Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 19 / 19

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Risicobeeld oestertransporten in relatie tot mariene invasieve exoten
  Wijsman, J.W.M. ; Ende, D. van den - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C066/15) - 38
  oesters - oesterteelt - tarra - oosterschelde - grevelingen - oysters - oyster culture - tare - eastern scheldt - grevelingen
  In dit rapport is een overzicht gepresenteerd van de verplaatsingen van schelpdieren en tarra die is geassocieerd met de oesterkweek in het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Met deze verplaatsingen worden niet alleen de oesters verplaatst, maar ook met de oesters geassocieerde soorten die “meeliften” met deze transporten. Van bijzonder belang hierbij zijn de exoten, waarvan de verspreiding als gevolg van deze transporten kan worden versneld in vergelijking tot het natuurlijke verspreiding
  Minimum zuurstofgehalte voor bodemdieren in het Grevelingenmeer
  Smaal, A.C. ; Wijsman, J.W.M. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C022/15) - 21
  grevelingen - waterkwaliteit - zuurstof - bodemecologie - waterbodems - grevelingen - water quality - oxygen - soil ecology - water bottoms
  Vanwege het plan om de wateruitwisseling tussen het Grevelingenmeer en de Noordzee te vergroten met als doel de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer te verbeteren, is er een onderbouwing nodig voor de zuurstofconcentratie die niet onderschreden zou moeten worden voor het bodemleven in het Grevelingenmeer. Op basis van een literatuurstudie is een inschatting gemaakt van grenswaarden voor het zuurstofgehalte voor verschillende soortgroepen zeedieren.
  Kansen voor schelpdiercultuur in Grevelingen en Volkerak-Zoommeer bij ander waterbeheer
  Smaal, A.C. ; Wijsman, J.W.M. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C045/14) - 32
  zoet water - zout water - waterbeheer - schaal- en schelpdierenteelt - volkerak-zoommeer - grevelingen - haalbaarheidsstudies - fresh water - saline water - water management - shellfish culture - volkerak-zoommeer - grevelingen - feasibility studies
  In de Rijksstructuurvisie wordt ingegaan op de mogelijkheden voor het herstel van getijwerking in het Grevelingenmeer en het Volkerak-Zoommeer. Het Volkerak-Zoommeer zal tevens verzilten. Wat betreft het Grevelingenmeer leidt getijdewerking tot verhoogde dynamiek en dat biedt perspectieven voor schelpdierkweek. De kweek van oesters in het Grevelingenmeer vindt plaats op afgebakende percelen. Momenteel is 550 ha in het Grevelingenmeer in gebruik voor de kweek van oesters. Het is de verwachting dat de primaire productie in het gebied toeneemt door de toename van de beschikbaarheid aan nutriënten en de verbeterde doorspoeling.
  Quick scan: Effecten zout getij Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer op visserij en aquacultuur
  Wijsman, J.W.M. ; Goudswaard, P.C. ; Kotterman, M.J.J. ; Smaal, A.C. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C013/14) - 52
  aquatische ecologie - zout water - natuurontwikkeling - wateraanvoer - ecotoxicologie - grevelingen - volkerak-zoommeer - schaal- en schelpdierenteelt - aquatic ecology - saline water - nature development - water advance - ecotoxicology - grevelingen - volkerak-zoommeer - shellfish culture
  In het kader van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer worden de mogelijkheden verkend om beperkt getij terug te brengen in beide bekkens door het maken van openingen in de Brouwersdam en de Grevelingendam. Tevens zou het Volkerak-Zoommeer hierbij weer terug zout worden. In deze quick-scan is verkend wat de gevolgen van deze ingrepen zijn op de visserij en aquacultuur in de genoemde gebieden.
  Advies monitoringprogramma Natura 2000 - waarden Waddenzee en Deltawateren
  Paijmans, A.J. ; Sluis, M.T. van der - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. C135/13) - 129
  natura 2000 - habitats - vogels - natuurbescherming - waddenzee - oosterschelde - westerschelde - grevelingen - natura 2000 - habitats - birds - nature conservation - wadden sea - eastern scheldt - western scheldt - grevelingen
  Dit rapport geeft een overzicht van het monitoringsplan in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) voor de wateren Oosterschelde, Westerschelde, Veerse Meer, Grevelingen en Waddenzee. Daarbij is de huidige monitoring afgezet tegen de kaders die gelden vanuit de VHR. Voor deze gebieden zijn in de aanwijzingsbesluiten de volgende soortengroepen en habitattypen opgenomen: H1110A, H1110B, H1130, H1140A, H1160, zeehonden, trekvissen en vogels.
