Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 91

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Belichting, CO2 en stuurlicht in de lelieteelt: een strategie voor energiebesparing
  Hogewoning, S.W. ; Trouwborst, G. ; Slootweg, G. ; Aanholt, J.T.M. van; Pot, C.S. ; Kok, B.J. - \ 2014
  Bunnik : Plant Lighting - 42
  glastuinbouw - lilium - cultuurmethoden - kooldioxide - dosering - belichting - assimilatie - plantenontwikkeling - groeistadia - lichtsterkte - effecten - greenhouse horticulture - lilium - cultural methods - carbon dioxide - dosage - illumination - assimilation - plant development - growth stages - light intensity - effects
  In de lelieteelt wordt langdurig belicht met een aanzienlijke intensiteit SON-T licht (6000-8000 lux ofwel ~78-104 μmol/m2s). Dit heeft een fors energieverbruik tot gevolg. Het doel van de belichting is (1) zwaardere takken, (2) remming van takstrekking (voorkomen slapheid), (3) verkorting van de teeltduur en (4) voorkomen van knopval en knopverdroging. CO2 dosering wordt niet toegepast in de lelieteelt. Eerder onderzoek van PPO heeft namelijk aangetoond dat CO2-dosering geen effect heeft op het takgewicht van Oriëntal-lelies en slechts een klein effect bij Longiflorums, Aziaten en LA-hybriden. Recent onderzoek door Plant Lighting en Plant Dynamics heeft echter aangetoond dat de fotosynthese van Oriëntals flink toeneemt bij aanvullend CO2. Dit is een schijnbare tegenstelling: Wel meer fotosynthese, maar niet meer takgewicht. Echter, mogelijk heeft lelie slechts een beperkte hoeveelheid assimilaten nodig voor een maximaal takgewicht en gaan extra aangemaakte assimilaten naar de bol. Als dat zo is, dan heeft CO2 dosering inderdaad geen zin bij voldoende belichting, maar wél bij lagere lichtniveaus. Daarom ligt aan dit onderzoek de volgende hoofdhypothese ten grondslag: Bij een suboptimale intensiteit belichting kan met CO2 dosering eenzelfde takgewicht gerealiseerd worden als bij een optimale lichtintensiteit zonder CO2 dosering.
  Het effect van temperatuur op de bloem aanleg en het doorbreken van de winterrust in tulp
  Leeggangers, H.A.C.F. ; Hilhorst, H.W.M. ; Immink, G.H. - \ 2014
  bloembollen - tulpen - verdroging - bloembeginsels - cultuurmethoden - proeven - temperatuur - kou - winter - groeistadia - ornamental bulbs - tulips - desiccation - flower primordia - cultural methods - trials - temperature - cold - winter - growth stages
  Temperatuur is een van de belangrijkste factoren die de ontwikkeling van tulpen beïnvloedt. Het warme voorjaar in 2008 leidde tot bloemverdroging in Strong Gold en in 2011 werd hetzelfde aangetroffen bij partijen van o.a. Yokohama, Purple Prince en Escape (Figuur 1). Niet alleen een warm voorjaar kan een probleem geven, maar ook een warme winter gevolgd door een koud voorjaar (2012). Hierdoor staan de tulpen laat in bloei gevolgd door een vertraagde aanleg van de bloem knop. Voortijdig rooijen kan de aanleg van de bloem knop beïnvloeden. Doel van dit onderzoek is om het effect van temperatuur op de bloem aanleg te bestuderen en de invloed van kou op de ontwikkeling binnen in de bol tijdens de winterrust.
  Literatuurstudie naar de moleculaire kennis rond de balans tussen vegetatieve-generatieve groei van aardbeiplanten
  Bastiaan-Net, S. ; Doorn, W.G. van; Evenhuis, A. ; Mes, J.J. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1303) - ISBN 9789461732552 - 76
  plantenontwikkeling - aardbeien - bloei - groeistadia - fragaria - regulatie - genetische regulatie - genen - kleinfruit - plant development - strawberries - flowering - growth stages - fragaria - regulation - genetic regulation - genes - small fruits
  De situatie waarbij de aanleg van blad en bloem in goed evenwicht is, zodat de gewenste fysiologische en productieve stadia van de plant bereikt worden, is van groot belang voor de aardbeien sector. In opdracht van het Productschap Tuinbouw en onder begeleiding en advies van Plantum is een literatuurstudie uitgevoerd naar de moleculaire kennis op dit gebied bij planten in het algemeen en de vertaling ervan naar meerjarige aardbei planten. Recent onderzoek op dit gebied heeft geleid tot de identificatie van een aantal sleutelgenen die de regulatie van bloemaanleg en ontwikkeling bepalen.
