Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 70

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Monitoring Groningen Sea Ports : non-indigenous species and risks from ballast water in Eemshaven and Delfzijl
  Slijkerman, D.M.E. ; Glorius, S.T. ; Gittenberger, A. ; Weide, B.E. van der; Bos, O.G. ; Rensing, M. ; Groot, G.A. de - \ 2017
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C045/17 A) - 81
  havens - mariene gebieden - geïntroduceerde soorten - ballast - water - mariene ecologie - harbours - marine areas - introduced species - ballast - water - marine ecology
  De Amsterdamse haven draait (groen) door : Op weg naar duurzaam concurrentievoordeel door inzet op de biobased en circulaire economie
  Kuipers, Bart ; Jong, Onno de; Raak, Roel van; Sanders, Frederic ; Meesters, Koen ; Dam, J.E.G. van - \ 2015
  Wageningen UR - Food & Biobased Research - 112
  regionale economie - regionale ontwikkeling - economische ontwikkeling - kringlopen - biobased economy - havens - amsterdam - noord-holland - regional economics - regional development - economic development - cycling - biobased economy - harbours - amsterdam - noord-holland
  In dit onderzoek is de haven van Amsterdam nader onderzocht, zijn kansen voor de ontwikkeling van zowel biobased als circulaire economie in kaart gebracht en worden 17 acties benoemd voor het Havenbedrijf Amsterdam om deze kansen te kunnen verzilveren. De auteurs concluderen dat er grote kansen zijn voor de haven van Amsterdam om de transitie naar duurzame toepassingen in de biobased en circulaire economie door te zetten, met name voor biodiesel en -gas en bouwstenen voor de biochemie. Deze kansen blijken voorts uit de sterke knooppuntfunctie van de haven: er is reeds een aantal krachtige logistieke spelers aanwezig dat zich actief bezig houdt met de behandeling van biodiesel, maar vooral de reeds bestaande agrostromen hebben potentie voor toepassing in biobased routes. Tevens is een aantal logistieke spelers actief in schroot en andere vormen van recycling in de haven aanwezig—de schroothandel laat zien dat de circulaire economie zich steeds meer op een internationaal schaalniveau ontwikkelt waarbij de inzet van zeehavens onontbeerlijk is.
  Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 voor project Kwelderontwikkeling Koehoal door een slibmotor
  Baptist, M.J. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C081/15) - 44
  havens - sediment - wetlands - bagger - geologische sedimentatie - natura 2000 - natuurbescherming - waddenzee - friesland - harbours - sediment - wetlands - dredgings - geological sedimentation - natura 2000 - nature conservation - wadden sea - friesland
  Pilotproject om het gebaggerd slib uit de haven van Harlingen te verspreiden over de wadden. In het natura 2000 gebied. Door middel van een experimentele ‘slibmotor’ wordt het sedimentaanbod langs de kust ten noordoosten van Harlingen vergroot met als uiteindelijk doel het areaal kwelders te vergroten.
  Greening the construction of marine infrastructure: a governance approach
  Korbee, D. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Arthur Mol; Jan van Tatenhove. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571747 - 153
  mariene constructies - governance - natuurbeleid - havens - groene infrastructuur - mariene gebieden - mariene ecologie - infrastructuur - natuur - projecten - overheidsbeleid - particuliere sector - marine structures - governance - nature conservation policy - harbours - green infrastructure - marine areas - marine ecology - infrastructure - nature - projects - government policy - private sector

  Greening the construction of marine infrastructure: A governance approach

  The (re)development of marine infrastructure has consequences for the natural environment. To reduce these impacts innovative approaches to integrate infrastructure construction and nature are being developed. These new approaches, such as Building with Nature, require alterations in the governance of marine infrastructural projects. The analysis in this thesis focuses on how different governance settings of marine infrastructural projects affect these innovative approaches. Of specific interest are processes of privatization and globalization.

