Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 182

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==groepshuisvesting
Check title to add to marked list
Parttime groepshuisvesting van voedsters, pilotonderzoek
Rommers, J.M. ; Greef, K.H. de - \ 2017
Konijnenwijzer 35 (2017). - p. 8 - 11.
parttime - groepshuisvesting - voedsters - parkhuisvesting
In een vijftal pilots, waarin voedsters parttime in groepen zijn gehouden, zijn
op kleine schaal verschillende hokindelingen getest om te komen tot een
hokconcept dat geen ernstige huidbeschadigingen geeft bij de voedsters.
Het combipark zonder nestkastafscheidingen leek gunstig te werken op het
aantal beschadigingen. Inmiddels loopt een grotere proef waarin de eerste
resultaten aangeven dat ook de meest gunstige layout (zonder nestkastafscheidingen) nog steeds enkele procenten voedsters met wonden geeft.
Evaluatie van parkhuisvesting van vleeskonijnen : Verschillen de parksystemen in hygiëne en reinigbaarheid?
Rommers, J.M. ; Houwers, H.W.J. ; Greef, K.H. de - \ 2017
Konijnenwijzer 35 (2017). - p. 13 - 17.
evaluatie - groepshuisvesting - vleeskonijnen - parkhuisvesting - parksystemen - hygiene - reinigbaarheid
In het najaar 2015 zijn drie parksystemen voor vleeskonijnen met elkaar
vergeleken. Er is gekeken of de drie systemen voldeden aan de
behoeften van konijnen, en of de systemen onderling verschilden in
productie resultaten (eindgewichten en uitval), hygiëne en
reinigbaarheid en arbeidsgemak. In een viertal opeenvolgende artikelen
in dit blad wordt verslag gedaan van dit onderzoek. In dit artikel wordt
ingegaan op de hygiëne en reinigbaarheid van de verschillende parken.
Evaluatie van parkhuisvesting van vleeskonijnen : Verschillen de parksystemen in werkbaarheid?
Rommers, J.M. ; Greef, K.H. de - \ 2017
Konijnenwijzer 35 (2017). - p. 19 - 21.
evaluatie - groepshuisvesting - vleeskonijnen - parkhuisvesting - werkbaarheid - parksystemen
In het najaar 2015 zijn drie parksystemen voor vleeskonijnen met elkaar
vergeleken. Er is gekeken of de drie systemen voldeden aan de
behoeften van konijnen, en of de systemen onderling verschilden in
productie resultaten (eindgewichten en uitval), hygiëne en
reinigbaarheid en arbeidsgemak. In een viertal opeenvolgende artikelen
in dit blad wordt verslag gedaan van dit onderzoek. In dit artikel wordt
ingegaan op het arbeidsgemak van de verschillende parken.
Verslag 20th Symposium on Housing and Fiseases of Rabbits, Furprovinding animals and Pet animals
Rommers, J.M. - \ 2017
Konijnenwijzer 35 (2017). - p. 25 - 27.
evaluatie - groepshuisvesting - vleeskonijnen - parkhuisvesting - werkbaarheid - parksystemen
Op 17 en 18 mei jl. werd in Celle (Duitsland) het Symposium on Housing
and Diseases of Rabbits, Furproviding animals and Pet animals
gehouden. Dit symposium wordt eenmaal per twee jaar georganiseerd
door Duitsland. Er waren circa 60 deelnemers uit 12 verschillende
landen, waaronder Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Hongarije,
Polen en Slovenië. Het programma bestond uit vijf sessies, te weten: huisvesting (8 presentaties), gedrag (2 presentaties), voeding (4 presentaties), fokkerij (2 presentaties) en ziekte en preventie (2 presentaties). Daarnaast waren er posters, die in een postersessie werden toegelicht. De meeste presentaties handelden over commercieel gehouden konijnen, enkele waren gewijd aan konijnen als huisdier.
