Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 37

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  The role of psychological factors in the adoption of improved natural grassland by Brazilian cattle farmers in Biome Pampa
  Rossi Borges, J.A. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Alfons Oude Lansink. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573154 - 182
  agrarische economie - boeren - graslandbeheer - graslandverbetering - houding van boeren - gedragsveranderingen - attitudes - rundvee - vleesvee - rundvleesproductie - duurzame ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - pampa's - brazilië - agricultural economics - farmers - grassland management - grassland improvement - farmers' attitudes - behavioural changes - attitudes - cattle - beef cattle - beef production - sustainable development - sustainability - pampas - brazil
  The objective of the research was to explore factors determining cattle farmers' intention to adopt improved natural grassland in Brazil. The research was carried out in the state of Rio Grande do Sul, in the south of Brazil.
  Nieuwe grassen voor hoogproductieve koeien
  Visch, Jan - \ 2012
  grassland improvement - nutritive value - grasses - resowing - crop yield - farm results
  Terug naar de graswortel : een betere nutriëntenbenutting door een intensievere en diepere beworteling
  Eekeren, N.J.M. van; Deru, J. ; Boer, H.C. de; Philipsen, A.P. - \ 2011
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (Rapport / Louis Bolk Instituut LbD2011-023) - 29
  graslanden - graslandbeheer - graslandverbetering - beworteling - bodemstructuur - bodemvruchtbaarheid - bodemkwaliteit - bewortelingsdiepte - rassenkeuze (gewassen) - grasslands - grassland management - grassland improvement - rooting - soil structure - soil fertility - soil quality - rooting depth - choice of varieties
  Een betere benutting van nutriënten door het gras verkleint de kans op uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. Wanneer grasland intensiever en dieper wortelt, en daardoor nutriënten zoals stikstof en fosfaat uit de bodem en (kunst)mest beter benut, ontstaat een win-win situatie voor de veehouder en de maatschappij: een hogere grasproductie met een gelijke of lagere bemesting, lagere verliezen naar het milieu, en uiteindelijk betere waterkwaliteit. Een intensievere en diepere beworteling is niet alleen belangrijk voor de nutriëntenopname van het gewas, maar het speelt ook een rol in wateropname, opbouw van organische stof, bodemstructuur, voeding van bodemleven, bodemvorming, beheersing van onkruiden en erosie. Managementmaatregelen die kunnen leiden tot een intensievere en diepere beworteling vereisen meestal geen extra investeringen. In deze brochure worden handreikingen gegeven voor de praktijk.
  Naar een nieuwe Na-behoefte norm voor melkvee en verantwoorde Na-bemesting op grasland
  Bussink, D.W. ; Valk, H. ; Bakker, R.B. ; Klop, A. - \ 2009
  Wageningen : Nutriënten Management Instituut - 46
  melkvee - melkveehouderij - graslandbeheer - graslandverbetering - natrium - bemesting - voedingsstoffen - opname (intake) - dairy cattle - dairy farming - grassland management - grassland improvement - sodium - fertilizer application - nutrients - intake
  Natrium is van invloed op de smakelijkheid van gras en daarmee op de grasopname en mogelijk ook op de melkproductie. Uit buitenlandse literatuur blijkt dat de drogestof opname het hoogst is bij een Na-gehalte tussen 2,5 – 5,5 g per kg ds, wat fors hoger is dan de fysiologische behoefte. Onder Nederlandse omstandigheden zijn echter geen experimentele gegevens voorhanden over de optimale Na-gehalten van gras. Anderzijds is het huidige bemestingsadvies verouderd, omdat dat alleen rekening houdt met de K- en Na-toestand van de grond, terwijl bekend is dat ook de bemesting met N, K, Na en Mg en de Mg-toestand van invloed kan zijn op het Na-gehalte in gras. Door rekening te houden met multi-nutriënt interacties kan een meer op maat Na-advies worden ontwikkeld waar mee gericht is te sturen op een gewenst Na-gehalte in gras. NMI en ASG hebben in een gezamenlijke studie in opdracht van Productschap Zuivel daarop onderzoek uitgevoerd i) voor de ontwikkeling van een nieuw Na-bemestingsadvies op basis van monitoring en praktijkproeven en ii) voor het bepalen van het optimale Na-gehalte in gras voor een maximale grasopname via een gerichte voederproef.