  The analysis, guided by the Marine Infrastructural Project Arrangement approach, is based on three marine infrastructural projects: the extension of the port of Rotterdam (Second Maasvlakte), the deepening of the entrance channels of the port of Melbourne and the construction of a cruise terminal in Jamaica.

  A main conclusion is that processes of globalization and privatization have resulted in a diversity of project arrangements. A consequence of this diversity is that the applicability of innovative, ecosystem based approaches is dependent on the specific governance setting of the marine infrastructural projects. The case studies indicate that the increasing input of private and global actors, rules, resources and discourses has enabling consequences for the diffusion and acceptance of these innovative approaches.

  Samenvatting

  De uitbreiding en nieuwbouw van havens heeft een impact op de natuurlijke omgeving. Om de negatieve gevolgen hiervan te verkleinen wordt geëxperimenteerd met innovatieve ontwerpmethoden, die erop gericht zijn havenontwikkeling en natuurontwikkeling te integreren. Deze nieuwe methoden vragen om een veranderende sturing (governance) van haven(uitbreidings)projecten. Dit onderzoek richt zich op de vraag op welke wijze de sturing van deze projecten kan bijdragen aan de vergroening van de aanleg van havens. In het bijzonder is gekeken naar de rol van privatisering en mondialisering.

  Om antwoorden op deze vragen te krijgen zijn drie havenprojecten in detail geanalyseerd: de uitbreiding van de Rotterdamse haven (tweede maasvlakte), het uitdiepen van het toegangskanaal in Melbourne en de aanleg van een cruiseschip haven in Jamaica.

  Dit onderzoek laat zien dat er een verscheidenheid aan project arrangementen bestaat, wat versterkt wordt door processen van mondialisering en privatisering. Deze verscheidenheid leidt ertoe dat de toepassing van innovatieve methoden afhankelijk is van de governance setting. De case studies laten zien dat de toegenomen input van mondiale en private actoren, regels, hulpbronnen en discoursen een positieve uitwerking heeft op de verspreiding en acceptatie van innovatieve, groene ontwerpmethoden.

  Zeehonden in de Eems: Analyse vliegtellingen 2014 en 2008 - 2014
  Cremer, J.S.M. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C010/15) - 37
  zeezoogdieren - zeehonden - phoca vitulina - monitoring - havens - elektriciteitsvoorzieningen - nadelige gevolgen - eems-dollard - marine mammals - seals - phoca vitulina - monitoring - harbours - electricity supplies - adverse effects - eems-dollard
  Een aanzienlijk gebied in de Eemshaven is bestemd voor de ontwikkeling van energie-gerelateerde bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. Zowel op het land als in het water hebben hiervoor in de periode 2009-2014 diverse (bouw)activiteiten plaatsgevonden. Dergelijke activiteiten zijn vergunningplichtig ex de Natuurbeschermingswet 1998. De effecten van deze activiteiten op zeezoogdieren gemonitord, te weten de gewone zeehond (Phoca vitulina), de grijze zeehond (Halichoerus grypus) en tot en met 2011 ook de bruinvis (Phocoena phocoena). In 2014 zijn voor het laatst in het gehele Eemsgebied vliegtellingen uitgevoerd.
