Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 46

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Economische prikkels voor vergroening in de landbouw
  Brouwer, F.M. ; Smit, A.B. ; Verburg, R.W. - \ 2015
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 37) - 92
  stimulansen - economie - melkveehouderij - akkerbouw - economie van natuurlijke hulpbronnen - natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnenbehoud - agrarische economie - groene hart - flevoland - nederland - incentives - economics - dairy farming - arable farming - natural resource economics - natural resources - resource conservation - agricultural economics - groene hart - flevoland - netherlands
  In dit rapport worden de mogelijkheden verkend om een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen door economische prikkels te stimuleren. Het onderzoek betreft de economische prikkels en externe effecten in de melkveehouderij in het Groene Hart en de akkerbouw in Flevoland. Over het algemeen zal een lastenverzwaring in het gebruik van bijvoorbeeld kunstmest en gewasbeschermings-middelen relatief weinig effect hebben. Daarentegen zal het belasten van hoge emissies en het belonen van lage emissies naar verwachting meer stimuleren om negatieve externe effecten te verminderen.
  Kennis voor Regionale Adaptatiestrategieën in veenweidegebieden - een digitale handleiding
  Kwakernaak, Cees - \ 2013
  peat grasslands - peat soils - climate adaptation - knowledge transfer - internet - friesland - groene hart
  Biobased economy in het Groene Hart. Energie & Bio/Groen Gas
  Galen, Michiel van - \ 2013
  biogas - gas production - fermentation - upgrading - government policy - energy policy - biobased economy - groene hart
  Sulfaatbronnen in het Hollandse veenlandschap
  Vermaat, J.E. ; Harmsen, J. ; Hellman, F.A. ; Geest, H. van der; Klein, J.J.M. de; Konsten, S. ; Smolders, A.J.P. ; Verhoeven, J.T.A. ; Mes, R.G. ; Ouboter, M. - \ 2013
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 5 - 13.
  veengronden - waterkwaliteit - oppervlaktewater - sulfaat - wateraanvoer - bodemwater - veenweiden - groene hart - utrecht - zuid-holland - peat soils - water quality - surface water - sulfate - water advance - soil water - peat grasslands - groene hart - utrecht - zuid-holland
  De sulfaatbalansen van perceel, sloot en polder zijn nauw met elkaar verweven. Er bestaat onduidelijkheid over de effecten van sulfaat op de waterkwaliteit en over het relatieve belang van verschillende bronnen van sulfaat in het Hollands-Utrechtse veenlandschap. Deze studie laat zien dat oxidatie van het gebiedseigen veen meestal de belangrijkste bron is en dat de veenpolders netto exporteurs zijn van sulfaat. Over het algemeen zijn de sulfaatconcentraties in het oppervlaktewater van het laagveengebied vrij hoog. Dit heeft een verarmende invloed op de watervegetatie.
  Ecosysteemdiensten in de westelijke veenweiden
  Smit, A. ; Vogelzang, T.A. ; Lenssinck, F.A.J. ; Westerhof, R. ; Oude Boerrigter, P. ; Jansen, E. ; Jansen, P.C. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Blaeij, A.T. de - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2286) - 62
  gebiedsontwikkeling - ecosysteemdiensten - veenweiden - gebiedsgericht beleid - phragmites - riet en rotan - veengebieden - groene hart - utrecht - noord-holland - zuid-holland - area development - ecosystem services - peat grasslands - integrated spatial planning policy - phragmites - canes and rattans - peatlands - groene hart - utrecht - noord-holland - zuid-holland
  Aan de hand van de Triple-O benadering, die een goede en duurzame benutting van ecosysteemdiensten als startpunt voor gebiedsontwikkeling neemt, is het gebied onder de loep genomen. Doel was het aanreiken van nieuwe ideëen en concepten voor de inrichting van het westelijke veenweidegebied en het testen van de benadering. Hierbij zijn de stappen Ontdekken, Overeenkomen en Ontwikkelen gevolgd. De ervaringen met het toepassen van de Triple-O benadering zijn over het algemeen positief. Het heeft geleid tot andere ideëen en nieuwe inzichten, vooral bij de uitwerkingen van de twee business cases 'Waterboeren' en 'Rietteelt'. Het ruimtelijk verbinden van de diensten die het gebied kan leveren en de benutting ervan was ingewikkelder dan gedacht. Dit had veel te maken met het feit dat de schaal waarop ecosysteemdiensten worden geleverd per dienst verschilt en vaak anders is dan het schaalniveau waarop deze worden benut. De ecosysteemdienstenbenadering binnen het Triple-O concept lijkt zeker toepasbaar om beslissers bewust te maken van de potenties van het gebied en te helpen onderzoeken in hoeverre die potentie wordt benut. Het opschalen van de resultaten naar andere kansrijke gebieden lijkt niet zinvol. De ervaring is dat er juist zoveel meerwaarde te halen valt uit de lokale situatie en de verwachting is dat uitwerking van bedrijfssystemen met rietteelt of met water juist erg afhankelijk is van de lokale actoren (ondernemers, overheden). De uitwerkingen zijn daarom niet zo gemakkelijk naar elders de kopieren, de toepassing van de Triple-O benadering wel.
