Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 109

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kokos als volvelds groeimedium geeft beste resultaten bij lisianthus
  Raaphorst, Marcel - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - cut flowers - eustoma grandiflorum - substrates - cultural methods - copra - agricultural research - growing media - energy saving - environmental protection - fertilizer application - water use
  Onderzoek biochar als potgrond en drager voor levende biostimulanten : geschikt als gedeeltelijke vervanger van veen
  Blok, Chris - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - chrysanthemum - gerbera - growing media - biochar - trials - soil conditioners

  Bij nieuwe productiemethoden van biogas en -olie blijft als restproduct biochar over. Dat is geschikt als toevoeging in potgronden, blijkt uit lab- en kasproeven. Ook kan dit restproduct wellicht dienen als drager voor nuttige bodemorganismen, die daardoor beter aanslaan.

  Coco peat and biochar are good alternatives for peat in potting soil : researchers and producers search for new raw materials
  Blok, Chris - \ 2016
  growing media - peat - substitutes - coconut products - coir - biochar - greenhouse horticulture - biobased materials
  Perspectives for the use of biochar in horticulture
  Blok, C. ; Regelink, I.C. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Streminska, M.A. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Bolhuis, P.R. - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1388) - 42
  biochar - growing media - greenhouse horticulture - pot experimentation - soil chemistry - soil properties - residual streams - biobased economy - biochar - groeimedia - glastuinbouw - potproeven - bodemchemie - bodemeigenschappen - reststromen - biobased economy
  Biochars were produced using different production parameters and consequently measured in a rooting media laboratory and used as a constituent in potting soil mixes for 8 and 12 week growth experiments. The biochar feedstock influences the biochar’s eventual nutrient and salt content, the pH, the buffer capacity and the cation exchange capacity all of which can potentially hamper normal growth. It is indicated which materials may result in effective biochars regarding nutrient and salt content. A method to measure and compensate unwanted pHs is described and validated. The production parameters are shown to influence growth defining properties such as phytotoxicity, water behaviour and degradability. Finally growth experiments with mixes of biochar and other rooting media constituents were performed and used for further advice on compensating unwanted properties. In the experiments up to 20%-v/v biochar was used without adverse effects on production. De lab results indicate the maximum amounts could at least be 25%-v/v when mixing with rooting media constituents with sufficiently complementary properties. Porous biochars are shown to be able to host microbial life but to fully utilize this promising trait more rigorous pretreatment of the biochar particles are suggested.
  Waterefficiënte en emissieloze kas voor vruchtgroenten werkt : Onderzoekers en partners tonen aan
  Rodenburg, J. ; Beerling, E.A.M. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)1. - p. 50 - 51.
  glastuinbouw - teeltsystemen - emissiereductie - steenwol - groeimedia - groenten - vruchtgroenten - doelstellingen - waterzuivering - irrigatie - hergebruik van water - greenhouse horticulture - cropping systems - emission reduction - rockwool - growing media - vegetables - fruit vegetables - objectives - water treatment - irrigation - water reuse
  2027 komt snel dichterbij. In dat jaar is het (nagenoeg) emissieloos telen verplicht voor alle glastuinbouwbedrijven. Technisch gezien moet dat mogelijk zijn, meent onderzoeker Ellen Beerling. Nu al zijn diverse technieken voorhanden die deze doelstelling voor veel teelten mogelijk maken. Een langdurige praktijkdemonstratie moet aantonen dat emissieloos telen zeer goed mogelijk is.
  Kokos en biochar geschikte alternatieven voor veen in potgrond : zoektoch potplantensector naar nieuwe grondstoffen
  Rodenburg, J. ; Blok, C. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)8. - p. 7 - 9.
  potplanten - groeimedia - biochar - bodemverbeteraars - houtskool - koolstofvastlegging in de bodem - kokos - samenstelling - sierplanten - gebruikswaarde - glastuinbouw - pot plants - growing media - biochar - soil conditioners - charcoal - soil carbon sequestration - copra - composition - ornamental plants - use value - greenhouse horticulture
  De meeste potgronden bestaan voor een groot deel uit veen. Maar er is een duidelijke kentering merkbaar. Telers, afnemers en consumenten vragen steeds vaker om veenvrije mengsels. Redenen zijn de grote hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij afgravingen en het verloren gaan van eeuwenoude moerasgronden. Onder meer daarom startte een zoektocht naar nieuwe grondstoffen voor potgrond. Met kokos is al veel ervaring opgedaan en biochar heeft de potentie om een belangrijk ingrediënt met meerwaarde te worden.
