Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Natuur en landschap op waarde geschat : wat is de economische waarde van natuur en landschap?
  Kuhlman, J.W. ; Heide, C.M. van der; Bos, E.J. - \ 2006
  Den Haag : Ministerie van LNV - 36
  gebruikswaarde - landschap - economische analyse - taxatie - nationale parken - nederland - natuur - grondwaarde - use value - landscape - economic analysis - valuation - national parks - netherlands - nature - land value
  Grond: een vreemd productiemiddel
  Haan, M. de; Vries, C. de - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)1. - ISSN 1570-8586 - p. 22 - 23.
  landbouwgrond - landgebruik - grondproductiviteit - land - grondeigendom - grondbeheer - agrarische bedrijfsvoering - gewasproductie - voedergewassen - kapitaal - bedrijfskapitaal - investering - extensieve landbouw - extensieve veehouderij - intensieve landbouw - intensieve veehouderij - melkveehouderij - productiefactoren - input van landbouwbedrijf - grondwaarde - agricultural land - land use - land productivity - land - land ownership - land management - farm management - crop production - fodder crops - capital - working capital - investment - extensive farming - extensive livestock farming - intensive farming - intensive livestock farming - dairy farming - factors of production - farm inputs - land value
  Door verschillen in ondernemers en omstandigheden, is grondgebruik, grondgebondenheid en grondproductie specifiek voor elke situatie.
  Bodemverontreiniging: een bodemloze put?
  Bremmers, H.J. - \ 2002
  Bodem 12 (2002)5. - ISSN 0925-1650 - p. 179 - 181.
  bodemverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - schade - ondernemingen - bedrijven - kosten - financiën - bedrijfsvoering - boekhouding - balansen - boekhouden - taxatie - overheidsbeleid - milieubeleid - rapporten - grondwaarde - financieren - soil pollution - pollution control - damage - enterprises - businesses - costs - finance - management - accounting - balance sheets - book-keeping - valuation - government policy - environmental policy - reports - land value - financing
  De gevolgen van het gewijzigde bodemsaneringsbeleid van de overheid (van multifunctioneel naar functioneel saneren) voor de financiële positie en de financiële verslaggeving van ondernemingen. Vier casusposities worden beschreven, waarbij de bodemschade al dan niet bestaat (of alleen nog maar een risico vormt) en de betrokken onderneming al dan niet economische zeggenschap over de grond heeft. De financiële voorzieningen die getroffen moeten worden variëren, maar in alle situaties is de onderneming goedkoper uit door de beleidswijziging
  Economische evaluatie van de waarde van agrarische grond in de Markerwaard
  Post, J.H. ; Buurma, J.S. ; Kleijn, E.H.J.M. de - \ 1986
  Den Haag : L.E.I. (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut no. 23) - 78
  taxatie - bezit - landgebruik - landbouwgrond - nederland - grondwaarde - flevoland - valuation - property - land use - agricultural land - netherlands - land value - flevoland
  Verslag van een studie naar de nationaal-economische waarde van landbouwgrond in de Markerwaard, waarover eerder beknopt werd gerapporteerd in de reeks Mededelingen (nr. 319). De waarde van landbouwgrond voor de volkshuishouding verschilt van de bedrijfseconomische waarde, omdat onder andere tevens rekening wordt gehouden met de effecten van de afzet van de produktie op de prijzen. Deze prijseffecten zijn ook van belang voor de producenten op het "oude" land en voor de consumenten. Berekeningen zijn uitgevoerd voor verschillende vormen van agrarisch grondgebruik en verschillende prijsniveaus. Uit de studie blijkt dat wanneer moet worden uitgegaan van lagere dan de huidige prijzen, de inpoldering van de Markerwaard aanzienlijk aan aantrekkelijkheid inboet
  De waarde van agrarische grond in de Markerwaard voor de Nederlandse economie
  Post, J.H. ; Buurma, J.S. ; Kleyn, E.H.J.M. de - \ 1984
  Den Haag : L.E.I. (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut no. 319) - 24
  economische impact - economie - landgebruik - ruimtelijke ordening - polders - bezit - ontginning - taxatie - gebruikswaarde - zonering - nederland - flevoland - grondwaarde - economic impact - economics - land use - physical planning - polders - property - reclamation - valuation - use value - zoning - netherlands - flevoland - land value
  Samenvattend verslag van een studie naar de nationaal-economische waarde van landbouwgrond in de Markerwaard
  Factoren die de grondprijzen beinvloeden en verklaring van de variante grondprijzen in Nederland, Duitsland en Belgie
  Anonymous, - \ 1980
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie nr. 4389)
  belgië - bibliografieën - duitsland - grondprijzen - nederland - bezit - taxatie - grondwaarde - belgium - bibliographies - germany - land prices - netherlands - property - valuation - land value
  Waarde en waarderen voor de bedrijfsverslaggeving
  Slangen, L.H.G. ; Boven, B. van - \ 1980
  Wageningen : De Dorschkamp - 35
  taxatie - bezit - bosbouw - bossen - overdrachten van grond - land - acquisitie - nederland - grondwaarde - bosopstanden - boswaardebepaling - valuation - property - forestry - forests - land transfers - land - acquisition - netherlands - land value - forest stands - forest valuation
  Landevaluatie : beperkt tot tropische en subtropische gebieden, 1972-1979
  Anonymous, - \ 1979
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4280)
  bibliografieën - grondprijzen - bezit - subtropen - tropen - taxatie - grondwaarde - bibliographies - land prices - property - subtropics - tropics - valuation - land value
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.