Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 102

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Provinciale informatie uit landelijke natuurrapportages : provinciale informatie uit landelijke natuurrapportages voor de Europese Commissie (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Standaard Data Formulieren) over de periode 2007-2012
  Bink, R.J. ; Griffioen, A.J. ; Kleunen, A. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2818) - 65
  habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - habitats - evaluatie - monitoring - natura 2000 - habitats directive - birds directive - habitats - evaluation - monitoring - natura 2000
  Beschermde en bedreigde dieren en planten in de stad : een geografische analyse van geselecteerde Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn-, en Rode Lijstsoorten
  Lahr, Joost ; Meeuwsen, Henk ; Lammertsma, Dennis ; Gooedhart, Paul ; Zee, Friso van der - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2776) - 103
  bedreigde soorten - planten - dieren - stedelijke gebieden - vogelrichtlijn - habitatrichtlijn - biodiversiteit - geografische informatiesystemen - steden - endangered species - plants - animals - urban areas - birds directive - habitats directive - biodiversity - geographical information systems - towns
  Kansen voor meer natuurlijkheid in Natura 2000-gebieden
  Bijlsma, R.J. ; Jansen, A.J.M. ; Janssen, J.A.M. ; Maas, G.J. ; Schipper, P.C. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2745) - 73
  natura 2000 - habitatrichtlijn - natuurbeheer - natuurbeleid - natuurbescherming - landschapsecologie - natura 2000 - habitats directive - nature management - nature conservation policy - nature conservation - landscape ecology
  De Rijksnatuurvisie 2014 schetst een visie op het publieke belang van toekomstbestendige natuur. Dit rapport werkt enkele aspecten van deze visie nader uit. Het brengt in beeld welke rol ‘natuurlijkheid’ in het huidige natuurbeleid en -beheer speelt en hoe deze rol is veranderd. Vervolgens presenteert het een nieuwe werkwijze voor de formulering en prioritering van coherente en toekomstbestendige natuurdoelen in Natura 2000-gebieden. Uit interviews met terreinbeheerders en enkele provincies blijkt dat veel in de jaren 1980 ontstane aandacht voor aspecten van natuurlijkheid, zoals natuurlijke verjonging van bos, ontsnippering en herstel van hydrologische systemen nu structureel is opgenomen in het natuurbeheer, ongeacht terreinbeherende instantie. Natuurlijkheid geldt niet meer expliciet als sturend beheerprincipe, maar in de vorm van landschapsecologische systeemanalyses, is het een belangrijke ondersteuning voor beleid en beheer geworden. Een toekomstbestendige(r) formulering en prioritering van gebiedsdoelen voor Natura 2000-gebieden vereist een systeemgerichte benadering met aandacht voor landschapsecologische samenhang, uitwijkmogelijkheden, interacties en natuurlijke dynamiek. De nieuwe werkwijze voorziet in een systeemvisie zonder daarbij de huidige Natura 2000-doelen als vast uitgangspunt te nemen. De visie resulteert in systeemkarakteristieke en niet-karakteristieke doelen. Niet-karakteristieke doelen bemoeilijken de ontwikkeling van systeemkarakteristieke doelen en mogen daarom uit het gebied verdwijnen. Binnen de karakteristieke doelen wordt onderscheid gemaakt tussen kwetsbare en robuuste doelen. Door deze prioritering ontstaat ecologische en bestuurlijke ruimte doordat waarden die als niet-karakteristiek of robuust worden beoordeeld minder aandacht en inzet vragen.