Evaluatie van parkhuisvesting voor vleeskonijnen
Rommers, Jorine ; Jong, Ingrid de; Houwers, Wim ; Hattum, Theo van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1018)
konijnen - slachtdieren - groepshuisvesting - dierenwelzijn - mestresultaten - schoonmaken - dierlijke productie - huisvesting, dieren - rabbits - meat animals - group housing - animal welfare - fattening performance - cleaning - animal production - animal housing
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd op een konijnen praktijkbedrijf en waarbij drie verschillende parksystemen voor vleeskonijnen zijn vergeleken. Gelet is of de systemen voldoen aan de behoefte van konijnen, de productiviteit is gemeten en de hygiëne, de reinigbaarheid en het arbeidsgemak zijn in kaart gebracht.
Development of pigs raised in a group housing system for lactating sows and their litters
Nieuwamerongen, S.E. van - \ 2017
Wageningen University. Promotor(en): B. Kemp, co-promotor(en): J.E. Bolhuis; N.M. Soede. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431392 - 270
pigs - piglets - sows - biological development - group housing - lactation - weaning - environmental enrichment - animal behaviour - performance - varkens - biggen - zeugen - biologische ontwikkeling - groepshuisvesting - lactatie - spenen - omgevingsverrijking - diergedrag - prestatieniveau

The aim of this thesis was to investigate the development of pigs that were raised in a newly developed group housing system for lactating sows and their litters, with a focus on the transition around weaning and performance later in life. The starting point of our multi-suckling (MS) system was the natural behaviour of pigs, and the system consisted of 5 farrowing pens connected to a communal area, which included a communal feeding area. Litters were grouped at 1 week of age. Compared with a conventional farrowing system (in which a sow and her piglets are housed in a pen in which the sow is confined individually in a crate), the MS system provided a more spacious and complex environment, with more social and physical enrichment. Before weaning, we found that MS piglets showed more feed-directed behaviour and less damaging behaviours, such as tail biting, than conventionally housed piglets. After weaning at 4 weeks of age, when housed in a more physically and socially enriched pen, MS-raised piglets showed a higher feed intake, a higher weight gain, more play behaviour, and less maladaptive behaviour than the conventionally raised piglets that were housed in a standard nursery pen. In a follow-up study, in which all pigs were housed under equal and enriched conditions after weaning, we found that piglets raised in the MS system had a higher feed utilisation and a lower carbohydrate absorption in an oral sugar absorption test in the early post-weaning phase. In a subsequent study, the same animals were used to investigate their social and cognitive development, using behaviour tests during which pigs competed for access to feed. We found few differences, but there were indications that the pigs raised pre-weaning in the MS system made more use of social information than the conventionally raised pigs. Lastly, we studied effects of different weaning procedures in the MS system (gradual weaning during 9 weeks of lactation vs. abrupt weaning at 4 weeks of age). Weaning seemed to have less impact for the pigs subjected to the gradual weaning treatment (reflected in weight gain and maladaptive behaviour). Also on the long term during the finishing phase (during which both groups were housed equally from 9 weeks of age), the pigs subjected to the gradual weaning treatment showed less maladaptive behaviour and had fewer body lesions than abruptly weaned pigs. To conclude, the multi-suckling system seems promising for improving pig performance, behaviour, and welfare, especially in combination with a more gradual weaning procedure during an extended lactation.

