Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 385

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Ecohydrologische systeemanalyse Liefstinghsbroek
  Delft, S.P.J. van; Waal, R.W. de; Jansen, P.C. ; Bijlsma, R.J. ; Wegman, R.M.A. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2790) - 133
  ecohydrologie - hydrologie - vegetatie - natura 2000 - bossen - graslanden - historische geografie - groningen - ecohydrology - hydrology - vegetation - natura 2000 - forests - grasslands - historical geography - groningen
  Het Lieftinghsbroek in Oost-Groningen bestaat uit gevarieerd loofbos met enkele schraalgraslandjes in het dal van de Ruiten Aa. Het gebied is aangewezen voor Natura 2000 habitattypen bos en schraalland en is tevens bosreservaat. Om meer inzicht te krijgen in het effect van vernattingsmaatregelen in de directe omgeving van het gebied is een ecohydrologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij geologisch/bodemkundige, hydrologische en vegetatiekundige gegevens verzameld zijn (uit literatuur en in het veld) en het historisch grondgebruik is beschreven. Voor de bossen is het gebied te nat geworden, of te zuur door het ontbreken van kwelinvloed. Ook voor Blauwgraslanden zijn de mogelijkheden beperkt. Er wordt aanbevolen aanvullende maatregelen te treffen om de sterke vernatting te verminderen door minder neerslagwater vast te houden in het gebied.
  Friese en Groninger Kwelderwerken : monitoring en beheer 1960-2014
  Duin, W.E. van; Jongerius, H. ; Nicolai, A. ; Jongsma, J.J. ; Hendriks, A. ; Sonneveld, C. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 68) - 95
  zoutmoerassen - monitoring - vegetatie - ecologische successie - natuurbescherming - natuurbeheer - groningen - friesland - kweldergronden - kustgebieden - salt marshes - monitoring - vegetation - ecological succession - nature conservation - nature management - groningen - friesland - salt marsh soils - coastal areas
  Een belangrijk ecologisch doel voor de Waddenzee is een zo groot en natuurlijk mogelijk areaal kwelders. Mede daarom wordt in de half-natuurlijke kwelderwerken langs Friese en Groninger vastelandskust het beheer geleidelijk aangepast naar duurzamer en minder kunstmatig. Langetermijnmonitoring door
  Rijkswaterstaat van hoogte- en vegetatieontwikkeling begeleidt deze verandering. Het gemiddelde areaal kwelder en pionierzone voldoet ruimschoots aan de voor de kwelderwerken gestelde eisen. Echter door opslibbing worden kwelders hoger, waarbij de vegetatie door successie verandert en er uiteindelijk een soortenarme vegetatie van Zeekweek kan ontstaan. Een bijkomend effect in de kwelderwerken is dat er door successie, op termijn, weinig ruimte overblijft in de overgangszone van laaggelegen wad naar hooggelegen horizontaal uitbreidende kwelder voor pioniervegetatie met Zeekraal, terwijl de Waddenzee daar het belangrijkste gebied voor is. Beweiding vertraagt weliswaar de ontwikkeling naar climaxvegetatie, maar voor grotere algehele natuurlijkheid zou meer dynamiek, waarbij aangroei en afslag van kwelders in evenwicht zijn door cyclische successie, uitkomst kunnen bieden. Er gaat onderzocht worden of een aangepast beheer van de rijshoutdammen hierbij kan helpen.

  Friese en Groninger kwelderwerken: monitoring en beheer 1960-2014
  Duin, W.E. van; Jongerius, H. ; Nicolai, A. ; Jongsma, J.J. ; Hendriks, A. ; Sonneveld, C. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C042/16) - 80
  zoutmoerassen - monitoring - geschiedenis - milieubeheer - waddenzee - groningen - friesland - salt marshes - monitoring - history - environmental management - wadden sea - groningen - friesland
  Resultaten monitoring en ontwikkeling van de kwelderwerken met een samenvattend hoofdstuk over de historie, waarin ook een overzicht wordt gegeven van de veranderingen die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden in het beheer en de bereikte doelen.
  Vegetatie en opslibing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: Jaarrapport 2014
  Duin, W.E. van; Sonneveld, C. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C034/15) - 58
  bodemdaling - vegetatie - aardgas - monitoring - friesland - groningen - subsidence - vegetation - natural gas - monitoring - friesland - groningen
  Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en het referentiegebied in de kwelderwerken in west-Groningen gedurende de jaren 2007 t/m 2014.