  Protecting with nature (PwN) PwN concept (bio-) corrosion prevention
  Mijle Meijer, H. van der; Foekema, E.M. ; Leon, F. - \ 2014
  Delft : TNO (TNO report TNO 2014 R11887) - 18
  corrosiebescherming - staal - biofilms - mariene gebieden - havens - mariene constructies - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - corrosion protection - steel - biofilms - marine areas - harbours - marine structures - innovations - sustainability
  Harbour infrastructures, civil engineering structures and offshore structures are exposed to a very aggressive maritime environment. The local corrosion mechanism bio-corrosion or microbial influenced corrosion (MIC) seems to be the life determining failure mechanism for these structures. There is a need for durable solutions to protect and maintain these structures. Different corrosion protection methods and systems are commercially available but each application requires a specific protection system. The optimal solution is not available yet
  Natuur & ondernemen : winst uit vergroening
  Heide, C.M. van der; Wilschut, M. ; Koedoot, M. - \ 2014
  Velp : Hogeschool van Hall Larenstein (Groene signalementen 2) - ISBN 9789082119510 - 76
  natuurbeheer - landbouw - ondernemerschap - innovaties - financieren - nederland - recente duingronden - havens - kinderverzorging - natuur- en milieueducatie - nature management - agriculture - entrepreneurship - innovations - financing - netherlands - coastal dune soils - harbours - child care - nature and environmental education
  De groene leefomgeving is een rijke voedingsbodem waarop ook economische activiteiten kunnen gedijen. Dit besef lijkt steeds meer door te dringen, ook bij ondernemers uit de traditionele economische sectoren zoals de landbouw, handel en bouw. Door te investeren in natuur, genereren ondernemers niet alleen financiële baten voor zichzelf, maar leveren ze ook ‘natuurwinst’. In deze publicatie beschrijven we zes inspirerende voorbeelden van ondernemers die blijk geven van hun verantwoordelijkheid voor de Nederlandse natuur. Ze investeren in natuurbehoud en halen daar tegelijk economisch rendement uit. Wat zijn hun ervaringen met de combinatie natuur en ondernemen? Hoe passen ze natuur in hun bedrijfsvoering in? Uit al hun antwoorden blijkt steeds dat ondernemen om meer draait dan geld alleen. Het betreft: de hopteelt in Limburg, Kinderopvang in de natuur, natuur in de Rotterdamse haven (nieuw aangelegde duinen), varkens als natuurbeheerder (in Raalte wroeten enkele varkens op grondgebied van Natuurmonumenten), groene oase bij de stad.
  Soorteninventarisatie oesterputcomplexen en schelpdierverwerkende bedrijven
  Foekema, E.M. ; Brummelhuis, E.B.M. ; Cuperus, J. ; Weide, B.E. van der; Zweeden, C. van; Sneekes, A.C. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C015/14) - 51
  oesterschelpen - oesterteelt - invasieve exoten - actief transport - nadelige gevolgen - havens - zeeuwse eilanden - inventarisaties - oyster shells - oyster culture - invasive alien species - active transport - adverse effects - harbours - zeeuwse eilanden - inventories
  Schelpdiertransport vormt een van de potentiele routes waarlangs mariene invasieve soorten de Oosterschelde en de Waddenzee kunnen bereiken. In opdracht van de afdeling Team Invasieve Exoten van Bureau onderzoeksprogrammering en risicobeoordeling (BuRo) heeft IMARES een inventarisatie uitgevoerd van mariene soorten bij schelpdier gerelateerde bedrijven in Yerseke, met als doel inzicht te krijgen in het voorkomen van exoten. De soorteninventarisatie is uitgevoerd in de maanden september en oktober 2013, in de binnendijkse oesterputten en rond de buitendijkse uitlaten van de oesterputten en de schelpdier verwerkingsbedrijven aan de Korringaweg. Binnen- en buitendijks werden 20 macrofauna soorten aangetroffen die als exoot worden beschouwd.