  Factoranalyse voor het verklaren van opbrengst- en gehalteverschillen tussen percelen cichorei
  Brink, L. van den - \ 2008
  Kennisakker.nl 2008 (2008)24 nov.
  bladgroenten - cichorium - groeistadia - teeltsystemen - bodemtypen (naar textuur) - oogsttijdstip - factoranalyse - statistische analyse - gewasopbrengst - inuline - gewasgroeimodellen - bedrijfsgegevens - akkerbouw - leafy vegetables - growth stages - cropping systems - soil types (textural) - harvesting date - factor analysis - statistical analysis - crop yield - inulin - crop growth models - farm accountancy data - arable farming
  502-F-3 513-G-1
  Factoranalyse voor het verklaren van opbrengst- en gehalteverschillen tussen percelen cichorei : factoranalyse uitgevoerd op de I-top databestanden van de jaren 2003, 2004, 2005 en 2006
  Brink, L. van den; Berg, W. van den - \ 2008
  Wageningen : PPO (PPO nr. 3250103100) - 77
  bladgroenten - cichorium - groeistadia - teeltsystemen - bodemtypen (naar textuur) - oogsttijdstip - factoranalyse - statistische analyse - gewasgroeimodellen - bedrijfsgegevens - leafy vegetables - cichorium - growth stages - cropping systems - soil types (textural) - harvesting date - factor analysis - statistical analysis - crop growth models - farm accountancy data
  In de cichoreiteelt wordt sinds 2003 gewerkt met het teeltregistratiesysteem I-top. In dit systeem wordt geregistreerd hoe de teelt op de diverse percelen wordt uitgevoerd. Het doel van het systeem is om inzicht te krijgen in de teeltfactoren die met name de wortelopbrengst, het inulinegehalte en de inuline-opbrengst van de cichorei bepalen. Op basis van dit inzicht kan de teeltadvisering verbeterd worden, terwijl daarnaast ook vastgesteld kan worden aan welke factoren eventueel extra onderzoek nodig is. In het onderzoek dat in dit rapport beschreven wordt is een factoranalyse uitgevoerd op de databestanden van de jaren 2003 t/m 2006. Met behulp van een factoranalyse kan inzicht verkregen worden in de samenhang tussen de variabelen die in de datasets aanwezig zijn
  Boeibeïnvloeding lijdt onder gebrek aan inzicht
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)6/7. - p. 46 - 47.
  fotosynthese - bloei - groeistadia - hormonen - groeifactoren - tuinbouw - planten - plantenfysiologie - glastuinbouw - photosynthesis - flowering - growth stages - hormones - growth factors - horticulture - plants - plant physiology - greenhouse horticulture
  Over fotosynthese weten we veel meer dan over de bloei van de plant. Dat zorgt soms voor verrassingen, vooral bij nieuwe gewassen. De tuinder moet bij zijn regelregime rekening houden met jeugdfase, invloed van temperatuur, licht, grootte van de plant, daglengte, en een samenspel van hormonen, suikers en andere stoffen in de plant
  Roos heeft specifieke licht- en temperatuurbehoeftes per groeifase
  Telgen, H.J. van - \ 2005
  Vakblad voor de Bloemisterij 60 (2005)4. - ISSN 0042-2223 - p. 42 - 43.
  bloementeelt - rozen - rosa - groeistadia - groeifactoren - temperatuur - licht - ontwikkelingsstadia - plantenontwikkeling - landbouwkundig onderzoek - floriculture - roses - growth stages - growth factors - temperature - light - developmental stages - plant development - agricultural research
  In een zich ontwikkelend rozengewas zijn een uitloopfase, een strekkingfase tot knopvorming en een rijpingsfase tot oogst te onderscheiden. Elke fase heeft een specifieke licht- en temperatuurbehoefte. Onderzoek heeft aangetoond dat de uitloop- en de strekkingsfase vooral temperatuurgevoelig zijn en dat de rijpingsfase met name gevoelig is voor licht
  Kou en extra licht houden solanum niet klein
  Noort, F.R. van - \ 2005
  Vakblad voor de Bloemisterij 60 (2005)36. - ISSN 0042-2223 - p. 52 - 53.