  Bestrijding van ridderzuring in grasland op de Hondspol in Driebergen
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  onkruidbestrijding - handmatige onkruidbestrijding - melkveehouderij - biologisch-dynamische landbouw - rumex obtusifolius - graslandverbetering - opnieuw zaaien - weed control - manual weed control - dairy farming - biodynamic farming - rumex obtusifolius - grassland improvement - resowing
  Het bedrijf de Hondspol in Driebergen is een zorgboerderij. De landbouw staat hier ten dienste van de zorgverlening aan gehandicapten. Het bedrijf is een gemengd bedrijf, maar sterk gericht op de melkveehouderij. Het bedrijf werkt volgens de biologisch dynamische principes. Marcel Schoenmakers is bedrijfsleider op de Hondspol. Hij vond een oplossing om ridderzuring in zijn grasland effectief te bestrijden.
  Dorpsweide Wijk aan Zee : aanbevelingen voor herstel van de dorpsweide
  Schoot, J.R. van der; Visscher, J. - \ 2008
  Lelystad : PPO AGV (PPO nr. 32 570 8500 8-01) - 13
  graslandverbetering - weiden - dorpen - herstel - open ruimten - gemeenten - openbaar groen - kennemerland - grassland improvement - pastures - villages - rehabilitation - open spaces - municipalities - public green areas - kennemerland
  De dorpsweide midden in Wijk aan Zee is in slechte staat, met veel (on)kruid en een relatief open graszode. Het aanzien van de weide wordt niet door iedereen gewaardeerd en de kwaliteit van de weide als grasland voor de paarden wordt als onvoldoende ervaren. Het doel is het herstellen van de weide in oude glorie. In dit rapport staat een beoordeling van dit terrein, met concrete aanbevelingen voor herstel
  'Robuustere' weidemengsels op droogtegevoelige zandgrond : eerste resultaten van een praktijkexperiment met 4 verschillende weidemengsels
  Geerts, R.H.E.M. - \ 2008
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 501) - 18
  graslandverbetering - graslanden - zandgronden - grassen - veevoeder - festuca arundinacea - lolium perenne - mengsels - graslandbeheer - voedergrassen - grassland improvement - grasslands - sandy soils - grasses - fodder - festuca arundinacea - lolium perenne - mixtures - grassland management - fodder grasses
  De voorspelling die in het kader van klimaatverandering gedaan worden laten zien dat we vaker te maken zullen krijgen met extreme weersomstandigheden. In de zomer worden vaker dan voorheen periodes met hoge temperaturen en kans op watertekorten verwacht, maar ook met extreme neerslag. Voor melkveehouders op droogtegevoelige zandgronden zullen warmere en drogere zomerperioden onrustig zijn om hun graslandproductie op peil te houden, zeker als vanuit waterschappen, rijk of provincie beregeningsverboden worden opgelegd. Het jaar 2006 was een goed voorbeeld. Als gevolg van de droogte mochten boeren in diverse provincies, waaronder Brabant, in juli en augustus niet meer met oppervlaktewater beregenen. Ook het beregenen met grondwater wordt steeds verder aan banden gelegd en zal wellicht in de toekomst in sommige gebieden die kwetsbaar zijn voor wateronttrekking geheel verboden worden. Door deze ontwikkelingen zal het vaker voorkomen dat minder water beschikbaar is dan optimaal voor productiegrasland. Deze nota geeft de eerste resultaten weer van een onderzoek naar het functioneren van ‘alternatieve’ grasmengels op melkveebedrijf ‘De Kleijne’, een bedrijf op droogtegevoelige zandgrond waar geen beregening meer wordt toegepast
  Grassland renovation in the Netherlands; agronomic, environmetal and economic issues
  Schils, R.L.M. ; Aarts, H.F.M. ; Bussink, D.W. ; Conijn, J.G. ; Corre, V.J. ; Dam, A.M. van; Hoving, I.E. ; Meer, H.G. van der; Velthof, G.L. - \ 2007
  In: Grassland resowing and grass-arable crops rotations / Conijn, J.G., Velthof, G.L., Taube, F., Wageningen : PRI (Report / Plant Research International 47) - p. 9 - 24.
