Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 393

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==grondwaterstand
  Check title to add to marked list
  BasisRegistratie Ondergrond (BRO) Actualisatie Gt/Gd : beschrijving grondwaterkarakteristieken per Gt-klasse voor hoog Nederland
  Stuyt, L.C.P.M. ; Knotters, M. ; Walvoort, D.J.J. ; Hoogland, T. ; Brus, D.J. ; Vries, F. de; Heidema, A.H. ; Okx, J.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2797) - 51
  grondwater - grondwaterstand - statistiek - nederland - groundwater - groundwater level - statistics - netherlands
  Information on the depth and dynamics of the ground water level below the ground
  surface, ‘Gt’, associated with the soil map of The Netherlands, is updated incrementally. Only recently
  (2014), an updated Gt-map of the lower, western Netherlands was completed. A Gt-map of the higher
  grounds was produced in 2016, based on ‘Gd’ information established in 2004. The procedures
  followed and the results are reported in this volume. At this time, the compilation of a Gd map for the
  lower Netherlands is due. After completion, in conjunction with the update of the ‘Gd’ data for the
  higher grounds, a comprehensive, nationwide ‘Gd’ map of The Netherlands will be available.
  Praktijkproef onderwaterdrains Wormer- en Jisperveld
  Akker, Jan van den; Diggelen, J.M.H. van; Houwelingen, Karel van; Kleef, Jan van; Pleijter, Matheijs ; Smolders, A.J.P. ; Turlings, L.G. ; Wielen, S. van der - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2765) - 67
  drainage - grondwaterstand - bodemdaling - veengronden - emissie - evapotranspiratie - noord-holland - drainage - groundwater level - subsidence - peat soils - emission - evapotranspiration - noord-holland
  Due to grassland evapotranspiration groundwater levels can be lowered decimeters below ditch water
  level. Use of submerged drains reduces the lowering of groundwater levels and so peat oxidation and
  subsidence and CO2 and N2O emissions. Submerged drains proved to increase the bearing capacity,
  however, also the penetration resistance for a meadowbird beak increased. The capacity to capture
  rain shower events increased. Groundwater and ditch water quality slightly improved. The infiltration
  of ditch water increased considerably, however, was less than expected. Probably this is caused by a
  hindered infiltration into the drain by sludge in the ditch. The use of a collector drain to regulate the
  inlet is recommended.
  Vochtige bossen, tussen verdrogen en nat gaan : OBN deskundigenteam Nat zandlandschap
  Burg, A. van den; Bijlsma, R.J. ; Brouwer, E. ; Waal, R.W. de - \ 2016
  VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 36
  bosbeheer - waterbeheer - bossen - bosecologie - ecohydrologie - grondwater - grondwaterstand - beekdalen - forest administration - water management - forests - forest ecology - ecohydrology - groundwater - groundwater level - brook valleys
  Deze brochure is geschreven voor bos- en waterbeheerders, landschapsecologen en provinciale beleidsambtenaren, om hen te stimuleren de vochtige bossen met meer aandacht te bekijken. De brochure beschrijft om welke bostypen het gaat, hoe je deze kunt herkennen, in welke landschappen ze voorkomen en hoe ze functioneren.
  Lisse effect, Wieringermeer effect en omgekeerd Wieringermeer effect : internationaal onderkend
  Dekker, L.W. ; Oostindie, K. ; Wesseling, J.G. - \ 2016
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 26 (2016)2. - ISSN 1382-6069 - p. 23 - 38.
  fluctuaties - neerslag - ingesloten lucht - bodemprofielen - hydrologische gegevens - monitoring - grondwaterstand - fluctuations - precipitation - entrapped air - soil profiles - hydrological data - monitoring - groundwater level
  Het Lisse effect, Wieringermeer effect en omgekeerd Wieringermeer effect zijn de oorzaak van onverwacht snelle en grote grondwaterstandsschommelingen. Het Lisse effect is het gevolg van luchtinsluiting tussen het infiltratiefront en het freatisch vlak. Het Wieringermeer en omgekeerd Wieringermeer effect zijn het gevolg van wederzijdse conversie van de volcapillaire zone in de grondwaterzone, na respectievelijk geringe verdamping en geringe neerslaghoeveelheden. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van deze verschijnselen, die als eerste in Nederland zijn ontdekt en daarna wereldwijd zijn onderkend. Deze hydrologische fenomenen kunnen leiden tot problemen bij het correct modelleren van grondwaterstanden.
