Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 34

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Gebruikswaardeonderzoek winterteelt polysla 1999-2000
  Berents, A.J.H. - \ 2000
  Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 279) - 16
  slasoorten - lactuca sativa - kwaliteit - gewaskwaliteit - indeling - cultivars - lettuces - lactuca sativa - quality - crop quality - grading - cultivars
  Gebruikswaardeonderzoek: winterteelt zware sla 1999-2000
  Berents, A.J.H. - \ 2000
  Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 278) - 16
  slasoorten - lactuca sativa - kwaliteit - gewaskwaliteit - indeling - cultivars - lettuces - lactuca sativa - quality - crop quality - grading - cultivars
  Droogschonen van prei vriendelijk voor ondernemer en milieu
  Kruistum, G. van; Geven, C.G.M. ; Visser, J.H.M. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)3. - ISSN 1385-5298 - p. 4 - 3.
  preien - allium porrum - oogsten - schoonmaken - sorteren - indeling - arbeidseconomie - arbeidskunde - kwaliteit - prestatieniveau - milieubescherming - leeks - allium porrum - harvesting - cleaning - sorting - grading - labour economics - work study - environmental protection - quality - performance
  Onderzoek naar de invloed van schoningssystemen (droog en nat schonen) op de kwaliteit van prei. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Gemiddelde resultaten van de kwaliteitsbeoordeling van prei geschoond volgens het natschoningsprincipe of volgens het droogschoningsprincipe op een droog- of natschoningslijn; 2) Samenvatting resultaten arbeidsprestaties, hoeveelheid afval en aandeel kwaliteit I
  Kleine vruchten kosten te veel arbeid bij oogst en sorteren
  Hendrix, A.T.M. - \ 1999
  Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten 9 (1999)41. - ISSN 1380-3573 - p. 16 - 17.
  Solanum melongena - aubergines - varieties - harvesting - cleaning - sorting - grading - labour - time - work study - Solanum melongena - aubergines - rassen (planten) - oogsten - schoonmaken - sorteren - indeling - arbeid (werk) - tijd - arbeidskunde
  Onderzoek naar de arbeidsbehoefte van de belangrijkste auberginerassen Cava, Combo, Orion en Ritmo. Gegevens in de tabellen: 1) Taaktijden voor het bovendoor oogsten bij verschillende producties (in kilo per vierkante meter), vruchtgewichten (in grammen) en werkmethoden (zittend, lopend en met elektrowagen) in minuten per honderd kilo; 2) Taaktijden voor het sorteren (opleggen en inpakken) in minuten per honderd kilo bij verschillende vruchtgewichten (in grammen) in de standaard kartonnen 5 kg doos; 3) Arbeidsbehoefte van Cava, Combo, Orion en Ritmo per bewerking in uren per hectare per jaar
  Zoveel zaden, zoveel bewaarcondities
  Derkx, M.P.M. - \ 1998
  De Boomkwekerij 11 (1998)11. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 17.
  zaden - opslag - houtachtige planten als sierplanten - schoonmaken - indeling - afpellen - wassen (activiteit) - seeds - storage - ornamental woody plants - cleaning - grading - peeling - washing
  Zaden zijn langer goed te houden naarmate de condities tijdens de bewaring beter zijn. De aanpak hangt af van de bewaartijd, het type zaad en de voorgeschiedenis van het zaad. Ook bewaring van zaad dat net uit de kiemrust is gekomen, begint tot de mogelijkheden te behoren. Het Boomteeltpraktijkonderzoek geeft een overzicht van de bewaarcondities
  Emissies van bestrijdingsmiddelen bij het spoelen van bloembollen
  Beltman, W.H.J. ; Boesten, J.J.T.I. - \ 1996
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 429) - 73
  gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - persistentie - rioolwater - afvalwater - landbouw - rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - milieu - verontreinigende stoffen - verontreiniging - nadelige gevolgen - schoonmaken - indeling - afpellen - wassen (activiteit) - bloembollen - opslagloodsen - slib - afvalverwijdering - afvoer - bodem - uitspoelen - nederland - plant protection - pesticides - pesticide residues - persistence - sewage - waste water - agriculture - rivers - streams - canals - water - surface water - water pollution - water quality - environment - pollutants - pollution - adverse effects - cleaning - grading - peeling - washing - ornamental bulbs - stores - sludges - waste disposal - discharge - soil - leaching - netherlands
  De emissies van bestrijdingsmiddelen naar grondwater en via af te voeren spoelslib uit de bloembollenteelt is geschat met eenvoudige modellen. In spoelslib zullen vooral middelen worden aangetroffen die sterk adsorberen aan organische stof of in hoge dosering worden toegepast, zoals tolclofosmethyl en prochloraz. De gemeten verzadigde doorlatendheid van bassinbodems bedroeg 0,2 tot 0,5 cm/d, wat resulteerde in berekende waterfluxen door de bassinbodem van 4 tot 5 cm/d. Bij zulke hoge fluxen zal de concentratie van carbendazim maar weinig dalen tijdens het transport vanuit bassins naar het grondwater
  Oogsten en schonen van voor de akkerbouw nieuwe, oliehoudende gewassen = Harvesting and cleaning the seeds of new arable oil crops
  Breemhaar, H.G. ; Bouman, A. - \ 1995
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek 95-6) - ISBN 9789054061090 - 32
  schoonmaken - indeling - oogsten - olieleverende planten - afpellen - wassen (activiteit) - cleaning - grading - harvesting - oil plants - peeling - washing
  Bewaartechniek. Ergonomische aspecten bij het lezen van aardappelen
  Muiswinkel, W.J. van; Dieën, J.H. van - \ 1995
  Landbouwmechanisatie 46 (1995)1. - ISSN 0023-7795 - p. 46 - 48.
  schoonmaken - indeling - afpellen - wassen (activiteit) - solanum tuberosum - aardappelen - opslag - landbouwproducten - schoonmaakapparaten - sorteermachines - ergonomie - mechanisatie - automatisering - kwaliteit - prestatieniveau - cleaning - grading - peeling - washing - solanum tuberosum - potatoes - storage - agricultural products - cleaners - sorters - ergonomics - mechanization - automation - quality - performance
  In dit artikel worden achtereenvolgens de mogelijkheden van een automatisch selecteersysteem, onderzoek naar de verbetering van het leesresultaat en de positieve invloed van ergonomische verbeteringen op de kwaliteit van het selectieproces beschreven
  Stootblauw in tafelaardappelen
  Molema, G.J. ; Bouman, A. - \ 1995
  Landbouwmechanisatie 46 (1995)8. - ISSN 0023-7795 - p. 14 - 15.
  schoonmaken - indeling - afwijkingen, planten - aardappelen - solanum tuberosum - sorteren - cleaning - grading - plant disorders - potatoes - solanum tuberosum - sorting
  In 1993 en 1994 onderzocht het IMAG-DLO het ontstaan van stootblauw in de keten van tafelaardappelen. Doel was na te gaan waar en in welke mate stootblauw ontstaat
  Opslag en bewaring van Miscanthus giganteus.
  Kortleve, W.J. ; Huisman, W. - \ 1995
  Landbouwmechanisatie 46 (1995)8. - ISSN 0023-7795 - p. 20 - 21.
  bio-energie - biomassa - hakselen - schoonmaken - energie - indeling - grassen - afpellen - planten - poaceae - wassen (activiteit) - nuttig gebruik - voedergrassen - bioenergy - biomass - chopping - cleaning - energy - grading - grasses - peeling - plants - poaceae - washing - utilization - fodder grasses
  Mechanische oogst en schoning van nieuwe oliehoudende gewassen = Mechanical harvesting and cleaning of new oilseed crops
  Breemhaar, H.G. ; Bouman, A. - \ 1994
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Instituut voor Milieu- en Agritechniek 94-8) - ISBN 9789054060772 - 32
  schoonmaken - crambe abyssinica - euphorbiaceae - indeling - oogsten - olieleverende planten - afpellen - wassen (activiteit) - cleaning - crambe abyssinica - euphorbiaceae - grading - harvesting - oil plants - peeling - washing
  Waardeverschillen tussen de verschillende maten witlofwortelen
  Kramer, C.F.G. - \ 1992
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 328 - 331.