  graslandverbetering - grasmatverbetering - kosten-batenanalyse - economie - milieueffect - stikstofkringloop - nederland - grassland improvement - sward renovation - cost benefit analysis - economics - environmental impact - nitrogen cycle - netherlands
  Experimental studies into the effects of grassland renovation on environmental and agronomic parameters are scarce in the Netherlands. The effects of grassland renovation have been estimated for the three cases of permanent grassland on sand, clay and peat soil, and an additional case for a grass-maize rotation on dry sandy soil. There is need for a futher quantification of the effects of grassland renovation on N cycling in the plant-soil system, with respect to soil type, renovation strategy and crop management
  Landbouw- en milieukundige effecten van graslandvernieuwing op zand- en kleigrond
  Hoving, I.E. ; Velthof, G.L. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 146
  graslandverbetering - graslandbeheer - lichte-matig zware kleigronden - zandgronden - milieueffect - nitraat - denitrificatie - mineralisatie - gewasopbrengst - nitraatuitspoeling - bemesting - grassland improvement - grassland management - clay loam soils - sandy soils - environmental impact - nitrate - denitrification - mineralization - crop yield - nitrate leaching - fertilizer application
  Graslandvernieuwing brengt milieutechnische en bedrijfseconomische risico’s met zich mee. Door mineralisatie van organische stof uit de ondergeploegde oude zode kan een grote hoeveelheid (stikstof) N vrijkomen. De ophoping van minerale N in de bodem leidt tot een verhoogd risico op nitraatuitspoeling naar het grondwater. In de praktijk wordt bij voorkeur in het najaar gescheurd, omdat dit meestal een goed resultaat geeft en beter past in de graslandplanning. In de resterende groeiperiode voor de winter wordt echter de vrijkomende N slechts voor een klein deel benut, waardoor veel N in de winterperiode verloren kan gaan. Er wordt verwacht dat scheuren in het voorjaar tot lagere N-verliezen leidt, omdat het nieuwe grasland in het groeiseizoen veel van de vrijkomende N kan opnemen. In een driejarig veldexperiment zijn de landbouw- en milieukundige effecten van tijdstip en methode van graslandvernieuwing op klei- en zandgrond gekwantificeerd. De resultaten geven inzicht in de verandering van de netto grasopbrengst en het risico op het verlies van N
  De reactie van melkveehouders op zand- en lössgrond op veranderingen in de voorschriften met betrekking tot graslandvernieuwing
  Aarts, H.F.M. ; Velthof, G.L. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (Koeien & kansen rapport 33) - 10
  melkveehouderij - graslandverbetering - graslandbeheer - nitraat - eu regelingen - wetgeving - zandgronden - lössgronden - wisselbouw - gewasteelt - gevalsanalyse - mestbeleid - nitraatuitspoeling - dairy farming - grassland improvement - grassland management - nitrate - eu regulations - legislation - sandy soils - loess soils - ley farming - crop management - case studies - manure policy - nitrate leaching
  In juli 2004 heeft Nederland overeenstemming bereikt met de Europese Commissie over het Derde Nederlandse Actieprogramma (2004-2009). Op zand- en lössgrond mag vanaf 2006 de graszode alleen tussen 1 februari en 10 mei worden vernietigd. Dat houdt in dat het niet langer mogelijk is in de nazomer `blijvend¿ grasland te vernieuwen. Bovendien wordt bodembemonstering verplicht en moet de bemesting van het nieuwe grasland of van akkerbouwgewassen op de analyseresultaten worden afgestemd. Om de effecten van de veranderingen in de wetgeving voor de Nederlandse melkveehouderij te verkennen is aan vijf deelnemers aan Koeien & Kansen gevraagd aan te geven hoe ze met de nieuwe regels denken om te gaan. De bedrijven scheuren jaarlijks 10-20% van het grasland. Allemaal hebben ze het grootste deel van hun grasland in wisselbouw met vooral (eigen) maïs of (andermans) aardappelen. De lengte van de grasperiode ligt in de regel niet strikt vast. Als men maïs op gescheurd grasland teelt, wordt vaak eerst een snede gras geoogst. Sommige veehouders bemesten het volggewas, anderen doen dat niet omdat ze vinden dat de verterende graszode voldoende voedingsstoffen levert. Inzaai van gras op bouwland vindt plaats in de herfst, in de regel direct na de maïsoogst. Bij wisselbouw is er weinig reden tot veranderen. Door de 70% eis voor het aandeel grasland in het areaal cultuurgrond van derogatiebedrijven wordt de grasfase op een aantal bedrijven langer of de bouwlandfase korter. Bij