Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 9 / 9

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==grondgebruik
Check title to add to marked list
Het verhaal dat kaarten vertellen
Dirkx, G.H.P. - \ 2002
De Levende Natuur 103 (2002)5. - ISSN 0024-1520 - p. 169 - 172.
cartografie - vegetatie - landgebruik - geschiedenis - nederland - luchtfotografie - ecologie - historische ecologie - geo-informatie - grondgebruik - historische geografie - kadaster - topografie - mapping - vegetation - land use - aerial photography - ecology - history - netherlands - historical ecology
The Utrecht-Houten case study
Aalbers, C.B.E.M. ; Ekamper, T. ; Tjallingii, S.P. ; Top, I.M. van den - \ 2002
Wageningen : Alterra (Work package / Communicating Urban Growth and Green 4) - 102
stadsontwikkeling - urbanisatie - stadsrandgebieden - groene zones - open ruimten - landschapsbescherming - gevalsanalyse - nederland - utrecht - geo-informatie - grondgebruik - planologie - ruimtelijke ordening - stedelijk groen - verstedelijking - Houten - urban development - urbanization - urban hinterland - green belts - open spaces - landscape conservation - case studies - netherlands
Een nieuw leven voor historische data
Knol, W.C. ; Kramer, H. - \ 2002
VI Matrix 10 (2002)2. - ISSN 0929-6107 - p. 38 - 39.
cartografie - landgebruik - geschiedenis - nederland - landgebruiksplanning - cultuurlandschap - geo-informatie - grondgebruik - historische geografie - mapping - land use - land use planning - history - netherlands - cultural landscape
Alterra heeft een begin gemaakt met de digitalisering van historische kaarten. Het HGN, Historisch Grondgebruik Nederland, vind z'n toepassing bij de ruimtelijke ontwikkeling, inclusief het herstel van oorspronkelijk landschap
Honderd jaar grondgebruik Nederland digitaal in kaart gebracht
Kramer, H. ; Knol, W.C. - \ 2002
In: Geo-informatiedag Nederland 2002; presentaties en demonstraties over onderzoek, ontwikkeling en praktijktoepassing op het gebied van geo-informatie. Z.pl., VGVI etc., 2002, blz. 65-67 / Fendel, E.M.,
geo-informatie - grondgebruik - historische geografie - ruimtelijke ordening
Ontwerp voor indicator identiteit; monitoringsysteem kwaliteit groene ruimte (MKGR)
Farjon, J.M.J. ; Dijkstra, H. ; Dirkx, G.H.P. ; Koomen, A.J.M. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 416) - 51
landschap - kwaliteit - monitoring - karakteristieken - indicatoren - landgebruik - geschiedenis - geomorfologie - ruimtelijke ordening - nederland - cultuurlandschap - aardkunde - cultuurhistorie - grondgebruik - ruimtelijke kwaliteit - landscape - quality - characteristics - indicators - land use - history - geomorphology - physical planning - netherlands - cultural landscape
De indicator landschapsidentiteit geeft per 1 * 1 km grid aan in welke mate landschaps-elementen en -patronen voorkomen die kenmerkend zijn voor het landschapstype. Er zijn 25 landschaptypen onderscheiden binnen Nederland. Er zijn vier groepen landschapselementen en -patronen onderscheiden, variabelen: aardkundige, cultuurhistorische, schaalkenmerken en grondgebruik. Op basis van een kenmerkendheidwaarde per varaiabele is hun bijdrage gesommeerd tot een indicatorwaarde.
Establishment of an urban GIS in the framework of the Greenscom project; pilot study Houten (the Netherlands)
Thunnissen, H.A.M. - \ 2001
In: Case study manual; work package 3 / Tjallingii, S.P., van den Top, I.M., Aalbers, C.B.E.M.,
geo-informatie - grondgebruik - stedelijk gebied - Utrecht - Houten
Case study manual; work package 3
Tjallingii, S.P. ; Top, I.M. van den; Aalbers, C.B.E.M. - \ 2001
Wageningen : Alterra
geo-informatie - grondgebruik - planologie - ruimtelijke ordening - stedelijk groen
Inrichting van de groene ruimte
Eck, W. van; Reinhard, A.J. - \ 2001
In: De klimaatdimensie van voedsel en groen: opties voor vermindering van de emissies van broeikasgassen / Brouwer, F.M., Berkhout, P., Den Haag : LEI - p. 46 - 58.
broeikasgassen - grondgebruik - landbouw - landinrichting - milieu
Literatuurstudie naar interacties tussen grasvegetaties en walnotenbeplantingen
Oosterbaan, A. ; Valk, H. ; Werf, A.K. van der - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 369) - 25
juglans nigra - agroforestry - graslanden - vegetatie - rundvee - begrazing - nederland - literatuuroverzichten - voedergrassen - grasland - grondgebruik - houtproductie - multifunctionele landbouw - tuinbouw - veehouderij - vruchtbomen - grasslands - vegetation - cattle - grazing - netherlands - literature reviews - fodder grasses
Uit literatuurstudie is gebleken dat gecombineerde productie van gras met vruchten en hout van walnoten een perspectiefvolle mogelijkheid is. Pas na een jaar of tien wordt het grasproductieniveau ten gevolge van licht-, vocht- en voedingstoffenconcurrentie gestaag lager. Bij een gesloten kronendak is nog steeds grasproductie mogelijk, zeker met schaduwtolerante grassoorten zoals gewoon struisgras en kropaar, gemengd met witte klaver en een goede bemesting. Dit soort grassen heeft een lager eiwit- en een hoger ruwecelstofgehalte. Juglon kan de groei en kieming van bepaalde gewassen (o.a. maos) remmen. In de praktijk lijkt juglon niet bedreigend voor vee.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.