Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 164

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kansenkaarten voor duurzaam benutten natuurlijk kapitaal
  Knegt, B. de; Hoek, Dirk Jan van der; Veerkamp, C.J. - \ 2016
  Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals 22 (2016)3. - p. 41 - 47.
  natuurbeleid - natuurbeheer - waterbeheer - drinkwater - waterkwaliteit - ecosysteemdiensten - grondwaterwinning - veiligheid - nature conservation policy - nature management - water management - drinking water - water quality - ecosystem services - groundwater extraction - safety
  Lokaal uitgevoerde praktijkprojecten in het kader van het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland laten zien dat er kansen zijn voor de wederzijdse versterking van natuur en economie. Dit leidt tot de volgende vragen: welke kansen zijn er om de opgedane kennis binnen deze praktijkprojecten op te schalen naar andere gebieden in Nederland? Waar liggen deze kansrijke gebieden. Wat zijn mogelijke maatregelen en relevante stakeholders om deze kansen daadwerkelijk in winst om te zetten? Om antwoorde te krijgen op deze vragen zijn de praktijkprojecten met behulp van 'kansenkaarten' in landelijk perspectief geplaatst.
  Achtergrondverlaging en grondwateraanvulling in Noord-Brabant
  Witte, J.P.M. ; Leunk, I. ; Cirkel, D.G. ; Aarts, Frans - \ 2015
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 24 (2015)4. - ISSN 1382-6069 - p. 53 - 66.
  grondwater - waterstand - grondwaterstand - zandgronden - agrohydrologie - gewasopbrengst - noord-brabant - beregening - grondwaterwinning - grondwateraanvulling - groundwater - water level - groundwater level - sandy soils - agrohydrology - crop yield - noord-brabant - overhead irrigation - groundwater extraction - groundwater recharge
  Achtergrondverlaging is dat deel van de gemeten grondwaterstandsdaling, dat niet door hydrologische berekeningen wordt verklaard. In het Nederlandse zandlandschap bedraagt dit deel, gemeten vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, gemiddeld enkele decimeters. In dit artikel laten we zien dat de achtergrondverlaging in de provincie Noord-Brabant waarschijnlijk grotendeels is veroorzaakt door de afname van de grondwateraanvulling. Die afname hangt samen met veranderingen in het landgebruik en met een stijging van gewasopbrengsten in de landbouw.
  Development of scenarios for drinking water produced from groundwater and surface water for use in the pesticide registration procedure of Ethiopia
  Adriaanse, P.I. ; Horst, M.M.S. ter; Teklu, B.M. ; Deneer, J.W. ; Woldeamanuel, A. ; Boesten, J.J.T.I. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra report 2674)
  grondwaterwinning - drinkwater - pesticiden - scenario-analyse - modellen - ethiopië - groundwater extraction - drinking water - pesticides - scenario analysis - models - ethiopia
  In the Pesticide Risk Reduction Programme Ethiopia the evaluation of risks of pesticides present in drinking water for man and cattle was selected as a priority protection goal. In cooperation with the Plant Health Regulatory Department of the Ministry of Agriculture of Ethiopia and other Ethiopian stakeholders Alterra developed a procedure to assess the risks for drinking water caused by pesticides, used according to Good Agricultural Practices (GAP). To do so, ‘realistic worst case’ scenarios were developed, that intend to protect man and cattle in 99% of all possible situations in Ethiopia. For groundwater three scenarios representing wells in aquifers in the Ethiopian highlands or Rift Valley margins were developed and for surface water three scenarios representing small rivers in the highlands or temporay stagnant ponds were developed. The scenarios were linked to crops on which pesticides are used that score high on acute, chronic or local chronic risk for man. In addition other agro-environmental conditions were defined, such as precipitation, soil, and land use management. The groundwater scenarios were parameterised in the EuroPEARL metamodel to calculate leaching concentrations to groundwater, whereas the surface water scenarios make use of the runoff model PRZM, the EU-FOCUS spray drift deposition table and the surface water model TOXSWA to calculate the concentration in the small river or pond scenarios
  Betere bescherming drinkwaterbronnen door gebiedsdossiers én gebiedsaanpak
  Eijk, H. van; Boerefijn, M. ; Schipper, P.N.M. ; Wuijts, S. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2015)15. - ISSN 0166-8439 - p. 19 - 21.