de teelt van maïs na gras kan de uiterste scheurdatum van 10 mei lastig zijn, omdat in een koud voorjaar dan nog geen maaisnede gewonnen kan worden. Het grasland blijft dan nog een jaar liggen of het gras wordt beweid. De verplichte bodembemonstering na scheuren is vaak niet zinnig, omdat men toch niet op bemesting kan corrigeren: de volgteelt wordt niet bemest of de bemesting heeft al plaats gevonden voor het scheuren van het grasland. Herinzaai van blijvend grasland is minder aantrekkelijk als dat in het voorjaar moet gebeuren. Men is niet zozeer bang voor mislukken van de inzaai door droogte of hitte, maar denkt dat de kweekbestrijding minder effectief is en dat de opbrengst en kwaliteit van het nieuwe gewas in het eerste jaar lager zullen zijn. Men zal proberen door beter graslandmanagement (waaronder een meer kritische houding bij de kwaliteit van loonwerk) de behoefte aan herinzaai te beperken. De nieuwe wetgeving maakt het moeilijker in te spelen op de actuele situatie. Dat kan ten koste gaan van het financieel en milieukundig bedrijfsresultaat. Overwogen moet worden om bedrijven vrij te stellen van de beperkende regels, indien jaarlijks slechts een beperkt areaal grasland wordt gescheurd, bijvoorbeeld minder dan 10%
  De HerinzaaiWijzer als hulpmiddel bij afweging van graslandvernieuwing = The reseeding indicator as a tool for renewing grassland
  Hoving, I.E. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 16
  graslandverbetering - opnieuw zaaien - voedingswaarde - graslanden - productiviteit - kosten - winsten - stikstof - informatiesystemen - internet - grassland improvement - resowing - nutritive value - grasslands - productivity - costs - profits - nitrogen - information systems - internet
  The Reseeding Indicator is an Internet program with which insight can be gained into the relationship between costs and profits of grassland renewal. The program computes an economic balance on the basis of current data on the plot. It provides insight into the improvement of the productivity and gives advice on whether or not to reseed. Moreover, an estimated nitrogen balance is provided. The program can be found on the website ASG (www.asg.wur.nl) and can be consulted directly
  Ontwikkeling P-AL getal op het lagekostenbedrijf (1997-2005) = Development P-AL number on low-cost farm (1997-2005)
  Holshof, G. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 18
  melkveebedrijven - graslandbeheer - graslandverbetering - kunstmeststoffen - fosfaat - fosformeststoffen - dierlijke meststoffen - gewasopbrengst - kostenbeheersing - bemesting - mestbeleid - dairy farms - grassland management - grassland improvement - fertilizers - phosphate - phosphorus fertilizers - animal manures - crop yield - cost control - fertilizer application - manure policy
  Verlaging (kunstmest)fosfaatgebruik op het Lagekostenbedrijf leidt tot een P-Al daling, die bijnormaal gebruik maar net kan worden aangevuld. Bij herinzaai daalt de P-AL sterk en kan bij demestwetgeving van 2009 niet meer worden aangevuld.
  Mest- en mineralenkennis voor de praktijk : Goed graslandbeheer: voorkomen van herinzaai
  Hoving, I.E. - \ 2005
  Lelystad : Animal Sciences Group (Serie Rundveehouderij Blad 6) - 4
  kennis - opnieuw zaaien - agrarische bedrijfsvoering - graslandbeheer - graslandverbetering - zaaien - rundveehouderij - knowledge - resowing - farm management - grassland management - grassland improvement - sowing - cattle husbandry
  Het is verstandig om zich op het moment van herinzaai te realiseren waarom op het perceel herinzaai nodig is. Is het grassenbestand verslechterd, is er rijschade veroorzaakt, is de onkruiddruk te hoog geworden of is de zode vertrapt? Al deze genoemde zaken worden door het graslandmanagement beïnvloed en zijn dus vaak indirect een gevolg van beslissingen van de ondernemer. Om meer inzicht te krijgen in het graslandmanagement en de gevolgen van bepaalde keuzes is dit nieuwsblad gemaakt
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : Bemesting en opbrengst van ons productiegrasland
  Aarts, H.F.M. - \ 2005
  Wageningen : Plant Research International (Informatieblad / Plant Research International 398.73) - 2
  graslanden - mest - graslandbeheer - graslandverbetering - opbrengsten - droge stof - kunstmeststoffen - melkveebedrijven - bemesting - mestbeleid - grasslands - manures - grassland management - grassland improvement - yields - dry matter - fertilizers - dairy farms - fertilizer application - manure policy
