Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 33

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Review of arrival and lairage management at pig slaughterhouses (version 1.0)
  Holmes, Rebecca ; Gerritzen, M.A. ; Herskin, M.S. ; Schwarzlose, Inga ; Ruis, M.A.W. - \ 2020
  EURCAW-Pigs - 30 p.
  pigs - animal welfare - slaughter - killing of animals - sows - boars - meat animals - finishing - handling - handling - animal nutrition - transport - animal health - animal behaviour - animal production - animal housing
  Work Programme for EURCAW-Pigs : European Reference Centre for Animal Welfare – Pigs: 2019-2020
  Spoolder, H.A.M. - \ 2018
  WUR Livestock Research - 21 p.
  pigs - animal welfare - animal husbandry - transport of animals - slaughter - docking - tail biting - group housing - mixing - farrowing houses - farrowing - killing of animals - climate - space - fitness - handling - stunning - sows - boars - piglets - meat animals - finishing
  Guide to good practices for the transport of pigs
  Spoolder, H.A.M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research - 66 p.
  pigs - animal welfare - transport of animals - climate - space - fitness - handling - sows - boars - piglets - meat animals - finishing
  Adding value to end of lay hens: improving welfare, sustainability and credibility
  Weeks, C.A. ; Elson, H.A. ; Jozefova, J. ; Neijenhuis, F. ; Yngvesson, J. ; Voslarova, E. - \ 2017
  In: Book of Abstracts Xth Symposium on Poultry Welfare. - World's Poultry Science Association (WPSA) - p. 167 - 168.
  Hens - transport - handling - networking - end of lay - welfare
  Management bedding : vrijloopstal met composterende bedding van houtsnippers
  Boer, H.C. de; Wiersma, M. ; Galama, P.J. ; Szanto, G.L. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)4. - ISSN 1574-1575 - p. 31 - 33.
  melkveehouderij - huisvesting van koeien - loopstallen - houtspaanders - compostering - dierlijke meststoffen - strooisel - agrarische bedrijfsvoering - richtlijnen (guidelines) - arbeid (werk) - bewerking - dierenwelzijn - dairy farming - cow housing - loose housing - wood chips - composting - animal manures - litter (plant) - farm management - guidelines - labour - handling - animal welfare
  In de vrijloopstal liggen de koeien meestal op een organische bedding en scheiden daar mest (feces en urine) uit. Om de bedding voldoende droog en schoon te houden wordt er regelmatig nieuw strooisel aangevoerd en wordt de toplaag bewerkt. Op basis van onderzoek- en praktijkervaringen tot nu toe kunnen een aantal richtlijnen gegeven worden om dit type beddingmanagement succesvol uit te voeren. Naast de praktische bruikbaarheid van de richtlijnen geeft een uitwerking daarvan ook een idee van wat er komt kijken bij het managen van een bedding in de vrijloopstal.
  Air handling units and forced ventilation
  Nederhoff, E.M. ; Weel, P.A. van - \ 2012
  Practical Hydroponics & Greenhouses 2012 (2012)125. - ISSN 1321-8727 - p. 24 - 29.
  kastechniek - lucht - bewerking - ontvochtiging - kunstmatige ventilatie - kassen - greenhouse technology - air - handling - dehumidification - artificial ventilation - greenhouses
  Air Handling Units (AHUs) generate forced ventilation and assist in drying, warming, humidifying and potentially cooling of a greenhouse.
  Bruises in Chilean cattle: their characterization, occurrence and relation with pre-slaughter conditions
  Strappini, A.C. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Bas Kemp; Jos Metz, co-promotor(en): Klaas Frankena; C.B. Gallo. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461732255 - 140
  rundvee - kneuzingen - kneuzen - karakterisering - risicofactoren - slacht - slachthuizen - karkassen - bewerking - veevervoer - bedwelmen - chili - cattle - bruises - bruising - characterization - risk factors - slaughter - abattoirs - carcasses - handling - transport of animals - stunning - chile