  How much Biodiversity is in Natura 2000? : the “Umbrella Effect” of the European Natura 2000 protected area network : technical report
  Sluis, T. van der; Foppen, R. ; Gillings, Simon ; Groen, T.A. ; Henkens, R.J.H.G. ; Hennekens, S.M. ; Huskens, K. ; Noble, David ; Ottburg, F.G.W.A. ; Santini, L. ; Sierdsema, H. ; Kleunen, A. van; Schaminee, J.H.J. ; Swaay, C. van; Toxopeus, Bert ; Wallis de Vries, M.F. ; Jones-Walters, L.M. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2738) - 147
  biodiversity - habitats directive - birds directive - natura 2000 - statistical analysis - geographical information systems - biodiversiteit - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - natura 2000 - statistische analyse - geografische informatiesystemen
  In order to assess the significance of the presumed “umbrella effect” of Natura 2000 areas the European Commission initiated a study, in 2013, to address the following questions: 1) Which are, amongst the species regularly occurring within the European territory of the EU-28 Member States, those that significantly benefit from the site conservation under the EU Birds and Habitats Directive? 2) What is the percentage of all species occurring in the wild in the EU that benefit significantly from Natura 2000? 3) How significant is the contribution of Natura 2000 in relation to the objective of halting and reversing biodiversity loss? The approach used existing data, and covered the terrestrial mammals, birds, reptiles, amphibian, butterfly and plant species. The analysis is mostly based on statistical distribution models and GIS processing of species distribution data in relation to their presence within protected areas of the Natura 2000 network. The main findings for all species groups were: Animal species for which Natura 2000 areas were not specifically designated occur more frequently inside Natura 2000 than outside (in particular breeding birds and butterflies). These species do, therefore, gain benefit from the protected areas network. The species for which Natura 2000 areas were designated generally occur more frequently within the Natura 2000 site boundaries than the nonannex species; this is in particular the case for birds and butterflies, for amphibians and reptiles the difference is negligible. More specific conclusions and findings, as well as discussion of these results and implications for further studies are included in the report.
  The “Umbrella Effect” of the Natura 2000 network : an assessment of species inside and outside the European Natura 2000 protected area network : executive summary
  Jones-Walters, L.M. ; Gillings, Simon ; Groen, T.A. ; Hennekens, S.M. ; Noble, David ; Huskens, K. ; Santini, L. ; Sierdsema, H. ; Kleunen, A. van; Swaay, C. van; Sluis, T. van der - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 273A) - 11
  biodiversity - natura 2000 - birds directive - habitats directive - biogeography - biodiversiteit - natura 2000 - vogelrichtlijn - habitatrichtlijn - biogeografie
  De betekenis van Fryslân voor de instandhouding van soorten en habitattypen : toelichting op de totstandkoming van de tabellen die als hulpmiddel dienen voor het beoordelen van de betekenis van provinsje Fryslân voor de instandhouding van soorten en habitattypen onder de nieuwe Wet natuurbescherming
  Bink, R.J. ; Schmidt, A.M. ; Vreeswijk, Tessa van; Swaay, C.A.M. van; Turnhout, C.A.M. van; Verweij, R. ; Woltjer, I. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Soldaat, L. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2734) - 27
  natuurbeschermingsrecht - natuurbescherming - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - natura 2000 - habitats - soorten - friesland - nature conservation law - nature conservation - habitats directive - birds directive - natura 2000 - habitats - species - friesland
  Op 1 januari 2017 wordt de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. De provincies krijgen door deze wet een grotere verantwoordelijkheid voor het beschermen en in stand houden van vele soorten en habitattypen. Elke provincie moet daartoe een provinciale natuurvisie opstellen die door Provinciale Staten wordt vastgesteld en door Gedeputeerde Staten uitgevoerd. De provinsje Fryslân stelt zich de vraag wat de betekenis is van de provinsje voor de instandhouding van de soorten en habitattypen in Nederland onder de Wet natuurbescherming. Het antwoord op deze vraag wordt gebruikt voor twee doeleinden: een goede inzet van beleid en instrumentarium en – daar waar mogelijk – het gebruik van vrijstellingen bij de vergunningverlening. Beide zullen worden uitgewerkt in de natuurvisie van Fryslân. De provinsje Fryslân wil daartoe over een hulpmiddel beschikken waarmee zij de betekenis van de provinsje kan bepalen. Alterra, het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), Sovon vogelonderzoek Nederland, de Vlinderstichting en andere PGO’s hebben gezamenlijk gewerkt aan dat hulpmiddel. Het resultaat is een aantal tabellen (Excelbestand) met een toelichtend rapport.
