de - \ 1960
  Wageningen : Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten (Rapport / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten no. 1104) - 4
  appels - gloeosporium - chemische bestrijding - plantenziekten - apples - chemical control - plant diseases
  Samenvattend literatuuroverzicht over Gloeosporium vruchtrot op appels
  Schreven, A.C. van - \ 1960
  Wageningen : Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten (Rapport / Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten no. 1146) - 69
  appels - gloeosporium - bederf na de oogst - apples - postharvest decay
  Bestrijding van Gloeoesporium bij Golden Delicious
  Plasse, J.B. van de - \ 1956
  Wageningen : [s.n.] (Rapport / Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwproducten no. 705) - 3
  appels - malus - nederland - plantenziekten - afwijkingen, planten - plantenziektekunde - gewasbescherming - gloeosporium - apples - netherlands - plant diseases - plant disorders - plant pathology - plant protection
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.