  Extensive literature searches soil and growing media inventories : (RC/EFSA/PLH/2013/01-SC1)
  Bremmer, J. ; Holeva, M. ; Breukers, M.L.H. ; Brouwer, J.H.D. - \ 2015
  Brussels : IBF International Consulting (EFSA supporting publication 2015- EN-834) - 49
  bodem - groeimedia - basisproducten - plantenziekteverwekkers - plantenplagen - onkruiden - gastheerreeks - inventarisaties - risicoschatting - soil - growing media - commodities - plant pathogens - plant pests - weeds - host range - inventories - risk assessment
  In this project two inventories by means of extensive literature searches have been executed: Inventory 1 of all types of soil and growing media (if relevant components thereof) to be elaborated considering (i) the soil and growing medium imported as commodities (i.e. not in association with plants intended for planting), (ii) the soil and growing medium attached to plants for planting, and (iii) the soil and growing medium attached as a contaminant to imported goods (ranging from ware potatoes to agricultural machinery). Inventory 2, based on interceptions data and scientific and technical literature, of plant pests, plant diseases and weeds that can be associated with soil and growing medium (if relevant components thereof). Execution of Inventory 1 resulted in a list of 956 soils and growing media. Execution of Inventory 2 resulted in Excel tables for each taxonomic group separately in which the pests and diseases are linked to the soil and growing media. Additional information has been provided for processes applied to produce growing media and the impact on harmful organisms and private certification schemes applied in Europe to control the trade and use of growing media.
  Kwaliteit van groente en snijbloemen uit gronddoekgoten verbluffend goed : Vermindering emissie water en meststoffen
  Rodenburg, J. ; Helm, F.P.M. van der; Janse, J. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)9. - p. 30 - 31.
  glastuinbouw - snijbloemen - groenten - teeltsystemen - materialen - goten - plantenontwikkeling - substraten - groeimedia - emissie - reductie - greenhouse horticulture - cut flowers - vegetables - cropping systems - materials - ducts - plant development - substrates - growing media - emission - reduction
  Na succesvolle proefresultaten van gronddoekgoten bij de teelt van lisianthus, breidde Wageningen UR Glastuinbouw dit voorjaar het onderzoek uit naar sla, radijs en zomerbloemen. Gedurende vier maanden testte studente Jou-Fu Wang de producten op zowel kwaliteit als groei. De uitkomsten waren boven verwachting goed en bieden kansen voor de toekomst.
  Innovatie substraten potplanten : ontwikkelen van een innovatiestrategie voor substraat in de teelt van potplanten
  Vermeulen, T. ; Buurma, J.S. ; Wurff, A.W.G. van der; Ruijs, M.N.A. ; Blok, C. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1315) - 18
  potplanten - substraten - materialen - kweekmedia - kennis - nuttig gebruik - groeimedia - innovaties - plantgezondheid - opinies - maatschappelijk verantwoord ondernemen - pot plants - substrates - materials - culture media - knowledge - utilization - growing media - innovations - plant health - opinions - corporate social responsibility
  Het substraat is een belangrijk sturingselement in de teelt van potplanten. Toch wordt dit substraat door telers nog weinig ingezet als zodanig. Veelal wordt op basis van het advies van de toeleverancier en door kleinschalig proberen een substraat gekozen en de teelt verder op aangepast. Verschuivingen in marktwensen, problemen met levering en de veranderende substraateigenschappen veroorzaken teeltrisico’s omdat de teler er niet goed op kan anticiperen. In een proces met interviews onder telers en afnemers, analyse van de maatschappelijke belangen rond substraat, een workshop en een landelijke discussie bijeenkomst is een strategie uit gewerkt die de komende jaren kan leiden tot betere beheersing van substraat als sturingsmechanisme voor telers. Beheersing van substraat als sturingsmechanisme voor telers.