Groepskraamsysteem: ontwikkeling van zeugen, biggen en vleesvarkens bij spenen op 4 of 9 weken leeftijd
Peet-Schwering, C.M.C. van der; Nieuwamerongen, S.E. van; Bolhuis, J.E. ; Binnendijk, G.P. ; Soede, N.M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Livestock Research rapport 1012) - 38
zeugen - zogende vrouwtjes - biggen - speenleeftijd - groepshuisvesting - kraamhokken - zogen - varkenshouderij - dierlijke productie - prestatieniveau - sows - lactating females - piglets - age at weaning - group housing - farrowing pens - suckling - pig farming - animal production - performance
Op Varkens Innovatie Centrum Sterksel is het effect onderzocht van twee speenstrategieën op de ontwikkeling (groei, voeropname, gezondheid, spelgedrag en beschadigend gedrag) van biggen uit een groepskraamsysteem met vijf zeugen en haar biggen. In de ene groep werden de biggen abrupt gespeend op 4 weken leeftijd (A4). In de andere groep werden de biggen geleidelijk gespeend op 9 weken leeftijd door toepassing van intermittent suckling (IS9). De A4 biggen bleven na spenen in een groep van 35 bij elkaar in een verrijkt biggenhok. Op een leeftijd van 9 weken zijn zowel de A4 als de IS9 biggen opgelegd in verrijkte vleesvarkenshokken voor 35 dieren. De bevindingen van het onderzoek bij de zeugen, biggen en vleesvarkens zijn beschreven in dit rapport.
Groepskraamsysteem: analyse van de ontwikkeling van zeugen, biggen en vleesvarkens
Peet-Schwering, C.M.C. van der; Nieuwamerongen, S.E. van; Bolhuis, J.E. ; Troquet, L.M.P. ; Hoofs, A.I.J. ; Soede, N.M. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 880)
zeugen - biggen - varkenshouderij - varkensfokkerij - varkens - spenen - kraamhokken - varkensstallen - diergedrag - prestatieniveau - biggen werpen - vee - dierenwelzijn - groepshuisvesting - sows - piglets - pig farming - pig breeding - pigs - weaning - farrowing pens - pig housing - animal behaviour - performance - farrowing - livestock - animal welfare - group housing
Op VIC Sterksel is de ontwikkeling (groei, voeropname, gezondheid, sociaal gedrag, spelgedrag en beschadigend gedrag) van biggen die opgegroeid zijn in een groepskraamsysteem en na spenen gehuisvest zijn in een verrijkt hok in een groep van 40 biggen vergeleken met de ontwikkeling van biggen die opgegroeid zijn in een traditioneel kraamhok en na spenen als toom bij elkaar zijn gehouden in een gangbaar hok met 10 biggen. Bij opleg in de vleesvarkensstal zijn alle biggen opgelegd in traditionele vleesvarkenshokken met 12 dieren per hok. De bevindingen van het onderzoek bij de zeugen, biggen en vleesvarkens zijn beschreven in dit rapport.
Indirect genetic effects for group-housed animals
Alemu, S.W. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Johan van Arendonk, co-promotor(en): L.G. Janss; Piter Bijma; P. Berg. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9788793176713 - 228
nerts - pluimvee - groepshuisvesting - genetische effecten - sociaal gedrag - agressief gedrag - interacties - heritability - veredelingsprogramma's - statistische analyse - genetische parameters - selectief fokken - mink - poultry - group housing - genetic effects - social behaviour - aggressive behaviour - interactions - heritability - breeding programmes - statistical analysis - genetic parameters - selective breeding

ABSTRACT

Alemu, SW(2015) Indirect Genetic effects for Group-housed Animals. Joint PhD thesis between Aarhus University, Denmark and Wageningen University, the Netherlands.

Social interactions among individuals are common both in plants and animals. With social interactions, the trait value of an individual may be influenced by the genes of its interacting partners, a phenomenon known as indirect genetic effects (IGE). An IGE is heritable effect of an individual on trait values of another individual. A large body of literature has shown that social interactions can create addition heritable variation in both plants and animals, for both behavioural and production traits.

When IGE are estimated it is usually assumed that an individual interacts equally with all its group mates, irrespective of genetic relatedness. This assumption may not be true in mixed groups of kin and non-kin, where an individual may interact systematically different with kin and non-kin. Current IGE models ignore such systematically different interactions between kin and non-kin. Thus, the main aim of this thesis was to develop and apply statistical methods to estimate IGE when interactions differ between kin and non-kin.