  Natuurlijk Kapitaal Nederland pilots Waterveiligheid : ecosysteemdiensten in de praktijk van het Deltaprogramma
  Meulen, S. van der; Kwakernaak, C. ; Bos, M. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2653) - 20
  ecosysteemdiensten - hoogwaterbeheersing - regionale planning - dijken - groningen - eems-dollard - ecosystem services - flood control - regional planning - dykes - groningen - eems-dollard
  Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuurinclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma. Daarnaast is het doel om te toetsen of en hoe die meerwaarde een rol speelt in de praktijk van het keuzeproces. Voor de pilot in het Rivierengebied is gekozen voor nadere uitwerking van ecosysteemdiensten en natuurwaarden bij enkele alternatieven voor een hoogwatergeul langs de Waal bij Varik – Heesselt. Voor het Waddengebied zijn verschillende invullingen van een innovatief dijkconcept voor het dijktracé tussen de Eemshaven en Delfzijl nader uitgewerkt op hun perspectieven voor ecosysteemdiensten en versterking van de biodiversiteit. De werkzaamheden zijn in nauwe afstemming met betrokkenen in de beide gebiedsprocessen uitgevoerd.
  Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag
  Ens, B.J. ; Krol, J. ; Meer, J. van der; Piening, H. ; Wijsman, J.W.M. ; Schekkerman, H. ; Rappoldt, C. - \ 2015
  Nijmegen : Sovon (Sovon-rapport 2015.15) - 54
  aardgas - nadelige gevolgen - natura 2000 - kustgebieden - vogels - waddenzee - foerageren - wetlands - groningen - friesland - natural gas - adverse effects - coastal areas - birds - wadden sea - foraging
  De gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen kan effecten hebben op het Natura 2000 gebied Waddenzee. Uit voorzorg vindt de winning plaats volgens het ‘Hand aan de kraan’ principe. In dat kader vindt een uitgebreide monitoring plaats van biotische en abiotische parameters, om te controleren of gaswinning vanaf de bovengenoemde locaties geen meetbaar nadelig effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingzone Waddenzee, waaronder een groot aantal vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen.
  Een dubbele dijk met driedubbele doelen
  Kwakernaak, C. ; Lenselink, G. ; Officer, I. ; Buurman, M. - \ 2015
  H2O online (2015)18 juni. - 7
  dijken - veiligheid - natuurwaarde - biodiversiteit - meervoudig landgebruik - innovaties - groningen - dykes - safety - natural value - biodiversity - multiple land use - innovations - groningen
  De huidige zeedijk in de Eemsdelta voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Omdat de dijk in een aardbevingsgevoelig gebied ligt is dijkversterking urgent. Daarnaast heeft Noordoost-Groningen behoefte aan nieuwe economische impulsen, en is voor de natuur in het Eems-estuarium kwaliteitsverbetering dringend gewenst. Dit was aanleiding voor de provincie Groningen om te onderzoeken of een innovatieve, multifunctionele dubbele dijk haalbaar is. Daarmee kunnen drie doelen worden bereikt: meer veiligheid, nieuwe economische dragers en meer biodiversiteit.
  Economische en ecologische perspectieven van een dubbele dijk langs de Eems-Dollard : waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en versterken van biodiversiteit bij een Multifunctionele Dubbele Keringzone voor de dijkversterking Eemshaven – Delfzijl
  Kwakernaak, C. ; Lenselink, G. ; Hoek, D.J. van der; Paulissen, M.P.C.P. ; Jansen, H.M. ; Kamermans, P. ; Poelman, M. ; Schasfoort, F. ; Meulen, S. van der; Kessel, T. van; Ek, R. van - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport/Deltares-rapport 2635/1209046.000.BGS.0009)
  dijken - natuurwaarde - veiligheid - biodiversiteit - haalbaarheidsstudies - meervoudig landgebruik - innovaties - ecosysteemdiensten - groningen - dykes - natural value - safety - biodiversity - feasibility studies - multiple land use - innovations - ecosystem services - groningen
  Dit rapport gaat in op het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en biodiversiteit in de verkenning van de haalbaarheid van een Multifunctionele Dubbele Keringzone als alternatief bij de Dijkversterking Eemshaven – Delfzijl. Het project richt zich op het waarderen van ecosysteemdiensten die worden geleverd door de voorgestelde een ‘natuurinclusieve’ dijk en de meerwaarde hiervan in termen van biodiversiteit.
