Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het effect van bemesting op de ontwikkeling van perenbladvlo : Technische rapportage van de waarnemingen
  Helsen, H.H.M. ; Elk, P.J.H. van; Piquet, M. ; Maas, M.P. van der - \ 2015
  Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 17
  fruitteelt - gewasbescherming - proeven op proefstations - peren - bemesting - kwaliteit na de oogst - hardheid - plantenplagen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - fruit growing - plant protection - station tests - pears - fertilizer application - postharvest quality - hardness - plant pests - cultural control
  Het hier beschreven onderzoek werd uitgevoerd in de proefboomgaard van PPO-Wageningen UR in Randwijk Daarvoor werd gebruik gemaakt van een volgroeid gewas Conference, waarop in 2012 een bemestingsproef was gestart waarbij de fosfaat- en stikstofgift werden gevarieerd. Op drie bemestingsregiems in die proef werd in 2013 en in 2014 het optreden van perenbladvlo gemeten. Op 13 juni 2013 had de behandeling N-hoog betrouwbaar meer perenbladvloeieren en -larven dan N-laag. N-middel was niet betrouwbaar verschillend van de beide andere behandelingen. De bemestingsbehandelingen hebben in de periode 2012 - 2014 geen verschil in productie tot gevolg gehad. Wel werd bij behandeling N-middel, die een grote fosfaat- (en stikstof-) bladbemesting kreeg, na lange bewaring een hogere hardheid vastgesteld. Dit kon worden verklaard door het effect van de fosfaatbladvoeding
  Proeftuin Randwijk: Fosfaatbladvoeding verhoogt hardheid Conference
  Maas, M.P. van der; Elk, P.J.H. van - \ 2015
  fruitteelt - peren - bemesting - fosfaat - hardheid - houdbaarheid (kwaliteit) - fruit growing - pears - fertilizer application - phosphate - hardness - keeping quality
  Op kalkhoudende gronden met minder fosfaat meer bereiken via bladvoeding in de perenteelt
  Bioplastics: cellulose
  Bolck, C.H. ; Bos, H.L. - \ 2009
  cellulose - herkomst - toepassingen - taaiheid - hardheid - sterkte - bioplastics - biobased economy - cellulose - provenance - applications - toughness - hardness - strength - bioplastics - biobased economy
  Deze info sheet geeft een overzicht van de herkomst en toepassingsmogelijkheden van bioplastics uit cellulose. De tekst is gebaseerd op het boekje Bioplastics, één van de uitgaven uit de reeks Groene Grondstoffen
  Effect van DCS plus SmartFresh op kwaliteit Elstar
  Otma, E.C. - \ 2008
  De Fruitteelt 98 (2008)36. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  fruitteelt - appels - hardheid - smaakversterkers - gewaskwaliteit - koelcellen - fruitbewaarplaatsen - zuurstof - proeven op proefstations - fruit growing - apples - hardness - flavour enhancers - crop quality - cold stores - fruit stores - oxygen - station tests
  AFSG onderzocht in het seizoen 2007/'08 of DCS (Dynamic Control System) bij SmartFresh behandelde appels dezelfde reductie van schilvlekjes geeft als bij onbehandelde appels, ook andere zuurstofcondities werden getest evenals de hardheid van Elstar
  Kwaliteitsverloopmodel voor appel en perzik krijgt meer vorm
  Derkx, M.P.M. ; Schaik, A. van - \ 2008
  De Fruitteelt 98 (2008)41. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  fruit - hardheid - gewaskwaliteit - rijpheid - testen - beslissingsmodellen - hardness - crop quality - maturity - testing - decision models
  Stikstofbemesting doet veel met de appel en zijn boom
  Maas, M.P. van der; Simonse, J.J. ; Kanne, H.J. ; Hof, M.C.J. op t - \ 2007
  De Fruitteelt 97 (2007)20. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
  fruitteelt - appels - stikstofmeststoffen - stikstofgehalte - hardheid - groei - proeven op proefstations - bemesting - fruit growing - apples - nitrogen fertilizers - nitrogen content - hardness - growth - station tests - fertilizer application
  Uit onderzoek van PPO-fruit blijkt dat een laag stikstofbladgehalte in juni bij Elstar gepaard gaat met een hoge hardheid bij de pluk. Uit proeven is gebleken dat het stikstofgehalte niet altijd goed te sturen is via de stikstofbemesting. Ook de dracht en de groei hebben invloed op het stikstofgehalte en daarmee ook op de uiteindelijke hardheid
  Er is meer dan Ferrari-rood
  Hogendonk, L. ; Steenbergen, P. - \ 2005
  Groenten en Fruit. Algemeen 2005 (2005)37. - ISSN 0925-9694 - p. 29 - 29.