Social interactions are important in mink that are kept in groups for the production of fur. Group housing of mink increases aggression behaviours, which is reflected by an increase in the number of bite marks on the pelts, and reduces the welfare of the animals. We estimated the genetic parameter for bite mark traits in group-housed mink, to investigate the prospects for genetic improvement of bite mark traits. We found that there are good prospects to produce mink that have a low level of biting. Finally, we further concluded that genetic parameter estimation for bite mark score should take into account systematic interactions due to sex or kin.

In this thesis we also investigated genomic selection for socially affected traits, considering survival time in two lines of brown egg layers showing cannibalistic behaviour. Despite the limited reference population of ~234 progeny tested sires, the accuracy of estimated breeding values (EBV) was ~35% higher for genomic selection compared with the parent average-EBV. We found that the response to genomic selection per year for line B1 was substantially higher than for the traditional breeding scheme, whereas for line BD response was slightly higher than for the traditional breeding scheme. In conclusion, genetic selection with IGE combined with marker information can substantially reduce detrimental social behaviours such as cannibalism in layers and biting in group-housed mink.

Tips en aanbevelingen voor het succesvol houden van opfokzeugen
Peet-Schwering, C.M.C. van der; Soede, N.M. ; Hoofs, A.I.J. ; Opschoor, C. - \ 2014
Wageningen UR Livestock Research
varkenshouderij - opfoktechnieken - zeugen - varkensstallen - diergezondheid - dierenwelzijn - groepshuisvesting - pig farming - rearing techniques - sows - pig housing - animal health - animal welfare - group housing
Vanaf 2013 is groepshuisvesting van zeugen tijdens de dracht verplicht. Eén van de succesfactoren is een goede opfok van de opfokzeugen. Maar wat is een goede opfok? Welke factoren zijn belangrijk? Dat is beschreven in het Handboek Opfokzeugen. Het handboek bevat praktische en vaktechnische kennis en tips en aanbevelingen voor het succesvol houden van opfokzeugen. In deze flyer worden de tips en aanbevelingen uit het handboek kort beschreven.
Literatuurstudie naar de voeding van lacterende zeugen in groepshuisvesting = Literature study on nutrition of group-housed lactating sows
Rommers, J.M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Soede, N.M. ; Gerritsen, R. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 759) - 38
varkenshouderij - zeugen - groepshuisvesting - zeugenvoeding - dierenwelzijn - zogen - varkens - dierlijke productie - diervoeding - pig farming - sows - group housing - sow feeding - animal welfare - suckling - pigs - animal production - animal nutrition
In this report a literature study on the nutrition of group-housed lactating sows with a prolonged lactation and intermittent suckling is described.
Literatuuronderzoek naar groepshuisvesting van kraamzeugen en hun biggen
Nieuwamerongen, S.E. van; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. ; Soede, N. ; Bolhuis, J.E. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 757) - 38
varkenshouderij - zeugen - groepshuisvesting - zogen - dierenwelzijn - biggen - varkens - dierlijke productie - diergedrag - kraamstallen - literatuuroverzichten - pig farming - sows - group housing - suckling - animal welfare - piglets - pigs - animal production - animal behaviour - farrowing houses - literature reviews
This report provides insight in the success and risk factors of group housing of lactating sows and their piglets in comparison to individual housing of lactating sows based on a literature review. These factors are discussed in relation to the development of a group farrowing system at Swine Innovation Centre Sterksel.
Onderzoek naar groepshuisvesting van voedsters in parken binnen de PPS duurzame konijnenhouderij
Rommers, J.M. ; Jong, I.C. de; Reuvekamp, B.F.J. ; Greef, K.H. de - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 749) - 21
konijnen - groepshuisvesting - dierenwelzijn - dierlijke productie - diergedrag - rabbits - group housing - animal welfare - animal production - animal behaviour
This report describes an experiment that was conducted to study if rabbit does can be grouphoused in parks that are normally used for meat rabbits.