  Gewasbeschermingsmiddelen in de Drentsche Aa : oorzakenanalyse en maatregelen
  Kruijne, R. ; Deneer, J.W. ; Heijting, S. ; Roelsma, J. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2532) - 276
  drinkwater - oppervlaktewater - waterlopen - pesticiden - monitoring - drenthe - groningen - drinking water - surface water - streams - pesticides - monitoring - drenthe - groningen
  Waterbedrijf Groningen gebruikt het water van de Drentsche Aa voor drinkwaterbereiding. Ter hoogte van het innamepunt worden regelmatig bestrijdingsmiddelen aangetroffen in normoverschrijdende concentraties. Het oppervlaktewater in het stroomgebied is intensief bemonsterd in de periode 2011- 2013. Vijf stoffen zijn geselecteerd voor een analyse van de oorzaken van het aantreffen in het oppervlaktewater. Voor de meeste stoffen is drainage en mogelijk ook afspoeling de belangrijkste emissieroute. Het probleem valt niet op te lossen door alleen naar het gebruik in de landbouw te kijken, of door uitsluitend maatregelen te nemen die gericht zijn op het beperken van drift. Maatregelen dienen genomen te worden op de meest kwetsbare locaties of percelen, waar deze in termen van emissiereductie en kosten het meest effectief zijn. Er zijn aanknopingspunten om deze locaties op voorhand te selecteren.
  Maatregelen ter verbetering van het Eems - Dollard estuarium: Quick scan van 92 MIRT maatregelen en relatie met DPSIR
  Slijkerman, D.M.E. ; Tamis, J.E. ; Baptist, M.J. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C114/14) - 123
  estuaria - effectvoorspelling - aquatische ecosystemen - waterkwaliteit - aquatische toxicologie - eems-dollard - groningen - estuaries - impact prediction - aquatic ecosystems - water quality - aquatic toxicology - eems-dollard - groningen
  MIRT-onderzoek (Meerjaren Programma Infrastructuur Ruimte en Transport) naar de ecologische verbetermogelijkheden van het Eems-Dollard estuarium in samenhang met de economische en sociale functies die het gebied vervult. Met de DPSIR methode wordt een oorzaak-gevolg keten inzichtelijk gemaakt volgens 5 elementen: Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR). Deze methode is ontwikkeld door de Europese Environment Agency.
  Bodemonderzoek Lieftinghsbroek : ecopedologisch en bedemchemisch onderzoek voor maatregelen tegen effecten van stikstofdepositie
  Waal, R.W. de; Delft, S.P.J. van - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2580) - 59
  natura 2000 - bodemchemie - stikstofgehalte - droge depositie - graslanden - beekdalen - groningen - natura 2000 - soil chemistry - nitrogen content - dry deposition - grasslands - brook valleys - groningen
  Analyse effectiviteit van het akkervogelbeheer in Provincie Groningen : Evaluatierapport
  Wiersma, P. ; Ottens, H.J. ; Kuiper, M.W. ; Schlaich, A.E. ; Klaassen, R.H.G. ; Vlaanderen, O. ; Postma, M. ; Koks, B.J. - \ 2014
  Scheemda : Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief (2 ) - 222
  bouwland - akkerranden - agrarisch natuurbeheer - vogels - fauna - monitoring - groningen - arable land - field margins - agri-environment schemes - birds
  De Werkgroep Grauwe Kiekendief en zijn oprichter Ben Koks zijn belangrijke pioniers geweest in het agrarische natuurbeheer. In de loop van de jaren hebben zij – in samenwerking met verschillende universiteiten – onafhankelijk, degelijk en vooral kritisch onderzoek geëntameerd, waarbij niet al van te voren vaststond dat genomen maatregelen wel zouden werken. Dit rapport vat veel van dit belangrijke werk samen
  Verkenning zoet-zout natuur en spuilocatie nabij Pier van Oterdum : Planstudie nieuwe spuilocatie en zoet-zout natuur
  Verhoogt, H. ; Schaafsma, M. ; Ziel, F. van der; Mastrigt, A. van; Baptist, M.J. ; Rippen, A.D. ; Griffioen, A.B. ; Grasmeijer, B.T. - \ 2014
  Ecoshape - 167
  watervoorziening - zoet water - zout water - regionale planning - natuurontwikkeling - vismigratie - groningen - water supply - fresh water - saline water - regional planning - nature development - fish migration - groningen
  Bij ondertekening van de ruimtelijke visie op de maritieme zone van Delfzijl stelden de natuurbeschermingsorganisaties voor om een alternatief spuimiddel bij de Pier van Oterdum te combineren met een zoetzout overgang met vismigratievoorzieningen. Het consortium Ecoshape hebben een verkenning uitgevoerd naar een mogelijke inrichting voor deze nieuwe spuilocatie met zoet-zoutnatuur. Het schetsontwerp maakt onderscheid in: een spuikanaal als verbinding tussen het Oosterhornkanaal en de nieuwe spuilocatie, het spuimiddel en voorziening voor vismigratie, een zoet-zout overgang en kwelder. Het minimale ruimtebeslag dat benodigd is (spuikanaal en spuimiddel met vismigratievoorziening bedraagt: ca.15 ha.