  Proceedings of the international symposium on growing media and soilless cultivation, Leiden, The Netherlands : June 17-21, 2013
  Blok, C. ; Os, E.A. van; Voogt, W. - \ 2014
  Leuven : ISHS (Acta horticulturae 1034) - ISBN 9789462610217 - 616
  groeimedia - cultuur zonder grond - tuinbouw - watergebruiksrendement - growing media - soilless culture - horticulture - water use efficiency
  Verkenning monitoren wateroverlast Teelt de grond uit bloembollen
  Slootweg, G. ; Vreeburg, P.J.M. ; Gude, H. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 18
  bloembollen - hyacinthus - tulpen - substraten - groeimedia - perliet - drainagesystemen - schade - beluchting - effecten - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - hyacinthus - tulips - substrates - growing media - perlite - drainage systems - damage - aeration - effects - agricultural research
  Bij het uit de grond telen van lelies en hyacinten is regelmatig wateroverlast opgetreden met gewasschade als gevolg. In dit onderzoek werd nagegaan werd of de water-lucht verhouding verbeterd kon worden door het drainagesysteem aan te passen of door het substraat (duinzand) te mengen met perliet. Uit proeven met verschillende substraten en verschillende drainagelagen en mate van afschot, bleek dat het luchtgehalte van bollenzand verhoogd kan worden door daar perliet aan toe te voegen. Toevoeging van grof zand had weinig effect. Grof zand houdt minder water vast en bevat ook na verzadiging en uitdruipen nog veel lucht. Onderin de substraatlaaglaag zit minder lucht dan bovenin (het uitzakeffect). De meeste lucht zit bovenin in een dikkere laag grond. Tussen de verschillende drainagesystemen waren de effecten niet geheel consistent. De resultaten van de verschillende proeven geven aan dat het optreden van schade is afhankelijk was van de duur en het moment van de wateroverlast. Als het substraat 1 dag verzadigd was trad nog geen schade op. Twee dagen wateroverlast in augustus gaf geen opbrengstderving, terwijl 2 dagen in september wel duidelijk schade gaf. Een week wateroverlast gaf veel schade in augustus en oktober, maar had in november geen effect. Er zijn twee typen metingen aan het gewas uitgevoerd om de schade door wateroverlast te kunnen voorspellen: chlorofylfluorescentie tijdens en (direct na) de periode van wateroverlast in augustus en ethanol bepaling in de bollen direct na de periode van wateroverlast in september en november. De gemeten chlorofylfluorescentie aan het einde van de periode van wateroverlast correleerde over het algemeen met de latere schade aan het gewas. Bij twee dagen wateroverlast in augustus werd direct na deze periode een lagere waarde gevonden t.o.v. de controle. Na twee dagen was de efficiëntie van de fotosynthese echter weer op het hetzelfde niveau als die van de controle. Deze behandeling gaf geen duidelijke negatief effect op de opbrengst. Het ethanolgehalte in bollen bleek al na 1 dag wateroverlast een stijgende lijn te vertonen. De concentratie vertoonde een rechtlijnig verband met de duur van de wateroverlast. De afbroeiproeven van het teelt de grond uit onderzoek van 2012 lieten zien dat voor hyacint de teeltwijze (wel of niet ingegraven teeltsysteem) niet leidde tot veel verschil in snelheid van bloemaanleg. Bij afbroei van de kleine bolmaten was het aantal nagels per bol laag maar het aantal nagels per steel werd niet hoger door de teelt boven op de grond met hogere bodemtemperatuur. Bij lelies bleek dat de trekduur van de bollen uit de verschillende teeltsystemen op of in de grond nauwelijks verschilde. Ook de taklengte verschilde niet. Er waren verschillen tussen de teeltbehandelingen in takgewicht en aantal knoppen. De bollen uit de volle grond en de ongeisoleerde kisten, die tijdens de teelt op de grond stonden gaven zwaardere takken en meer knoppen tijdens de broei, dan de ingegraven kisten en de geisoleerde kisten. Deze verschillen zijn niet te verklaren aan de hand van de gemeten bodemtemperatuur(fluctuaties) tijdens de teelt, waarmee de oorzaak van de verschillen onduidelijk is.