  PB baggeren in de Nieuwe Haven en de Mokbaai, en baggersoort in het Marsdiep
  Jongbloed, R.H. ; Rozemeijer, M.J.C. - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C204/13) - 63
  baggeren - havens - kop van noord-holland - natura 2000 - waddenzee - dredging - harbours - kop van noord-holland - natura 2000 - wadden sea
  Het onderhoudsbaggeren van de Nieuwe Haven te Den Helder en de stort van deze bagger in het Marsdiep vindt plaats sinds 1955. De Mokbaai wordt ook al decennia lang gebaggerd. De gevolgen van deze activiteiten kunnen worden geacht in de omgeving te zijn verdisconteerd en deze bepalen mede de huidige staat van instandhouding van het Natura 2000-gebied. Deze activiteiten worden daarom niet gezien als een nieuw project of plan en ze zullen naar verwachting worden opgenomen in het komende beheerplan Natura 2000-gebied Waddenzee. Er is een Nb-wetvergunning met een looptijd tot 31 december 2013. Voor de periode daarna is er een verlenging van deze vergunning nodig tot het onherroepelijk worden van het Natura 2000-beheerplan Waddenzee
  Visserijintensiteit in Maasvlakte 2 & zandwinputten
  Steenbergen, J. ; Machiels, M.A.M. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C169/13) - 23
  boomkorvisserij - visgronden - zandafgravingen - nadelige gevolgen - havens - rijnmondgebied - beam trawling - fishing grounds - sand pits - adverse effects - harbours - rijnmondgebied
  In 2008 is begonnen met de aanleg van de Maasvlakte 2; een schiereiland westwaarts van de haven van Rotterdam. Door de aanleg is er visgrond definitief verdwenen. Zand om het eiland aan te leggen werd gewonnen in de zogenaamde zandwinputten. In en rondom deze putten was beperkte visserij mogelijk gedurende de actieve zandwinning. In dit rapport wordt de (boomkor) visserijintensiteit in het ruime gebied van Maasvlakte 2 en de zandwinputten in de periode van 2004 tot en met 2012 weergegeven op basis van het Vessel Monitoring System (VMS) en logboekgegevens. Het is aannemelijk dat er verplaatsing heeft plaatsgevonden van de visserijactiviteiten waardoor de daadwerkelijke schade (deels) is gecompenseerd. Op basis van de huidige exercitie kan dit echter niet met zekerheid worden vastgesteld.
  Zeezoogdieren in de Eems; studie naar de effecten van bouwactiviteiten van GSP, RWE en NUON in de Eemshaven in 2012
  Lucke, K. ; Cremer, J.S.M. ; Lindeboom, H.J. ; Scholl, M.M. ; Teal, L.R. - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C079/13a) - 122
  zeezoogdieren - zeehonden - nadelige gevolgen - eems-dollard - havens - energiecentrales - regionale planning - monitoring - groningen - marine mammals - seals - adverse effects - eems-dollard - harbours - power industry - regional planning - monitoring - groningen
  In de Eemshaven is een aanzienlijk gebied bestemd voor de ontwikkeling van energie-gerelateerde bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. In verband daarmee vinden er op het land en in het water al enkele jaren diverse (bouw)activiteiten plaats. In opdracht van Groningen Seaports (GSP), RWE/Essent en NUON/Vattenfall (de initiatiefnemers) monitort IMARES sinds 2009 de effecten van deze activiteiten op zeezoogdieren, te weten de gewone zeehond (Phoca vitulina), grijze zeehond (Halichoerus grypus) en tot en met 2011 ook de bruinvis (Phocoena phocoena). Het gaat hierbij specifiek om de activiteiten die plaatsvinden in het kader van de verruiming van de haven (GSP) en de bouw van de energiecentrales van NUON en RWE. Voor 2012 zijn geen zeehonden meer gezenderd, maar alleen nog vliegtellingen en cameraonderzoek uitgevoerd.
  Natuurcompensatie op hoop van zegen (interview met Ingrid Tulp)
  Wilt, H. de; Tulp, I.Y.M. - \ 2013
  Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 8 (2013)29. - ISSN 1569-7533 - p. 19 - 23.
  havens - ontwerp - grondverzet - natuurcompensatie - bodemfauna - bodembescherming - monitoring - noordzee - harbours - design - earth moving - nature compensation - soil fauna - soil conservation - monitoring - north sea
  Met het zand van de tweede Maasvlakte kun je de Amsterdam Arena ruim 223 keer vullen. Het illustreert wat er voor de Zuid-Hollandse kust in zee is veranderd. Om het verlies aan zeebodem te compenseren, is een deel van de Voordelta aangewezen als bodembeschermingsgebied. IMARES onderzoekt of dit werkt voor de bodemfauna.