  Kennisagenda groene hart
  Vogelzang, Theo - \ 2011
  outdoor recreation - tourism - climatic change - multifunctional agriculture - land use - regional planning - groene hart - inventories
  Onderzoekagenda Westelijke Veenweiden 2012-2015 : concept - 18 oktober 2011
  Korevaar, H. ; Jansen, E. ; IJskes, H. ; Lenssinck, F. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR, Plant Research International - 48
  veenweiden - meervoudig landgebruik - bodemchemie - hydrologie - natuurbeheer - groene hart - wetenschappelijk onderzoek - peat grasslands - multiple land use - soil chemistry - hydrology - nature management - groene hart - scientific research
  De veenweidegebieden zijn oude en unieke cultuurlandschappen. De grondgebonden landbouw is een belangrijke drager van dit cultuurlandschap. Om die betekenis te kunnen handhaven is een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw gewenst. De veenweidegebieden zijn ook kwetsbare gebieden. Geringe draagkracht van de bodem en bodemdaling zijn daarvan duidelijke voorbeelden. De problematiek in de westelijke veenweiden wordt verergerd door de verwachte klimaatverandering
  Klimaateffecten op de Natura 2000 moerascorridor, Quick Scan in het Groene Hart
  Verhoeven, S. ; Paulissen, M.P.C.P. ; Ouboter, M. ; Wielen, S. van der; Wegman, R.M.A. ; Masselink, L. ; Goosen, H. - \ 2011
  nederland : Provincie Zuid-Holland - 44
  natuurgebieden - natura 2000 - eutrofiëring - verdroging - verzilting - klimaatverandering - ecologische hoofdstructuur - moerassen - hydrologie - groene hart - utrecht - zuid-holland - natural areas - natura 2000 - eutrophication - desiccation - salinization - climatic change - ecological network - marshes - hydrology - groene hart - utrecht - zuid-holland
  Dit onderzoek is uitgevoerd om antwoord te vinden op de volgende vraag: Welke gevolgen heeft klimaatverandering op eutrofiëring, verdroging en verzilting in acht Natura 2000 gebieden in het Groene Hart? De hydrologische gegevens zijn ontleend aan de acht gebieden: Naardermeer, Botshol, Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven, Molenpolder, Groot Wilnis Vinkeveen, Nieuwkoop en Noorden, Oukoop en Krimpenerwaard
  Natuurboerderij Hoeve Stein : van Boeren met natuur naar Natuur met boeren
  Melman, T.C.P. ; Akker, J.J.H. van den; Schotman, A.G.M. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Huiskes, H.P.J. ; Kiers, M.A. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2203) - 84
  agrarisch natuurbeheer - agrarische bedrijfsvoering - slootkanten - ondergrondse drainage - weidevogels - natura 2000 - groene hart - zuid-holland - agri-environment schemes - farm management - ditch banks - subsurface drainage - grassland birds - natura 2000 - groene hart - zuid-holland
  Voorde planvorming van een natuurboerderij nabij Reeuwijk is een aantal adviezen opgesteld, gericht op de versterking van het natuurresultaat in combinatie met een agrarische bedrijfsvoering. In dit geval staat het bedrijf in dienst van de natuur en niet andersom. Het bedrijf is gelegen in het Natura 2000-gebied ‘Broekvelden, Vettenbroek en polder Stein’. De adviezen gaan over aanleg en beheer van slootkanten, inrichting van sloten, weidevogelbeheer en het toepassen van onderwaterdrainage rond bedrijfsgebouwen. Bij de advisering is de te realiseren natuur randvoorwaardelijk, gestreefd is naar functionele inpassing van natuur in het bedrijf.