  Recirculatie potorchidee 3. Uitvloeiers
  Blok, C. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
  potplanten - orchidaceae - groeimedia - hulpstoffen - hergebruik van water - effecten - substraten - irrigatiewater - pot plants - orchidaceae - growing media - adjuvants - water reuse - effects - substrates - irrigation water
  Bij potorchidee worden soms uitvloeiers toegevoegd aan het gietwater om het gewas na een gietbeurt sneller op te laten drogen (m.n. bij open bloemen). Het is nog niet bekend wat het effect van uitvloeiers is bij de overgang naar recirculatie. Deze flyer geeft inzicht in de werking van uitvloeiers als deze in het substraat komen.
  Are growing media a must in organic greenhouse production?
  Blok, Chris - \ 2013
  greenhouse horticulture - growing media - organic farming - biological production - soilless culture - substrates
  Bio-middelen voor plantversterking
  Wurff, A.W.G. van der; Blok, C. ; Messelink, G.J. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Os, E.A. van; Staaij, M. van der; Helm, F.P.M. van der; Eveleens, B.A. ; Slooten, M.A. van; Streminska, M.A. ; Wubben, J. ; Vaate, J. Bij de; Holtman, W. ; Oppedijk, B. - \ 2013
  kasgewassen - kweekmedia - substraten - plantenontwikkeling - biologische technieken - groeimedia - cucumis sativus - solanum lycopersicum - gerbera - meting - landbouwkundig onderzoek - greenhouse crops - culture media - substrates - plant development - biological techniques - growing media - cucumis sativus - solanum lycopersicum - gerbera - measurement - agricultural research
  Bio-middelen krijgen een steeds grotere rol in de gangbare teelt. Ook hier is een gezonde en sterke plant van belang. Maar doordat de werking in de praktijk vaak moeilijk kan worden vastgesteld worden middelen getoetst. Poster met informatie over de doelstellingen, proeven en voorlopige resultaten bij komkommer, tomaat en gerbera.
  Zomerkwaliteit perspotten bij bladgewassen onder glas
  Raaphorst, M.G.M. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1226) - 22
  plantpotten - kwaliteit - slasoorten - zomerteelt - glastuinbouw - groeimedia - nederland - pots - quality - lettuces - summer cultivation - greenhouse horticulture - growing media - netherlands
  Consultancy, waarin oplossingsrichtingen worden gezocht voor een betere perspotkwaliteit, specifiek voor glasslatelers in de zomerperiode. De oplossingen lijken te liggen in een grotere perspot, in het persen van aparte partijen met een luchtiger potgrondsamenstelling, en in lijmpluggen. Mogelijk kunnen weerbaarheidsverhogende stoffen ook bijdragen aan een verbeterde weggroei.
  Onderzoekers sluiten jaar af met nieuwe inzichten; teelt de grond uit ook waardevol voor vollegrond
  Maas, M.P. van der; Elk, P.J.H. van; Voogt, W. ; Dijk, P. van; Douven, F. - \ 2013
  De Fruitteelt 103 (2013)1. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  fruitteelt - teeltsystemen - substraten - groeimedia - plantenontwikkeling - vollegrondsteelt - nematoda - appels - vaccinium corymbosum - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - cropping systems - substrates - growing media - plant development - outdoor cropping - nematoda - apples - vaccinium corymbosum - agricultural research
  Geslaagde groeiregulatie; vertraagde opbouw schadelijke aaltjes bij appel; goede resultaten met nieuwe substraten bij blauwe bes. Dat zijn de belangrijkste nieuwe inzichten van 2012 in het onderzoek naar Teelt de grond uit. De bevinding met aaltjes is ook relevant voor de teelt in de vollegrond. Het doel van dit onderzoek is werken aan nieuwe teeltsystemen los van de ondergrond, maar terloops ook bijdragen aan de ontwikkeling van de teelt in de vollegrond.
