Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 127

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Greenhouse gas reporting for the LULUCF sector in the Netherlands : methodological background
  Arets, E.J.M.M. ; Kolk, J.W.H. van der; Hengeveld, G.M. ; Lesschen, J.P. ; Kramer, H. ; Kuikman, P.J. ; Schelhaas, M. - \ 2015
  Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu) (WOt-technical report 52) - 78
  greenhouse gases - air pollutants - greenhouse effect - climatic change - emission - methodology - netherlands - broeikasgassen - luchtverontreinigende stoffen - broeikaseffect - klimaatverandering - emissie - methodologie - nederland
  This report provides a complete methodological description of the Dutch National System for Greenhouse gas Reporting of the LULUCF sector for the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The methodologies follow the IPCC 2006 guidelines for Agriculture, Forestry and Other Land-Uses (AFOLU).
  Based on these guidelines, this report provides detailed descriptions and motivations of the used methods, activity data, and emission factors for calculation of the emissions and removals as reported in the National Inventory Report (NIR). The structure of the report follows the structure for national inventory reports as
  laid out in the appendix to Decision 24/CP.19 of the UNFCCC.
  FeedPrint kiest het mondiale pad
  Vellinga, Theun - \ 2013
  feed industry - livestock feeding - feed formulation - greenhouse effect - emission - environmental impact - calculation
  Rijenbemesting in aardappelen : rijenbemesting versus breedwerpig en perspectief van nieuwe meststoffen : verslag van een veldproef op zuidwestelijke zeeklei in 2011
  Slabbekoorn, J.J. - \ 2012
  Westmaas : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit AGV - 44
  akkerbouw - aardappelen - precisielandbouw - teeltsystemen - bemesting - proeven op proefstations - stikstofhoudende verbindingen - stikstofmeststoffen - lichte-matig zware kleigronden - rijpadensysteem - toedieningshoeveelheden - broeikaseffect - arable farming - potatoes - precision agriculture - cropping systems - fertilizer application - station tests - nitrogenous compounds - nitrogen fertilizers - clay loam soils - controlled traffic farming - application rates - greenhouse effect
  In opdracht van het Pogramma Precisielandbouw (PPL) is door PPO te Westmaas (ZH) op kleigrond een stikstof bemestingsproef uitgevoerd. De precisietoepassing van stikstofhoudende meststoffen draagt bij aan PPL doelen van energie-besparing en reductie van broeikas-emmissie in de zin dat mogelijkheden worden onderzocht om kunstmeststikstof te vervangen.
  Klimaatverandering, wetenschap en debat
  Rabbinge, R. ; Dijkstra, L. ; Fresco, L.O. ; Hooghiemstra, H. ; Opschoor, J.B. - \ 2012
  Amsterdam : KNAW - ISBN 9789069846286 - 35
  klimaatverandering - broeikaseffect - nadelige gevolgen - inventarisaties - climatic change - greenhouse effect - adverse effects - inventories
  De KNAW is ervan overtuigd dat er geen aanleiding meer is de gevolgen van de toegenomen concentratie kooldioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer te bagatelliseren of weg te wuiven. Ook al zou de klimaatverandering milder uitpakken dan verwacht dan nog is het, in het kader van andere overwegingen zoals zorg om toekomstige energievoorziening en duurzame ontwikkeling, verstandig in het beleid rekening te houden met de klimaatverandering zoals die wordt verwacht in de rapporten van het IPCC.
  Factsheet broeikasgassen: methaan
  LEI, - \ 2012
  intensieve veehouderij - methaan - broeikasgassen - broeikaseffect - intensive livestock farming - methane - greenhouse gases - greenhouse effect
  In de dampkring rond de aarde zitten broeikasgassen die ervoor zorgen dat een deel van de warmtestraling van de grond wordt vastgehouden. De opwarmende werking hiervan noemen we het broeikaseffect. De veehouderij produceert kooldioxide, methaan en lachgas. Deze factsheet beschrijft methaan.
  Factsheet broeikasgassen: kooldioxide
  LEI, - \ 2012
  kooldioxide - broeikasgassen - intensieve veehouderij - broeikaseffect - carbon dioxide - greenhouse gases - intensive livestock farming - greenhouse effect
  In de dampkring rond de aarde zitten broeikasgassen die ervoor zorgen dat een deel van de warmtestraling van de grond wordt vastgehouden. De opwarmende werking hiervan noemen we het broeikaseffect. De veehouderij produceert kooldioxide, methaan en lachgas. Deze factsheet beschrijft kooldioxide.