  containerplanten - temperatuur - belichting - plantenontwikkeling - groeistadia - proeven - container grown plants - temperature - illumination - plant development - growth stages - trials
  Belichting en koude zouden wellicht chemisch remmen bij solanum overbodig maken. Deze theorie bleek niet te kloppen. Bij chemisch geremde planten geeft belichting wel grotere planten en vroegere bloei, maar dit is economisch bezien niet aan te raden. koude leidt tot kleinere planten en drie weken later bloei, maar ook tot een minder goede houdbaarheid
  Bloemknopafwijkingen chrysanten
  Rijswick, P.C.J. van; Jilesen, C.J.T.J. ; Jeucken, G.T.J. ; Korsten, P.H.J. - \ 2004
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Glastuinbouw (Rapport / PPO 41504700) - 50
  chrysanten - cultivars - gewassen, groeifasen - groeistadia - licht - nederland - chrysanthemums - cultivars - crop growth stage - growth stages - light - netherlands
  Temperatuurintegratie: volgroeid gewas mag het best even koud hebben
  Jagers op Akkerhuis, F. ; Heuvelink, E. - \ 2004
  Onder Glas 1 (2004)1. - p. 8 - 9.
  plantenontwikkeling - gewassen, groeifasen - groeistadia - temperatuur - thermodynamica - klimaat - energiebesparing - glastuinbouw - plant development - crop growth stage - growth stages - temperature - thermodynamics - climate - energy saving - greenhouse horticulture
  Volgroeide gewassen hebben de mogelijkheid om groeiremming in een koude periode te compenseren met snellere groei als er een warmere periode volgt. Uitzondering hierop vormen jonge gewassen en gewassen waar bloemknopaanleg sterk temperatuurgevoelig is. Door gebruik te maken van deze inzichten kunnen tuinders fors besparen op hun energieverbruik.
  Bloeispreiding Zantedeschia aethiopica moeilijk
  Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. ; Hazelaar, W.J.M. - \ 2002
  Bloembollencultuur 113 (2002)12. - p. 31 - 31.
  bloembollen - zantedeschia - snijbloemen - bloei - forceren van planten - oogsttijdstip - cultuurmethoden - temperatuur - groeistadia - glastuinbouw - ornamental bulbs - cut flowers - flowering - forcing - harvesting date - growth stages - cultural methods - temperature - greenhouse horticulture
  Onderzoek naar mogelijkheden de bloei te spreiden. Gegevens in tabel: Aantal bloemen per plant; het aantal bloemen per plant nam toe naarmate de planten langer vast stonden. Bij 18 en 14°C zijn meer bloemen geoogst dan bij 20°C
  Bespuiten met calcium kan neusrot voorkomen
  Blom-Zandstra, Greet ; Marcelis, L.F.M. - \ 2000
  Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten 2000 (2000)4. - ISSN 1380-3573 - p. 16 - 17.
  capsicum annuum - afwijkingen, planten - oogstschade - plantenvoeding - calcium - voedingsstoffen - groeistadia - gewassen, groeifasen - toepassingsdatum - paprika - plant disorders - crop damage - plant nutrition - nutrients - growth stages - crop growth stage - application date - sweet peppers
  Oorzaak van neusrot bij paprika is een calciumtekort in de vrucht. Een bespuiting met calcium vlak na de bloei heeft een zeer gunstig effect. In bijgaande tabel gegevens over het effect van spuiten met calcium op het optreden van neusrot bij paprika
  Fosforbehoefte van bloembollen: resultaten 1997-1998
  Ehlert, P.A.I. ; Willigen, P. de; Oenema, O. ; Brouwer, G. ; Pasterkamp, H.P. - \ 2000
  Meststoffen : Dutch/English annual on fertilizers and fertilization (2000). - ISSN 0169-2267 - p. 53 - 60.