  watervoorziening - drinkwater - waterwingebied - grondwaterwinning - beschermingsgebieden - waterbeleid - utrecht - water supply - drinking water - water extraction area - groundwater extraction - conservation areas - water policy - utrecht
  De afgelopen jaren hebben het Rijk en de provincies onderzocht hoe ze drinkwaterbronnen beter kunnen beschermen. Inmiddels is landelijk besloten om gebiedsdossiers in te zetten voor het halen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Afgesproken is om vóór 2015 voor iedere winning een gebiedsdossier op te stellen. Dit helpt om in ruimtelijke planvorming het belang van schoon drinkwater zwaarder mee te laten wegen, de bewustwording van een winning bij de regionale partijen te vergroten en actoren aan te zetten om afspraken te maken over lokale maatregelen. De Provincie Utrecht gebruikt dit moment om haar dossiers te vernieuwen en de gebiedsaanpak te verstevigen. Daar werden twaalf jaar geleden al voorlopers van gebiedsdossiers opgesteld voor kwetsbare winningen. De ervaring in Utrecht leert dat zulke dossiers pas gaan leven als ook structureel met de betrokken partijen gewerkt wordt aan een gebiedsaanpak.
  Pilot SWAP berekening droogteschade : vergelijking droogteschadeberekening volgens SWAP met de TCGB-tabel voor de waterwinning Vierlingsbeek
  Massop, H.T.L. ; Kroes, J.G. ; Vroon, H.R.J. ; Mulder, H.M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2600) - 65
  grondwaterwinning - grondwaterstand - oogstverliezen - droogte - modellen - noord-limburg - groundwater extraction - groundwater level - yield losses - drought - models - noord-limburg
  Sinds de jaren tachtig gebruikt de Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG) zogenaamde TCGB tabellen om opbrengstdepressies als gevolg van drinkwaterwinning te berekenen. In deze studie wordt de mogelijkheid verkend van een modernisering van de methodiek door daarvoor het model SWAP in te zetten. Oude en nieuwe methodiek zijn toegepast in de pilot Vierlingsbeek. Resultaten zijn vergeleken en daarbij bleek dat, voor deze pilot, de nieuwe methodiek zowel hogere als lagere droogteschades kan berekenen dan de TCGB-tabel aangeeft. De droogteschades als gevolg van de winning vallen voor dit gebied lager uit. De conclusies uit deze pilotstudie kunnen in andere gebieden anders uitvallen omdat er mogelijk andere randvoorwaarden gelden. De nieuwe methodiek is dynamischer en biedt meer mogelijkheden voor aansluiting bij realistischere randvoorwaarden.
  Verkennend onderzoek naar de freatische grondwaterstand in het waterwingebied Holten (fase 1)
  Vroon, H.R.J. ; Massop, H.T.L. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Alterra (Alterra-rapport 2597)
  bodemkarteringen - grondwaterwinning - oogstschade - grondwaterstand - monitoring - salland - soil surveys - groundwater extraction - crop damage - groundwater level - monitoring - salland
  In opdracht van de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) te Utrecht heeft Alterra in de periode november 2013 t/m september 2014 een verkennend bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd langs vijf raaien in het waterwingebied Holten.