  Factsheet broeikasgassen: lachgas
  LEI, - \ 2012
  intensieve veehouderij - distikstofmonoxide - broeikasgassen - broeikaseffect - intensive livestock farming - nitrous oxide - greenhouse gases - greenhouse effect
  In de dampkring rond de aarde zitten broeikasgassen die ervoor zorgen dat een deel van de warmtestraling van de grond wordt vastgehouden. De opwarmende werking hiervan noemen we het broeikaseffect. De veehouderij produceert kooldioxide, methaan en lachgas. Deze factsheet beschrijft lachgas.
  Carbon Footprint model voor de broeierij van bolgewassen
  Wildschut, J. ; Putten, K. van der - \ 2012
  bloembollen - forceren van planten - internationaal transport - kooldioxide - emissie - broeikasgassen - broeikaseffect - modellen - ornamental bulbs - forcing - international transport - carbon dioxide - emission - greenhouse gases - greenhouse effect - models
  Met het Carbon Footprint-model kan van een zending bloembollen uit Nederland gemakkelijk worden uitgerekend wat de CO2-uitstoot is bij productie en transport. Ook kan worden uitgerekend wat deze uitstoot is van bolbloemen die in importlanden Zweden en de Verenigde Staten uit in Nederland geteelde broeibollen worden gebroeid.
  Ammoniak en broeikasgassen : Verdere reductie mogelijk?
  Groenestein, Karin - \ 2012
  ammonia - methane - nitrous oxide - greenhouse gases - greenhouse effect - intensive livestock farming - dairy farming - sustainable animal husbandry - animal manures - emission - reduction
  'Klimaatverandering biedt ook kansen voor tuinbouw' : Jan Verhagen, klimaatonderzoeker aan de WUR
  Verhagen, Jan - \ 2012
  market gardens - cultural methods - horticultural crops - climatic change - greenhouse effect - global warming - greenhouse horticulture - measures
  Carbon Footprint bolbloemen : een rekenmodel voor de CO2-uitstoot uit de broeierij
  Putten, K. van der; Wildschut, J. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 18
  bloembollen - forceren van planten - kooldioxide - emissie - broeikaseffect - modellen - internationale handel - teeltsystemen - transport - ornamental bulbs - forcing - carbon dioxide - emission - greenhouse effect - models - international trade - cropping systems - transport
  In sommige exportlanden wordt het vermelden van de ‘Carbon Footprint’ op producten geleidelijk aan verplicht gesteld. Doel van dit project is daarom exporteurs en handelaren een rekenmodel ter beschikking te stellen waarmee gemakkelijk het Carbon Footprintgetal van een zending bolbloemen kan worden uitgerekend. Ook kan worden uitgerekend wat het Carbon Footprintgetal is van bolbloemen die in de importlanden Zweden en de Verenigde Staten uit in Nederland geteelde broeibollen worden gebroeid. Daartoe is het bestaande model voor de berekening van de Carbon Footprint van bloembollen uitgebreid met de broeierij van tulp, narcis, lelie en hyacint. Voor deze gewassen is de CO2-uitstoot van de belangrijkste materiaal - en energiestromen bepaald en toegevoegd aan het bestaande model.
  De Carbon Footprint : een belangrijk criterium voor duurzaamheid
  Putten, K. van der - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)227. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  broeikaseffect - sierteelt - cultuurmethoden - broeikasgassen - levenscyclusanalyse - milieueffect - sociaal bewustzijn - greenhouse effect - ornamental horticulture - cultural methods - greenhouse gases - life cycle assessment - environmental impact - social consciousness
  De moderne consument vindt het steeds belangrijker om bewuste keuzes te maken. Met 'Ecobranding' en 'Green marketing' kunnen producenten hier handig op inspelen. Door te investeren in milieuvriendelijke teeltmethoden kunnen zij hun producten laten onderscheiden op gebied van duurzaamheid. Maar duurzaamheid is een breed begrip. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar waterverbruik, ecotoxiciteit, diervriendelijkheid of levensduur. Een steeds vaker gebruikt criterium voor duurzaamheid is de Carbon Footprint.