  Nowcasten actuele vullingsgraad bodem (met behulp van een model en remote sensing data)
  Toorn, Linda ; Klutman, W.A.J. ; Hanhart-van den Brink, M. ; Heijkers, J. ; Bakel, J. van; Bastiaanssen, M. ; Spijker, Maarten ; Veldhuizen, A.A. - \ 2016
  Amersfoort : Stowa (Stowa rapport 2016-20) - 57
  waterbeheer - waterbergend vermogen - remote sensing - wateropslag - ondergrondse opslag - grondwaterstand - water management - water holding capacity - remote sensing - water storage - underground storage - groundwater level
  Een belangrijke opgave van de waterschappen is het voorkomen van wateroverlast en droogte. In deze studie is onderzocht of het haalbaar is om een instrument te ontwikkelen waarmee de hoeveelheid water die in de bodem kan worden geborgen, inzichtelijk kan worden gemaakt. Het gaat hierbij om een combinatie van data van satellieten (over verdamping en bodemvocht), aangevuld met data uit het veld en data van hydrologische modellen. Het zo verkregen inzicht in de ‘vullingsgraad’ van de bodem biedt veel potentie voor het operationele waterbeheer, waaronder peilbeheer. De informatie kan als inhoudelijke basis worden gebruikt om projecten als Slim Watermanagement vorm te geven.
  Inzicht in verdroging TOP-gebieden via stambuisregressie
  Gelderen, van, J. ; Knotters, M. ; Winsen, van, S. - \ 2015
  H2O online (2015). - 6
  natuurgebieden - verdroging - ecohydrologie - grondwaterstand - monitoring - provincies - utrecht - natural areas - desiccation - ecohydrology - groundwater level - monitoring - provinces - utrecht
  De provincie Utrecht heeft als een van de eerste provincies de verdrogingssituatie van haar TOP-natuurgebieden bepaald met stambuisregressie. Hiervoor zijn meetrondes met gerichte grondwateropnames uit voorjaar en zomer gekoppeld aan stambuis-grondwatermeetreeksen. Deze methodiek heeft een statistische basis, waarmee zuivere schattingen zijn verkregen van oppervlaktepercentages die voldoen aan de hydrologische randvoorwaarden voor het betreffende (natuur)gebied (GxG). De intensieve veldmeetcampagne is met een gedegen voorbereiding goed uitvoerbaar. De provincie zal over enige jaren – opnieuw met deze methode – de aanpak van de verdrogingsbestrijding in de Utrechtse TOP-natuurgebieden evalueren.
  De waarde van een gedetailleerde bodemkaart van een waterwingebied
  Knotters, M. - \ 2015
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 21 (2015)2. - ISSN 1382-6069 - p. 29 - 41.
  water catchment - groundwater level - yields - damage - soil surveys - soil types - calculation - estimates - noord-brabant - waterwinning - grondwaterstand - opbrengsten - schade - bodemkarteringen - bodemtypen - berekening - schattingen - noord-brabant
  Boeren in waterwingebieden hebben recht op vergoeding van schade veroorzaakt door daling van de grondwaterstand als gevolg van waterwinning. Bij de berekening van de schades wordt onder meer gebruik gemaakt van bodemkaarten. De vraag die in dit artikel centraal staat is of gedetailleerde kaarten (schaal 1:25.000) opweegt tegen de baten, of dta met toepassing van de landelijke bodemkaart (schaal 1: 50.000) kan worden volstaan. Een validatiestudie is verricht voor het gebied Vierlingsbeek.
  Meerwaarde van ruimtelijke neerslagdata voor het modelleren van stijghoogtefluctuaties
  Ottow, Bouke Pieter ; Schuurmans, H. ; Steijn, T. van - \ 2015
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 24 (2015)4. - ISSN 1382-6069 - p. 43 - 52.
  grondwaterstand - watersystemen - neerslag - grondwater - hydrologie - tijdreeksen - gegevensanalyse - grondwateraanvulling - groundwater level - water systems - precipitation - groundwater - hydrology - time series - data analysis - groundwater recharge
  Om het effect van velerlei processen die van invloed zijn op grondwaterstanden goed te kunnen analyseren, is het belangrijk om goed te weten wat de respons van het grondwatersysteem is op de neerslag. Een methode om dat te modelleren is de PIRFICT tijdreeksanalyse geïmplementeerd in het programma Menyanthes. De meest gebruikte databron voor neerslag is de neerslagstations van het KNMI. Waar de neerslagstations soms 5 à 10 km van een peilbuis af staan, zorgen radargebaseerde neerslagproducten voor vlakdekkende informatie. Hiermee wordt een nauwkeuriger beeld van de lokale neerslag verkregen. De invloed van dit verschil op een tijdreeksanalysemodel is onderzocht voor 77 locaties met 109 peilbuisfilters in de Mariapeel (Noord-Brabant/Limburg). De gemiddelde verklaarde variantie van de modellen ging door gebruik van de Nationale Regenradar omhoog van 69,1% naar 76,9%. Het resultaat van deze case studie geeft aan dat het opportuun is om ook elders ruimtelijke informatie van neerslag te gebruiken voor grondwaterstudies.
