Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 9 / 9

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Quickscan zodekwaliteit dijkgrasland Afsluitdijk op basis van visuele beoordeling van doorworteling, vegetatietype en bedekking; situatie 2016
  Huiskes, H.P.J. ; Vries, Daisy de - \ 2016
  Wageningen UR Alterra - 42
  graslanden - dijken - graslanden, conditie - wortels - vegetatie - graslandbeheer - afsluitdijk - nederland - grasslands - dykes - grassland condition - roots - vegetation - grassland management - afsluitdijk - netherlands
  In februari 2016 is door Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, een quickscan uitgevoerd om de kwaliteit van de zode van de Afsluitdijk te bepalen. Gegevens over de doorworteling van de zode, het graslandtype en de vegetatiebedekking vormen de basis om tot een kwaliteitsoordeel van de zode te komen. Daarnaast is een korte vergelijking gemaakt tussen de huidige uitkomst en de situatie van 2010. Afsluitend wordt een beheeradvies gegeven.
  Verlenging groeiseizoen grasland
  Wageningen UR, - \ 2010
  BioKennis bericht Zuivel & rundvlees 2010 (2010)17. - 4
  biologische landbouw - melkveehouderij - ruwvoer (forage) - graslanden, conditie - productiegroei - organic farming - dairy farming - forage - grassland condition - production growth
  Grasland is voor de Nederlandse biologische melkveehouderij de belangrijkste ruwvoerleverancier. Goed ruwvoer is extra belangrijk omdat biologisch krachtvoer relatief duur is. Ook streeft de sector naar meer (regionale) zelfvoorziening, hetgeen leidt tot een groter aandeel van regionaal voer in het rantsoen. In veel gevallen is dat gras. Een langer groeiseizoen van grasland betekent meer groei in het late najaar, maar ook een vroegere grasgroei in het voorjaar. Binnen de projecten ‘Voeding biologisch melkvee’ en ‘Echt Overijssel!’ is in een literatuurstudie geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om het groeiseizoen van grasland succesvol te verlengen. In dit BioKennisbericht de belangrijkste resultaten.
  Eiwitwaarde vers gras = Protein evaluation fresh gras
  Klop, A. ; Jonge, L.H. de; Brandsma, G.G. - \ 2008
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 124) - 11
  begrazing - graskuilvoer - graslanden, conditie - gewaskwaliteit - eiwitgehalte - chemische samenstelling - voedingswaarde - eiwitverteerbaarheid - grazing - grass silage - grassland condition - crop quality - protein content - chemical composition - nutritive value - protein digestibility
  Het CVB van het Productschap Diervoeder heeft het eiwitwaarderingsysteem uit 1991 in 2007 herzien. Daarvoor zijn van diverse voedermiddelen aanvullende analyses gedaan om tot betrouwbare rekenregels te komen. Voor vers gras is aanvullend onderzoek gedaan naar de oplosbare en uitwasbare fractie van ruw eiwit. In het DVE/OEB- 2007 systeem worden die gegevens gebruikt om te komen tot een betrouwbare schatting van de hoeveelheid darmverteerbaar bestendig eiwit en microbieel eiwit. Het CVB heeft de onderzoeksgegevens toegepast in de nieuwe rekenregels van het DVE/OEB-2007 systeem. Voor zowel de uitwasbare als de oplosbare eiwitfractie wordt een vaste waarde gehanteerd van 5,7%. Met het verbeterde systeem wordt de DVE waarde van vers gras gemiddeld 7% lager gewaardeerd dan voorheen. De OEB waarde stijgt met gemiddeld 7%. De verandering is niet alleen het gevolg van de uit dit onderzoek verkregen resultaten maar vooral ook met gewijzigde rekenregels voor Fermenteerbare Organische Stof en daarmee voor de hoeveelheid darmverteerbaar microbieel eiwit (DVME)
  Management bij weiden biologische drachtige zeugen
  Krimpen, M.M. van - \ 2007
  Animal Sciences Group
  biologische landbouw - varkenshouderij - zeugen - varkensstallen - uitspoelen - graslanden, conditie - organic farming - pig farming - sows - pig housing - leaching - grassland condition
  Het weiden van varkens is volgens de EU-normen en de Nederlandse regelgeving niet verplicht. Veel biologische varkenshouders kiezen er desondanks voor om met name de drachtige zeugen weidegang te geven. In deze brochure wordt vermeld hoe de varkenshouder kan weiden en daarbij de gezondheid van zeug, de grasmat en het milieu in de gaten kan houden.
