Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 14 / 14

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effect van licht, groepsgrootte en schuilwand op gedrag van beren = Effect of light, group size and hiding walls on behaviour of boars
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Troquet, L.M.P. ; Vermeer, H.M. ; Binnendijk, G.P. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 663) - 40
  varkenshouderij - beren (varkens) - diergedrag - agressief gedrag - lichtregiem - groepsgrootte - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - pig farming - boars - animal behaviour - aggressive behaviour - light regime - group size - animal welfare - animal housing
  At Pig Innovation Centre Sterksel it was investigated whether mounting and aggressive behaviour of boars can be reduced by: 1) green light or an increasing light schedule; 2) more total space per pen (24 pigs versus 12 pigs); 3) a hiding wall. Green light, increasing light schedule, more space and a hiding wall did not reduce mounting behaviour. Increasing light however did reduce aggressive behaviour around delivery of the pigs.
  Welzijnsmonitor: alle koppels zijn opgezet
  Heutinck, L.F.M. - \ 2008
  De kalverhouder 28 (2008)6. - ISSN 1389-3386 - p. 35 - 35.
  rundveehouderij - kalveren - vleeskalveren - dierenwelzijn - monitoring - diergedrag - groepsgrootte - cattle husbandry - calves - veal calves - animal welfare - animal behaviour - group size
  In september 2007 is voor de Welzijnsmonitor het onderzoek met de eerste koppel vleeskalveren begonnen. Begin juli 2008 is de laatste koppel opgezet en in het onderzoek ingestroomd, waarmee het beoogde aantal van 150 koppels is gerealiseerd. Tijd voor een tussenbalans
  In harmonie samenleven
  Thelosen, Jos ; Livestock Research, - \ 2007
  Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 3 (2007)14. - ISSN 1871-0948 - p. 21 - 21.
  diergezondheid - dierenwelzijn - varkens - slachtdieren - diergedrag - huisvesting, dieren - groepsgrootte - sociaal gedrag - stress - veiligheid - couperen van de staart - animal health - animal welfare - pigs - meat animals - animal behaviour - animal housing - group size - social behaviour - stress - safety - docking
  Een hok met vleesvarkens is eigenlijk een afspiegeling van de menselijke samenleving in het klein. Groepen vertonen onderling sociaal gedrag en dieren voelen zich veilig in een voorspelbare omgeving. Frustraties treden soms ook op, maar dat mag nooit uit de hand lopen
  Vol = te vol : inventarisatie reproductieproblematiek VB-sector
  Emous, R.A. van - \ 2007
  De Pluimveehouderij 37 (2007)28. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
  pluimvee - voortplanting - voortplantingsstoornissen - bevruchting - ei-uitkomstpercentage - bezettingsdichtheid - groepsgrootte - stallen - hennen - vleeskuikenouderdieren - broedeieren - poultry - reproduction - reproductive disorders - fertilization - egg hatchability - stocking density - group size - stalls - hens - broiler breeders - hatching eggs
  De Animal Scienses Group (ASG) van Wageningen UR in Lelystad inventariseerde de uitkomstproblematiek in de vermeerderingssector. De belangrijkste factoren die voor problemen zorgen, worden in een serie artikelen uitgediept. Dit vierde artikel in deze serie gaat in op de bezetting. Die heeft veel invloed
  Groepsgrootte en technische resultaten van biologische vleesvarkens = Group size and performance of organic growing-finishing pigs
  Binnendijk, G.P. ; Mul, M.F. ; Vermeer, H.M. - \ 2007
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 92) - 16
  varkenshouderij - varkens - slachtdieren - biologische landbouw - karkaskwaliteit - groepsgrootte - diergezondheid - dierhouderij - pig farming - pigs - meat animals - organic farming - carcass quality - group size - animal health - animal husbandry