  Kleine tong, overal schol (interview met Gerrit Rink en Rosemarie Nijman)
  Rink, G.J. ; Nijman, R.R. - \ 2013
  Visserijnieuws 33 (2013)35. - ISSN 1380-5061 - p. 5 - 5.
  visserij - havens - agro-industriële ketens - agro-industriële sector - discards - fisheries - harbours - agro-industrial chains - agroindustrial sector - discards
  Voorzitter Evert Jansen en projectleider Herman Vermeer van Blueport Urk geloven er stellig in: de rentabiliteit in de sector kan weer omhoog. Speerpunten: product- en kennisontwikkeling. ,,Dat kost geen geld, maar levert geld op.’’ Ketensynergie, voedselveiligheid en discardban. Kort samengevat zijn dat de drie thema’s waar Blueport Urk zich hard voor maakt. Eerder dit jaar trokken de gezamenlijke Blueports zelf de conclusie dat het draagvlak vanuit de sector nog onvoldoende is. Daar wordt serieus aan gewerkt. ,,Blueports zijn er om partijen bij elkaar te brengen, meer niet. Dus niet om zelfstandig uit te voeren. We pakken iets op en brengen het verder, zodat ondernemers er iets moois uit kunnen filteren’’, zegt Jansen
  Adaptief vermogen van bedrijven in buitendijks gebied : inventarisatie van strategieën voor hoog water bij buitendijks gevestigde bedrijven in het Waddengebied
  Klostermann, J.E.M. ; Koperberg, Y. ; Smale, A. ; Slager, K. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2444) - 154
  hoogwaterbeheersing - overstromingen - klimaatverandering - bedrijventerreinen - havens - veiligheid - risicobeheersing - groningen - friesland - waddenzee - flood control - floods - climatic change - business parks - harbours - safety - risk management - groningen - friesland - wadden sea
  Buitendijks gevestigde bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid en het voorkomen van schade door een overstroming. Door klimaatverandering kan de kans op een overstroming toenemen. Daarom is in opdracht van het Deltaprogramma Waddengebied onderzoek gedaan naar de ‘vulnerability’ en ‘adaptive capacity’ van buitendijks gevestigde bedrijven. Het betreft de havens van Delfzijl, Eemshaven en Den Helder. En de veerdam Holwerd, Nes en Ballumerbocht (Ameland). In dit onderzoek is aan de bedrijven gevraagd welke strategieën ze hebben om met overstromingen om te gaan. Ook is gekeken naar de rol van de overheid en is geprobeerd de potentiële schade in buitendijkse gebieden te berekenen. Er is geen reden voor paniek. Alleen in zeer extreme gevallen zullen de buitendijkse gebieden overstromen, en in die gevallen kunnen bedrijven het zien aankomen. Bovendien beschikken veel bedrijven in de haven zelf over de middelen om te handelen in geval van een overstroming. Daarvoor is wel een betere bewustwording noodzakelijk en betere informatie. Met name in de informatievoorziening hebben de overheden een rol; ook al zijn buitendijkse bedrijven formeel zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid. De bedrijven zelf zouden geen overstroming moeten afwachten voordat ze over dit risico gaan nadenken. Preventie is vrijwel altijd goedkoper dan de schade die een (onverwachte) overstroming oplevert.
