Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 252

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==graslandbeheer
Check title to add to marked list
Naar een Actieplan Heischrale graslanden : hoe behouden en herstellen we heischrale graslanden in Nederland?
Zee, Friso van der; Bobbink, Roland ; Loeb, Roos ; Wallis de Vries, Michiel ; Oostermeijer, Gerard ; Luijten, Sheila ; Graaf, Maaike de - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2812) - 135
graslanden - graslandbeheer - ecologisch herstel - habitats - grasslands - grassland management - ecological restoration
Heischraal grasland is een van oorsprong soortenrijk ecosysteem in het zandlandschap, het heuvellandschap en de duinen. De staat van instandhouding van de habitattypen H6230 en H2130C (waar dit ecosysteem in Nederland wordt verdeeld) is slecht, met name de droge varianten. Dat is extra zorgelijk, omdat het om prioritaire habitattypen gaat, dat wil zeggen dat er extra aandacht moet zijn voor het zo spoedig mogelijk bereiken van een gunstige staat van instandhouding. Er is landelijk gezien nog maar 30-40 ha redelijk ontwikkeld heischraal grasland over. Veel heischrale graslanden, ook die er qua soortensamenstelling nog relatief goed uitzien, zijn sterk verzuurd. Door menselijke aanvoer van eerst zwavel en nu stikstof is de zuurbuffering in de bodem ernstig aangetast, en monitoring van de stikstofbelasting laat zien dat deze nog nauwelijks is verminderd.
China’s grassland policies and the Inner Mongolian grassland system
Liu, Min - \ 2017
Wageningen University. Promotor(en): Wim Heijman, co-promotor(en): J. Huang; Liesbeth Dries; Xueqin Zhu. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430241 - 156
grassland management - livestock farming - china - rural development - policy evaluation - social systems - ecological restoration - sustainable agriculture - mongolia - nei mongol - normalized difference vegetation index - graslandbeheer - veehouderij - china - plattelandsontwikkeling - beleidsevaluatie - sociale systemen - ecologisch herstel - duurzame landbouw - mongolië - nei monggol - genormaliseerd verschil in de vegetatie-index

Grasslands play a significant role in the global ecosystem, livestock production and millions of household livelihoods. However, grassland degradation has become a worldwide problem, and rural poverty has become exacerbated in some pastoral areas. The sustainable management and use of grasslands that maintain the productive and adaptive capacity of ecosystems while providing for the well-being of human communities are crucial concerns. In practice, various policy interventions have been initiated by governments all over the world to devote to grassland conservation, livestock production and improving local household livelihoods. This research aims to evaluate the effectiveness of the policy interventions for grassland ecosystems and livestock production in the pastoral areas of China. The conceptual framework for this research is based on Ostrom’s Social-Ecological Systems (SESs) framework. Four specific research questions are addressed. It is hoped that the research findings of this thesis can make a contribution to providing some references for policy development in light of the sustainable management and use of grasslands.

Quickscan zodekwaliteit dijkgrasland Afsluitdijk op basis van visuele beoordeling van doorworteling, vegetatietype en bedekking; situatie 2016
Huiskes, H.P.J. ; Vries, Daisy de - \ 2016
Wageningen UR Alterra - 42 p.
graslanden - dijken - graslanden, conditie - wortels - vegetatie - graslandbeheer - afsluitdijk - nederland - grasslands - dykes - grassland condition - roots - vegetation - grassland management - netherlands
In februari 2016 is door Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, een quickscan uitgevoerd om de kwaliteit van de zode van de Afsluitdijk te bepalen. Gegevens over de doorworteling van de zode, het graslandtype en de vegetatiebedekking vormen de basis om tot een kwaliteitsoordeel van de zode te komen. Daarnaast is een korte vergelijking gemaakt tussen de huidige uitkomst en de situatie van 2010. Afsluitend wordt een beheeradvies gegeven.