  Gegevens van biologisch gehouden vleesvarkens in groepen van 15 of 30 dieren van één bedrijf in de periode 2004 – 2007 zijn verzameld. Tussen beide groepsgrootten zijn geen verschillen in technische resultaten, slachtkwaliteit en saldo aangetoond, en nagenoeg geen verschillen in gezondheid
  Welzijnsmonitoring van twee groepshuisvestingssystemen voor witvleeskalveren met behulp van de TGI-200
  Bokkers, E.A.M. - \ 2005
  wageningen : Wageningen Universiteit - ISBN 9789067549745 - 13
  vleeskalveren - huisvesting van kalveren - groepsgrootte - dierenwelzijn - meting - monitoring - behoeftenbepaling - groepshuisvesting - dierenbescherming - veal calves - calf housing - group size - animal welfare - measurement - monitoring - needs assessment - group housing - animal protection
  Grote groepen vleesvarkens = Effects of group size on fattening pigs
  Heuvel, E.M. van den; Hoofs, A.I.J. ; Binnendijk, G.P. ; Bosma, A.J.J. ; Spoolder, H.A.M. - \ 2004
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Varkens ) - 34
  varkens - kosten - groepsgrootte - arbeidsomstandigheden - pigs - costs - group size - working conditions
  In het Varkensbesluit 1998 is het minimaal vereiste leefoppervlak voor vleesvarkens van 85 tot 110 kg vergroot van 0,7 m2 naar 1,0 m2 per dier. In de EU-richtlijn is een norm van 0,65 m2 per dier vastgelegd. Bij een groter leefoppervlak per varken nemen de huisvestingskosten toe. Vanuit de praktijk was de vraag of men op de vergroting van het leefoppervlak kan inspelen door de groepsgrootte aan te passen, zodat de huisvestingskosten kunnen afnemen. Het onderzoek is opgezet om inzicht te krijgen in de effecten van de groepsgrootte van vleesvarkens op de technische en economische resultaten. Ook de invloed van grote groepen vleesvarkens op de benodigde hoeveelheid arbeid en de arbeidsomstandigheden is meegenomen. Het onderzoek bestaat uit een vergelijkende studie aangevuld met bedrijfsbezoeken aan varkenshouderijbedrijven waar ervaring bestond met het werken met vleesvarkens in groepen groter dan 35 vleesvarkens. Het onderzoek is in opdracht van het Productschap voor Vee en Vlees uitgevoerd door het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group van Wageningen UR. De vergelijkende studie werd op het Praktijkcentrum Sterksel uitgevoerd in de periode van april 2000 tot juni 2002
  Vergroot leefoppervlak voor vleesvarkens bij twee koppelgroottes
  Vermeij, I. ; Hoofs, A.I.J. ; Enting, J. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkrapport. Varkens 9) - 18
  varkens - slachtdieren - dierhouderij - bodemoppervlak - groepsgrootte - dierenwelzijn - pigs - meat animals - animal husbandry - floor area - group size - animal welfare
  Dit onderzoek is opgezet om aan te tonen wat de gevolgen van een grotere oppervlakte (1,0 m2 ten opzichte van 0,7 m2 per dier) voor de technische en economische resultaten voor vleesvarkens onder praktijkomstandigheden in Nederland zijn.
  Vloeroppervlak vleesvarkens afhankelijk van koppelgrootte
  Hoofs, A. ; Spoolder, H. - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)4. - ISSN 1570-8578 - p. 6 - 7.
  varkenshouderij - varkens - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diergedrag - groepsgedrag - groepsgrootte - bodemoppervlak - vloeren - afmesten - slachtdieren - groepshuisvesting - pig farming - pigs - animal welfare - animal housing - animal behaviour - group behaviour - group size - floor area - floors - finishing - meat animals - group housing
  Is uit oogpunt van dierenwelzijn het benodigd vloeroppervlak per vleesvarken gelijk bij grote en kleine koppels? In opdracht van het PVV bepaalt Praktijkcentrum Sterksel het welzijn van kleine en grote koppels vleesvarkens bij 0,8 en 1,0 m2 vloeroppervlak per dier.