Verlenging van de zoogperiode in de biologische varkenshouderij ten behoeve van de gezondheid en het welzijn van de biggen
Vermeer, H.M. ; Binnendijk, G.P. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 650) - 21
varkenshouderij - biggen - dierenwelzijn - diergezondheid - biologische landbouw - zogen - groepshuisvesting - kraamhokken - zeugen - varkens - dierlijke productie - pig farming - piglets - animal welfare - animal health - organic farming - suckling - group housing - farrowing pens - sows - pigs - animal production
Grouping 5 organic farrowing sows and piglets from 3 to 9 weeks after birth resulted in similar health and daily gain as in individual farrowing pens with a weaning age of 6 weeks. The treatments did not result in a systematic lactational estrus.
Gelten die goed gedijen in groepshuisvesting tijdens de dracht
Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2012
V-focus 9 (2012)5a. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
varkenshouderij - gelten - zeugen - groepshuisvesting - opfoktechnieken - dierenwelzijn - diergedrag - stalinrichting - dierlijke productie - varkens - huisvesting, dieren - pig farming - gilts - sows - group housing - rearing techniques - animal welfare - animal behaviour - animal housing design - animal production - pigs - animal housing
Een goede geltenopfok is belangrijk voor succesvolle groepshuisvesting van zeugen tijdens de dracht. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en het Productschap Vee en Vlees (PVV) doet Wageningen UR daarom onderzoek naar verschillende opfokmethoden voor gelten. De opfokmethoden zijn gericht op het aanleren van sociale vaardigheden en de ontwikkeling van beenwerk.
Effect of increasing temparature on space requirements of group housed finishing pigs
Spoolder, H.A.M. ; Aarnink, A.J.A. ; Vermeer, H.M. ; Riel, J.W. van - \ 2012
Applied Animal Behaviour Science 138 (2012)3-4. - ISSN 0168-1591 - p. 229 - 239.
dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - huisvesting, dieren - diergedrag - temperatuur - groepshuisvesting - varkensstallen - varkenshouderij - animal welfare - animal production - pigs - animal housing - animal behaviour - temperature - group housing - pig housing - pig farming - lying behavior - growing-pigs - allowance - humidity - welfare
For groups of pigs to cope adequately with their housing conditions they need sufficient static space (occupied by the body of the pig), activity space (for movement between different functional areas and behaviours relating to these) and interaction space (for appropriate social behaviour). Estimates for static space have been presented for thermoneutral conditions, but are expected to increase substantially as temperature increases. The present paper models the relationship between ambient temperatures above the comfort zone, and thermoregulatory lying behaviour in finishing pigs. Estimates of the effect of posture on floor occupation were obtained and presented as ‘k-values’ (k = floor area occupied (m2)/body weight2/3 (kg)) to correct for the effect of pig size. A literature review was conducted to collect information on three aspects of lying behaviour: lying frequency, posture (lateral, semi lateral or ventral lying) and level of space sharing (huddling) in response to increasing temperatures. The lowest and highest values found were: increase in lying down: 0.2–0.66%, reduction in space sharing: 1.7–4.9% and increase in lateral vs sternal lying: 0.8–2.3% per °C temperature increase. Extrapolation of k values in the comfort zone to T = 31 °C suggests a range of k-values from k = 0.0331 to k = 0.0385 for static space. In the second part of this paper we analyse video data from a pig building in which groups of 18 pigs were kept in large pens (1.67 m2 per animal) at temperatures ranging from 16 to 32 °C. We find a value of k = 0.0339 at T = 31 °C for static space, which is at the lower end of the range predicted from literature. A possible explanation for this relatively low additional space requirement is that the animals coped by increasingly using the slatted area (with sprinkler system) as a lying area. The study confirms earlier suggestions that the amount of space required by EU legislation is insufficient for pigs at the end of the finishing period, even at relatively low temperatures. In situations where the average room temperature exceeds the comfort zone, pigs need additional space to cope with their housing system, or alternative methods to cool themselves down.