  Naar verbeterde schadefuncties voor de landbouw
  Bartholomeus, R.P. ; Kroes, J. ; Bakel, J. van; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Walvoort, D.J.J. ; Witte, F. - \ 2013
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 19 (2013)3-4. - ISSN 1382-6069 - p. 5 - 19.
  grondwaterstand - grondwaterwinning - landbouw - opbrengsten - berekening - groundwater level - groundwater extraction - agriculture - yields - calculation
  Om veranderingen in het waterbeheer te vertalen naar landbouwopbrengsten zijn in Nederland drie methodes operationeel: de HELP-tabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. Door de landbouw, de waterbeheerders en de waterleidingbedrijven is lang aangedrongen op een herziening van deze methodes (o.a. Van Bakel en Heijkers (2004)), omdat die verouderd zijn. Er is nu een eerste stap gezet naar een nieuwe, meer (klimaat)bestendige, methode. De agrohydrologische modelcode SWAP vormt in deze methode de kern voor het afleiden van schadefuncties. SWAP is daarbij uitgebreid met nieuwe of verbeterde modules voor de berekening van directe hydrologische effecten van natschade (zuurstofstress) en zoutschade
  Verkenning herstelmogelijkheden duindynamiek Westduinen (Schouwen)
  Valk, L. van der; Arens, S.M. ; Koomen, A.J.M. ; Bakker, M. - \ 2013
  Driebergen : Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur (Rapport / [DKI] nr. 2013/OBN184-DK) - 101
  duingebieden - natuurgebieden - geomorfologie - eolische afzettingen - monitoring - neerslag - grondwaterwinning - herstelbeheer - zeeuwse eilanden - duneland - natural areas - geomorphology - aeolian deposits - monitoring - precipitation - groundwater extraction - restoration management - zeeuwse eilanden
  Op verzoek van OBN deskundigenteam Duin- en Kustlandschap, Provincie Zeeland, en de twee grote duinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten op Schouwen is een verkenning uitgevoerd naar de herstelmogelijkheden van duindynamiek in de Meeuwenduinen en de Zeepeduinen (beide onder de noemer Westduinen Schouwen in dit rapport). De herstelmaatregelen zijn opgesteld na bestudering van de verstuivingsgeschiedenis van het gebied, vooral aan de hand van de afname oppervlaktes kaal zand. Ook is de interne opbouw bestudeerd door middel van grondradar en zijn geselecteerde duinafzettingen in de tijd geplaatst door middel van luminescentie dateringen (dit is nieuw voor Nederland).
  Verkennend onderzoek naar de freatische grondwaterstand in het waterwingebied Noordbergum (fase 1)
  Vroon, H.R.J. ; Kiestra, E. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2468) - 66
  grondwaterwinning - drinkwater - grondwaterstand - oogstschade - bodemkarteringen - friesland - groundwater extraction - drinking water - groundwater level - crop damage - soil surveys - friesland
  Als gevolg van grondwateronttrekking door het pompstation Jhr. E.C. Storm van 's Gravesande (Noordbergum) van het waterleidingbedrijf Vitens is in deze omgeving een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Volgens een deel van de agrariërs in het onderzoeksgebied wordt schade ondervonden aan hun gewassen door een verlaging van de freatische grondwaterstand als gevolg van deze winning. In opdracht van de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) heeft Alterra in januari 2012 t/m maart 2013 een verkennend bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd langs twee raaien in het waterwingebied Noordbergum.
  "Groene" Grondwaterbelasting?
  Schuerhoff, M. ; Zetland, D.J. ; Weikard, H.P. - \ 2013
  Water Governance 2013 (2013)1. - ISSN 2211-0224 - p. 36 - 38.