  bloembollen - plantenvoeding - fosfor - kunstmeststoffen - mest - landbouwbeleid - agrarisch recht - compost - groeistadia - mineralen - boekhouding - Nederland - minerals - ornamental bulbs - accounting - plant nutrition - growth stages - phosphorus - fertilizers - manures - composts - agricultural policy - agricultural law - Netherlands
  Minas-streefwaarden worden afgezet tegen de opnamesnelheid van fosfor en fosforbehoefte van tulp, lelie en gladiool tijdens verschillende groeifasen. Dit leidt tot een verantwoord bemestingsadvies. Effectiviteit van kunstmest-P in vergelijking met
  Zaadloze paprika geeft regelmatiger productie
  Körner, O. ; Heuvelink, E. - \ 1999
  Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten 9 (1999)8. - ISSN 1380-3573 - p. 23 - 23.
  groeistadia - gewassen, groeifasen - vruchtzetten - parthenocarpie - gewassen - opbrengsten - onderzoek - paprika - growth stages - crop growth stage - fruit set - parthenocarpy - crops - yields - research - sweet peppers
  Resultaten van een onderzoek naar het effect van zaadloze paprika op productie en oogstverloop
  Groeiregulatie pelargonium
  Verberkt, H. ; Schaefer, R. ; Logt, B. van der - \ 1998
  Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 125) - 31
  groeistadia - gewassen, groeifasen - geraniaceae - sierplanten - bloei - groeivertraging - rapporten - pelargonium - growth stages - crop growth stage - geraniaceae - ornamental plants - flowering - growth retardation - reports - pelargonium
  Voorjaarsgroei gras na winterbeweiding met schapen
  Schils, R.L.M. - \ 1998
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 129) - 19
  begrazing - schapen - graslanden - groeistadia - gewassen, groeifasen - droge stof - lente - grazing - sheep - grasslands - growth stages - crop growth stage - dry matter - spring
  Winterbeweiding met schapen leidt tot een lagere voorjaarsgroei van gras van 0,2 tot 1,5 ton droge stof per ha, overeenkomend met een groeivertraging van 2 tot 14 dagen. De veebezetting en de temperatuursom bij uitscharen zijn de twee belangrijkste factoren.
  Invloed toppen op groei en ontwikkeling van potchrysant en kalanchoe
  Verberkt, H. ; Durieux, A. ; Jongh, M.A. de - \ 1997
  Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer 83) - 41
  snoeien - groeistadia - gewassen, groeifasen - potplanten - rapporten - chrysanthemum - kalanchoe - binnen kweken (van planten) - pruning - growth stages - crop growth stage - pot plants - reports - chrysanthemum - kalanchoe - indoor culture
  Bodemkoeling bij alstroemeria : stadiumonderzoek
  Stapel, L.H.M. ; Mourik, N. van - \ 1997
  Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 76) - 22
  sierplanten - groeistadia - gewassen, groeifasen - bodemtemperatuur - thermische geleiding - thermische bodemeigenschappen - rapporten - glastuinbouw - ornamental plants - growth stages - crop growth stage - soil temperature - thermal conductivity - soil thermal properties - reports - greenhouse horticulture
  DIF in relatie tot licht- en temperatuurniveau : onderzoek naar alternatieve groeiregulatoren bij perkplanten
  Vogelezang, J. - \ 1997
  Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 98) - 19
  tuinen - sierplanten - kunstlicht - verlichting - groeistadia - gewassen, groeifasen - licht - fotoperiode - fotoperiodiciteit - schaduw - temperatuur - warmte - rapporten - gardens - ornamental plants - artificial light - lighting - growth stages - crop growth stage - light - photoperiod - photoperiodism - shade - temperature - heat - reports
  Voorjaarsgroei van gras na winterbeweiding met schapen
  Schils, R. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)6. - ISSN 1386-8470 - p. 1 - 3.
  begrazing - schapen - geiten - graslanden - groeistadia - gewassen, groeifasen - droge stof - voer - voedingswaarde - lente - grazing - sheep - goats - grasslands - growth stages - crop growth stage - dry matter - feeds - nutritive value - spring
  Gedurende drie winters is op de Waiboerhoeve de invloed van winterbeweiding met schapen op de opbrengst en voederwaarde van voorjaarsgras onderzocht. Daaruit bleek dat winterbeweiding een negatieve invloed had op de droge-stofopbrengst van de eerste snede. De opbrengstderving varieerde van 0,2 tot 1,5 ton droge stof per ha, overeenkomend met een groeivertraging van 2 tot 14 dagen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.