  Bruises on cattle carcass affect the quality of the meat and are indicators of poor welfare conditions. According to the literature the occurrence of bruises is related to pre- slaughter conditions, however their contribution is not clear for Chilean cattle. The aim of this thesis was to provide a better understanding of the relationship between pre-slaughter factors and the occurrence of bruises -from loading until slaughter- under Chilean conditions. Therefore in the first study slaughter records of two Chilean slaughterhouses were analysed.It showed that cows and oxen had higher risk to present bruises compared to steers and heifers. Moreover, animals that passed through a livestock market were more prone to present bruises than animals that came directly from the farm. A large difference in carcass bruise prevalence was found between slaughterhouses and this discrepancy was attributed to differences in the use of the Chilean scoring system and to several constraints of the system itself. Thus a new scoring system was developed and its reliability was assessed showing a highagreement when only one observer performs the scoring. An inventory of the gross characteristics of bruises, based on the refined bruising protocol, was carried out. Animals passing through a livestock market have more bruises than animals transported directly from the farm to the slaughterhouse. This thesis presents evidences of rough handling and animals beaten by sticks at markets.In the last study the causal event of bruises during the pre-slaughter periodwas assessed. It showed that rough handling due to inappropriate use of aids to drive animals during loading and unloading, and inadequate stunning facilities at the slaughterhouse were the areas of most risk for bruising. It was concluded that improvements in the design and maintenance of appropriate structures and training of stock people will reduce the occurrence of bruises and in consequence will lead to better welfare conditions of cattle for slaughter.