  Model-gebaseerde teeltadvisering voor paprika : Teeltbegeleiding voor een energie-efficiënte teelt van paprika in semi-gesloten en conventionele kassen
  Buwalda, F. ; Zwart, H.F. de; Swinkels, G.L.A.M. ; Bontsema, J. ; Elings, A. ; Gelder, A. de; Sterk, F. ; Mark, C. van der - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1052.indd) - 43
  glastuinbouw - teeltsystemen - innovaties - ontwikkeling - kastechniek - energiebesparing - broeikaseffect - klimaatverandering - duurzaamheid (sustainability) - greenhouse horticulture - cropping systems - innovations - development - greenhouse technology - energy saving - greenhouse effect - climatic change - sustainability
  De glastuinbouw is een innovatieve sector. Bezorgdheid over het broeikaseffect en over de prijzen van fossiele brandstoffen hebben het innovatieproces een sterke impuls gegeven. Voortdurend zijn nieuwe ideeën aan de orde met betrekking tot technische besparingsmogelijkheden en teeltstrategieën om deze mogelijkheden optimaal te combineren met het behalen van goede teeltresultaten. Innovaties in de sfeer van het geconditioneerd of (semi)gesloten telen brengen vaak een verhoging van het investeringsniveau met zich mee voor warmtepompen, luchtbehandeling, extra schermen, ventilatoren, luchtslurven of nevelleidingen. Om rendabel te kunnen worden toegepast moeten deze extra kosten worden goedgemaakt door een besparing op energiekosten of een verbetering van het teeltresultaat. Teeltkundige verbeteringen zijn niet denkbeeldig, omdat door toepassing van deze technieken de mogelijkheden om de teeltcondities te verbeteren worden uitgebreid. Meer dan in conventionele kassen kunnen de factoren temperatuur, CO2 en vochtgehalte van de kaslucht onafhankelijk van het lichtniveau worden geregeld. Met de toename van technische beheersingstechnieken enerzijds, en het kostenniveau anderzijds (rente en afschrijving op investeringen, gasprijs) wordt de vraag steeds belangrijker hoe we al die mogelijkheden het meest efficiënt kunnen benutten
  Natuur toont klimaatverandering
  Vliet, A.J.H. van - \ 2010
  Tuin en Landschap 32 (2010)5. - ISSN 0165-3350 - p. 40 - 41.
  klimaatverandering - opwarming van de aarde - klimatologie - broeikaseffect - klimaat - volksgezondheid - climatic change - global warming - climatology - greenhouse effect - climate - public health
  Het klimaat van Nederland in de afgelopen tien jaar is vergelijkbaar met dat van Lyon in de jaren zeventig en de gevolgen daarvan zijn in de natuur duidelijk te merken. Planten bloeien vroeger, het groeiseizoen duurt langer en de soortenrijkdom van ons land verandert
  Flushing meadows : the influence of management alternatives on the greenhouse gas balance of fen meadow areas
  Schrier-Uijl, A.P. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Frank Berendse, co-promotor(en): Elmar Veenendaal; Peter Leffelaar. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085857181 - 195
  graslandbeheer - grondwaterstand - broeikaseffect - broeikasgassen - kooldioxide - koolstofcyclus - koolstofvastlegging - nederland - veengronden - veenweiden - verdroging (milieu) - grassland management - groundwater level - greenhouse effect - greenhouse gases - carbon dioxide - carbon cycle - carbon sequestration - netherlands - peat soils - peat grasslands - groundwater depletion
  The degradation of peatlands is a major and growing source of anthropogenic greenhouse gas (GHG) emissions, and small changes in the management of peatlands can lead to drastic changes in GHG emissions and changes in carbon storage and in the past have indeed done so. GHG emissions from peatlands and the subsidence of peat soils can both probably be decreased by rewetting peatland and by restoring peatland by reducing the intensity of agricultural land use on peat soils. It might even be possible for these agricultural peatlands to revert to being sinks of GHGs. To test whether agricultural peat areas can be turned into GHG sinks and carbon sinks if they are restored and whether GHG emissions can at least be reduced by reducing management intensity and rewetting, a landscape-scale experiment measuring GHG emissions and carbon releases was started in 2005.