  Kijkrichtingen als hulpmiddel voor discussie over de toekomst van het natuurbeleid; casus Grevelingen.
  Dirkx, G.H.P. ; Oostenbrugge, R. van; Egmond, P.M. van; Wortelboer, R. - \ 2013
  De Levende Natuur 114 (2013)3. - ISSN 0024-1520 - p. 98 - 101.
  natuurbeheer - vegetatiebeheer - getijden - natuurontwikkeling - aquatische ecologie - grevelingen - nature management - vegetation management - tides - nature development - aquatic ecology - grevelingen
  De Natuurverkenning 2010 - 2040 verkent de toekomst van de Nederlandse natuur aan de hand van vier kijkrichtingen. Die aanpak blijkt aan te slaan. In verschillende beleidstrajacten is de aanpak met kijkrichtingen overgenomen. Maar welke meerwaarde bieden kijkrichtingen bij het nadenken over de toekomst van natuur? Die vraag proberen we te beantwoorden aan de hand van een concrete casus: De Grevelingen. De kijkrichtingen zijn: vitale natuur; beleefbare natuur; functionele natuur; inpasbare natuur
  N2000 habitas in 2011
  Sluis, Christiaan van - \ 2012
  aquatic ecology - natura 2000 - estuaries - eastern scheldt - western scheldt - grevelingen
  Peilverandering in de Zuidwestelijke Delta: effecten op natuurwaarden en aquacultuur
  Sluis, C.J. van; Kamermans, P. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C041/12) - 63
  getijden - peilbeheer - natura 2000 - aquatische ecologie - natuurontwikkeling - waterkwaliteit - grevelingen - volkerak-zoommeer - tides - water level management - natura 2000 - aquatic ecology - nature development - water quality - grevelingen - volkerak-zoommeer
  Deze studie verkent het effect van gedeeltelijk herstel van de getijdendynamiek in het Grevelingenmeer en het Krammer – Volkerak en zeespiegelstijging (80 cm) in de Oosterschelde en Westerschelde op de verspreiding en het areaal van N2000 habitattypen in de Zuidwestelijke Delta. Hiervoor is een analyse van wetenschappelijke en beleidsmatige literatuur uitgevoerd in combinatie met informatie uit het Deltamodel dat de veranderingen in droogvallende en intergetijdengebieden simuleert
  Mariene monitoring & Natura 2000
  Paijmans, A.J. ; Asjes, J. - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr.: C050/12) - 155
  vogels - vissen - zeezoogdieren - benthos - natura 2000 - monitoring - noordzee - waddenzee - schelde - veerse meer - grevelingen - birds - fishes - marine mammals - benthos - natura 2000 - monitoring - north sea - wadden sea - river scheldt - veerse meer - grevelingen
  IMARES heeft in opdracht van het ministerie van EL&I een rapport opgesteld over de eisen die de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn stellen ten aanzien van de monitoring in de Nederlandse zoute wateren. Vervolgens is geanalyseerd waar de huidige monitoring die wordt uitgevoerd voldoet aan deze eisen en waar deze leemtes vertoond. Binnen dit onderzoek vallen alle zoute wateren. Naast zes Natura 2000-gebieden op de Noordzee, ook de volgende gebieden meegenomen: Westerschelde & Saeftinghe, Oosterschelde, Veerse Meer, Grevelingen, Waddenzee
  Kiezen of delen in de Grevelingen
  Dirkx, G.H.P. ; Wortelboer, F.G. - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 9) - 8
  grevelingen - natuurwaarde - waterkwaliteit - waterrecreatie - natuurbeleid - grevelingen - natural value - water quality - water recreation - nature conservation policy
  Het gaat niet goed met het Grevelingenmeer. Zowel de natuurwaarden als de recreatieve betekenis hebben te lijden onder de slechte waterkwaliteit. In het project ‘Zicht op de Grevelingen’ wordt gezocht naar een oplossing. Er tekent zich een compromis af tussen de verschillende functies van het gebied. Met zo’n compromis is het onvermijdelijk dat voor sommige functies niet alle potenties benut worden. Om de vraag te kunnen beantwoorden of daarmee kansen blijven liggen, zijn in WOt-paper 9 de vier kijkrichtingen van de Natuurverkenning 2010-20140 uitgewerkt voor de Grevelingen. http://themasites.pbl.nl/natuurverkenning/bevindingen/casestudies/casestudy-grevelingen
  Verkenning mogelijkheden voor verwijderen Japanse oesters in recreatiezones Grevelingenmeer
  Wijsman, J.W.M. ; Perdon, K.J. ; Mesel, I.G. de - \ 2010
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C051/10) - 25