Handboek melkveehouderij
Remmelink, G.J. ; Dooren, Henk Jan van; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Ouweltjes, Wijbrand ; Wemmenhove, Harm - \ 2016
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Handboek / Wageningen Livestock Research 32)
melkveehouderij - graslanden - graslandbeheer - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke meststoffen - dairy farming - grasslands - grassland management - farm management - animal manures
Weg met dat onkruid : proeven Dow AgroSciences: 25 procent meer droge stof van bespoten grasland
Feenstra, J. ; Huiting, H.F. - \ 2016
Veeteeltvlees 15 (2016)2. - ISSN 1570-3312 - p. 18 - 19.
graslanden - graslandbeheer - onkruidbestrijding - melkveehouderij - pesticiden - veehouderij - droge stof - graskuilvoer - grasslands - grassland management - weed control - dairy farming - pesticides - livestock farming - dry matter - grass silage
Onkruidbestrijding in grasland verplaatst zich van het voorjaar naar het na jaar. De groeiende belangstelling voor grasteelt onder veehouders heeft daarmee te maken. ‘Onkruidbestrijding hoort bij beter graslandmanagement’, aldus Hilfred Huiting van PPO.
Grasgroei meten met de grashoogtemeter
Holshof, G. ; Stienezen, M.W.J. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 925) - 23 p.
grassen - groei - meting - opbrengsten - graslandbeheer - grasses - growth - measurement - yields - grassland management
Goede verwerking van natuurgras bij oogst en bewaren essentieel voor succes : : themanummer groene grondstoffen
Durksz, D.L. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)118. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 30.
mestvergisting - mest - biogas - co-vergisting - grasmaaisel - maaien - graslandbeheer - biomassa - natuurlijke hulpbronnen - graskuilvoer - manure fermentation - manures - co-fermentation - grass clippings - mowing - grassland management - biomass - natural resources - grass silage
Natuurgras kan uitstekend dienst doen als co-vergister in mestvergisters. Maar dan moeten de oogst en de opslag wel goed gebeuren.
Graskwaliteit beïnvloedt methaanuitstoot flink : Jong en hoog bemest gras zorgt voor minste methaanuitstoot per kg meetmelk
Bannink, A. ; Dijkstra, J. - \ 2015
Veeteelt Maart 1 (2015). - ISSN 0168-7565 - p. 30 - 30.
dairy farming - fodder grasses - crop quality - emission reduction - methane production - grassland management - melkveehouderij - voedergrassen - gewaskwaliteit - emissiereductie - methaanproductie - graslandbeheer
Het rantsoen heeft een grote invloed op de methaanuitstoot.
Omdat gras een belangr k onderdeel is van het rantsoen, keken
Wageningse onderzoekers naar de gevolgen van graskwaliteit op
de methaanuitstoot. Een van de conclusies is dat een lichte maaisnede
minder methaanuitstoot geeft per kilogram meetmelk.
Ervaringen weiden en robot melken Dairy Campus
Holshof, G. - \ 2015
V-focus 12 (2015)5. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 36.
melkveehouderij - melkrobots - begrazing - agrarische bedrijfsvoering - graslandbeheer - beweidingssystemen - dairy farming - milking robots - grazing - farm management - grassland management - grazing systems
Op Dairy Campus in Leeuwarden is twee seizoenen lang ervaring opgedaan met de combinatie melkrobot en beweiden. Diverse vormen van beweiding werden beproefd. Dit artikel beschrijft de ervaringen.
Handboek melkveehouderij 2015/16
Remmelink, G.J. ; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 30) - 386
melkvee - melkveehouderij - bodemeigenschappen - bemesting - graslandbeheer - voedergrassen - voedergewassen - rundveevoeding - dierveredeling - diergezondheid - melkproductie - landbouwbedrijfsgebouwen - nederland - handboeken - dairy cattle - dairy farming - soil properties - fertilizer application - grassland management - fodder grasses - fodder crops - cattle feeding - animal breeding - animal health - milk production - farm buildings - netherlands - handbooks
Weg met dat onkruid : proeven Dow AgroSciences: 25 procent meer droge stof van bespoten grasland
Feenstra, J. ; Huiting, H.F. - \ 2015
Veeteelt 32 (2015)Bijlage Gras September. - ISSN 0168-7565 - p. 40 - 41.
graslanden - graslandbeheer - onkruidbestrijding - melkveehouderij - grasslands - grassland management - weed control - dairy farming
Onkruidbestrijding in grasland verplaatst zich van het voorjaar naar het najaar. De groeiende belangstelling voor grasteelt onder veehouders heeft daar mee te maken. ‘Onkruidbestrijding hoort bij beter graslandmanagement’, aldus Hilfred Huiting van PPO.