  Zeezoogdieren in de Eems; studie naar de effecten van bouwactiviteiten van GSP, RWE en NUON in de Eemshaven in 2011
  Lucke, K. ; Bravo Rebolledo, E. ; Cremer, J.S.M. ; Fey-Hofstede, F.E. ; Lindeboom, H.J. ; Scholl, M.M. ; Teal, L.R. - \ 2012
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR [C082.12]) - 179
  zeezoogdieren - zeehonden - monitoring - nadelige gevolgen - eems-dollard - havens - energiecentrales - regionale planning - groningen - marine mammals - seals - monitoring - adverse effects - eems-dollard - harbours - power industry - regional planning - groningen
  In de Eemshaven is een aanzienlijk gebied bestemd voor de ontwikkeling van energie-gerelateerde bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. In verband daarmee vinden er op het land en in het water al enkele jaren diverse (bouw)activiteiten plaats. In opdracht van Groningen Seaports (GSP), RWE/Essent en NUON/Vattenfall (de initiatiefnemers) monitort IMARES sinds 2009 de effecten van deze activiteiten op zeezoogdieren, te weten de gewone zeehond (Phoca vitulina), grijze zeehond (Halichoerus grypus) en tot en met 2011 ook de bruinvis (Phocoena phocoena). Het gaat hierbij specifiek om de activiteiten die plaatsvinden in het kader van de verruiming van de haven (GSP) en de bouw van de energiecentrales van NUON en RWE.
  Werkt de natuurcompensatie voor de Tweede Maasvlakte?
  Heessen, H.J.L. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)april. - p. 15 - 15.
  havens - industrieterreinen - regionale planning - natuurcompensatie - rijnmondgebied - harbours - industrial sites - regional planning - nature compensation - rijnmondgebied
  De Rotterdamse haven breidt uit in natuurgebied. Om de effecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte te compenseren, is een deel van de Natura 2000-kustdelta bij Rotterdam aangewezen als bodembeschermingsgebied. Zes onderzoeksinstellingen, waaronder IMARES, onderdeel van Wageningen UR, volgen er de ecologische veranderingen.
  Zeezoogdieren in de Eems: studie naar de effecten van bouwactiviteiten van GSP, RWE en NUON in de Eemshaven in 2010 (herzien)
  Brasseur, S.M.J.M. ; Aarts, G.M. ; Bravo Rebolledo, E. ; Cremer, J.S.M. ; Fey-Hofstede, F.E. ; Geelhoed, S.C.V. ; Lindeboom, H.J. ; Lucke, K. ; Machiels, M.A.M. ; Meesters, H.W.G. ; Scholl, M.M. ; Teal, L.R. ; Witte, R.H. - \ 2011
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C102/11) - 212
  zeezoogdieren - zeehonden - monitoring - nadelige gevolgen - eems-dollard - havens - energiecentrales - regionale planning - groningen - marine mammals - seals - monitoring - adverse effects - eems-dollard - harbours - power industry - regional planning - groningen
  In de Eemshaven is een aanzienlijk gebied bestemd voor de ontwikkeling van energie-gerelateerde bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. In verband daarmee vinden er op het land en in het water al enkele jaren diverse (bouw)activiteiten plaats. In opdracht van Groningen Seaports (GSP), RWE/Essent en NUON/Vattenfall (de initiatiefnemers) monitort IMARES sinds 2009 de effecten van deze activiteiten op zeezoogdieren, te weten de gewone zeehond (Phoca vitulina), grijze zeehond (Halichoerus grypus) en tot en met 2011 ook de bruinvis (Phocoena phocoena). Het gaat hierbij specifiek om de activiteiten die plaatsvinden in het kader van de verruiming van de haven (GSP) en de bouw van de energiecentrales van NUON en RWE.
