Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Eerste curve grasgroei en bodemtemperatuur : extra grasland special
  Remmelink, G.J. ; Philipsen, A.P. ; Stienezen, M.W.J. ; Tjoonk, L. ; Kuiper, I. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)2. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
  graslanden - grassen - groeistudies - bodemtemperatuur - droge stof - veehouderij - grasslands - grasses - growth studies - soil temperature - dry matter - livestock farming
  De Weideman publiceerde in 2014 wekelijks cijfers over grasgroei en bodemtemperatuur. Deze cijfers zijn aangeleverd door veehouders die wekelijks de bodemtemperatuur en de drogestofopbrengst hebben gemeten. Uit de cijfers is het verloop van de grasgroei voor het weideseizoen van 2014 berekend, voor zowel het weide- als maaistadium. 2014 kenmerkte zich door een lang groeiseizoen.
  Verbetering lichtinval winterlicht : eindrapportage deelproject Schaalmodellen
  Swinkels, G.L.A.M. ; Kempkes, F.L.K. ; Hemming, S. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1364) - 38
  glastuinbouw - teeltsystemen - lichtdoorlating - gewassen, groeifasen - groeistudies - winter - modellen - greenhouse horticulture - cropping systems - light transmission - crop growth stage - growth studies - winter - models
  During winter product prices are usually high in combination with natural light as a limiting growth factor. Therefore it is important to use all the available sunlight for crop production. Important factors which influence light transmission are the structure of the greenhouse (construction elements, orientation, roof slope, symmetrical or asymmetrical design) and the greenhouse roof material (base material, coating(s), diffuse or clear). In the first phase of the project a simulation model is used for analysing a number of promising new concepts. A combination of these concepts will be integrated in a prototype greenhouse which will be built as part of the IDC Energy. In order to validate the simulation model a practical experiment with scale models in the open field is carried out. During the winter the transmission of these scale models is measured. Despite a number of factors which could not be controlled or modelled, such as rain and condensation, in general there was a good match between measurement and calculation. As an overall conclusion, the simulation model shows no consistent differences with the measurements. It is also proved that an asymmetric cover (saw tooth) in combination with diffuse glass does not constitute significantly to the light transmission in comparison with a Venlo cover. This supports the decisions made during the design of the final full scale demo greenhouse.
  Horizontal light distribution is more important then vertical distribution : diffuse light: deeper or broader into the greenhouse?
  Elings, Anne - \ 2013
  greenhouse horticulture - protected cultivation - diffused glass - illumination - greenhouse crops - light transmission - growth studies - vertical distribution
  Diffuus licht: dieper of breder de kas in? Horizontale lichtverdeling belangrijker dan verticale lichtverdeling
  Arkesteijn, M. ; Elings, A. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)6. - p. 17 - 19.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - diffuus glas - belichting - kasgewassen - lichtdoorlating - groeistudies - verticale verdeling - greenhouse horticulture - protected cultivation - diffused glass - illumination - greenhouse crops - light transmission - growth studies - vertical distribution
  De betere horizontale verdeling van diffuus licht is volgens gewasfysioloog Anne Elings van Wageningen UR Glastuinbouw erg belangrijk. Diffuus licht dringt maar een klein beetje dieper in het gewas door dan direct licht. Juist de bredere verspreiding zou de verklaring zijn voor de procenten betere productie bij een diffuus kasdek. Helemaal onderin het gewas is het volgens deze benadering ongeveer even ‘donker’ als bij direct invallend licht.
  Systeembiologie leidt tot nieuwe inzichten in de plant : processen sturen op niveau van genen, celprocessen en plantorganen
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. ; Molenaar, J. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)2. - p. 34 - 35.
  glastuinbouw - systeembiologie - plantenontwikkeling - analyse - groeistudies - landbouwkundig onderzoek - innovaties - kasgewassen - greenhouse horticulture - systems biology - plant development - analysis - growth studies - agricultural research - innovations - greenhouse crops
  Met klimaatregeling kun je de bloei van planten beïnvloeden. Eigenlijk ben je dan bezig om processen te sturen op het niveau van genen, celprocessen, plantorganen, hele plant en omgeving. Systeembiologie maakt het mogelijk het inzicht in de samenhang daartussen op een hoger plan te brengen. Daar heeft de veredelaar baat bij en de teler op termijn ook.