  Weidegras beschikbaar ondanks droogte
  Hoving, I.E. - \ 2004
  Praktijkkompas. Rundvee 18 (2004)2. - ISSN 1570-8586 - p. 10 - 11.
  beregening - weiden - droogte - graslanden, conditie - gewasopbrengst - zandgronden - graslandbeheer - overhead irrigation - pastures - drought - grassland condition - crop yield - sandy soils - grassland management
  Beweiding kan men door beregening gemakkelijker rondzetten in droge perioden. Men behaalt namelijk eerder een weidesnede en vergroot het grasaanbod. Op uitgesproken droogtegevoelige zandgronden is per jaar een gemiddelde opbrengstverhoging mogelijk van 15 kg drogestof gras per ha per mm beregening. Op voorwaarde dat beregend wordt volgens het principe 'Beregenen op maat'. En dat beregening wordt uitsteld bij hoge zomerse temperaturen. Het is rendabel wanneer snijmaïs duurder is dan € 30 per ton (vers)
  Invloed eerder opstallen en verlagen stikstofbemesting op de hoeveelheid minerale-N in de bodem en de nitraatconcentratie in bovenste grondwater = The influence of earlier indoor confinement of livestock and the reduction of nitrogen fertilisation on the amount of mineral N in the soil and the nitrate concentration in the uppermost groundwater
  Holshof, G. ; Willems, J. - \ 2004
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 51
  stikstof - stikstofgehalte - graslandbeheer - graslanden, conditie - grondwater - nitrogen - nitrogen content - grassland management - grassland condition - groundwater
  Op de intensief gebruikte graslandbedrijven op de zandgronden is nitraatuitspoeling een probleem. De nitraatconcentraties in het grondwater zijn vaak hoger dan de EU-norm voor nitraat van 50 mg /liter. Drinkwatermaatschappijen willen de uitspoeling van nitraat in waterwingebieden terugdringen en zoeken naar de meest effectieve manier. Het opstallen van vee gedurende het gehele jaar is financieel niet aantrekkelijk en zal maatschappelijk moeilijker aanvaardbaar zijn. Resultaten uit Engels onderzoek, waarbij schapen vanaf begin september werden opgestald en de laatste snede werd ingekuild, lieten een sterke reductie van de hoeveelheid N-min in het najaar zien. Een soortgelijk onderzoek is 1991 met melkkoeien opgezet op de zandgrond van proefbedrijf Aver Heino, wat toen een gangbaar melkveebedrijf was
  Werking van stikstof uit runderdrijfmest = Efficiency of nitrogen in cattle slurry
  Bruinenberg, M.H. ; Middelkoop, J.C. van - \ 2004
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 25
  stikstof - stikstofgehalte - rundveedrijfmest - graslanden - graslanden, conditie - nitrogen - nitrogen content - cattle slurry - grasslands - grassland condition
  In het officiële bemestingsadvies voor grasland is de werking van stikstof (N) in runderdrijfmest verdeeld over sneden na toediening van deze mest. Er is twijfel gerezen over de juistheid van deze verdeling. Om de werkelijke verdeling van de werkingscoëfficiënt van runderdrijfmest over het seizoen te kunnen bepalen is er een aantal reeds uitgevoerde proeven geanalyseerd waarin runderdrijfmest met de zodebemester is toegediend. De proeven waren een Vel & Vanla proef, een compostproef, een NP werkingsproef en een zodebemestingsproef. De Vel&Vanla proef is uitgevoerd op twee locaties op zandgrond tussen 1999 en 2002 en had als doel het vaststellen van het effect van het gebruik van toevoegmiddelen op stikstofbenutting van drijfmest, bodemvruchtbaarheid en droge stofproductie. De compostproef is uitgevoerd op twee locaties op zandgrond in 2000 en 2001, met als doel de bemestende waarde van N uit compost te kwantificeren. De NP werkingsproef is uitgevoerd op kleigrond en op zandgrond in 1999 en 2000 en had als doel de stikstof- en fosfaatwerking van runderdrijfmest onder verschillende teeltomstandigheden te bepalen. De zodebemestingsproef, tenslotte, is uitgevoerd op zandgrond, op kleigrond en op veengrond tussen 1989 en 1991 en had als doel een inschatting te maken van de bemestende waarde van runderdrijfmest aangewend met de zodebemester
  Gras lagekostenbedrijf nog geen topkwaliteit
  Wouters, B. ; Remmelink, G. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)1. - ISSN 1570-8586 - p. 16 - 17.
  grassen - graskuilvoer - graslanden - kuilvoer - graslanden, conditie - graslandbeheer - ruwvoer (forage) - ruwvoer (roughage) - veevoeder - voederwaardering - grasbestand - rundveevoeding - melkveebedrijven - proefbedrijven - groenvoer - groenvoeders - kwaliteit - proefboerderijen - grasses - grass silage - grasslands - silage - grassland condition - grassland management - forage - roughage - fodder - feed evaluation - herbage - cattle feeding - dairy farms - pilot farms - green feed - green fodders - quality - experimental farms
  Op het lagekostenbedrijf is de melkproductie uit ruwvoer hoog bij de beperkte krachtvoergift. Dit zou nog hoger kunnen zijn bij een betere graskwaliteit.
  Lagere stikstofbemesting drukt melkproductie
  Remmelink, G. ; Zom, R. ; Houwelingen, K. van; Zonderland, J. - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)1. - ISSN 1569-805X - p. 2 - 3.
  plantenvoeding - stikstof - toedieningshoeveelheden - melkveehouderij - graslandbeheer - graslanden - grassen - graslanden, conditie - opbrengsten - gewasopbrengst - gewasproductie - melkopbrengst - melkproductie - bemesting - voedergrassen - plant nutrition - nitrogen - application rates - dairy farming - grassland management - grasslands - grasses - grassland condition - yields - crop yield - crop production - milk yield - milk production - fertilizer application - fodder grasses
  Verlaging van de stikstofgift gaat echter ten koste van de grasproductie. Daardoor kunnen minder koeien per hectare worden gehouden.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.