Stand van zaken van implementatie van groepshuisvesting voor dragende zeugen in Nederland
Hoste, R. - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Werkveld, Sectoren en bedrijven ) - 16
varkenshouderij - zeugen - groepshuisvesting - dierenwelzijn - bedrijfsgrootte in de landbouw - pig farming - sows - group housing - animal welfare - farm size
De Europese Commissie (EC) heeft de lidstaten gevraagd te peilen hoe ver de varkenshouders zijn met de implementatie van groepshuisvesting voor drachtige zeugen. De EC wil weten welk deel van de bedrijven per 30 juni 2011 en welk deel per 31-12-2012 in groepen gehuisvest zullen zijn. Bovendien moeten deze resultaten worden gesplitst naar bedrijfsomvang: 10-99 zeugen, 100-249 zeugen, 250-750 zeugen en groter dan 750 zeugen. Het ministerie van EL&I heeft het LEI gevraagd om deze vragen te beantwoorden. Het onderzoek is uitgebreid met enkele aanvullende vragen.
Agressie tussen voedsters in groepshuisvesting: een beschrijvend onderzoek
Rommers, J.M. ; Jong, I.C. de; Gunnink, H. ; Klop, A. - \ 2011
Konijnenwijzer (2011). - p. 7 - 15.
konijnen - konijnenhokken - groepshuisvesting - huisvesting, dieren - vrouwelijke dieren - zogende vrouwtjes - agressief gedrag - diergedrag - dierenwelzijn - dierlijke productie - rabbits - rabbit housing - group housing - animal housing - female animals - lactating females - aggressive behaviour - animal behaviour - animal welfare - animal production
Wageningen UR Livestock Research heeft nader onderzoek uitgevoerd naar de agressie tussen voedsters die optreedt wanneer ze in groepen worden gehouden. Doel van dit onderzoek is om een beter beeld van de agressie tussen voedsters te krijgen, zodat naar oplossingen kan worden gezocht. Dit artikel beschrijft de bevindingen van dit onderzoek.
Goede resultaten groepshuisvesting zeugen
Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. ; Soede, N.M. - \ 2011
V-focus 8 (2011)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 41.
varkenshouderij - zeugen - groepshuisvesting - dierenwelzijn - drachtigheidsperiode - varkensstallen - pig farming - sows - group housing - animal welfare - gestation period - pig housing
In opdracht van het Productschap Vee en Vlees en het Ministerie van EL&I heeft de Animal Sciences Group van Wageningen UR naar oplossingen gezocht voor de knelpunten die zich in de praktijk voordoen bij het houden van drachtige zeugen in groepen. De belangrijkste conclusie is dat met alle gangbare systemen van groepshuisvesting goede reproductieresultaten en een goed welzijn van de zeugen behaald kunnen worden, ook binnen vier dagen na inseminatie.
Combihuisvesting van voedsters: Resultaat na een jaar draaien met dit systeem
Rommers, J.M. ; Jong, I.C. de - \ 2011
Kontaktblad N.O.K. / Nederlandse Organisatie van Konijnenhouders 29 (2011)mei. - p. 3 - 7.
konijnen - konijnenhokken - huisvesting, dieren - zogende vrouwtjes - agressief gedrag - vrouwelijke dieren - groepshuisvesting - dierenwelzijn - spenen - slachtdieren - dierlijke productie - diergedrag - diergezondheid - rabbits - rabbit housing - animal housing - lactating females - aggressive behaviour - female animals - group housing - animal welfare - weaning - meat animals - animal production - animal behaviour - animal health
In dit artikel wordt ingegaan op een proef waarin voedsters in groepen zijn gehouden in het zogenaamde combisysteem. De speenkonijnen van deze voedsters zijn gevolgd tot en met het slachten. Het huisvesten van voedsters in een combisysteem heeft geen nadelige invloed op de groei en uitval van de vleeskonijnen en het slachtrendement. Het grootste knelpunt van het combisysteem is de agressie die tussen voedsters optreedt, waardoor huidbeschadigingen bij zowel voedsters als speenkonijnen ontstaan. Meer onderzoek is nodig om een beter beeld van de agressie tussen voedsters te krijgen, zodat naar oplossingen kan worden gezocht.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.