  Wortelproblemen Miltonia
  Kromwijk, Arca - \ 2012
  orchidaceae - miltonia - cultural methods - substrates - roots - sphagnum - growing media - fungal diseases - pythium - irrigation
  Chrysantenteelt op Waterbedden en in cassettes - EC-variatie in waterbedden en substraatonderzoek cassettebedden Teeltronden 19 augustus tot 26 oktober 2011 en 10 november 2011 tot 24 januari 2012
  Eveleens-Clark, B.A. ; Blok, C. ; Vermeulen, T. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1206)
  chrysanthemum - teeltsystemen - substraten - kastechniek - groeimedia - cultuur zonder grond - proeven - watersystemen - chrysanthemum - cropping systems - substrates - greenhouse technology - growing media - soilless culture - trials - water systems
  In eerder onderzoek aan teeltsystemen los van de ondergrond voor chrysanten zijn drie type ‘high tech’systemen ontwikkeld, te weten een diep waterbed, wortelsproei en smalle substraat cassettes. In dit onderzoek zijn eerste stappen gezet in de doorontwikkeling van deze systemen door 1) EC-sturing, 2) nutrienten balans en 3) substraatkeuze. EC-sturing werd toegepast in het diepe waterbed en liet een groot verschil in groei zien tussen EC 1,2 en 2,8. De beste groei werd bereikt wanneer de EC begon met 2,8 en na 8-10 dagen in de korte dag een verlaging naar EC 1,2. Het verhogen van de EC na van 1,2 naar 2,8 gaf een sterk effect op groeiremming. Een verfijning van EC strategie zou daarmee ingezet kunnen worden voor het uitsparen van het gebruik van Alar. Voor de EC met evenwichtige water en voedingsopname werd een EC van 2,2 gevonden. In de teelt met cassettes bleek er geen correlatie tussen luchtigheid van het substraat en groeikracht. Het verkleinen van het substraatvolume door het versmallen van de cassette van 3cm naar 1,5 cm breed bleek de groei te beperken.
  Telers moeten strategisch leren denken : Interview met Marcel Wenneker
  Gessel, S. van; Wenneker, M. - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)36. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  fruitteelt - proeven op proefstations - kennisoverdracht - informatieverspreiding - innovaties - cultuurmethoden - groeimedia - gewasbescherming - bemesting - fruit growing - station tests - knowledge transfer - diffusion of information - innovations - cultural methods - growing media - plant protection - fertilizer application
  De open avond die op 16 augustus 2012 werd gehouden bij KICK, sloot aan op de open dag van het Fruit Kennis Centrum in Randwijk. Willem van Eldik van DLV Plant leidde de bezoekers langs de diverse proeven op de proeftuin. Enkele onderzoekers van PPO en specialisten op het gebied van kokossubstraat vertelden alles over de nieuwste ontwikkelingen.
  Handbook for Greenhouse Rose Production Ethiopia
  Maden, E. van der; Hoogerwerf, F. ; Marrewijk, J. van; Kerklaan, E. ; Posthumus, J. ; Boven, A. van; Elings, A. ; Garcia Victoria, N. ; Rikken, M. ; Humphries, G. - \ 2012
  Wageningen : DLV/Wageningen UR/CBI/EHPEA - 149
  bloementeelt - snijbloemen - rozen - markten - agrarische bedrijfsvoering - gewasbescherming - irrigatie - bevruchting - groeimedia - behandeling na de oogst - afrika - ethiopië - capaciteitsopbouw - nederland - glastuinbouw - teelthandleidingen - floriculture - cut flowers - roses - markets - farm management - plant protection - irrigation - fertilization - growing media - postharvest treatment - africa - ethiopia - capacity building - netherlands - greenhouse horticulture - cultivation manuals
  This practical handbook is prepared by DLV Plant, in collaboration with Wageningen UR, CBI and EHPEA, under assignment of the Ethiopia Netherlands Horticulture Partnership (ENHP). The following persons have contributed to this handbook: DVL Plant: Edwin van der Maden, Francis Hoogerwerf, Jeroen van Marrewijk, Eric Kerklaan, Jelle Posthumus, Arnoud van Boven; Wageningen UR: Anne Elings, Nieves Garcia Victoria; CBI / ProVerde: Milco Rikken EHPEA: Glenn Humphries
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.