The role of psychological factors in the adoption of improved natural grassland by Brazilian cattle farmers in Biome Pampa
Rossi Borges, J.A. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Alfons Oude Lansink. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573154 - 182
agrarische economie - boeren - graslandbeheer - graslandverbetering - houding van boeren - gedragsveranderingen - attitudes - rundvee - vleesvee - rundvleesproductie - duurzame ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - pampa's - brazilië - agricultural economics - farmers - grassland management - grassland improvement - farmers' attitudes - behavioural changes - attitudes - cattle - beef cattle - beef production - sustainable development - sustainability - pampas - brazil
The objective of the research was to explore factors determining cattle farmers' intention to adopt improved natural grassland in Brazil. The research was carried out in the state of Rio Grande do Sul, in the south of Brazil.
Verdichting voorkomen is cruciaal : de bodem onder een vruchtbare kringloop
Eekeren, N.J.M. van; Rietberg, P.I. ; Gerner, L. ; Leeuwen, M.W.J. van - \ 2015
V-focus 12 (2015)2. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
graslandbeheer - bodembiologie - bodemkwaliteit - bodemdichtheid - kringlopen - organische stof - waterschappen - achterhoek - liemers - grassland management - soil biology - soil quality - soil density - cycling - organic matter - polder boards
In het project Vruchtbare Kringloop werken - naast een samenwerking van LTO Noord, ForFarmers Hendrix, Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Gelderland, Rabobank en Vitens - 250 agrariërs in de Achterhoek en Liemers middels de KringloopWijzer aan optimalisatie van hun bedrijfsvoering. Het doel is voorop te lopen met kringlooplandbouw, meststoffen optimaal te benutten en de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Bodemkwaliteit is een belangrijk aspect in de KringloopWijzer: verhoging van de bodembenutting van N met 20 procent leidt tot een stijging van de bedrijfsbenutting van N van 10 procent. Dit artikel gaat in op de belangrijkste knelpunten in bodemkwaliteit op grasland aan de hand van de resultaten van de BodemConditieScore.
Amazing Grazing Webinar "(Weide)gras levert meer op dan melk"
Galama, P.J. - \ 2015
Wageningen UR
melkveehouderij - begrazing - graslandbeheer - weiden - huisvesting van koeien - melkproductie - dairy farming - grazing - grassland management - pastures - cow housing - milk production
Amazing Grazing Webinar "(Weide)gras levert meer op dan melk" met melkveehouder Tom Keuper, gehouden op 9 april 2015. Interview met Paul Galama.
Agrarisch natuurbeheer verdraagt zich niet met marktgerichte bedrijfsvoering
Berendse, F. - \ 2014
Vork 1 (2014)1. - ISSN 2352-2925 - p. 68 - 73.
agrarisch natuurbeheer - biodiversiteit - graslandbeheer - akkerbouw - agrarische bedrijfsvoering - grondwaterstand - bemesting - fungiciden - pesticiden - rentabiliteit - landbouwbedrijven - weidevogels - agri-environment schemes - biodiversity - grassland management - arable farming - farm management - groundwater level - fertilizer application - fungicides - pesticides - profitability - farms - grassland birds
De sleutelvariabelen voor biodiversiteit in weidegebieden zijn een hoge grondwaterstand en een laag bemestingsniveau. In de akkerbouw is het gebruik van insecticiden en fungiciden bepalend voor biodiversiteit. Diezelfde sleutelvariabelen, maar dan omgekeerd zijn bepalend voor de rentabiliteit van het boerenbedrijf. Volgens Frank Berendse, hoogleraar Natuurbeheer in Wageningen, past agrarisch natuurbeheer daarom slecht in een marktgerichte bedrijfsvoering.