  cichorei - cichorium intybus - schoonmaken - kostenanalyse - indeling - sorteren - chicory - cichorium intybus - cleaning - cost analysis - grading - sorting
  Kostprijsberekening van witlofwortelen per maatsortering
  Onderzoek naar de beperking van grondtarra bij de oogst van suikerbieten
  Bouma, J. ; Cappon, A. - \ 1988
  Wageningen : IMAG (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 101) - 97
  oogsten - beta vulgaris - suikerbieten - bietenrooiers - oogstverliezen - landbouwproducten - schoonmaakapparaten - sorteermachines - wortels - knollen - schoonmaken - indeling - afpellen - wassen (activiteit) - harvesting - beta vulgaris - sugarbeet - beet harvesters - yield losses - agricultural products - cleaners - sorters - roots - tubers - cleaning - grading - peeling - washing
  Een ergonomisch onderzoek naar de invloed van verlichting bij het selecteren van pootaardappelknollen
  Berg, J.V. van den; Zegers, D.H.A. - \ 1986
  Wageningen : IMAG (Rapport / IMAG 86) - 57
  kunstlicht - kunstmatige verlichting - schoonmaken - ergonomie - indeling - pootaardappelen - sorteren - arbeid in de landbouw - artificial light - artificial lighting - cleaning - ergonomics - grading - seed potatoes - sorting - farm labour
  Een orienterend onderzoek naar het effekt van twee typen "leesbanden" bij het selekteren van bloembollen
  Zegers, D.H.A. - \ 1986
  Wageningen : IMAG (IMAG-nota no. 239) - 8
  sorteermachines - zeven - landbouwproducten - schoonmaakapparaten - bloembollen - schoonmaken - sorteren - indeling - metaalbewerking - arbeid in de landbouw - sorters - sieves - agricultural products - cleaners - ornamental bulbs - cleaning - sorting - grading - metal working - farm labour
  Een orienterend onderzoek naar de inzetbaarheid van oogbewegingsregistratie - apparatuur bij het selekteren van pootaardappelen
  Zegers, D.H.A. - \ 1986
  Wageningen : IMAG (IMAG-nota no. 229)
  analyse - schoonmaken - indeling - arbeid (werk) - pootaardappelen - sorteren - werk - arbeidskunde - arbeid in de landbouw - analysis - cleaning - grading - labour - seed potatoes - sorting - work - work study - farm labour
  Het sorteren van pootaardappelen
  Edens, F.J. - \ 1985
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 213) - 39
  schoonmaken - indeling - pootaardappelen - sorteren - cleaning - grading - seed potatoes - sorting
  De ontwikkeling van sorteerinstallaties met een tussenopslag in vooraadbunkers heeft het mogelijk gemaakt het sorteren en lezen van aardappelen met weinig personen uit te voeren. Om inzicht te krijgen in de toegepaste sorteersystemen, de hierbij behorende bewerkingen en de gebruikte werktuigen is op 30 bedrijven een enquete gehouden. Daarnaast zijn een aantal arbeidsstudies gemaakt. Uit de gegevens van de enquete en de arbeidsstudies is een model voor het berekenen van taaktijden ontwikkeld, waarvan een computerprogramma is opgezet. Hiermee zijn uiteenlopende situaties doorgerekend en is het effect van wijzigingen in apparatuur en werkmethode nagegaan
  Reinigend effect van enkele wasmethoden op vuile prei en de invloed ervan op de houdbaarheid
  Pelleboer, H. ; Schouten, S.P. - \ 1983
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2251) - 10
  allium porrum - schoonmaken - indeling - preien - afpellen - wassen (activiteit) - allium porrum - cleaning - grading - leeks - peeling - washing
  Stomen van sorteergrond van aardappelen
  Loon, C.D. van; Runia, W.T. - \ 1983
  Naaldwijk etc. : P.A.G.V. (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond no. 11) - 9
  schoonmaken - destructie - indeling - afpellen - plantenziekten - gewasbescherming - aardappelen - solanum tuberosum - vectorbestrijding - vectoren - wassen (activiteit) - cleaning - destruction - grading - peeling - plant diseases - plant protection - potatoes - solanum tuberosum - vector control - vectors - washing
  De oogst van kegels uit zaadgaarden
  Hoksbergen, F.T.J. ; Kofman, P.D. - \ 1982
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 54 (1982)10. - ISSN 0028-2057 - p. 307 - 312.
  schoonmaken - bosbouw - indeling - zaad verzamelen - cleaning - forestry - grading - seed collection
  Vergelijkend ergonomisch onderzoek van het oogsten van kegels uit een zaadgaarde van de grove den met behulp van ladders en met behulp van een zelfrijdende hoogwerker. De laatste methode bleek veiliger en onder Nederlandse omstandigheden rendabeler
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.