  Huidige en toekomstige watervraag van veengronden in het Groene Hart : verkenning naar het effect van onderwaterdrains
  Akker, J.J.H. van den; Jansen, P.C. ; Querner, E.P. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2142) - 60
  veengronden - veenweiden - bodemwater - ondergrondse drainage - bodemdaling - groene hart - peilbeheer - peat soils - peat grasslands - soil water - subsurface drainage - subsidence - groene hart - water level management
  Dit rapport is onderdeel van de studie Droogtebestendig West-Nederland die is uitgevoerd in opdracht van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, Waternet, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Door het afwateren van de veenweidegebieden daalt daar de bodem. Toepassing van onderwaterdrains kan de bodemdaling halveren, maar zal door een betere infiltratie in het veenweideperceel en een doorgaande gewasverdamping in droge perioden leiden tot een grotere watervraag van het veenweidegebied. Uit dit verkennend onderzoek blijkt dat door toepassing van onderwaterdrains de watervraag tot 15% extra kan toenemen. Door slim peilbeheer kan deze toename van de watervraag echter sterk worden gereduceerd.
  Maaiveldsdaling als gevolg van afbraak van veen
  Massop, H.T.L. ; Kwakernaak, C. - \ 2010
  S.n.
  veengebieden - bodemdaling - veengronden - oxidatie - groene hart - peatlands - subsidence - peat soils - oxidation - groene hart
  “Wat is de uiteindelijke maaivelddaling als de afbraak van veen doorgaat als gevolg van de huidige ontwatering in de landbouwgebieden?”. Deze vraag richtte zich vooral op de het Hollands-Utrechts veenweidegebied. Hierbij gaat het dus om veengebieden die landbouwkundig worden gebruikt.
  Behoud veenweiden door aangepast peilbeheer
  Jansen, P.C. ; Querner, E.P. - \ 2010
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 27 (2010)3. - ISSN 0169-6300 - p. 129 - 135.
  bodemdaling - bodemwater - veengronden - veenweiden - peilbeheer - groene hart - subsidence - soil water - peat soils - peat grasslands - water level management - groene hart
  Als het huidige waterbeheer wordt voortgezet zal het unieke veenweidelandschap binnen afzienbare tijd verdwijnen. De enige mogelijkheid om deze ontwikkelingen af te remmen is verhoging van het waterpeil. Er zijn verschillende strategieën om dat te realiseren met uiteenlopende gevolgen voor inrichting, bodemgebruik en waterinlaat. De samenhang tussen deze aspecten is in proefgebieden onderzocht en geëxtrapoleerd naar het gehele westelijke veenweidegebied. De uitkomsten zijn van belang voor de keuzes die gemaakt moeten worden om het veenweidegebied te beschermen.