  Climategate: de feiten
  Leemans, R. ; Turkenburg, W. - \ 2010
  Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals 2010 (2010)2. - ISSN 1873-5436 - p. 6 - 8.
  klimaatverandering - opwarming van de aarde - broeikaseffect - monitoring - overheidsbeleid - climatic change - global warming - greenhouse effect - monitoring - government policy
  Het waarheidsgehalte van het jongste IPCC-rapport staat zwaar onder druk. Gevolg is dat wereldwijd het draagvlak groeit voor criticasters die beweren dat klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen een fabeltje is. Dat is het beslist niet, betogen Rik Leemans en Wim Turkensteen. Punt voor punt gaan de twee hoogleraren, beiden direct betrokken bij het IPCC, in op de gesignaleerde onjuistheden en voorzien deze van commentaar. Verplichte kost voor iedereen die zich in het klimaatdebat roert.
  Naar een dynamisch rekenmodel voor berekening van het broeikaseffect van diervoeder : uitgebreide samenvatting
  Blok, M.C. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 22
  broeikaseffect - diervoeding - veevoeder - computational science - greenhouse effect - animal nutrition - fodder
  Het Productschap Diervoeder (PDV) wil een dynamisch rekenmodel ontwikkelen voor het berekenen van de carbon footprint van diervoeders en wil dit model uiteindelijk beschikbaar stellen aan de diervoedersector. Doel van het model is tweeledig: Allereerst identificeert het model de verschillende emissiebronnen in de keten en geeft het informatie over de hoogte van de carbon footprint van diervoeders. De verkregen informatie is vervolgens het vertrekpunt voor het identificeren van verbeteropties in de keten.
  Plaaginsecten en het veranderende klimaat (interview met Leen Moraal)
  Bennink, P. ; Moraal, L.G. - \ 2009
  Tuin en Landschap 16 (2009). - ISSN 0165-3350 - p. 32 - 33.
  insectenplagen - klimaatverandering - broeikaseffect - biologische bestrijding - openbaar groen - insect pests - climatic change - greenhouse effect - biological control - public green areas
  Drie entomologen met een verschillende achtergrond discussiëren over de invloed van klimaatverandering op plaaginsecten. Silvia Hellingman (biologische bestrijding), Henk Vlug (32 jaar onderzoek, adviesbureau insectenbestrijding) en Leen Moraal (entomoloog)
  CO2 Rekentool voor Tuinbouw: Handleiding
  Hiller, S.R.C.H. ; Danse, M.G. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 27
  kooldioxide - tuinbouw - broeikasgassen - broeikaseffect - computational science - agro-industriële ketens - carbon dioxide - horticulture - greenhouse gases - greenhouse effect - computational science - agro-industrial chains
  Dit document is een handleiding bij de online CO2 Rekentool voor Tuinbouw Ketens. De CO2 tool is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De tool is ontwikkeld door het onderzoeksconsortium WUR, BMA en AIP. De CO2 tool berekent de broeikasgasemissie in CO2 equivalenten. De som van de broeikasgasemissie is gebaseerd op alle schakels in de keten; van opkweek tot transport.
  Carbon footprints of conventional and organic pork : assessments of typical production systems in the Netherlands, Denmark, England and GermanyCarbon footprints of conventional and organic pork : assessments of typical production systems in the Netherlands, Denmark, England and Germany
  Kool, A. ; Blonk, H. ; Ponsioen, T. ; Sukkel, W. ; Vermeer, H.M. ; Vries, J.W. de; Hoste, R. - \ 2009
  Gouda [etc.] : Blonk Milieu Advies [etc.] - 90
  varkenshouderij - broeikaseffect - emissie - biologische landbouw - pig farming - greenhouse effect - emission - organic farming
  Rapportage over onderzoek naar de broeikasgasemissies door de productie van conventioneel en biologisch varkensvlees uit typische productiesystemen in Nederland, Denemarken, Engeland en Duitsland. Het rapport geeft inzicht in de methodiekontwikkeling voor carbon footprint analyse (levenscyclusanalyse specifiek gericht op berekening van bijdrage aan het broeikaseffect) van landbouwproducten. Vervolgens wordt toegelicht welke rekenregels en basisinformatie gebruikt zijn voor de berekeningen van acht typische varkensproductiesystemen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.