  Natura 2000 in het habitatrichtlijngebied Eems-Dollard
  Baptist, M.J. ; Geelhoed, S.C.V. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C054/16) - 43
  natura 2000 - eems-dollard - habitatrichtlijn - waddenzee - estuaria - habitats - vogels - fauna - natura 2000 - eems-dollard - habitats directive - wadden sea - estuaries - habitats - birds - fauna
  Het doel van dit rapport is uit te werken welke verbeteringen van de Natura 2000-waarden behaald moeten worden in de Eems-Dollard na aanwijzing. Van belang hierbij is met welke referentietoestand moet worden vergeleken. De afspraak is dat de referentietoestand wordt bepaald door het jaar waarin een gebied op de Europese lijst van Gebieden van Communautair Belang wordt bijgeschreven.
  Kansen en knelpunten bij de uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn : zestien Nederlandse casussen in het licht van de Fitness Check en de ambities uit de Rijksnatuurvisie
  Broekmeyer, M.E.A. ; Pleijte, M. ; Bijlsma, R.J. ; Gerritsen, A.L. ; Grashof-Bokdam, C.J. ; Henkens, R.J.H.G. ; Schmidt, A.M. ; Kistenkas, F.H. - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2705) - 171
  vogelrichtlijn - vogels - habitatrichtlijn - natuurbeheer - natuurbescherming - natura 2000 - milieuwetgeving - nederland - birds directive - birds - habitats directive - nature management - nature conservation - natura 2000 - environmental legislation - netherlands
  Derogatierapportages Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en Bern Conventie : nut en noodzaak, evaluatie, handleiding en vooruitblik
  Sanders, M.E. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Henkens, R.J.H.G. ; Wegman, R.M.A. - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2696) - 71
  habitatrichtlijn - richtlijnen (directives) - vogelrichtlijn - vogels - natuurbescherming - natuurbeleid - habitats directive - directives - birds directive - birds - nature conservation - nature conservation policy
  Dit rapport beschrijft het nut en de noodzaak van derogatierapportages en evalueert proces, inhoud en techniek van de recentste rapportages. Ook bevat het een technische en inhoudelijke handleiding voor het invullen en indienen van de rapportages en geeft het een blik vooruit naar de verwachte consequenties van de nieuwe wetgeving voor de derogatierapportages
  Standard Data Form Natura 2000 : bepaling van de belangrijkste drukfactoren in Natura 2000-gebieden
  Schippers, P. ; Schmidt, A.M. ; Kleunen, A. van; Bremer, L. van den - \ 2015
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 56) - 30
  natura 2000 - natuurgebieden - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - milieueffect - menselijke invloed - natuurbeheer - natura 2000 - natural areas - habitats directive - birds directive - environmental impact - human impact - nature management
  Dit rapport betreft de documentatie van de gevolgde werkwijze van hoofdstuk 4.3 van het Standard Data
  Form. Het rapport beschrijft de methodiek die gevolgd is om per Natura 2000-gebied de belangrijkste
  drukfactoren uit de voorgeschreven lijst van de EC (de EC-indeling) te bepalen. Hierbij is de informatie over
  de drukfactoren die een negatief effect hebben op de staat van instandhouding van soorten en habitattypen
  uit de landelijke rapportages toegepast. Om de binnen de EC-systematiek geconstateerde problemen op te
  lossen, is er gezocht naar een nieuwe Nederlandse indeling in drukfactoren, waarbij duidelijk onderscheid
  wordt gemaakt tussen de oorzaken van drukfactoren (menselijke activiteiten en natuurlijke processen) en de
  effecten (bv. versnippering, vermesting en verdroging). Door de landelijke EC-indeling te vertalen naar de
  NL-indeling (en vice versa) is de informatie ook geschikter voor praktisch gebruik
  Documentatie Habitatrichtlijn-rapportage artikel 17, 2007-2012
  Schmidt, A.M. ; Adams, A.S. - \ 2015
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 55) - 50
  habitatrichtlijn - gegevens verzamelen - habitats - bedreigde soorten - habitats directive - data collection - habitats - endangered species
  Dit WOt-technical report betreft de documentatie van de Habitatrichtlijn (HR)-rapportage over de periode 2007-2012. Het beschrijft het rapportageproces, de onderbouwing van de keuzes die gemaakt zijn bij het invullen van de rapportageformats en verwijst naar het archief (op de WOT IN-server) waarin de HRrapportage en achterliggende bronnen en achtergronddocumentatie zijn opgeborgen.