  Melkveehouderij en mestplaatsingsruimte in Groningen, Friesland en Drenthe
  Schroder, J.J. - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 590) - 22
  melkveehouderij - rundveeteelt - groningen - friesland - drenthe - melkproductie - mest - duurzame veehouderij - groeianalyse - productiegroei - dairy farming - cattle farming - groningen - friesland - drenthe - milk production - manures - sustainable animal husbandry - growth analysis - production growth
  De wereldmarkt voor melkproducten groeit. Weer, bodem, infrastructuur en kennis maken het in principe mogelijk dat Nederland hier een aandeel in neemt. Toch is het voor ondernemers en beleidsmakers niet vanzelfsprekend om zich hier zonder vooronderzoek in te storten. De Colleges van Gedeputeerde Staten van Friesland, Groningen en Drenthe hebben Wageningen UR daarom gevraagd om te verkennen in hoeverre een uitbreiding van de melkproductie in Noord-Nederland zich verdraagt met de mogelijkheid om de bijbehorende mest milieukundig verantwoord te kunnen blijven gebruiken.
  Meerlaagsveiligheid in het Waddengebied : mogelijke maatregelen in ruimtelijke inrichting en rampenbestrijding met het oog op klimaatverandering
  Klostermann, J.E.M. ; Spijkerman, A. ; Vreugdenhil, H. ; Massop, H.T.L. ; Timmerman, J.G. ; Jaspers, A.M.J. ; Maaskant, B. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2541) - 129
  regionale planning - hoogwaterbeheersing - inundatie - rampen - waddenzee - veiligheid - wadden - nederlandse waddeneilanden - groningen - friesland - regional planning - flood control - flooding - disasters - wadden sea - safety - tidal flats - dutch wadden islands - groningen - friesland
  In het Nationaal Waterplan is het concept van meerlaagsveiligheid geïntroduceerd voor een duurzaam waterveiligheidsbeleid. Binnen het concept meerlaagsveiligheid worden drie lagen onderscheiden: preventie van overstromingen, duurzame ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing. We passen dit concept toe op de vastelandskust van Friesland en Groningen, oftewel ‘Dijkring 6’, en voor de Waddeneilanden. Tweedelaags maatregelen zijn niet rendabel als ze in grote gebieden worden toegepast omdat het vrijwel altijd goedkoper is om de eerstelaags veiligheid verder te verbeteren. Waar tweedelaags maatregelen wel rendabel kunnen zijn: 1) In buitendijkse gebieden waar geen eerstelaags maatregelen mogelijk zijn is het zeker zinvol om naar tweedelaags maatregelen te zoeken: 2) Omdat de Eemsdelta vrijwel geen weerstand kan bieden aan een overstroming kan daar een tweede laag worden overwogen, vooral als die te combineren is met andere functies dan alleen veiligheid: 3) Onderdelen van vitale infrastructuur in een gebied met grote overstromingsrisico’s zouden extra beschermd kunnen worden om een cascade van rampen te voorkomen; voor het Waddengebied zijn dat de gasinstallaties in de Eemsdelta. Derdelaags maatregelen zijn in alle gevallen waardevol en kunnen in het Waddengebied zeker verder geoptimaliseerd worden. Voor de eilanden is een extra inspanning nodig in de derdelaags veiligheid.
  Biodiversiteit van graslanden en moerassen in het zeekleilandschap : een inventarisatie van knelpunten, succesfactoren en kennislacunes
  Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Delft, S.P.J. van; Huiskes, H.P.J. ; Sival, F.P. ; Corporaal, A. ; Ozinga, W.A. - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)101. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 29.