  Klein effect van groter oppervlak
  Vermeij, I. ; Enting, I. ; Hoofs, A. - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)4. - ISSN 1570-8578 - p. 16 - 17.
  varkenshouderij - varkens - afmesten - huisvesting, dieren - vloerruimte - bezettingsdichtheid - prestatieniveau - mestresultaten - voederconversie - groei - kosten - kosten-batenanalyse - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - groeisnelheid (slachtvee) - groepsgrootte - pig farming - pigs - finishing - animal housing - floor space - stocking density - performance - fattening performance - feed conversion - growth - costs - cost benefit analysis - farm results - farm management - liveweight gain - group size
  Onderzoek op Praktijkcentrum Sterksel geeft een indicatie dat varkens iets harder groeien en een iets betere voederconversie hebben als ze 1,0 m2 krijgen, maar dit weegt niet op tegen de extra huisvestingskosten.
  Vaste groepen Lf wisselgroepen
  Kiezebrink, M. ; Mheen, H. van der - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)2. - ISSN 1570-8578 - p. 8 - 9.
  varkenshouderij - varkens - zeugen - huisvesting, dieren - groepen - groepsgrootte - diergedrag - groepsinteractie - groepsgedrag - zeugvoortplanting - voortplanting - voortplantingsvermogen - prestatieniveau - onderzoek - landbouwkundig onderzoek - groepshuisvesting - pig farming - pigs - sows - animal housing - groups - group size - animal behaviour - group interaction - group behaviour - sow reproduction - reproduction - reproductive performance - performance - research - agricultural research - group housing
  Produceren zeugen in vaste groepen beter dan zeugen in wisselgroepen? Een belangrijke vraag voor varkenshouders die willen overschakelen naar groepshuisvesting. Het Praktijkcentrum Lelystad zoekt via een vergelijkende proef naar het antwoord.
  Emissie-arme huisvesting bij grote groepen gespeende biggen
  Zeeland, A.J.A.M. van; Verdoes, N. - \ 1998
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.207) - 24
  biggen - spenen - varkensstallen - groepsgrootte - stankemissie - ammoniak - groepshuisvesting - piglets - weaning - pig housing - group size - odour emission - ammonia - group housing
  Aantal zeugen per groep in relatie tot bedrijfsgrootte
  Vermeer, H. ; Roelofs, P. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)5. - ISSN 1382-0346 - p. 10 - 12.
  zeugen - fokkerijmethoden - bezettingsdichtheid - huisvesting, dieren - bedrijfsgrootte in de landbouw - groepsgrootte - groepshuisvesting - sows - animal breeding methods - stocking density - group size - animal housing - farm size - group housing
  Bij groepshuisvesting geven vaste dekgroepen wat extra zekerheid: minder onrust en minder arbeid en daardoor een betere kans op goede technische resultaten. Op grote bedrijven is dit gemakkelijker te realiseren dan op kleinere.
  Vier jaar kwalificatiestructuur: een tussenbalans.
  Lazonder, A. - \ 1996
  Agrarisch Onderwijs 38 (1996)19. - ISSN 0925-837X - p. 16 - 17.
  voortgezet onderwijs - agrarisch onderwijs - leerplan - scholen - onderwijsprogramma's - onderwijs - onderwijzen - participatie - beroepsopleiding - onderwijshervorming - onderwijsvernieuwing - onderwijsplanning - onderwijsbeleid - methodologie - evaluatie - grootte - duur - groepsgrootte - middelbaar beroepsonderwijs - organisatie - studie - secondary education - agricultural education - curriculum - schools - education programmes - education - teaching - participation - vocational training - educational reform - educational innovation - educational planning - educational policy - methodology - evaluation - size - duration - group size - intermediate vocational training - organization - study
  Aandacht voor doorstroommogelijkheden en rendementsverbetering
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.