  Achtergrondverlaging en grondwateraanvulling in Noord-Brabant
  Witte, J.P.M. ; Leunk, I. ; Cirkel, D.G. ; Aarts, Frans - \ 2015
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 24 (2015)4. - ISSN 1382-6069 - p. 53 - 66.
  grondwater - waterstand - grondwaterstand - zandgronden - agrohydrologie - gewasopbrengst - noord-brabant - beregening - grondwaterwinning - grondwateraanvulling - groundwater - water level - groundwater level - sandy soils - agrohydrology - crop yield - noord-brabant - overhead irrigation - groundwater extraction - groundwater recharge
  Achtergrondverlaging is dat deel van de gemeten grondwaterstandsdaling, dat niet door hydrologische berekeningen wordt verklaard. In het Nederlandse zandlandschap bedraagt dit deel, gemeten vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, gemiddeld enkele decimeters. In dit artikel laten we zien dat de achtergrondverlaging in de provincie Noord-Brabant waarschijnlijk grotendeels is veroorzaakt door de afname van de grondwateraanvulling. Die afname hangt samen met veranderingen in het landgebruik en met een stijging van gewasopbrengsten in de landbouw.
  Deelonderzoeken in en nabij het natuurgebied Geelbroek (fase 3) : effectiviteit buisdrainage, onderlinge samenhang van grondwaterstanden gemeten in ondiepe peilfilters en vergelijking historische en huidige grondwatertrap
  Vroon, H.R.J. ; Massop, H.T.L. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2669) - 103
  buisdrainage - drainage - grondwaterstand - grondwater - drenthe - natuurgebieden - tile drainage - drainage - groundwater level - groundwater - drenthe - natural areas
  Bij de herinrichting van Geelbroek als natuurgebied wordt de waterhuishoudkundige inrichting van het gebied aangepast, voornamelijk door het te vernatten. Dit gebeurt door het laten dempen en dichtgroeien van sloten waardoor de afvoer van water wordt vertraagd en er meer water in het gebied wordt vastgehouden. In deze studie zijn drie deelonderzoeken m.b.t. Geelbroek uitgewerkt. In het eerste deelonderzoek is – voor een door de opdrachtgever aangegeven strook aangrenzende agrarisch gebied – een geschiktheidsbeoordeling voor normale buisdrainage uitgevoerd voor zowel weidebouw als akkerbouw. Voor de voorlopige beoordeling van de geschiktheid is o.a. gebruikgemaakt van informatie uit bodemkundig/hydrologisch onderzoek over o.m. de Gt, de doorlatendheid en de aard van het materiaal. De geschiktheid van natte gronden kan veelal duurzaam worden verbeterd door de aanleg van buisdrainage. Echter, door de ondiepe ligging van de keileem en andere storende lagen in een groot deel van het onderzochte gebied, resteren slechts weinig gronden waar het zandpakket voldoende dik is om goed te kunnen draineren. Voor het tweede deelonderzoek is bij zes bestaande peilbuislocaties een extra filter bijgeplaatst om te onderzoeken of in de reeds bestaande ondiepste filter de freatische grondwaterstand wordt gemeten. Uit de statistische analyse blijkt dat de grondwaterstanden in de nieuwe ondiep geplaatste filters significant verschillen van de bestaande peilfilters, echter de gemeten verschillen zijn voor de meeste buizen gering. Voor twee van de zes peilbuislocaties wordt geadviseerd het nieuw geplaatste filter te handhaven ten koste van de bestaande ondiepe filters; de overige vier kunnen worden verwijderd. Als derde deelonderzoek is de Gt-kaart uit het bodemkundig/hydrologisch onderzoek opgeschaald naar schaal 1 : 50.000 voor vergelijking met de historische Gt-kaart schaal 1 : 50.000 van de Bodemkaart. Uit de vergelijking blijkt dat zowel vernatting als verdroging is opgetreden sinds de jaren tachtig. Verdroging is veelal te wijten aan de toepassing van buisdrainage. Als mogelijke oorzaken van vernattting zijn te noemen: verwijderen van zaksloten, verhoging van winterpeil in de Ruimsloot, mogelijk uitstraling van het vernatte natuurgebied en daling van het maaiveld door oxidatie van het veen.