  watervoorziening - drinkwater - waterwinning - grondwater - grondwaterstand - belastingen - milieubescherming - grondwaterwinning - water supply - drinking water - water catchment - groundwater - groundwater level - taxes - environmental protection - groundwater extraction
  Grondwater wordt in Nederland voornamelijk onttrokken door drink waterbedrijven, industrie en door de landbouw. Onttrekking van grondwater beïnvloedt het grondwaterpeil. Een laag peil kan een negatief effect hebben op de natuur (verdroging), op gewassen en op de kwaliteit van grondwater gebruikt voor drinkwater bereiding. In 1995 is in Nederland de grondwaterbelasting (GWB) in het leven geroepen; met een verhoogde prijs op grondwateronttrekkingen zouden de onttrekkingen dalen. Deze belasting viel onder de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). De naam gaf het idee dat het hier om een ‘groene’ maatregel ging, maar de belasting had eveneens het doel om jaarlijks een bepaalde opbrengst voor de overheidskas te halen. In 2012 is de GWB afgeschaft. In dit artikel wordt de spanning omschreven tussen de twee doelen van een ‘groene’ belasting: genereren van opbrengsten voor de overheid versus positieve milieu-effecten. De opbouw is als volgt: Eerst zal de achtergrond van de GWB besproken worden. Vervolgens worden de effecten op een rij gezet, zowel de financiële effecten als de milieu effecten. Daarna komt het proces rond de afschaffing aan bod, en als laatste volgt de conclusie
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied 'Mander' (Fase 2)
  Vroon, H.R.J. ; Stoffelsen, G.H. ; Brouwer, F. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2374) - 86
  waterwinning - grondwaterwinning - grondwaterstand - bodemkarteringen - bodemwaterpotentiaal - oogstverliezen - twente - overijssel - water catchment - groundwater extraction - groundwater level - soil surveys - soil water potential - yield losses - twente - overijssel
  In opdracht van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) te Utrecht heeft Alterra in het grondwaterwingebied Mander een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd. Door grondwaterwinning is namelijk een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Het onderzoek omvatte het vastleggen van bodemgesteldheid (schaal 1:25.000) en de huidige hydrologische situatie van het gebied.
  Verkennend onderzoek naar de freatische grondwaterstand in het waterwingebied mander (fase 1)
  Vroon, H.R.J. ; Stoffelsen, G.H. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2325) - 64
  waterwinning - grondwaterwinning - grondwaterstand - bodemkarteringen - bodemwaterpotentiaal - oogstverliezen - twente - overijssel - water catchment - groundwater extraction - groundwater level - soil surveys - soil water potential - yield losses - twente - overijssel
  In opdracht van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) te Utrecht heeft Alterra in de maanden september 2010 t/m januari 2012 een verkennend bodemkundig/hydrologisch onderzoek uitgevoerd langs twee raaien in het waterwingebied Mander (fase 1). Als gevolg van grondwateronttrekkingen door de pompstations Manderheide en Manderveen van het waterleidingbedrijf Vitens is in deze omgeving een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Volgens een deel van de agrariërs in het onderzoeksgebied wordt schade ondervonden aan hun gewassen door een verlaging van de freatische grondwaterstand als gevolg van deze winningen. De Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) onderzoekt op verzoek van Gedeputeerde Staten (GS) de invloed van deze grondwaterwinning op de grondwaterstand. Het doel van dit onderzoek is dan ook het puntsgewijs, langs twee raaien, verzamelen van relevante informatie over de bodemgesteldheid en de huidige freatische grondwaterstand. Ook zijn op basis van een aantal vastgestelde criteria de nu in het waterwingebied aanwezige grondwaterstandsbuizen beoordeeld en geselecteerd om de GXG-schattingen van het nog uit te voeren gebiedsdekkende bodemkundig/hydrologisch onderzoek (fase 2) te kunnen onderbouwen. De resultaten worden door de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) en Alterra onder meer worden gebruikt als belangrijke hulpinformatie bij het nog uit te voeren gebiedsdekkend bodemkundig/hydrologisch onderzoek (fase 2). Verder wordt de informatie ook gebruikt om globaal het gebied te kunnen begrenzen, waar gronden voorkomen met een, relatief gezien, vrij ondiepe freatische grondwaterstand en de stuwwal waarin als gevolg van weerstandbiedende lagen in het bodemprofiel in perioden met een neerslagoverschot veelal schijngrondwaterspiegels optreden. In een periode met een verdampingsoverschot heeft men in dit gebied namelijk te maken met het voorkomen van zeer diepe grondwaterstanden, waardoor de grondwaterstand zowel in de huidige als ook in de onbeïnvloede situatie geen invloed heeft op de groei van de gewassen. De resultaten zijn niet alleen beschreven in dit rapport, maar ze zijn ook vastgelegd in een aantal digitale bestanden.