  rassenproeven - cultivars - rassen (planten) - capsicum - vruchtgroenten - vruchten - vastheid - hardheid - scheurende vruchten - kleur - gewasopbrengst - variety trials - cultivars - varieties - capsicum - fruit vegetables - fruits - firmness - hardness - fruit cracking - colour - crop yield
  Waarnemingen aan de rassenproeven rode paprika stookteelt 2004/2005. Er werden drie nieuwe rassen en het ras Ferrari beproefd
  Concurrentie voor het standaardras
  Steenbergen, P. ; Hogendonk, L. - \ 2005
  Groenten en Fruit. Algemeen 2005 (2005)37. - ISSN 0925-9694 - p. 31 - 31.
  rassenproeven - cultivars - rassen (planten) - capsicum - vruchtgroenten - vruchten - scheurende vruchten - hardheid - vastheid - kleur - gewasopbrengst - kwaliteit - variety trials - cultivars - varieties - capsicum - fruit vegetables - fruits - fruit cracking - hardness - firmness - colour - crop yield - quality
  vier nieuwe gele paprikarassen zijn in het teeltseizoen 2004/2005 op hub uiterlijk en productie beproefd, één nieuw ras is inmiddels door de inzender teruggetrokken. Derby werd als vergelijkingsras toegevoegd
  DCS-bewaring nu praktisch toepasbaar
  Geijn, F. van de - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)35. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  appels - opslag - luchtdichte opslag - koudeopslag - gasbewaring - voorzieningen voor de opslag - opslagplaatsen - kooldioxide - zuurstof - hardheid testen - hardheid - toegepast onderzoek - apples - storage - airtight storage - cold storage - controlled atmosphere storage - storage equipment - warehouses - carbon dioxide - oxygen - hardness testing - hardness - applied research
  Met het Dynamic Control System (DCS) kan het zuurstofgehalte in ULO-cellen veilig verlaagd worden op basis van de ethanolcontrole van het bewaarde fruit. Na jarenlang onderzoek kan deze vorm van bewaring nu in de praktijk worden toegepast voor Elstar en Jonagold. Wellicht volgt al snel de toepassing voor andere rassen en producten
  SmartFreshTM : onderzoek en praktijkervaringen seizoen 2004/'05
  Verschoor, J. - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)32. - ISSN 0016-2302 - p. 18 - 19.
  appels - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - opslagkwaliteit - smaak - smaakpanels - hardheid - textuur - vastheid - vochtgehalte - dehydratie (fysiologisch) - aroma - apples - keeping quality - storage life - storage quality - taste - taste panels - hardness - texture - firmness - moisture content - dehydration (physiological)
  Dit is het eerste seizoen dat SmartFreshTM grootschalig werd toegepast op met name Elstar en Jonagold in Nederland. De praktijkintroductie werd begeleid met onderzoek door Agrotechnology & Food Innovations (A&F). Resultaten van dit onderzoek dat deels in de praktijk werd uitgevoerd, worden hier gepresenteerd
  Kwaliteit spuitwater heeft in specifieke gevallen invloed op werking middelen
  Zeeland, M.G. van; Schans, D.A. van der; Lotz, L.A.P. - \ 2005
  Gewasbescherming 36 (2005)2. - ISSN 0166-6495 - p. 95 - 97.
  gewasbescherming - herbiciden - dicamba - glyfosaat - bentazon - waterkwaliteit - spuiten - dosering - toedieningshoeveelheden - hulpstoffen - toevoegingen - zuurgraad - waterhardheid - hardheid - plant protection - herbicides - dicamba - glyphosate - bentazone - water quality - spraying - dosage - application rates - adjuvants - additives - acidity - water hardness - hardness
  Gewasbeschermingsmiddelen worden vaak in lagere doseringen dan de etiketdosering toegepast, om zo het milieu te ontzien en kosten te besparen. Andere factoren, zoals de waterkwaliteit, worden daardoor belangrijker voor het slagen van de bespuiting. De zuurgraad (pH) van het water en allerlei ionen of deeltjes in het water kunnen moleculen van de werkzame stof binden en zodoende de effectiviteit van de bespuiting benadelen. Om de werking van gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren zijn waterconditioners en hulpstoffen ontwikkeld en op de markt gebracht. Onderzocht wordt onder welke omstandigheden en voor welke middelen deze hulpmiddelen nodig zijn
  SmartFresh TM bewijst zich in de praktijk
  Wild, J.P.J. de; Schaik, A.C.R. van - \ 2004
  De Fruitteelt 94 (2004)24. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  appels - opslag - koudeopslag - proeven - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - voedselkwaliteit - hardheid - plantengroeiregulatoren - rijpingsperiode - apples - storage - cold storage - trials - keeping quality - storage life - food quality - hardness - plant growth regulators - maturation period
  Praktijkproeven van A&F wijzen erop dat SmartFreshTM het kwaliteitsverlies in de bewaring van appelen tegengaat, maar vooral de hardheid tijdens uitstraling verbeter
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.