  Behoud van veenbodems door ander peilbeheer : maatregelen voor een robuuste inrichting van het westelijk veenweidegebied
  Jansen, P.C. ; Hendriks, R.F.A. ; Kwakernaak, C. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2009) - 103
  veengronden - grondwaterstand - grondwateraanvulling - landgebruiksplanning - nederland - veenweiden - verdroging (milieu) - west-nederland - groene hart - peilbeheer - peat soils - groundwater level - groundwater recharge - land use planning - netherlands - peat grasslands - groundwater depletion - west netherlands - groene hart - water level management
  In het kader van het programma ‘Leven met Water’ is het project ‘Waarheen met het Veen’ uitgevoerd dat de gevolgen van waterbeheer in relatie tot ruimtegebruik en natuur in het westelijk veenweidegebied heeft onderzocht. Dit rapport vormt de afsluiting van een deelproject waarin de gevolgen van verschillende peilstrategieën voor onder andere maaivelddaling, waterinlaat, emissies en waterkwaliteit zijn onderzocht. Hiervoor is gebruik gemaakt van modeluitkomsten uit twee eerdere studies die in representatieve deelgebieden zijn uitgevoerd. Bij de peilstrategieën zijn verschillen in drooglegging, peilvakgrootte, onderwaterdrains en peilregimes in beschouwing genomen. Ook is een verkenning gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering.
  Onderwaterdrains in het veenweidegebied : de gevolgen voor de inlaatbehoefte, de afvoer van oppervlaktewater en voor de maaivelddaling
  Jansen, P.C. ; Querner, E.P. ; Akker, J.J.H. van den - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1872) - 56
  bodemdaling - graslanden - waterbeheer - drainage - ondergrondse drainage - veengebieden - oxidatie - grondwateraanvulling - oppervlaktewater - grondwaterstand - wateraanvoer - bodembeheer - veenweiden - groene hart - subsidence - grasslands - water management - drainage - subsurface drainage - peatlands - oxidation - groundwater recharge - surface water - groundwater level - water advance - soil management - peat grasslands - groene hart
  De toepassing van onderwaterdrains wordt gezien als een mogelijke oplossing om bodemdaling in veenweidegebieden te vertragen en te komen tot duurzaam water- en bodembeheer. Deze nieuwe techniek roept nog wel de nodige vragen op. In dit rapport wordt de extra inlaatbehoefte in de zomer en de extra afvoer in de winter plus de gevolgen voor de maaivelddaling door toepassing van onderwaterdrains gekwantificeerd voor een aantal waterbeheerscenario’s. Hiervoor wordt een hydrologisch model gebruikt dat in het kader van het project ‘Waarheen met het Veen’ voor het gebied rond de plaats Zegveld is ontwikkeld. Onderwaterdrains in combinatie met een hoger peil verminderen de maaivelddaling aanzienlijk. Nadelige effecten van onderwaterdrains zijn extra inlaatwater en meer water om uit te pompen.
  Verkenning van een landschapsimpact analyse : een uitwerking voor drie deelgebieden in het Groene Hart
  Breman, B.C. ; Weijschede, T.J. ; Bont, C.H.M. de - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1972) - 114
  landschap - landschapsbescherming - impact - milieueffect - bescherming - ontwikkeling - nederland - landschapsanalyse - landschapsbeheer - nationale landschappen - groene hart - west-nederland - veenweiden - landscape - landscape conservation - impact - environmental impact - protection - development - netherlands - landscape analysis - landscape management - national landscapes - groene hart - west netherlands - peat grasslands
  Voor Nationale Landschappen geldt de beleidsstrategie ‘Behoud door Ontwikkeling’ ten aanzien van de landschappelijke kwaliteiten. Dit vereist een concretisering van de (waardevolle) landschappelijke karakteristieken en inzicht in de verwachtte impact van ruimtelijke ontwikkelingen. In dit onderzoeksrapport is op deelgebiedsniveau binnen het Nationaal Landschap Groene Hart invulling gegeven aan het instrument van landschapsimpact analyse (LIA) om de waarde van dit instrument voor (anticiperend) landschapsbeleid te verkennen.