  Lysimeters Castricum : waterbalans lysimeter-1 : ontmaskering van meet- en aanvullingsfouten en het vaststellen van correcties
  Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-6) - 57 p.
  watervoorziening - grondwaterwinning - grondwaterstand - evaporatie - monitoring - hydrologische gegevens - correctiefactoren - lysimeters - waterbalans - duingebieden - kennemerland - water supply - groundwater extraction - groundwater level - evaporation - monitoring - hydrological data - correction factors - lysimeters - water balance - duneland - kennemerland
  De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben in de vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten. Nadat de invoer van de belangrijkste gegevens aan kant was en daar tevens de jacht op fouten eroverheen gegaan was, was duidelijk dat de bestanden daarmee nog geenszins volledig homogeen behoefden te zijn. Het verwijderen van die inhomogeniteiten is het onderwerp van dit rapport.
  Lysimeters Castricum : waarnemingen neutronensonde
  Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-5) - 39 p.
  watervoorziening - grondwaterwinning - grondwaterstand - neutronensondes - monitoring - hydrologische gegevens - lysimeters - waterbalans - duingebieden - kennemerland - water supply - groundwater extraction - groundwater level - neutron probes - monitoring - hydrological data - lysimeters - water balance - duneland - kennemerland
  De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten. In dit 5e rapport wordt de waarnemingspraktijk met een neutronensonde in 4 lysimeters vochtprofielen beschreven.
  Beweging der wateren boven, op, in en onder de aarde : berekening Makking-verdamping vanuit temperatuurextremen
  Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-4) - 23 p.
  lysimeters - evaporatie - berekening - hydrologie - grondwaterwinning - duingebieden - kennemerland - lysimeters - evaporation - calculation - hydrology - groundwater extraction - duneland - kennemerland
  De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten
  Lysimeters Castricum : eigenschappen van de invoer
  Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-3) - 220 p.
  lysimeters - hydrologie - grondwaterwinning - duingebieden - monitoring - kennemerland - lysimeters - hydrology - groundwater extraction - duneland - monitoring - kennemerland
  De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten
  Lysimeters Castricum : summary and datafiles
  Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-2) - 61 p.
  lysimeters - hydrologie - grondwaterwinning - duingebieden - monitoring - kennemerland - lysimeters - hydrology - groundwater extraction - duneland - monitoring - kennemerland
  De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten
  Lysimeters Castricum : meetproject en datafiles
  Hoeven, P.C.T. van der - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2053-1) - 109 p.
  lysimeters - hydrologie - grondwaterwinning - duingebieden - monitoring - kennemerland - lysimeters - hydrology - groundwater extraction - duneland - monitoring - kennemerland
  De lysimeters van PWN in de duinen van Castricum hebben vorige eeuw grote bekendheid gekregen. De wetenschappelijke vraagstelling van de invloed van begroeiing op de aanvulling van het onderliggende grondwater stond in het centrum van de hydrologische belangstelling. Vooral in de periode 1941 - 1972 was niets teveel om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Piet van der Hoeven heeft in de jaren negentig zich beijverd de archieven voor een ieder beschikbaar te krijgen. Middels deze serie rapporten doet hij verslag van zijn resultaten. In dit 1e rapport wordt de waarnemingspraktijk in de verschillende periodes beschreven.