  Het effect van perceelsgrootte op de bewerkingskosten : effecten van grootschalige akkerbouw in een kleinschalig landschap
  Reeuwijk, P. van; Hendriks-Goossens, V.J.C. - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV
  perceelsgrootte (landbouwkundig) - bewerking - arbeidskosten - landbouwplantenteelt - akkerbouw - nederland - field size - handling - labour costs - crop husbandry - arable farming - netherlands
  In de akkerbouw gaat de schaalvergroting onverminderd door zowel in bedrijfsgrootte als in perceelsgrootte. Bedrijven die groter worden gaan steeds vaker grotere percelen van één gewas telen. Dit is efficiënter en de verwachting is dat de bewerkingskosten per hectare dalen. Daartegenover staat dat het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I), voorheen ministerie van LNV kleinschalige cultuurlandschappen wil behouden, echter met behoud van de agrarische activiteiten in het gebied. Voor de ondernemers in een kleinschalig cultuurlandschap is landbouw wat betreft kostprijs niet concurrerend ten opzichte van gebieden met grootschalige landbouw. De kostprijs verhoging wordt veroorzaakt doordat het werken op kleinere percelen wat arbeidsintensiever is en weer resulteert in hogere bewerkingskosten. De aanleiding voor het project was dat ondernemers in een kleinschalig cultuurlandschap wat betreft kostprijs niet kunnen concurreren met ondernemers van gebieden met grootschalige landbouw. Het praktijkvoorbeeld illustreert dat dit voor perceelsomvangen tot 20 hectare ook het geval is.
  Energiebesparing op het agrarisch bedrijf : kansen voor verhoging energie-efficiency in de akkerbouw, vollegrondsgroenten en fruitteelt
  Kamp, J.A.L.M. ; Reeuwijk, P. van; Schoorl, F.W. ; Montsma, M.P. - \ 2010
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Economie en management - 70
  energiebehoud - energiegebruik - fruitteelt - groenteteelt - akkerbouw - opslag - bewerking - nederland - energiebesparing - vollegrondsgroenten - energy conservation - energy consumption - fruit growing - vegetable growing - arable farming - storage - handling - netherlands - energy saving - field vegetables
  Doel van het ondezoek is om in eerste instantie het energieverbruik van de belangrijkste gewassen in de akkerbouw, vollegrondsgroenten en fruitteelt in kaart te brengen. Zowel van de teelt- als van de naoogstfase. Trends zijn beschreven die invloed hebben op het energieverbruik, energiebesparingsmogelijkheden in de naoogstfase zijn geïnventariseerd en is een indicatie gegeven van de grootte ervan en de bijbehorende investering alsmede de terugverdientijd.
  Plant management : for generative or vegetative steering
  Nederhoff, E.M. ; Houter, G. - \ 2009
  Practical Hydroponics & Greenhouses 2009 (2009)105. - ISSN 1321-8727 - p. 51 - 54.
  kassen - teelt onder bescherming - snoeien - gewasdichtheid - lossen - bewerking - vruchtgroenten - glastuinbouw - greenhouses - protected cultivation - pruning - crop density - unloading - handling - fruit vegetables - greenhouse horticulture
  Analysis of PCBs in Sewage sludge for the characterization study of ERM-CC392
  Korytar, P. ; Dao, Q.T. - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES C136/07) - 15
  polychloorbifenylen - congeners - rioolslib - bewerking - monsters - methodologie - proefopzet - kwaliteitscontroles - meetsystemen - polychlorinated biphenyls - congeners - sewage sludge - handling - samples - methodology - experimental design - quality controls - measurement systems
  The aim of this study was measurement of PCB congeners (28, 52, 101, 105, 118, 138, 153, 156, 170, 180) in a sewage sludge material ERM – CC392, in a control sample and in ampoule of the “Beltest” solution as part of the characterization study of ERM – CC392 “PCBs in Sewage sludge” organized by JRC'IRMM, Geel, Belgium. This document provides detailed description of the sample handling, measurement method used, study design applied, quality control measures and results of the measurements. Samples
  Kosten milieumaatregelen tegen het licht : De Marke op zoek naar goedkopere beweiding
  Sleurink, D. - \ 2005
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2005 (2005)19. - p. 4 - 4.
  melkveehouderij - beweidingssystemen - begrazing - graslandbeheer - graastijd - bewerking - productiekosten - kostenbeheersing - dairy farming - grazing systems - grazing - grassland management - grazing date - handling - production costs - cost control
  Onderzoekers denken dat de beweiding op De Marke anders en daarmee goedkoper kan. De siëstabeweiding tijdens een deel van de zomer veroorzaakt hogere kosten voor arbeid en loonwerk. Veel milieumaatregelen hebben als gemeenschappelijk trekje dat ze de bewerkingskosten verhogen.
  Critical pre- and postslaughter factors in relation to pork quality
  Hambrecht, E. - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): Leonard den Hartog; Martin Verstegen, co-promotor(en): J.J. Eissen. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9789085040781 - 152