  recreatiegebieden - bezoekers - wonden - oesters - schelpen - verwijdering - grevelingen - effecten - amenity and recreation areas - visitors - wounds - oysters - shells - removal - grevelingen - effects
  De wildgroei van oesters in de recreatiegebieden van het Grevelingenmeer leidt tot overlast voor surfers en badgasten die zich regelmatig verwonden aan de scherpe schelpen. In dit onderzoek is er gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om oesters te verwijderen uit de recreatiezones bij de Brouwersdam (Kabbelaarsbank, De Punt en Westrepart).
  Trendinformatie en referentiewaarden voor Nederlandse kustvogels
  Aarts, B.G.W. ; Bremer, L. van den; Winden, E.A.J. ; Zoetebier, T.K.G. ; WOT Natuur & Milieu, - \ 2008
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 79) - 108
  vogels - ecologie - natuurbescherming - referentienormen - tendensen - kustgebieden - noordzee - waddenzee - wadden - oosterschelde - westerschelde - grevelingen - voordelta - birds - ecology - nature conservation - reference standards - trends - coastal areas - north sea - wadden sea - tidal flats - eastern scheldt - western scheldt - grevelingen - voordelta
  In dit rapport worden trends en referentiewaarden gepresenteerd voor het voorkomen van een selectie van kenmerkende vogelsoorten in een aantal Natura 2000-gebieden aan de Nederlandse kust. Het betreft de Waddenzee (totaal en delen daarvan), Noordzeekustzone, Voordelta, Oosterschelde, Westerschelde, Grevelingen, evenals het totaal over de laatste drie gebieden. De gegevens worden apart gepresenteerd voor broedvogels en voor niet-broedvogels (wintervogels, watervogels). Het betreft grotendeels soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd voor één of meer Natura 2000-gebieden. De informatie bestaat uit aantallen en trends over een zo lang mogelijke periode (veelal vanaf medio jaren zeventig), een toelichting daarop, en onderbouwde referentiewaarden. In toelichtende teksten wordt per vogelsoort de huidige toestand beschreven, worden de ecologische randvoorwaarden voor het voorkomen van de soort aangegeven en worden de gepresenteerde trends nader verklaard met mogelijke redenen voor toe- of afname.Trefwoorden: Natura 2000, vogels, trends, referenties, Wadden, Delta, Noordzee, kust, natuur, ecologie
  Monitoring van Vis in Overgangswateren conform de eisen van de Kaderrichtlijn Water
  Leeuw, J.J. de - \ 2006
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visser Onderzoek (RIVO) C006/06) - 28
  vissen - zoet water - zout water - monitoring - aquatische ecologie - westerschelde - eems-dollard - grevelingen - veerse meer - kaderrichtlijn water - fishes - fresh water - saline water - monitoring - aquatic ecology - western scheldt - eems-dollard - grevelingen - veerse meer - water framework directive
  In het kader van de monitoringsverplichtingen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is onderzocht welke vormen van visbemonsteringen geschikt zijn voor toestand en trend monitoring en operationele monitoring en worden monitoringsstrategieen voor overgangswateren en zoute meren besproken. Specifiek gaat het hier om de monitoring in de Westerschelde en de Eems-Dollard en in de Grevelingen en het Veerse Meer
  Onderzoek naar verbetering broedvangst oesters
  Kamermans, P. ; Brummelhuis, E.B.M. ; Poelman, J. ; Gool, A.C.M. van; Troost, K. - \ 2004
  IJmuiden : RIVO (RIVO rapport C003/04) - 51
  oesters - schaal- en schelpdierenteelt - monitoring - grevelingen - oysters - shellfish culture - monitoring - grevelingen
  Het Centrum voor Schelpdieronderzoek (CSO) heeft onderzoek uitgevoerd op het gebied van broedvoorziening voor de oesterkweek. Kwekers hebben in samenwerking met het CSO werkzaamheden in het kader van het onderzoek op eigen percelen verricht. Het CSO heeft concentraties aan oesterlarven bepaald in de Grevelingen en op dezelfde locaties vestiging van larven gemonitored. Daarnaast is door het CSO een literatuurstudie verricht naar eerder onderzoek aan broedval van de platte oester in de Oosterschelde en de Grevelingen en naar het percentage oesters dat onder verschillende omstandigheden consumptieformaat bereikt.