  Naar een samenhangend monitoring- en beoordelingssysteem voor het natuurbeleid : Deel I. Evaluatie van de bruikbaarheid van gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS voor de Europese rapportages
  Schmidt, A.M. ; Bijlsma, R.J. ; Soldaat, L. ; Turnhout, C.A.M. van; Swaay, C.A.M. van; Zoetebier, T.K.G. ; Woltjer, I. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2645) - 69
  vogelrichtlijn - habitatrichtlijn - natura 2000 - eu regelingen - monitoring - ecologische hoofdstructuur - intensieve veehouderij - emissiereductie - birds directive - habitats directive - natura 2000 - eu regulations - monitoring - ecological network - intensive livestock farming - emission reduction
  In dit rapport worden de resultaten van de evaluatie van de bruikbaarheid van de gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuur (WMBN) voor de EU-rapportages beschreven. Geconcludeerd is dat de gegevens van de WMBN voor de meetdoelen t.a.v. van de kwaliteit van habitattypen en leefgebieden van VR- en HR-soorten goed bruikbaar zijn, maar dat er nog wel wat verbeteringen wenselijk zijn. Voor de meetdoelen t.a.v. van VR- en HR-soorten is de WMBN minder geschikt en zullen ook in de toekomst de gegevens van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), aangevuld met gegevens van andere monitoringprogramma’s zoals die van Rijkswaterstaat en IMARES, nodig zijn. Aanbevelingen worden gedaan ter verbetering.
  Gunstige referentiewaarden voor populatieomvang en verspreidingsgebied van soorten van bijlage II, IV en V van de Habitatrichtlijn
  Ottburg, F.G.W.A. ; Swaay, C.A.M. van - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR (WOt-rapport 124)
  amphibia - lepidoptera - vissen - zoogdieren - ongewervelde dieren - mossen - korstmossen - reptielen - populatiebiologie - habitatrichtlijn - amphibia - lepidoptera - fishes - mammals - invertebrates - mosses - lichens - reptiles - population biology - habitats directive
  This report presents the Favourable Reference Values for population size and range for the species listed in Annexes II, IV and V of the EU Habitats Directive. These reference values are used to assess the conservation status of species as required by Article 17 of the Habitats Directive. They were determined according to a protocol (checklist) and based on scientific information. Where the required scientific information was not readily available, expert judgement was used to fill the gaps. When determining the reference values, experts on each of the species groups were enlisted from the various voluntary conservation organisations, IMARES Wageningen UR (Texel and IJmuiden) and Alterra Wageningen UR. In addition, two extra questions were answered on how these reference values can be maintained or achieved, and the potential influence of climate warming.