  Uitbreidingsplannen haven Den Helder : een inventarisatie van bestaande kennis en kennisbehoeften ten behoeve van vergunningsaanvragen
  Smit, C.J. - \ 2011
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C194/11) - 27
  havens - ontwerp - nadelige gevolgen - natuurwaarde - natura 2000 - kop van noord-holland - harbours - design - adverse effects - natural value - natura 2000 - kop van noord-holland
  Uitbreiding van de haven van Den Helder heeft in het verleden reeds eerder op de agenda gestaan (Dankers, 1978) en is sinds kort weer actueel geworden. In de afgelopen 2 jaren is onderzocht of en zo ja hoe een havenuitbreiding ‘buitendijks’ zou kunnen worden gerealiseerd onder het uitgangspunt dat er natuurwinst zou ontstaan. Op die basis is een plan ontstaan met enkele varianten. Aan IMARES is gevraagd om ecologische kennisinbreng, waarbij de vraag centraal staat welke kennis reeds beschikbaar is en welke aanvullende kennis noodzakelijk is voor het succesvol kunnen opstellen van een Passende Beoordeling over de effecten van de havenaanleg. Daarnaast zou een schatting moeten worden gemaakt welke kosten met aanvullend onderzoek gemoeid zijn. Deltares zal informatie aanleveren over aanvullend uit te voeren abiotisch onderzoek. Welke havenontwikkeling ook wordt gekozen, de effecten op zowel habitats als soorten zullen moeten worden in kaart gebracht en gekwantificeerd. Het voorliggende rapport geeft een opsomming welke effecten er tijdens de aanleg en tijdens het gebruik kunnen optreden, zowel in het geval van de inbreidingsvariant als van de uitbreidingsvariant. De genoemde effecten dienen te worden door vertaald naar parameters die op hun beurt weer effect kunnen hebben op habitats en soorten die bescherming genieten onder Natura 2000.
  Conflicterende of convergerende ambities in de Eems-Dollard
  Dirkx, G.H.P. ; Arnouts, R.C.M. ; Heer, M. de - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 10) - 8
  eems-dollard - natuurwaarde - economische ontwikkeling - havens - groningen - duitsland - natuurbeheer - estuaria - eems-dollard - natural value - economic development - harbours - groningen - germany - nature management - estuaries
  Het Eems-Dollardgebied is één van de laatste nog open estuaria in Nederland. Het gebied herbergt belangrijke (internationale) natuurwaarden, maar vormt ook de toegangspoort tot havens met een grote economische betekenis voor de regio. De huidige economische ontwikkeling vraagt om voortdurende ingrepen in het estuarium. Dat zet de natuurwaarden onder grote druk. Bedrijfsleven, overheden en natuurbeschermers zoeken naar mogelijkheden om de economische en de ecologische betekenis van het gebied beter in balans te brengen. In WOt-paper 10 wordt verkend met de kijkrichtingen uit de Natuurverkenning 2010-2040 als hulpmiddel hoe dat er uit zou kunnen zien.
  Zutphens verscholen havengebied : participatieve planontwikkeling voor de Marsuiterwaarden, een groenblauwe oase in de stad
  Kruit, J. ; Zwartkruis, I. ; Brouwer, M. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 271) - 36
  uiterwaarden - landinrichting - landgebruiksplanning - waterrecreatie - havens - stedelijke gebieden - achterhoek - river forelands - land development - land use planning - water recreation - harbours - urban areas - achterhoek
  Bedrijventerrein De Mars van Zutphen ondergaat momenteel een revitaliseringsoperatie. Ook zijn er ideeën om de boulevard vanaf het oude Zutphense IJsselfront langs de uiterwaarden grenzend aan De Mars door te trekken en is er een woonwijk gepland rond de nieuw aan te leggen Noorderhaven. Allemaal ontwikkelingen die hun weerslag zullen hebben op de Marsuiterwaarden, een natuur- en watersportgebied dat erg geliefd is bij zijn huidige gebruikers. Deze aangrenzende uiterwaarden maken echter maar heel beperkt deel uit van deze plannen. De Roei- en Zeilvereniging Isala heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR benaderd met het idee om samen met andere gebruikers van de Marsuiterwaarden een integraal plan op te stellen De Roei- en Zeilvereniging Isala heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR benaderd met het idee om samen met andere gebruikers van de Marsuiterwaarden een integraal plan op te stellen. Samen met hen is een proces opgesteld waarin alle partijen betrokken werden en samen nagedacht kon worden over de betekenis van het gebied voor de stad Zutphen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.