  varkens - vleeskwaliteit - slacht - bewerking - stress - veevervoer - glycogeen - verbetering - pigs - meat quality - slaughter - handling - stress - transport of animals - glycogen - improvement
  Onderzoek naar factoren die de slachtkwaliteit van varkens positief beïnvloeden
  Kale tulpenbol is goed, maar beschadiging uit den boze
  Dam, M.F.N. van; Haaster, A.J.M. van - \ 2003
  BloembollenVisie 19 (2003). - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - tulpen - forceren van planten - verliezen na de oogst - cultuurmethoden - opslag - bewerking - opbrengsten - ornamental bulbs - tulips - forcing - postharvest losses - cultural methods - storage - handling - yields
  Het ontschalen van tulpen heeft gunstige effecten op de kwaliteit van tulpen in de broei. Een nadeel is dat ontschalen meer uitval geeft vanwege beschadiging. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Gewichtsverlies van de bollen in procenten van het aanvangsgewicht; 2) Uitvalpercentage na diverse handelingen (onbehandelde bol, alleen wortelkrans kaal, hele bol kaal met beschadiging); 3)Oorzaken van uitval bij 'White Dream'; 4) Gewichtsverlies tijdens bewaring; bolgewicht in percentage van startgewicht na ontschalen; 5) Bloemgewicht 'White Dream' van al dan niet kaalgemaakte bollen
  Kale tulpenbol goed, beschadiging uit den boze
  Dam, M.F.N. van; Haaster, A.J.M. van - \ 2003
  Vakblad voor de Bloemisterij 58 (2003)38. - ISSN 0042-2223 - p. 54 - 55.
  tulpen - snijbloemen - forceren van planten - opslag - bewerking - cultuurmethoden - opbrengsten - glastuinbouw - tulips - cut flowers - forcing - storage - handling - cultural methods - yields - greenhouse horticulture
  Het ontschalen van tulpen heeft gunstige effecten op de kwaliteit van tulpen in de broei. Een nadeel is dat ontschalen meer uitval geeft vanwege beschadiging. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Gewichtsverlies van de bollen in procenten van het aanvangsgewicht; 2) Uitvalpercentage na diverse handelingen (onbehandelde bol, alleen wortelkrans kaal, hele bol kaal met beschadiging); 3) Oorzaken van uitval bij 'White Dream'; 4) Gewichtsverlies tijdens bewaring; bolgewicht in percentage van startgewicht na ontschalen; 5) Bloemgewicht 'White Dream' van al dan niet kaalgemaakte bollen
  Catch Index : Development of a tool for measurement the quality of the catch handling at sea
  Schelvis-Smit, A.A.M. ; Luten, J.B. - \ 2003
  In: Quality of Fish from Catch to Consumer / Luten, J.B., Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789076998145 - p. 137 - 143.
  vis - visserij - bewerking - bedrijfsvoering - visvangsten - kwaliteitszorg - fish - fisheries - handling - management - fish catches - quality management
  Correct fish handling on board of vessels is essential for the quality of the fish throughout the complete fishery chain. Developments in the fishery sector with respect to quality control, traceability and remote trade demand a tool to access the performance of fish handling by fishermen. Therefore an assessment tool for expected quality of fish handling, a so-called "Catch Index", is under development
  Good manufacturing practice on European fishing vessels
  Hopper, A.G. ; Batista, I. ; Nunes, M.L. ; Abrantes, J. ; Frismo, E. ; Slotten, P. van; Schelvis-Smit, A.A.M. - \ 2003
  In: Quality of Fish from Catch to Consumer / Luten, J.B., Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789076998145 - p. 113 - 126.
  vis - visserij - vissersschepen - kwaliteit - bewerking - europa - kwaliteitszorg - visvangsten - fish - fisheries - fishing vessels - quality - handling - europe - quality management - fish catches
  A compilation is presented of seven contributions from fishermen or representatives from National Fishermen's Organisations about Good Manufacturing Practice (GMP) on board of vessels in Portugal, Norway, the Netherlands, Italy, Spain, France and United Kingdom
  Laat 't breken en pletten maar achterwege : tarwe bijvoeren
  Harn, J. van; Middelkoop, J.H. van - \ 2000
  De Pluimveehouderij 30 (2000)39. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 17.
  pluimveevoeding - kuikens - aanvullend voer - tarwe - bewerking - verteerbaarheid - prestatieniveau - poultry feeding - chicks - supplementary feeds - wheat - handling - digestibility - performance
  Onderzoek van PP wijst uit dat het bewerken van tarwe alvorens de kuikens te voeren geen betere resultaten oplevert.
  Mechanical force and subcutaneous tissue discolouration in potato
  Molema, G.J. - \ 1999
  Agricultural University. Promotor(en): P.C. Struik; H. Breteler. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058081537 - 117
  aardappelen - solanum tuberosum - mechanische schade - kneuzen - behandeling na de oogst - bewerking - opslag - potatoes - solanum tuberosum - mechanical damage - bruising - postharvest treatment - handling - storage