  Systematische fouten in metingen van grondwaterstanden met drukopnemers : verslag van een data-analyse
  Pleijter, M. ; Hamersveld, L. ; Knotters, M. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2666) - 23
  grondwaterstand - grondwater - fouten - meting - gegevensanalyse - groundwater level - groundwater - errors - measurement - data analysis
  Handmetingen zijn onmisbaar bij het gebruik van automatische grondwaterstandopnemers om meetfouten te kunnen opsporen. Wij onderzochten de verschillen tussen handmetingen van de grondwaterstand en metingen uitgevoerd met drukopnemers. Hierbij analyseerden we van 474 locaties meetreeksen van ca. twee jaar lang. We keken of de opgetreden verschillen systematisch zijn en of er trends te ontdekken zijn die duiden op drift van het nulpunt van de drukopnemers. Bij 144 locaties (30%) is een significante lineaire toename van de verschilwaarden aangetoond, die zowel positief als negatief kan zijn. Een algemeen verloop van de verschilwaarden kon niet worden aangetoond. Voor metingen van individuele drukopnemers bevelen we aan om, als de verschillen binnen twee jaar oplopen tot meer dan 2 cm, de metingen van de drukopnemer met behulp van een lineair regressiemodel aan te passen aan de handmetingen. We bevelen aan om ten minste vier handmetingen per jaar te verrichten en om eenmaal per twee jaar een eventuele correctie uit te voeren. Deze handmeting moet in het veld worden gecontroleerd met de gecompenseerde meting van de drukopnemer. Hierdoor wordt de kans op het maken van een fout in de handmeting verkleind.
  The economic value of detailed soil survey in a drinking water collection area in the Netherlands
  Knotters, M. ; Vroon, H.R.J. - \ 2015
  Geoderma Regional 5 (2015). - ISSN 2352-0094 - p. 44 - 53.
  bodemkarteringen - grondwaterstand - waterwinning - opbrengsten - berekening - veldwerk - midden-limburg - soil surveys - groundwater level - water catchment - yields - calculation - field work - midden-limburg
  In large parts of the Netherlands crop growth depends on the water table. If groundwater is withdrawn the water table is lowered and agricultural crop production may be reduced. Farmers in drinking water collection areas are legally compensated for these crop yield reductions. Soil maps are used to estimate crop yield reductions and hence legal compensations. We calculated the benefit of a detailed soil survey from the reduction of errors in legal compensations that can be achieved if a detailed soil map, 1:25,000, is used for estimation instead of the national soil map, 1:50,000. We compared this error reduction with the costs of the detailed soil survey. We selected 40 farms by stratified random sampling in the drinking water collection area ‘Vierlingsbeek’. At each farm soil profile descriptions were made at a total of 137 randomly selected locations. Legal compensations estimated from the 1:50,000 soil map and information from the 1:25,000 soil map were compared with legal compensations calculated from the soil profile descriptions, and errors were calculated for each farm in € ha- 1 year- 1. With an investment in detailed soil survey of €30 ha- 1 the absolute error could be reduced on average by €13.16 ha- 1 year- 1, the present value of which is €258 ha- 1 assuming an interest of 3% and yearly compensations during a period of 30 years. We conclude therefore that for this study area detailed soil survey was worth the costs. Furthermore, we conclude that insight in the spatial dependence structure of classification errors at soil maps of various scales would be very helpful prior information in deciding on the detail of soil survey needed to support decisions at farm level.