  Vanaf 2006 heeft ook de Nederlandse boer te maken met gebruiksnormen voor meststoffen. Om die voor grasland vast te kunnen stellen, en in Brussel te kunnen verdedigen, moeten we weten in hoeverre de praktijk erin slaagt stikstof (N) en fosfaat (P2O5) uit meststoffen om te zetten in gewas. Ook is het interessant te weten of het tot nu toe gevoerde mestbeleid (MINAS) daar invloed op heeft gehad. Het onderzoek heeft betrekking op de periode 1998 - 2002
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : Stikstofmonitoring gescheurd grasland op praktijkvelden (2004-2005)
  Wees, N.S. van; Dekker, P.H.M. - \ 2005
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving - Bollen en Bomen (Informatiereeks / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 398.101) - 2
  graslanden - graslandbeheer - graslandverbetering - aardappelen - tulpen - stikstof - kunstmeststoffen - monitoring - mestbehoeftebepaling - proefvelden - nitraatuitspoeling - bloembollen - grasslands - grassland management - grassland improvement - potatoes - tulips - nitrogen - fertilizers - monitoring - fertilizer requirement determination - experimental plots - nitrate leaching - ornamental bulbs
  In het project 'Scheuren van grasland' is in 2004 en in 2005 onderzoek verricht naar de stikstofdynamiek bij de teelt van tulpen en aardappelen op gescheurd grasland. Op verschillende momenten zijn Nmin-metingen uitgevoerd om een indruk te krijgen van de stikstofvoorziening tijdens het groeiseizoen en van de hoeveelheid Nmin in november om een schatting te kunnen maken van de risico's op stikstofuitspoeling gedurende het winterseizoen. Bij tulp gaat het om 8 percelen op kleigrond in West-Friesland (NH) in 2004 en 4 percelen op zandgrond in de Noordoostpolder in 2005. Bij aardappel betreft het 10 percelen op klei- en zandgrond verspreid over Nederland in 2004 en 4 percelen in 2005
  Graslandvernieuwing, voorjaar niet nadelig voor grasopbrengst
  Hoving, I.E. - \ 2005
  V-focus (2005)oktober 2005. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
  rundveeteelt - graslandbeheer - graslandverbetering - cultuurmethoden - toepassingsdatum - graslanden - gewasopbrengst - opbrengsten - lente - herfst - cattle farming - grassland management - grassland improvement - cultural methods - application date - grasslands - crop yield - yields - spring - autumn
  Grasland wordt bij voorkeur in het najaar vernieuwd. Maar volgens de nieuwe mestwet mag dat in 2006 niet meer op zand- en lössgrond (1 februari - 10 mei). Voor veen- en kleigronden mag dit nog wel (1 februari - 15 september). Maar hoe pakt het scheuren in het voorjaar uit t.o.v. scheuren in het najaar? Hiervoor is vergelijkend veldexperiment uitgevoerd
  Drainage goed voor veenweiden
  Bokma, B. - \ 2005
  Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw 18 (2005)12. - ISSN 1566-2616 - p. 8 - 8.
  drainage - ondergrondse drainage - drainagesystemen - bodemdaling - graslandverbetering - weiden - geïrrigeerde weiden - graslanden - irrigatie - infiltratie - veengronden - veengebieden - melkveehouderij - grondwaterstand - grondwateraanvulling - drainage - subsurface drainage - drainage systems - subsidence - grassland improvement - pastures - irrigated pastures - grasslands - irrigation - infiltration - peat soils - peatlands - dairy farming - groundwater level - groundwater recharge
  Onderwaterdrainage remt de bodemdaling in het veenweidegebied af. Veldproeven van Praktijkcentrum Zegveld (U) zijn veelbelovend - een flinke opsteker voor de melkveehouderij op laagveen. In Noordbeemster (NH) sleutelt loonbedrijf De Vlijt intussen aan een eenvoudige drainlegger achter de tractor
  Graslandvernieuwing : Herinzaai en wisselbouw in de praktijk
  Russchen, H.J. - \ 2005
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 90) - 24 p.
  graslandverbetering - grasmatverbetering - graslandbeheer - wisselbouw - opnieuw zaaien - nederland - grassland improvement - sward renovation - grassland management - ley farming - resowing - netherlands
  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de praktijksituatie waarin melkveehouders graslandvernieuwing op hun bedrijf toepassen. Graslandvernieuwing vindt plaats door middel van herinzaai van blijvend grasland en na een akkerbouwperiode in wisselbouwsystemen. Wat zijn de motieven voor een melkveehouder om grasland te vernieuwen? Hoe vernieuwt een melkveehouder zijn grasland en hoe behandelt hij vernieuwd grasland? Wat verwacht de melkveehouder van graslandvernieuwing en geeft graslandvernieuwing in de vorm van herinzaai of wisselbouw het gewenste resultaat?