Bodemkwaliteit en graslandproductie : checklist voor het veenweidegebied
Eekeren, N.J.M. van; Philipsen, A.P. - \ 2014
V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - 11
rundveehouderij - bodembeheer - graslandbeheer - bodemonderzoek - bodemkwaliteit - veenweiden - cattle husbandry - soil management - grassland management - soil testing - soil quality - peat grasslands
Veehouders in het veenweidegebied wilden meer grip krijgen op het effect van bodemkwaliteit en -beheer op graslandproductie. Doel van veehouders was een soort checklist te ontwikkelen om bodemkwaliteit te beoordelen en maatregelen uit te proberen om de bodemkwaliteit te verbeteren. In het Praktijknetwek Goed Bodembeheer op Veen Boert Beter is dit opgepakt met veehouders, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies, Wageningen UR Livestock Research en het Louis Bolk Instituut.
Handboek melkveehouderij 2014
Remmelink, G.J. ; Dooren, H.J.C. van; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Wemmenhove, H. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 29) - 385
melkveehouderij - richtlijnen (guidelines) - naslagwerken - bemesting - graslandbeheer - ruwvoer (forage) - veevoeding - dierveredeling - gezondheid - melkproductie - landbouwbedrijfsgebouwen - bodemwater - agrarisch natuurbeheer - dairy farming - guidelines - reference works - fertilizer application - grassland management - forage - livestock feeding - animal breeding - health - milk production - farm buildings - soil water - agri-environment schemes
Het Handboek Melkveehouderij is hét naslagwerk voor melkveehouder, agrarisch adviseur, docent en student. De opgenomen informatie is bruikbaar voor de ondersteuning van het dagelijks management én voor het management op de lange termijn.
Bemestingsplan verdient meer aandacht
Verloop, J. ; Abbink, G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2014
V-focus 11 (2014)4. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
melkveehouderij - mestbehoeftebepaling - graslandbeheer - zea mays - bodemvruchtbaarheidsbeheer - dairy farming - fertilizer requirement determination - grassland management - soil fertility management
Resultaten van de KringloopWijzer laten grote verschillen zien in stikstof- en fosfaatopbrengsten, die op verschillende bedrijven worden bereikt in maïs- en grasland. Deels wordt dat veroorzaakt door de manier waarop de bemesting wordt uitgevoerd. Met perceelsgericht bemesten kan de potentie van het land meer worden benut.
Uitleg over de weidewig (feedwedge)
Stienezen, M.W.J. - \ 2014
Wageningen UR Livestock Research
melkveehouderij - grassen - graslandbeheer - meetsystemen - bedrijfsinformatiesystemen - weiden - dairy farming - grasses - grassland management - measurement systems - management information systems - pastures
De weidewig geeft inzicht in het grasaanbod en de grasbehoefte. Een handige tool, maar dan moet je wel de droge stofbrengst wekelijks meten. In dit filmpje vertelt melkveehouder Tom Keuper wat het gebruik van de weidewig voor zijn bedrijf betekent. Wageningen UR onderzoekster Marcia Stienezen legt uit hoe je de weidewig gebruikt. Het project Amazing Grazing en het netwerk Dynamisch Weiden zetten zich in om het gebruik van de weidewig te stimuleren. www.amazinggrazing.eu
Autograss milk : weiden met melkrobot
Livestock Research, - \ 2014
Wageningen UR
koeien - begrazing - melkrobots - masticatie - graslandbeheer - melkveebedrijven - melkvee - cows - grazing - milking robots - mastication - grassland management - dairy farms - dairy cattle
De koeien krijgen elke dag een nieuwe strip om te grazen. Ze worden met de robot gemolken. Met sensoren wordt het graasgedrag en kauwgedrag geregistreerd. Ook wordt het naar de invloed van het karakter van de koe op het graasgedrag gekeken. Onderzoek op Dairy Campus (www.dairycampus.nl) vanuit de projecten Amazing Grazing (www.amazinggrazing.eu/nl) en Autograss milk (www.autograssmilk.eu).
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.