  vegetatietypen - bodem-plant relaties - bodemchemie - biodiversiteit - zware kleigronden - verzilting - zuidwest-nederland - groningen - friesland - vegetation types - soil plant relationships - soil chemistry - biodiversity - clay soils - salinization - south-west netherlands - groningen - friesland
  In een OBN studie heeft Alterra onderzoek gedaan naar succesvolle maatregelen en kennisvragen van belang voor het behoud van biodiversiteit in binnendijkse graslanden en moerassen. De volgende primaire standplaatsen (PS) vielen binnen de onderzoeksvraag naar graslanden en moerassen op zeeklei: Brak verlandingsveen (PS025), Binnendijkse zilte kleigronden (PS041), Zoet en brak verlandingsveen (PS026), Eutrofe, matig basenrijke veengronden (PS019), Kalkrijke, of kalkarme vochtig tot natte zeekleigronden (PS042A, PS042C), en kalkrijke, of kalkarme afgesloten strandvlakten en kreekruggen (PS043A, PS043C)
  Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west - Groningen : Evaluatie 2007 - 2012
  Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. ; Leeuwen, P.W. van; Sonneveld, C. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C082/13) - 59
  kweldergronden - bodemdaling - vegetatiebeheer - polders - plantengemeenschappen - groningen - salt marsh soils - subsidence - vegetation management - polders - plant communities - groningen
  Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en het referentiegebied in de kwelderwerken in West-Groningen van de jaren 2007 t/m 2012. De meeste gegevens worden weergegeven vanaf 2007, het startjaar van de gaswinning. Oudere data worden, waar nuttig, ook weergegeven of er wordt verwezen naar eerdere rapporten.
  Spoorzoeken naar het Gasterense Diepje
  Winter, Erwin - \ 2013
  fishes - fauna - fish migration - sluices - streams - groningen - drenthe - lampetra fluviatilis
  Een vruchtbaar initiatief : lessen en ervaringen van SintJan Kloosterburen
  Aalvanger, A. ; Breman, B.C. - \ 2013
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 301) - ISBN 9789461738721 - 47
  bevolkingsafname - regionale ontwikkeling - burgers - governance - plattelandssamenleving - dorpen - groningen - population decrease - regional development - citizens - governance - rural society - villages - groningen
  Stichting SintJan is een bijzonder particulier initiatief uit Kloosterburen, gelegen in de provincie Groningen. In dit traject zijn burgers uit het dorp, maar ook van daarbuiten, met een grote maatschappelijke betrokkenheid inmiddels al ruim tien jaar bezig hun eigen leefomgeving vorm te geven en op een duurzame manier te ontwikkelen. Wat het burgerinitiatief van SintJan onderscheidend maakt, is de integrale benadering die aan het plan ten grondslag ligt. De initiatiefnemers willen wonen, werken, zorg, cultuur en ecologie zodanig in Kloosterburen ontwikkelen dat de leefbaarheid en vitaliteit van dit dorp in een krimpregio ook voor de toekomst geborgd wordt. De geschiedenis en de traditie van de plek – het kloosterterrein – is daarbij een belangrijke inspiratiebron.
  Graslanden en moerassen in het zeekleilandschap : een inventarisatie van knelpunten, succesfactoren en kennislacunes
  Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Delft, S.P.J. van; Huiskes, H.P.J. ; Sival, F.P. ; Corporaal, A. ; Ozinga, W.A. - \ 2013
  Driebergen : Bosschap - 152
  vegetatietypen - bodem-plant relaties - bodemchemie - biodiversiteit - zware kleigronden - verzilting - zuidwest-nederland - groningen - friesland - vegetation types - soil plant relationships - soil chemistry - biodiversity - clay soils - salinization - south-west netherlands - groningen - friesland
  In de binnendijkse zeekleigebieden heeft de mens de strijd met de natuur gewonnen. Hoge dijken beschermen vruchtbare landbouwgebieden tegen de zee. De natuur in de polders verandert, omdat met het zeewater ook het zout en de dynamiek is verdwenen. Binnen de dijken, gaat de landbouw samen met kunstmatige ontwatering, peilbeheersing en bodemdaling. Dit leidt tot problemen bij de realisering van natuurdoelen. In een OBN studie heeft Alterra onderzoek gedaan naar succesvolle maatregelen en kennisvragen van belang voor het behoud van biodiversiteit in binnendijkse graslanden en moerassen. De volgende primaire standplaatsen (PS) vielen binnen de onderzoeksvraag naar graslanden en moerassen op zeeklei: Brak verlandingsveen (PS025), Binnendijkse zilte kleigronden (PS041), Zoet en brak verlandingsveen (PS026), Eutrofe, matig basenrijke veengronden (PS019), Kalkrijke, of kalkarme vochtig tot natte zeekleigronden (PS042A, PS042C), en kalkrijke, of kalkarme afgesloten strandvlakten en kreekruggen (PS043A, PS043C)
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.