  Waterkwaliteitsonderzoek op de Yerseke Bank, in de geul bij het buitendijkse bedrijfsterrein "Korringaweg" te Yerseke, op de Oosterschelde en op het Grevelingenmeer : resultaten periode augustus 1987 - december 1988
  Kesteloo - Hendrikse, J.J. - \ 1989
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek AQ 89-02) - 31
  kanalen - hydrologie - instrumenten (meters) - meting - monitoring - nederland - eigenschappen - rivierwater - rivieren - statistiek - waterlopen - oppervlaktewater - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - oosterschelde - grevelingen - canals - hydrology - instruments - measurement - monitoring - netherlands - properties - river water - rivers - statistics - streams - surface water - water - water pollution - water quality - eastern scheldt - grevelingen
  Gehalten aan organotin - verbindingen in het water van het Grevelingenmeer en mogelijke effecten daarvan op de oester
  Brand, C.M. - \ 1988
  IJmuiden : Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek AQ 88-04) - 15
  waterorganismen - eutrofiëring - meren - nederland - organo-tinverbindingen - ostreidae - oesters - waterverontreiniging - waterkwaliteit - grevelingen - aquatic organisms - eutrophication - lakes - netherlands - organotin compounds - ostreidae - oysters - water pollution - water quality - grevelingen
  Visaandoeningen en de mogelijkheid van relatie met watervervuiling : een vergelijkend onderzoek van paling uit de Westerschelde en het Grevelingenmeer op basis van chemische, bacteriologische en histologische parameters : uitgevoerd in de periode 1981 - 1982
  Banning, P. van; Declerck, D. ; Guns, M. - \ 1984
  IJmuiden : RIVO (RIVO rapport. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek no. CA 84-05) - 25
  visziekten - waterverontreiniging - nederland - palingen - grevelingen - westerschelde - fish diseases - water pollution - netherlands - eels - grevelingen - western scheldt
  De betekenis van de Grevelingen voor de sportvisserij : visserijkundige waarnemingen in de jaren 1971 - 1977
  Steinmetz, B. ; Slothouwer, D. - \ 1979
  Den Haag : Directie van de Visserijen (Documentatierapport / Directie van de Visserijen no. 21) - 101
  hengelsport - sportvissen - openluchtrecreatie - grevelingen - angling - game fishes - outdoor recreation - grevelingen
  Enige gegevens over de minerale voedingstoestand van beplantingen van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in Oostelijk Flevoland, de Grevelingen en de Lauwerszeepolder 1973 t/m 1977
  Burg, J. van den - \ 1978
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw De Dorschkamp no. 165) - 23
  bosbouw - bomen - bodemchemie - anorganische verbindingen - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffen - chemische analyse - wetlands - polders - nederland - waterrelaties - bodem - wortels - kunstmeststoffen - behoeften - oostelijk flevoland - lauwersmeergebied - grevelingen - forestry - trees - soil chemistry - inorganic compounds - minerals - ash - plants - mineral content - soil fertility - nutrients - chemical analysis - wetlands - polders - netherlands - water relations - soil - roots - fertilizers - requirements - oostelijk flevoland - lauwersmeergebied - grevelingen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.