  Europese miljoenen voor stamcelonderzoek bij planten
  Wolkers, H. ; Weijers, D. - \ 2011
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 6 (2011)1. - ISSN 1874-3625 - p. 8 - 8.
  groei - groeistudies - planten - stamcellen - wetenschappelijk onderzoek - growth - growth studies - plants - stem cells - scientific research
  Onderzoek levert fundamentele kennis over plantengroei, relevant voor de landbouw.
  Research methodology of grazing
  Pol, A. van den; Vliegher, A. de; Hennessy, D. ; Peyraud, J.L. ; Pinxterhuis, J.B. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 405) - 19
  melkveehouderij - melkkoeien - begrazing - diergedrag - graslanden - graslandbeheer - groeistudies - europa - dairy farming - dairy cows - grazing - animal behaviour - grasslands - grassland management - growth studies - europe
  Throughout Europe, grass is the main feed for dairy cattle. This report presents the main results of the first meeting of the European Grassland Federation (EGF) Working Group Grazing in Kiel on 29 August 2010. The theme of the meeting was "Research methodology of grazing". There were three sessions: - setting the scene; - modelling of grazing; and - field measurements.
  Plants in control
  Zedde, H.J. van de; Heijden, G.W.A.M. van der; Polder, G. - \ 2007
  plantenontwikkeling - stress - bladeren - bladdiagnose - groeianalyse - groeistudies - multispectrale beelden - beeldanalyse - beeldverwerking - plant development - stress - leaves - foliar diagnosis - growth analysis - growth studies - multispectral imagery - image analysis - image processing
  The aim of the project is to register plant leaves within an image in a time sequence, hence allowing automatic local tracking of stress symptoms of a leaf in time. This way, patterns in time can be analysed, leading to early detection and identification of stress. A recording system, Multiple Imaging Plant Stress (MIPS), captures time-series of two fluorescence images, a thermal image and a colour (RGB) image. A time-sequence of an image of a plant exhibits rotation, translation, scaling as well as other deformations related to the circadian rhythm and to growth and development of individual leaves
  Meeste voordelen in voorjaar, zomer en najaar: diffuus licht zorgt voor een hogere groeisnelheid bij potplanten
  Hemming, S. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)6/7. - p. 70 - 71.
  kassen - belichting - folie - potplanten - lichtdoorlating - groeistudies - bekleding, bouw - optimalisatie - glastuinbouw - greenhouses - illumination - foil - pot plants - light transmission - growth studies - cladding - optimization - greenhouse horticulture
  Wageningen UR heeft het effect van diffuus licht op vier verschillende potplanten, chrysant, kalanchoë, schefflera en ficus, in een semi-praktijkproef in het najaar en de winter van 2006 onderzocht. Daarbij zijn een helder en een diffuus kasdekmateriaal met elkaar vergeleken. Het diffuus kasdekmateriaal verbetert de horizontale lichtverdeling in het gewas. Het lichtniveau in de kas is daardoor heel uniform. Het gebruikte diffuse kasdekmateriaal veroorzaakt echter ook een lichtverlies van minimaal 4%
  Voeropname van gespeende biggen: effecten van speengewicht en lichtschema
  Bruininx, E. ; Peet-Schwering, C. van der - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)6. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 20.
  varkensvoeding - biggen - spenen - korrelvoer - groeistudies - diarree - speengewicht - lichtregiem - groepshuisvesting - pig feeding - piglets - weaning - pelleted feeds - growth studies - diarrhoea - weaning weight - light regime - group housing
  Er is een aanmerkelijke variatie in individuele voeropname tussen in groepen gehuisveste gespeende biggen. Problemen met speendiarree lijken in de praktijk vaak beperkt tot enkele biggen binnen een hok.
  Het effect van rogge in vleesvarkensvoer op technische en financiele resultaten
  Krimpen, M. van; Plagge, G. ; Scholten, R. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)6. - ISSN 1382-0346 - p. 12 - 13.
  groeistudies - varkensvoeding - groeitempo - karkassamenstelling - varkensvlees - rentabiliteit - rogge - tarwe - voederconversievermogen - growth studies - pig feeding - growth rate - carcass composition - pigmeat - profitability - rye - wheat - feed conversion efficiency
  Wat de technische resultaten betreft kan tarwe in vleesvarkensvoeders tot een niveau van 45% goed uitgewisseld worden tegen rogge. Het overschakelen van startvoer naar vleesvarkensvoer dient geleidelijk te verlopen om te voorkomen dat de mestconsistentie tijdelijk verslechtert.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.