  Over the last decades rapid developments in potato production and mechanization occurred, aiming to increase capacity and to reduce costs. Concomitantly, potatoes can be damaged more easily. Subcutaneous tissue discolouration, a major quality problem, is a result of mechanical damage and reduces the market value of potatoes considerably. This study focused on the effect of mechanical force on subcutaneous tissue discolouration.

  The study started with an analysis of representative Dutch ware-potato handling-chains in terms of utilization, produce-friendliness and the subsequent incidence of subcutaneous tissue discolouration. In parallel, forces acting in these chains were quantified. Using an instrumented sphere (IS100) a better understanding of the forces acting in the chain was obtained. It appeared that 78% of the measured impacts occurred during packaging and that 98% of the impacts did not exceed 150 g . The results of the chain analysis were the basis for experiments on dose-effect relations, focused on the effect of repetitive impacts and impact body shape on the occurrence of subcutaneous tissue discolouration. A new computer-controlled pendulum was developed to impact potato tubers at a desired rate. This pendulum proved to be an adequate tool to impact tubers precisely and reproducibly. In particular the effect of repetitive impacts on potato tubers and the effect of the shape (curvature) of both potato and impact body became clear. It appeared that splitting 0.6 J of impact energy over 9 equal impacts reduced the depth and volume of discoloured tissue by 33 and 64%, respectively. Spherical impact bodies, relative to a non-spherical one, doubled the volume and depth of discoloured tissue.

  The results urge a reappraisal of some commonly accepted insights. For example the effect of low-energetic repetitive impacts on subcutaneous tissue discolouration cannot be neglected. The use of spherical impact bodies has to be minimized.

  The research suggests important routes for the potato sector to make adequate changes in technique and technology. These changes make it possible to reduce both the number and the intensity of impacts and should result in a produce which can be offered to the consumer in a condition (almost) free of subcutaneous tissue discolouration. When the utilization of machinery is optimized damage reduction may be substantial. Some potential improvements are: better utilization of machinery, better planning of bunker storage, box handling and improved temperature control of the tubers.

  To further optimize the whole potato handling-chain with respect to produce-friendliness additional research should focus on fundamental knowledge that is currently missing, and on developing an optimal logistic handling concept. Crucial in this concept are flexibility and produce-friendliness. Ideally, potatoes may be transported along different routes and the number and intensity of impacts are minimal. Also repetitive impacts on the same tuber site and the use of spherical impact bodies are avoided. The effect of the time interval between consecutive impacts has to be studied. It should also be elucidated at which curvature spherical impact bodies cause damage.

  To create a more produce-friendly attitude of growers, and other actors in the potato handling-chain a better differentiation between 'good' and 'poor quality' potatoes is necessary. A financial incentive could have a substantial effect, resulting into potatoes with a high quality, i.e. free of tissue discolouration.

  This thesis is also available as publication No. 99-14, ISBN 90-5406-180-4 of the Institute of Agricultural and Environmental Engineering (IMAG), P.O. Box 43, NL-6700 AA, Wageningen, The Netherlands

  Respirometry in control of the activated sludge process : principles
  Spanjers, H. ; Vanrolleghem, P.A. ; Olsson, G. ; Dold, P.L. - \ 1998
  London : IAWQ (Scientific and technical report / International Association on Water Quality 7) - ISBN 9781900222044 - 48
  afvalwaterbehandeling - waterzuivering - biologische behandeling - biologische vaste-film systemen - biofilms - rioolslib - slib - lozing - drijfmest - verwerking - bewerking - waste water treatment - water treatment - biological treatment - biological fixed-film systems - biofilms - sewage sludge - sludges - disposal - slurries - processing - handling
  The report describes the principles of measurement of respiration rate, the transformation of measurement data into other types of information, and the application of the obtained information in process control strategies. Some fundamental concepts on biological respiration and process control are provided to assist the reader with understanding the principles. A structured overview comprises some eighty control strategies in which respirometry plays a role. An extensive literature list of over 500 references is included and classified into themes. Contents: * Fundamentals of respiration; * Measuring principles; * Measured and deduced variables ; * Elementary control concepts; * Respirometry in control of the activated sludge process; * Summary and perspectives
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.