  Structuur en functie van habitattypen : onderdeel van de documentatie van Habitatrichtlijn artikel 17-rapportage 2013
  Bijlsma, R.J. ; Janssen, J.A.M. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 33) - 42
  habitats - habitatrichtlijn - bedreigde soorten - monitoring - natuurbescherming - habitats - habitats directive - endangered species - monitoring - nature conservation
  Op grond van artikel 17 van de Habitatrichtlijn wordt zesjaarlijks gerapporteerd over de staat van instandhouding van habitattypen en soorten. De staat van instandhouding wordt beoordeeld op grond van vier parameters. De werkwijze om de alleen voor habitattypen relevante parameter Structuur & Functie inclusief typische soorten te beoordelen, wordt overgelaten aan de lidstaten. Dit rapport documenteert de werkwijze waarmee deze parameter door Nederland in 2013 is beoordeeld en gerapporteerd, met name in relatie tot de gebiedenrapportage volgens het standaardgegevensformulier (Standard Data Form, SDF) en tot Rode Lijsten van typische soorten
  Rapportages op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn : evaluatie rapportageperiode 2007-2012 en aanbevelingen voor de periode 2013-2018
  Schmidt, A.M. ; Kleunen, A. van; Bink, R.J. ; Soldaat, L. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 19) - 70
  flora - fauna - vogels - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - monitoring - gegevens verzamelen - natura 2000 - flora - fauna - birds - habitats directive - birds directive - monitoring - data collection - natura 2000
  In dit rapport wordt op grond van een evaluatie van de afgelopen rapportageperiode (2007-2012) een advies gegeven aan het Ministerie van Economische zaken hoe te anticiperen op de volgende rapportageperiode (2013-2018). Dit betreft de rapportages op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, en specifiek de rapportageonderdelen waar ecologische kennis en informatie voor vereist is. Aanbevelingen worden gedaan voor het rapportageproces (proces), de beschikbaarheid en kwaliteit van data, informatie en kennis (inhoud) en de technische voorzieningen om het rapportageproces te ondersteunen (techniek). Beweegredenen om de desbetreffende aanbevelingen door te voeren, zijn het verhogen van de efficiency van het rapportageproces, de doorwerking van beleid en de kwaliteit van de beleidsinformatie.
  Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer : criteria voor leefgebieden en beheertypen
  Melman, T.C.P. ; Buij, R. ; Hammers, M. ; Verdonschot, R.C.M. ; Riel, M.C. van - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2585) - 53
  agrarisch natuurbeheer - habitatrichtlijn - provincies - natuurbeleid - flora - fauna - subsidies - nederland - agri-environment schemes - habitats directive - provinces - nature conservation policy - flora - fauna - subsidies - netherlands
  In het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb-2016) worden vier agrarisch leefgebieden onderscheiden en daarbinnen 10 beheertypen. Deze eenheden vormen de basiseenheden van het stelsel waarvan het beheer in zogenaamde gebiedsplannen zal worden uitgewerkt. Voor deze eenheden zijn op basis van ecologische kennis kwalitatieve en kwantitatieve criteria uitgewerkt. De criteria zijn bedoeld als hulpmiddel voor het opstellen en beoordelen van gebiedsplannen. De soortenfiches, soortenmaatregelen en de eerder genoemde leefgebiedenbeschrijving, opgesteld door Wouter van Heusden, zijn gebruikt als uitgangspunt.
  Habitattypen in Natura 2000-gebieden : beoordeling van oppervlakte, representativiteit en behoudsstatus in de Standard Data Forms (SDFs)
  Janssen, J.A.M. ; Weeda, E.J. ; Schippers, P. ; Bijlsma, R.J. ; Schaminee, J.H.J. ; Arts, G.H.P. ; Deerenberg, C.M. ; Bos, O.G. ; Jak, R.G. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 8)
  natura 2000 - habitats - habitatrichtlijn - oppervlakte (areaal) - natuurgebieden - databanken - nederland - inventarisaties - gegevensbeheer - natura 2000 - habitats - habitats directive - acreage - natural areas - databases - netherlands - inventories - data management
  In dit rapport wordt een onderbouwing gegeven van de zogenaamde Standaard Data Forms (SDF’s) vanhabitattypen van de Annex I van de Habitatrichtlijn. Deze SDF’s maken onderdeel uit van de database over de Natura 2000-gebieden in ons land. De database speelt een rol bij eventuele juridische procedures en wordt door de Europese Commissie gebruikt om de voorstellen voor Natura 2000-gebieden van EU-lidstaten te beoordelen. In dit rapport is aangegeven op welke informatie de ecologische gegevens van de habitattypen in de Natura 2000-gebieden zijn beoordeeld. Het betreft gegevens over de oppervlakte van een habitat, de representativiteit, de relatieve oppervlakte ten opzichte van de oppervlakte in heel Nederland, de behoudsstatus van het habitattype, en een algemene evaluatie. Deze gegevens zijn aan de hand van uitgebreide maatlatten gescoord voor alle habitatrichtlijngebieden waarin een habitattype voorkomt. In totaal gaat het om ruim 1130 combinaties van habitattypen en gebieden.