  Using a groundwater quality negotiation support system to change land-use management near a drinking-water abstraction in the Netherlands
  Brink, C. van den; Zaadnoordijk, W.J. ; Grift, B. van der; Ruiter, P.C. de; Griffioen, J. - \ 2008
  Journal of Hydrology 350 (2008)3-4. - ISSN 0022-1694 - p. 339 - 356.
  grondwater - hulpbronnenbeheer - watervoorraden - besluitvorming - nitraten - drinkwater - landgebruiksplanning - grondwaterwinning - waterbeheer - computersimulatie - infiltratie - landgebruik - duurzaamheid (sustainability) - waterkwaliteit - nederland - grondwaterkwaliteit - beslissingsondersteunende systemen - groundwater - resource management - water resources - decision making - nitrates - drinking water - land use planning - groundwater extraction - water management - computer simulation - infiltration - land use - sustainability - water quality - netherlands - groundwater quality - decision support systems - nitrate pollution - catchment scale - model - transport - aquifer - vulnerability - uncertainties - simulation - impact - fate
  A negotiation support system (NSS) was developed to solve groundwater conflicts that arose during land-use management. It was set up in cooperation with the stakeholders involved to provide information on the impact of land use, e.g., agriculture, nature (forested areas), recreation, and urban areas, on the quality of both infiltrating and abstracted groundwater. This NSS combined simulation programs that calculate (1) the concentrations of nitrate in shallow groundwater for each land-use area and (2) the transport of nitrate in the groundwater-saturated zone. The user interface of the NSS enabled scenario analyses. The NSS was validated at a drinking-water abstraction near Holten (the Netherlands) using a spatial planning process aimed at sustainable land-use and groundwater-resource management. Two land-use scenarios were considered: a base scenario reflecting the autonomous development and an adapted land-use scenario. The calculated results for shallow groundwater provided an explicit spatial overview of the impact of historical land use and N application on the quality of abstracted groundwater as well as insight into the impact of changes in land use and N application. Visualization of the conflicting interests of agriculture and the drinking-water abstraction helped all stakeholders accept the necessary changes in land use identified by the adapted land-use scenario of the NSS. These changes were included in the preferred land-use management option in the regional planning process, which has since been formalized. The NSS provided system insight, scoping analyses, and education, in addition to generating quantitative information on the impact of land-use functions on groundwater quality.
  Incentives to reduce groundwater extraction in Yemen
  Hellegers, P.J.G.J. ; Perry, J.N. ; Al-Aulaqi, N. ; Al-Eryani, A.R. ; Al-Hebshi, M. - \ 2008
  The Hague : LEI Wageningen UR (Report / LEI : Research area 1, International policy ) - ISBN 9789086152704 - 131
  stimulansen - grondwater - grondwaterwinning - grondwaterstand - watervoerende lagen - welpijpen - duurzaamheid (sustainability) - irrigatie - hulpbronnengebruik - watergebruik - landbouw - waterbescherming - boeren - houding van boeren - sociale economie - waterbeleid - regering - jemen - verdroging (milieu) - economische verandering - incentives - groundwater - groundwater extraction - groundwater level - aquifers - tube wells - sustainability - irrigation - resource utilization - water use - agriculture - water conservation - farmers - farmers' attitudes - socioeconomics - water policy - government - yemen - groundwater depletion - economic change
  This report describes the results of the study on options for changing the eco-nomic incentive structure for groundwater extraction in Yemen. The study aims to evaluate the potential role of economic incentives to reduce unsustainable ir-rigation water consumption and to make recommendations for implementing water conservation incentives. It first identifies factors that have triggered groundwater overdraft, then studies farmers' behaviour regarding groundwater extraction on the basis of in-depth interviews with farmers in each of the follow-ing three basins - in the Sana'a Basin, the Taiz Basin and Wadi Hadramout. Fi-nally, a number of changes in the incentive structure are evaluated, among others incentives that decrease the profitability of irrigation water use and sub-sidies on improved irrigation technology. The study shows that although the lit-erature and economic theory suggest that the range of possible interventions is wide (water pricing, metering, water rights, water markets, taxes, subsidies, in-formation, participatory management, et cetera), the range of potentially effec-tive interventions in the Yemeni political context is more limited. The Yemeni case is unique, as there is a close linkage between water and a central socio-economic issue: qat. This adds to the difficulties of implementing or enforcing change.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.