  Effecten flexibel peilbeheer Vlietpolder op hydrologie en melkveehouderij : berekeningen met Waterpas voor tien weerjaren
  Bakel, P.J.T. van; Hoving, I.E. ; Wesseling, J.G. ; Oostindie, K. ; Akker, J.J.H. van den - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1974) - 76
  veengronden - graslanden - bodemwater - grondwaterstand - melkveehouderij - bedrijfsresultaten in de landbouw - modellen - polders - nederland - veenweiden - zuid-holland - groene hart - peilbeheer - peat soils - grasslands - soil water - groundwater level - dairy farming - farm results - models - polders - netherlands - peat grasslands - zuid-holland - groene hart - water level management
  Het Waterpasinstrumentarium kan goed worden gebruikt voor het berekenen van de economische gevolgen voor melkveebedrijven van veranderd waterbeheer. Waterpasberekeningen op de bedrijfsschaal maken de uitkomsten inzichtelijk (‘transparant’) voor boeren en anderen. Het Waterpasinstrumentarium is daarmee naast een economische berekening ook een belangrijk communicatiemiddel in de planningsfase en kan zorgen voor draagvlak voor veranderingen. Voor de Vlietpolder zijn in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland het huidig peilbeheer en twee varianten van flexibel peilbeheer met het instrumentarium doorgerekend.
  Landbouw in het Groene Hart: vitaal een perspectiefrijk
  Vogelzang, T.A. - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
  landbouw - economische situatie - platteland - agrarische economie - groene hart - agriculture - economic situation - rural areas - agricultural economics - groene hart
  De Raad Landelijk Gebied heeft recent een advies over de gewenste ontwikkeling van de landbouw in het Groene Hart van de Randstad in 2040 uitgebracht. Hiertoe heeft het LEI het bestaansrecht, de autonome kracht en de perspectieven van de landbouw voor de verschillende deelgebieden van het Groene Hart in kaart gebracht. Dit artikel geeft de belangrijkste conclusies uit het LEI rapport weer
  Naar een effectmeetnet voor het national landschap Groene Hart? : inventarisatie van bestaande en beschikbare indicatoren
  Koomen, A.J.M. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1895)
  landschap - regionale planning - effecten - monitoring - evaluatie - nederland - nationale landschappen - landschapsplanning - groene hart - landscape - regional planning - effects - monitoring - evaluation - netherlands - national landscapes - landscape planning - groene hart
  In opdracht van het Programmabureau Groene Hart heeft Alterra een project uitgevoerd om de mogelijkheden van het opzetten van een effectmeetnet te onderzoeken. Dit meetnet moet antwoord geven op de vraag of de lopende en voorgenomen activiteiten de realisatie van de programmadoelen behalen. In het Uitvoeringsprogramma van het Groene Hart 2007-2013 is kwaliteit als een centrale opgave benoemd. In de breedte komt dit tot uiting in de landschappelijke kwaliteit (oa cultuurhistorie), sociaaleconomische vitaliteit, de aansluiting met de omliggende stedelijke gebieden, de duurzaamheid van het bodem-en grondwatersysteem.
  Waarheen met het veen? : kennis voor een duurzame inrichting van de westelijke veenweiden
  Kwakernaak, Cees - \ 2009
  peat soils - hydrology - regional planning - climatic change - peat grasslands - groene hart
  Waarheen met het veen : kennis voor keuzes in het westelijke veenweidegebied
  Woestenburg, M. ; Kwakernaak, C. - \ 2009
  Wageningen : Uitgeverij Landwerk - ISBN 9789077824108 - 119
  veengronden - hydrologie - regionale planning - klimaatverandering - veenweiden - groene hart - west-nederland - peat soils - hydrology - regional planning - climatic change - peat grasslands - groene hart - west netherlands
  Het Nederlandse veenweidelandschap is uniek in de wereld. Door ontwatering voor de veehouderij verdwijnt de veenbodem echter snel. Het onderzoekprogramma 'Waarheen met het veen?’ heeft hiervoor concrete oplossingen uitgewerkt. Met aangepast peilbeheer, aangevuld met een nieuwe techniek voor drainage en infiltratie van slootwater, zijn er goede perspectieven voor het behoud van het veenweidelandschap. Alterra heeft samen met het Centrum Landbouw en Milieu, Royal Haskoning, het LEI, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht welke maatregelen effectief zijn om de bodemdaling te remmen, en hoe die doorwerken naar landbouw, natuur en landschap
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.