  Habitatrichtlijnsoorten in Natura 2000-gebieden : beoordeling van populatie, leefgebied en isolatie in de Standard Data Forms
  Ottburg, F.G.W.A. ; Janssen, J.A.M. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 9) - 105
  natura 2000 - habitatrichtlijn - soortendiversiteit - natuurgebieden - databanken - nederland - inventarisaties - gegevensbeheer - natura 2000 - habitats directive - species diversity - natural areas - databases - netherlands - inventories - data management
  In dit rapport wordt een toelichting gegeven op de zogenaamde Standaard Data Forms (SDFs) van soorten van de Annex II van de Habitatrichtlijn. Deze SDFs maken onderdeel uit van de database over de Natura 2000-gebieden in ons land. De database speelt een rol bij eventuele juridische procedures en wordt door de Europese Commissie gebruikt bij het beoordelen van de voorstellen voor Natura 2000-gebieden van EU-lidstaten. In dit rapport wordt aangegeven op welke informatie de ecologische gegevens in de SDF zijn gebaseerd. Het betreft gegevens over de aantallen van een soort, het type populatie, de relatieve populatie, de kwaliteit van het leefgebied, de ligging van de populatie in het Europese areaal, en een algemene evaluatie. Deze gegevens zijn aan de hand van eenvoudige maatlatten gescoord voor alle habitatrichtlijngebieden waarin een soort voorkomt. In totaal gaat het om 373 combinaties van soorten en gebieden die worden toegelicht
  Typische soorten van habitattypen in zoute wateren. Voorstellen voor herziening van de bestaande lijsten op basis van data analyse en expert inschattingen
  Troost, K. ; Paijmans, A.J. ; Kooten, T. van; Hal, R. van; Goudswaard, P.C. ; Asch, M. van - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C030/14) - 109
  mariene gebieden - soortendiversiteit - habitatrichtlijn - zout water - marine areas - species diversity - habitats directive - saline water
  Het ministerie van Economische Zaken heeft IMARES gevraagd om de bestaande lijsten typische soorten voor de habitattypen H1110, H1130, H1140, H1160 en H1170 te herzien en een advies op te stellen voor een nieuwe lijst van typische soorten, gebaseerd op de voorwaarden die gelden vanuit de Habitatrichtlijn, verschillende beleidsdocumenten en aanvullende kaders. Om een indicatie te verkrijgen van welke soorten in welk habitat in de reguliere monitoringsprogramma’s aanwezig zijn, zijn de bestaande data van een aantal benthos- en vissurveys die uitgevoerd worden in het kader van de Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) gebundeld en gesorteerd naar habitat.
  Alken en Zeekoeten op het Friese Front
  Bemmelen, R.S.A. van; Arts, F. ; Leopold, M.F. - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C160/13) - 42
  zeevogels - habitatrichtlijn - natura 2000 - vogels - monitoring - populatiedynamica - noordzee - sea birds - habitats directive - natura 2000 - birds - monitoring - population dynamics - north sea
  Het Friese Front, zoals omschreven en geografisch aangeduid in het rapport van Lindeboom et al. (2005) zal worden aangewezen als Vogelrichtlijngebied, c.q. Natura 2000 gebied. Eén belangrijke reden voor de aanwijzing is de aanwezigheid, in zomer, nazomer en herfst, van internationaal belangrijke aantallen Zeekoeten Uria aalge. Vanwege de bijzondere status van het gebied is het belangrijk om te weten welke aantallen Zeekoeten het gebied bezoeken en wat de trends in aantallen zijn. Nederland moet hierover in de toekomst aan de Europese Commissie rapporteren. In dit rapport wordt informatie van eerder uitgevoerde ESAS scheepstellingen (1987-2011) aangevuld met een recente integrale scheepstelling van het Friese Front (oktober-november 2012), gekoppeld aan de tweemaandelijks uitgevoerde MWTL vliegtuigtellingen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.