  Randvoorwaarden aan het scheuren van grasland met betrekking tot volggewas, periode en bemesting
  Velthof, G.L. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1204) - 98
  graslanden - graslandverbetering - graslandbeheer - kunstmeststoffen - nitraten - cultuurmethoden - rotaties - wisselbouw - bemesting - grasslands - grassland improvement - grassland management - fertilizers - nitrates - cultural methods - rotations - ley farming - fertilizer application
  Na het scheuren van grasland in het kader van graslandvernieuwing of wisselbouw komt veel stikstof in de bodem vrij, waardoor het risico op nitraatuitspoeling toeneemt. In het Derde Nederlandse Actieprogramma (2004-2009) voor de Nitraatrichtlijn staan maatregelen gegeven met betrekking tot het scheuren van grasland. Deze maatregelen betreffen de periode van scheuren, het te telen volggewas en het bepalen van de stikstofbemesting op basis van een bodemanalyse. Op verzoek van het ministerie van LNV zijn studies uitgevoerd naar deze maatregelen, zodat ze kunnen worden geïmplementeerd in het Besluit gebruik meststoffen (Bgm). Uit model¬bereke¬ningen volgt dat het risico op nitraatuitspoeling in zandgrond toeneemt als grasland in mei of later wordt gescheurd. De berekende stikstofuitspoeling op klei en veen is laag. Er is een lijst met stikstofbehoeftige gewassen opgesteld waarvan het bemestingsadvies groter is dan de extra stikstofmineralisatie in gescheurd grasland ten opzichte van blijvend bouwland. Voor kool¬gewassen, tulp en lelie heeft de teelt na het scheuren van grasland voordelen, zoals een goede bodemstructuur en minder kans op bepaalde ziektes. De bemesting van opnieuw ingezaaid grasland kan worden gebaseerd op een bepaling van het stikstofleverend vermogen nadat het gras is ingezaaid. De bemesting andere gewassen na het scheuren van grasland kan worden gebaseerd op de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem, maar er is geen bodemanalyse beschikbaar waarmee de te verwachten stikstofmineralisatie kan worden geschat
  Uit de mest- en mineralenprogramma's : Bepalen van opbrengst, nutriëntengehalte en voederwaarde van grasland met beelden
  Schut, A.G.T. - \ 2004
  Wageningen : Plant Research International (Informatieblad / Plant Research International 398.53) - 2
  graslanden - graslandverbetering - spectroscopie - voedingswaarde - opbrengsten - voedingsstoffengehalte - reflectiefactor - voorspellen - analytische methoden - beeldvormende spectroscopie - grasslands - grassland improvement - spectroscopy - nutritive value - yields - nutrient content - reflectance - forecasting - analytical methods - imaging spectroscopy
  Beeldvormende spectroscopie is een techniek waarmee de gewasreflectie in beelden wordt vastgelegd. Met beelden kan snel en automatisch worden gemeten met een direct resultaat ter plekke. Op basis van reflectie wordt in laboratoria de samenstelling van geoogst materiaal bepaald. Door technologische ontwikkelingen is het nu mogelijk om van individuele bladeren in een veldgewas de reflectiekarakteristiek vast te leggen. Recent onderzoek aan mini-graszoden heeft aangetoond dat met beeldvormende spectroscopie goede voorspellingen gemaakt kunnen worden van opbrengst, nutriëntengehalte en voederwaarde van een grasgewas. Op basis van dit onderzoek is samen met Agrotechnology & Food Innovations B.V. een experimenteel instrument ontwikkeld, de Imspector Mobiel. In het hier gerapporteerde onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden van deze technologie voor het nauwkeurig voorspellen van opbrengst, nutriëntengehalte en voederwaarde in het veld op veengrond in Zegveld met een heterogene zode en op zand- en kleigrond met normale zoden. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheid om het klaveraandeel in de drogestof en de opbrengst na beweiding te schatten
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.