  Peilbuizenmeetnet in en rond het natuurgebied Geelbroek (fase 2)
  Vroon, H.R.J. ; Massop, H.T.L. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2654) - 105
  grondwaterstand - bodemwater - monitoring - meetnetten - evaluatie - natuurgebieden - drenthe - groundwater level - soil water - monitoring - monitoring networks - evaluation - natural areas - drenthe
  Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het grondwaterstandsmeetnet voldoende houvast biedt om op gebiedsniveau de huidige en toekomstige hydrologische situatie te beschrijven en eventuele veranderingen als gevolg van waterhuishoudkundige ingrepen in het gebied Geelbroek te monitoren en op gebiedsniveau te kwantificeren. Het meetnet is geschikt voor de onderbouwing van de GHG- en GLG-veldschattingen op perceelsniveau, die over ca. vijf jaar zullen worden uitgevoerd
  MIPWA 2.2 : vervangen van CAPSIM door MetaSWAP
  Hoogewoud, J.C. ; Veldhuizen, A.A. ; Hunink, J.C. ; Walsum, P.E.V. van - \ 2015
  Deltares - 98
  bodemwater - hydrologie - bodemwaterbeweging - grondwaterstand - modellen - soil water - hydrology - soil water movement - groundwater level - models
  MIPWA 2.1 gebruikt het onverzadigde zone model CAPSIM van Alterra. Dit model wordt niet meer ondersteund. De opvolger is het model MetaSWAP. Dit model geeft een betere conceptuele beschrijving van de onverzadigde zone, een deel van de uitvoer is makkelijk te bekijken in iMOD en geïnterpoleerde meteorologische data van het KNMI is reeds geschikt als invoer. De MIPWA groep heeft Deltares en Alterra gevraagd CAPSIM te vervangen door MetaSWAP. Het bleek dat het schijnspiegel concept in CAPSIM (onverwacht) niet zonder meer overgenomen kon worden in MetaSWAP
  Validatiemeetnet voor grondwaterstandsinformatie over verdroging : fase 1: probleemverkenning en inventarisatie
  Knotters, M. ; Hoogland, T. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2660) - 51
  grondwaterstand - verdroging (milieu) - meetnetten - gegevensbeheer - nederland - groundwater level - groundwater depletion - monitoring networks - data management - netherlands
  Deze eerste inventarisatiefase, in een onderzoek naar de wenselijkheid en de realiseerbaarheid van een validatiemeetnet voor grondwaterstandsinformatie, verkent voor welke vraagstukken in het antiverdrogingsbeleid grondwaterstandsinformatie nodig is, wat voor type informatie dit betreft, wat de kwaliteitseisen zijn en wat dit betekent voor de wijze waarop gegevens worden verzameld. Geïnventariseerd is welke informatie uit provinciale meetnetten voor antiverdrogingsbeleid wordt afgeleid en voor welk type uitspraken deze informatie gebruikt wordt, of de kwaliteit hiervan bekend is, en of deze onafhankelijk, objectief en nauwkeurig kan worden vastgesteld.
  Praktijkproef Regelbare Drainage proefbedrijf Rusthoeve 2010-2014 : eindverslag praktijkproef naar de effecten van regelbare en verdiept aangelegde drains op klei in Zeeland
  Schipper, P.N.M. ; Heinen, M. ; Jansen, P.C. ; Stuyt, L.C.P.M. ; Dik, P.E. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2639) - 113
  landbouwgronden - bodemwater - drainage - grondwaterstand - uitspoelen - nitraten - veldproeven - bodemtypen - zeeuwse eilanden - agricultural soils - soil water - drainage - groundwater level - leaching - nitrates - field tests - soil types - zeeuwse eilanden
  Te hoge gehalten aan nutriënten in het oppervlaktewater – en dan vooral stikstof – vormen in Zeeland een knelpunt om waterkwaliteitsdoelen te bereiken. De vraag is of peilgestuurde diepe drainage op landbouwgronden een effectieve maatregel is om de nutriëntenbelasting terug te dringen. Modelstudies en praktijkproeven tonen dat peilgestuurde drainage in beginsel voordelen biedt voor de waterkwaliteit en bovendien de vochthuishouding in het perceel verbetert voor de agrariër. Echter, de werking is vooral op zandgronden onderzocht en niet op zavel en kleigronden met zoute kwel die kenmerkend zijn voor Zeeland. Daarom is op een perceel van proefboerderij de Rusthoeve in Zeeland een praktijkproef voor peilgestuurde diepdrainage uitgevoerd.
  Hydrologische randvoorwaarden natuur : gebruikershandleiding (waternoodapplicatie versie 3)
  Runhaar, H. ; Hennekens, S.M. - \ 2015
  Amersfoort : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Rapport / STOWA 2015-22) - 58
  hydrologie - habitats - vegetatietypen - grondwaterstand - bodemchemie - hydrology - habitats - vegetation types - groundwater level - soil chemistry
  In de applicatie ‘Hydrologische randvoorwaarden natuur’ kan worden nagezocht welke eisen bepaalde typen natuur stellen aan de waterhuishouding. De applicatie is ontwikkeld in opdracht van STOWA en maakt deel uit van het Waternood- Instrumentarium. Met de applicatie kunnen de vereisten van doeltypen (natuurdoeltypen, habitattypen, beheertypen, of zelf gedefinieerde doeltypen) worden afgeleid uit de vereisten van vegetatietypen die deel uitmaken van de doeltypen. Het gaat hierbij om de randvoorwaarden die planten (vegetaties) stellen aan grondwaterstanden, vochtvoorziening, grondwateraanvoer en overstromingsfrequentie. Ook is aangegeven welke eisen de vegetatietypen stellen aan de zuurgraad, het zoutgehalte en de voedselrijkdom van het grondwater
  Waterwijzer Landbouw, fase 2. Modellering van het bodem-water-plantsysteem met het gekoppelde instrumentarium SWAP-WOFOST
  Kroes, J.G. ; Bartholomeus, R. ; Dam, J.C. van; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Supit, I. ; Hendriks, R.F.A. ; Wit, A.J.W. de; Bolt, F.J.E. van der; Walvoort, D.J.J. ; Hoving, I.E. ; Bakel, J. van - \ 2015
  Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2015-16) - ISBN 9789057736766 - 121
  landbouw - grondwaterstand - droogte - klimaatverandering - ecohydrologie - plant-water relaties - modellen - agriculture - groundwater level - drought - climatic change - ecohydrology - plant water relations - models
  Voor het bepalen van de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding op landbouwopbrengsten zijn in Nederland al geruime tijd drie methodes in gebruik: de HELPtabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. In bijna elke berekening wordt gebruik gemaakt van een van deze methodes. Landbouw, waterbeheerders en waterleidingbedrijven dringen al langere tijd aan op een herziening van deze methodes, onder meer omdat ze gebaseerd zijn op verouderde meteorologische gegevens en ze niet klimaatrobuust zijn.
  Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang : vervolgonderzoek gericht op de toepassing van een zomer- en winterpeil
  Hoving, I.E. ; Massop, H.T.L. ; Houwelingen, K.M. van; Akker, J.J.H. van den; Kollen, J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 875) - 87
  graslanden - grondwaterstand - peilbeheer - veengronden - broeikasgassen - landgebruik - drainage - infiltratie - noord-holland - grasslands - groundwater level - water level management - peat soils - greenhouse gases - land use - drainage - infiltration - noord-holland
  In polder Zeevang is een veldonderzoek uitgevoerd naar de toepassing van onderwaterdrains op veengrond bij drie slootpeilregimes. De drains verlaagden de variatie in grondwaterstanden significant. Dit betekent dat het grondwaterstandverloop vlakker was dan in de ongedraineerde situatie. De drains, die onder slootpeil liggen, hadden zowel een drainerend effect (extra waterafvoer) als een infiltrerend effect (extra water aanvoer). Het toepassen van een zomer- en winterpeil is gunstig voor het verminderen van maaivelddaling, maar tijdens natte perioden in het groeiseizoen leveren onderwaterdrains bij een peil van 40 cm –maaiveld geen extra afvoercapaciteit op. Het belang van melkveehouders, namelijk het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van het grasland, wordt daardoor onvoldoende gediend. Een meer flexibelere invulling van de perioden, waarop de slootpeilen volgens de beleidsregels omhoog en omlaag gezet moeten worden, is gewenst.
  De stand van zaken rond het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium
  Lange, W. de; Hoogewoud, J. ; Prinsen, G. ; Verkaik, J. ; Veldhuizen, A.A. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2015)9. - ISSN 0166-8439 - p. 17 - 19.
  hydrologie - grondwaterstand - kwel - modellen - hydrology - groundwater level - seepage - models
  Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI), het landsdekkende grond- en oppervlaktewatermodel van Nederland dat wordt ingezet voor zowel landelijke beleidsstudies als operationele toepassingen in droge perioden, is afgelopen jaar aangepast en verbeterd1). Tot eind dit jaar ligt de nadruk daarbij op de landelijke schaal. Daarna moet het NHI uitgroeien naar een systeem dat men ook kan gebruiken voor de onderbouwing van grote besluiten in de regio. In feite moet het NHI het 'condensatiepunt' worden voor de hydrologische kennis in Nederland. Het moet zorg dragen voor een landelijke consistentie bij landelijke en regionale analyses. In het NHI participeren momenteel de waterschappen, de drinkwaterbedrijven en het Rijk. De provincies haken zeer waarschijnlijk binnenkort aan.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.